in English
 
 
Camilla Wide
​​

Publikationer

 • u.a. (& Hanna Lappalainen, Anu Rouhikoski, Camilla Lindholm, Catrin Norrby,  Jan Lindström, Jenny Nilsson). Pragmatic variation across languages and nations: A comparative study of address patterns in medical consultations in Sweden and Finland.
 • u.a. (& Jan Lindström, Catrin Norrby, Jenny Nilsson). Task-completing assessments in service encounters. Inlämnad till Research on Language and Social Interaction.
 • u.a. (& Eveliina Tolvanen). Betydelseskapande i tal – processtyper i sverigesvenska och finlandssvenska servicesamtal. Inlämnad till konferensvolymen för Svenskans beskrivning 36.
 • u.a. (& Camilla Lindholm). Formelartade och mer schematiska konstruktioner hos personer med demens. Inlämnad till konferensvolymen för Svenskans beskrivning 36.
 • u.a ( & Catrin Norrby, Jenny Nilsson & Jan Lindström). När det privata blir offentligt: referens till icke-närvarande familjemedlemmar i servicesamtal. Inlämnad till konferensvolymen för Svenskans beskrivning 36.
 • u.a. (& Catrin Norrby, Jan Lindström & Jenny Nilsson). Kivasvenska och kanonsvenska. Sekvensavslutande värderingar i servicesamtal. Inlämnad till konferensvolymen för Svenskan i Finland 17.
 • u.u. (& Jenny Nilsson, Catrin Norrby, Jan Lindström). Greetings as social action in Finland Swedish and Sweden Swedish service encounters – a pluricentric perspective. Publiceras i Intercultural Pragmatics.
 • u.u. (& Catrin Norrby, Jenny Nilsson, Jan Lindström). Positioning through address practice in Finland-Swedish and Sweden-Swedish service encounters. Publiceras i Kate Beeching, Chiara Ghezzi & Piera Molinelli (red.), Positioning the self and others: social indexicality and identity construction (Pragmatics & Beyond, Benjamins).
 • 2017 (& Jenny Nilsson, Catrin Norrby, Jan Lindström). Hälsningsfrasers sociala värde i sverigesvenskt och finlandssvenskt talspråk. I Svenska landsmål och svenskt folkliv 2016:137–167.
 • 2017 (& Jan Lindström, Camilla Lindholm, Catrin Norrby, Jenny Nilsson). Imperatives in Swedish medical consultations. I Marja-Leena Sorjonen, Liisa Raevara & Elizabeth Couper-Kuhlen (red.), Imperative turns at talk: The design of directives in action, 299–324. Amsterdam: Benjamins.
 • 2017 (& Benjamin Lyngfelt, Erik Magnusson Petzell). Forskning om språksystemet – definiera vad som är grammatiskt eller karakterisera vad som är brukligt. I David Håkansson & Anna-Malin Karlsson (red.), Språkvetenskap - kunskapsområde, studieobjekt, mångvetenskap, 129–152. Lund: Studentlitteratur.
 • 2017 (& Jan Lindström). Vid biljettluckan. Formell och pragmatisk variation i kundernas ärendepresentation i servicesamtal på svenska. I Emma Sköldberg, Maia Andréasson, Henrietta Adamsson Eryd, Filippa Lindahl, Sven Lindström, Julia Prentice & Malin Sandberg (red.), Svenskans beskrivning 35, 175-187. Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 29. Göteborgs universitet.
 • 2017 (& Jan Lindström, Catrin Norrby, Jenny Nilsson). Intersubjectivity at the counter: Artefacts and multimodal interaction in theatre box office encounters. Journal of Pragmatics 108:81–97.
 • 2016. Din svenska, min svenska, vår svenska – om språklig variation i ett jämförande perspektiv. Historiska och litteraturhistoriska studier 91, 7-14. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet.
 • 2016. Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk. I Anna W. Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm & Mechtild Tronnier (red.), Svenskans beskrivning 34, 39-62. Lundastudier i nordisk språkvetenskap Serie A 74. Lunds universitet.
 • 2015 (& Catrin Norrby, Jenny Nilsson, Jan Lindström). Address and interpersonal relationships in Finland-Swedish and Sweden-Swedish service encounters. I Catrin Norrby & Camilla Wide (red.), Address Practice as Social Action. European Perspectives, 75-96. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • 2015 (& Catrin Norrby). Introduction: Address as Social Action across Cultures and Contexts. I Catrin Norrby & Camilla Wide (red.), Address Practice as Social Action. European Perspectives,1-12. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • 2015 (red., & Catrin Norrby). Address Practice as Social Action. European perspectives. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • 2015 (& Jan Lindström). Finlandssvenskt samtalsspråk. I Marika Tandelfelt (red.), Gruppspråk, samspråk, två språk. Svenskan i Finland – i dag och i går I:2, 91-126. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
 • 2015 (& Sofie Henricson, Marie Nelson, Catrin Norrby, Jenny Nilsson, Jan Lindström). You and I in Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervision meetings. I Rudolf Muhr & Dawn Marley (red.), Pluricentric Languages Worldwide and Pluricentric Theory, 127-139. Wien et. al.: Peter Lang Verlag​​​.
 • 2015 (& Marie Nelson, Sofie Henricson, Catrin Norrby, Jan Lindström, Jenny Nilsson). Att dela språk men inte samtalsmönster. Återkoppling i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal. Folkmålsstudier, 141-166.
 • 2015 (& Catrin Norrby, Jan Lindström, Jenny Nilsson). Interpersonal relationships in medical consultations. Comparing Sweden-Swedish and Finland-Swedish Address Practices. Journal of Pragmatics 84, 121-138.
 • 2015. (& Jan Lindström, Jenny Nilsson, Catrin Norrby). Le suédois en Finlande – et en Suède. Aspects de la langue, locuteurs et variation. I Martin Carayol & Rea Peltola (red.), Singularités, pluralités – Identités linguistiques et littéraires en Finland, 47-62. Caen: Presses universitaires de Caen.
 • 2014. Nordisk dialektatlas. Språkbruk 4/2014, 32-34
 • 2014 (& Benjamin Lyngfelt). Introduction: Constructionist approaches to Swedish​. Constructions 1/2014.
 • 2014 (& Benjamin Lyngfelt, red.). Special issue on Swedish. Constructions 1/2014.
 • 2014 (& Catrin Norrby, Jan Lindström & Jenny Nilsson).​ Finns det nationella svenska kommunikationsmönster? Tilltal i Sverige och Finland. I Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund & Camilla Lindholm (red.), Svenskans beskrivning 33 (Nordica Helsingiensia 37), 343-352. Helsingfors: Helsingfors universitet.
 • 2014. Constructions as resources in interaction. Syntactically unintegrated att ‘that’-clauses in spoken Swedish. I Ronny Boogaart, Timothy Colleman & Gijsbert Rutten (red.), Expanding the Scope of Construction Grammar (Cognitive Linguistics Research 34), 353-388. Berlin: Mouton de Gruyter.
 • 2014. Språkkontakt och interaktion. I Riitta Kosunen, Kirsi Lepistö & Paula Rossi (red.), Svenskan i Finland 14​ (Studia Humaniora Ouluensia 14), 9-31. Uleåborg: Uleåborgs universitet.
 • 2014. The functions of subjectless declarative main clauses in spoken Swedish. I Robert Englebretson & Marja-Liisa Helasvuo (red.), ​​​​Discourse Participants in Interaction: Cross-linguistic Perspectives on Subject Expression and Ellipsis. Journal of Pragmatics 63, 35-47.​​
 • 2013. Tid som kommunikation. Bruket av konstruktionen vera búinn að + inf. i isländska. I Harry Lönnroth, Nina Pilke, Paula Rossi (red.), Tidskriften Nordiska språk. Artiklar, bidrag och smärre publikationer 2001-2010 (Publikationer från Vasa universitet. Forskningsrapporter 301. Språkvetenskap 48), 184-101. Vasa: Vasa universitet.
 • 2013 (& Christine Mertzlufft). The on-line emergence of postmodifying att and dass-clauses in spoken Swedish and German. I Eva Havu & Irma Hyvärinen (red.), Comparing and contrasting syntactic structures. From dependency to quasi-subordination (Mémoires de la Société Néophilogique de Helsinki 86), 199-229. Helsinki: Société Néophilogique?.
 • 2012. Recension av Lina Nyroos: The Social Organization of Institutional Norms. Interactional Management of Knowledge, Entitlement and Stance. Språk och stil 22:2, 229-232.
 • 2012 (& Catrin Norrby, Jan Lindström & Jenny Nilsson). Finland Swedish as a non-dominant variety of Swedish – extending the scope to pragmatic and interactional aspects. I Rudolf Muhr (red.), Non-dominating Varieties of Pluricentric Languages. Getting the Picture. In memory of Prof. Michael Clyne, 49-62. Wien et. al.: Peter Lang Verlag.
 • 2011. Pronomenen den här och den där som planeringspartiklar i finlandssvenska dialekter. I Gustav Bockgård & Jenny Nilsson (red.), Interaktionell dialektologi, 251-306. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.
 • 2011 (& Pål Kristian Eriksen). Introduction: the Nordic languages and typology. Special Issue on the Nordic Languages and Linguistic Typology. Nordic Journal of Linguistics 34:2, 75–82.
 • 2011 (& Pål Kristian Eriksen, red.). Special Issue on the Nordic Languages and Linguistic Typology. Nordic Journal of Linguistics 34:2
 • 2011. Proximala demonstrativa pronomen i finlandssvenska dialekter. I Lennart Elmevik, Lars-Erik Edlund & Maj Reinhammar (utg.), Studier i dialektologi och språksociologi. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18-20 augusti 2010 (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 116), 331-339. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • 2010. Grammatiska konstruktioner i tid och rum. I Maj Reinhammar (utg.), Studier i svenska språkets historia 11. Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23–24 april 2010 (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 11.), 169-186. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • 2010. Framväxten av perfekt i svenska [recension]. Språkbruk 2/2010:41-42.
 • 2009 (& Helga Hilmisdóttir). Några tankar kring översättningen av Stålnatt. I Helga Hilmisdóttir (red.), Sjón: Stånatt. En berättelse (översättning Camilla Wide) med efterord av Jón Karl Helgason, Camilla Wide och Helga Hilmisdóttir, Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur nr 22, 119-143. Nordica, Helsingfors universitet
 • 2009. Interactional Construction Grammar: Contextual features of determination in dialectal Swedish. I Alex Bergs & Gabriele Diewald (red.), Context and Constructions (Constructional Approaches to Language 9), 111-142. Amsterdam: Benjamins.
 • 2009 (& Hanna Lehti-Eklund, Gunilla Harling-Kranck, Seija Tiisala & Marko Lamberg, utg.), Språket i historien - historien i språket, Folkmålsstudier 47.
 • 2009. den här och den där. I Kirsten M. Berg, Kaj Borg, Eva Ingman, Minna Sandelin & Anne-Maj Åberg (red.), En färd i språket. Festskrift till Marketta Sundman på 60-årsdagen den 12 mars 2009 , 171-189. Åbo universitet: Nordisk filologi.
 • 2009. Bestämd artikel i finlandssvenska dialekter. I Camilla Wide & Benjamin Lyngfelt (red.), Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 716), 247-294. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
 • 2009 (& Benjamin Lyngfelt). Svenskan i Finland, grammatiken och konstruktionerna. I Camilla Wide & Benjamin Lyngfelt (red.), Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 716), 11-43. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
 • 2009 (& Benjamin Lyngfelt, red.). Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 716). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
 • 2008: En diskursfokuskonstruktion i östnyländska. I: Helena Palmén, Caroline Sandström & Jan-Ola Östman (red.), Dialekt i östra Nyland. Fältarbete i Liljendal med omnejd (Dialektforskning 1. Nordica Helsingensia 14), 53–109. Helsingfors universitet: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur.
 • 2008. Bruket av demonstrativa pronomen och bestämd form i östnyländska samtal och intervjuer. I Jan Lindström (red.), Språk och interaktion 1 (Nordica Helsingiensia 10), 107-149. Helsingfors universitet: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur.
 • 2008. Konstruktionsgrammatik ur ett interaktionellt perspektiv. I Lotta Collin, Saara Haapamäki, Marketta Sundman & Lars Wollin (red.), Under språkets hud. Festskrift till Erik Andersson på 60-årsdagen, 268-279. Åbo: Åbo Akademis förlag.
 • 2007. Finlandsvensk syntax – introduktion. Språkbruk 1/2007, 4–5.
 • 2007. Finlandsvensk syntax - sammanfattning. Språkbruk 1/2007, 16.
 • 2007. Den i östnyländska. Språkbruk 1/2007, 14-15.
 • 2007. Svenskan i Finland. Syntaktiska drag i ett jämförande perspektiv. Projektets slutrapport 2004-2006. Svenska litteratursällskapet i Finland.
 • 2006. Strukturer med demonstrativa pronomen i finlandssvenska dialekter. I Ann-Marie Ivars, Mikael Reuter, Pia Westerberg & Ulla Ådahl-Sundgren (red.), Vårt bästa arv. Festskrift till Marika Tandefelt den 21 december 2006, 316-328. Helsingfors: Svenska handelshögskolan.
 • 2005. den vid adjektivlösa substantiv i östnyländska - en inomspråklig utveckling? I Cecilia Falk & Lars-Olof Delsing (red.), Studier i svensk språkhistoria 8 (Lundastudier i nordisk språkvetenskap A63), 323-332. Lunds universitet: Institutionen för nordiska språk.
 • 2005. Bruket av den i östra Nyland. I Gunilla Byrman, Jan Einarsson, Solveig Hammarbäck, Maria Lindgren & Per Stille (utg.), Svenskans beskrivning 27, 378-389. Växjö: Växjö University Press.
 • 2005. Svenskan i Finland. Syntaktiska drag i ett jämförande perspektiv. En projektpresentation. I Kristina Nikula, Harry Lönnroth, Kaisa Alanen & Carl-Eric Johansson (red.), Svenskan i Finland 8 (Nordistica Tamperensia A5), 319-335. Tammerfors: Nordiska språk, Institutionen för språk- och översättningsvetenskap
 • 2005 (& Beatrice Silén). Strukturer med dubbelt objekt eller med objekt och bundet adverbial i finlandssvenskan och sverigesvenskan. I Kristina Nikula, Harry Lönnroth, Kaisa Alanen & Carl-Eric Johansson (red.), Svenskan i Finland 8 (Nordistica Tamperensia A5), 267-283. Tammerfors: Nordiska språk, Institutionen för språk- och översättningsvetenskap.
 • 2005 (& Jan Lindström). Tracing the origins of a set of discourse particles. Swedish particles of the type ‘you know’​. Journal of historical pragmatics 6:2, 211-236.
 • 2004. Svenskan i Finland. Ett språkvetenskapligt projekt med fokus på syntaxen. Källan 2/2004.
 • 2003.Tid som kommunikation - bruket av konstruktionen vera búinn að + inf. i isländska. Nordiska språk 2003.
 • 2003. Grammatiken i praktiken - ett exempel från modern isländska. Folkmålsstudier 42, 145-168.
 • 2002 (& Ulrika Kvist Darnell). Reflexiva partikelverb i fornsvenskan. I Svante Lagman, Stig Örjan Ohlsson & Viivika Voodla ( utg .), Svenska språkets historia i Östersjöområdet. Studier i svensk språkhistoria No. 7. (Nordistica Tartuensia 7), 295-309. Tartu.
 • 2002. Perfect in Dialogue: Form and functional potential of the vera búinn að + inf. construction in contemporary Icelandic (PIC Monographs 3). Helsingfors universitet: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur.
 • 2002 (& Ulrika Kvist Darnell). Reflexiva partikelverb och liknande konstruktioner i sverigesvenska och finlandssvenska. I Marketta Sundman & Anne-Marie Londen (utg.), Svenskans beskrivning 25, 108-119. Åbo universitet: Nordisk filologi.
 • 2001. Communication, grammar and grammaticalization: Aspects on the grammaticalization of the construction vera búinn að+ infinitive in contemporary Icelandic. SKY Journal of Linguistics, vol. 13:2000, 269-290.
 • 2001 (& Jan Lindström). Perfekt med explicit dåtidsbestämning. I Linda Jönsson, Viveca Adelswärd, Ann Cederberg, Per A. Pettersson & Caroline Kelly (red.), Svenskans beskrivning 24 (Linköping Electronic Conference Proceedings), 153-166. Linköping: Linköping Electronic Press.
 • 2001 (& Kjell Weimer). Kunskapshinken i nordiska språk vid Helsingfors universitet 1960-2000: Struktur, omfång och förändringar i pensumet för finskspråkiga studerande. I Marianne Nordman, Christer Laurén, Siv Björklund & Merja Koskela (red.), Svenskan i Finland 6 (Vaasan yliopiston julkaisuja, Selvityksiä ja raportteja 75), 209-218. Vasa: Vasa universitet.
 • 2000. Two Perspectives on the Use of Vera Búinn að + Infinitive in Modern Icelandic. I Guðrún Thórhallsdóttir (red.), The Nordic Languages and Modern Linguistics10, 243-252. Háskóli Íslands: Málvísindastofnun.
 • 2000 (& Helga Hilmisdóttir). sko - en mångfunktionell diskurspartikel i isländskt ungdomsspråk. I Ulla-Britt Kotsinas, Anna-Brita Stenström & Eli-Marie Drange (red.), Ungdom, språk och identitet: Rapport fra et nettverksmøte (Nord 1999:30), 101-121. Köpenhamn: Nordisk ministerråd.
 • 1999 (& Helga Hilmisdóttir). Universitetsstudier på Island - sedda ur ett finskt-isländskt perspektiv. Universitas Helsingiensis 3/1999, 12-15.
 • 1998. Approaching the perfect vera búinn að + infinitive in Icelandic from a grammaticalization point of view. I Timo Haukioja (red.), Papers from the 16th Scandinavian Conference of Linguistics( Publications of the Department of Finnish and General Linguistics 60), 450-461. Turku: University of Turku.
 • 1998. SKY:s symposium Uutta variaation tutkimusta - Nya perspektiv på språklig variation. SKY:n jäsenkirje 2/98.
 • 1998. Bruket av i isländska radiosamtal. I Hanna Lehti-Eklund (red.), Samtalsstudier. Meddelanden från institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet B:19, 244-254.
 • 1995. Sigurjóns syner - Isländsk surrealistisk postmodernism. Ny tid 1995/42:5.
 • 1995. Debatten om kvinnolitteraturen på sagoön Island - glömd om du heter "-dóttir"? Ny tid 1995/19:6.
 • 1994. Konstruktionen vera að + infinitiv i isländskan och dess motsvarigheter i svenskan. Opublicerad avhandling pro gradu i nordiska språk. Helsingfors universitet: Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur.
 • 1993. Djöflaegg þýðandans – nokkrar athugasemdir við þýðinguna á Stálnóttu eftir Sjón yfir á sænsku [Översättarens djävulsägg – om översättningen av Stålnatt av Sjón till svenska]. Opublicerad B.Ph.Isl.-avhandling. Islands universitet: Isländska för utlänningar.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Asiasana:
Tagit: