in English
 
 
Erikoistuvien lääkäreiden ja hammaslääkäreiden moniammatilliset johtamisopinnot (10 op)

Teoreettisiin opintoihin erikoistuva valitsee MediMerc-johtamiskoulutuksen tarjonnasta itselleen parhaiten soveltuvat kurssit siten, että niistä muodostuu mahdollisimman monipuolinen kokonaisuus. Kurssit tulee
suorittaa kokonaisuudessaan, osittaisia suoritteita ei hyväksytä. Kursseille ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. Hyväksyttävä suorittaminen edellyttää sekä läsnäoloa kontaktiopetuksissa että annettavien tehtävien tai tentin suorittamista annetussa määräajassa. Erikoislääkärikoulutukseen kuuluvat kurssit (korkeintaan 6 op) ovat erikoistuvalle maksuttomia.

Projektityön tarkoituksena on saada käytännön harjoitusta omaa työyhteisöä hyödyntävien projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa. Projekti on suositeltavaa sopia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Se voi olla joko työyhteisössä jo meneillään oleva hanke tai se voidaan erikseen suunnitella erikoistuvan tarpeita varten. Projektin valmistuttua erikoistuva laatii siitä kirjallisen raportin, jonka toimittaa ohjaajalleen (erikoislääkäri, lähiesimies). Ohjaaja arvostelee työn (hyväksytty / hylätty) ja arvioi sen laajuuden opintopisteinä.

Kolmantena kokonaisuutena erikoistuva kirjoittaa vähintään yhden vuoden ajan portfoliota. Sen avulla myös ohjaaja voi varmistaa, että koulutus vahvistaa niitä johtamistaitojen osa-alueita, joita erikoistuva tulevassa työssään
eniten tarvitsee. Portfolion säännöllinen työstäminen tukee erikoistuvan johtamisopintoja parhaiten. Valmis portfolio toimitetaan ohjaajalle, joka päättää hyväksymisestä (sisältääkö henkilökohtaista johtajaksi kehittymisen reflektointia
ja pohdintaa esseemuodossa) ja arvioi työn laajuuden opintopisteinä (yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta).

 

Erikoistumiskoulutuksen johtamisopintojen rakenne opintokokonaisuuksittain

Teoreettiset kurssimuotoiset opinnot
3-6 op

​Valinnaisia kursseja (2-3 kpl) MediMerc -tarjonnasta

Johtajaksi kehittyminen
2​-5 op​

​Johtamisen portfolion kokoaminen teoriaopintojen rinnalla vähintään yhden vuoden ajan.
Työskentelymuotona itsenäinen opiskelu + palaute

Johtamisprojekti
2-5 op​
​Omaa työyhteisöä hyödyttävän projektityön suunnittelu, toteutus ja raportointi.
Työskentelymuotona työssä oppiminen, itsenäinen opiskelu ja raportointi.
   

Kokonaisuusmerkinnän hakeminen 10 op johtamisopinnoista

Erikoislääkärikoulutukseen kuuluvat johtamisopinnot voi suorittaa missä koulutuksen vaiheessa tahansa. Erikoistuva voi halutessaan suorittaa myös laajemman, 30 opintopisteen sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyyden,
jolloin maksuttoman 10 op voi sellaisenaan sisällyttää pätevyysopintoihin mutta 20 opintopisteen osalta koulutus on maksullista täydennyskoulutusta.

 

Ennen 1.8.2009 erikoistumiskoulutukseen ilmoittautuneet

Kaikille erikoistumiskoulutukseen ennen 1.8.2009 ilmoittautuneille koulutukseen kuuluu pakollisena 20 tunnin laajuiset terveydenhuollon hallinnon opinnot.

Tämän voi suorittaa keräämällä tuntimääräisiä hallinnon koulutuksia, esimerkiksi lääketiede- tai täydennyskoulutustapahtumista. Toinen vaihtoehto on suorittaa yksi (1) MediMerc -kurssi. Kurssi tulee suorittaa kokonaisuudessaan, osittaisia suoritteita ei hyväksytä. Mikäli erikoistumiskoulutukseen kuuluu 20 tunnin hallinnon koulutus, voi erikoistuva maksutta osallistua yhdelle MediMerc -kurssille.

Asiasana:
Tagit: