in English
 
 
Helsekvenser i tre morfologiskt olika inlärarspråk

Projektet handlar om bruket och identifieringen av helsekvenser i tre morfologiskt olika inlärarspråk (svenska, finska och engelska). Med helsekvenser (eng. formulaic sequences, formulaic language) avses sekvenser av två eller flera ord eller också flera morfem (enligt min åsikt, in my opinion, mielestäni) som inlärare lär sig som oanalyserade enheter och som lagrats som helheter i minnet. Helsekvenser tycks spela en viktig roll både i inlärning av ordförrådet och grammatiska konstruktioner och därför har de varit viktiga forskningsobjekt i internationella L2-studier som dock har dominerats av engelska som inlärarspråk. I detta projekt granskas helsekvenserna även i de inhemska språken och vi antar att helsekvenser som kan identifieras i inlärarsvenska, -finska och  engelska kommer att uppvisa variation beroende på de tre språkens varierande morfologi.

I tidigare studier har man undersökt helsekvenser i korpusar med hjälp av frekvensbaserade approacher. Vår approach till helsekvenser är ny: vi analyserar skrivprocessen med tangentbordsloggningsprogrammet ScriptLog som sparar t.ex. data om hur långa pauser skribenten har mellan olika tangentslag och hurdana korrigeringar hen gör i texten. Enligt vår preliminära hypotes produceras helsekvenser som helheter, utan pauser och revideringar, eftersom de är s.k. prefabricated phrases och har lagrats som helheter i minnet.

I projektet vill vi finna svar på följande forskningsfrågor:

  • Vilka slags helsekvenser använder skribenter i sina texter på svenska, finska och engelska och på vilket sätt varierar de?

  • Hur kan begreppet helsekvens preciseras utgående från materialet?

  • Vilken inverkan har förstaspråk (svenska, finska) och L2-språken (svenska, finska, engelska) på bruket och variationen av helsekvenserna?

  • Hurdant samband existerar mellan helsekvenserna och textens kvalitet (CEFR-nivå)?

  • Hur tillämpar sig tangentbordsloggningsprogram till att identifiera helsekvenser i inlärarspråk?

Informanterna i projektet är finländska finsk- och svenskspråkiga gymnasister som alla skriver tre texter: en text på svenska (L1/L2), finska (L1/L2) och på engelska (L2).

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden (2017).

 

Forskare i projektet:

  • Sinikka Lahtinen, Åbo universitet (projektledare)

  • Outi Toropainen, Uleåborgs universitet, outi.toropainen@oulu.fi

  • Katja Mäntylä, Jyväskylä universitet, katja.mantyla@jyu.fi

  • Veijo Vaakanainen, Åbo universitet (projektforskare 1.8.-31.12.2017)

  • Taina Juurakko-Paavola, Tavastlands yrkeshögskola, taina.juurakko-paavola@hamk.fi

 

Föredrag:

Lahtinen, Sinikka, Toropainen, Outi, Mäntylä, Katja & Mäkilä, Mari, 2017: Identifying Formulaic Sequences in Learner Language Texts with Keystroke Logging. EUROSLA 27. Reading 30.8. – 2.9.2017.

Lahtinen, Sinikka, Toropainen, Outi, Vaakanainen, Veijo & Mäkilä, Mari, 2017: Att identifiera helsekvenser i inlärarsvenska med hjälp av ScriptLog. Nordand 13. Vasa 7.–9.6.2017. 


   Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGB.jpg

 

​ 

Asiasana:
Tagit: