in English
 
 
Kliininen tutkimusyksikkö TROSSI
​Ympäristölääketieteellisen kliininen tutkimusyksikkö TROSSI on perustettu Turun yliopiston kansanterveystieteen laitoksen työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaineen ja biokemian laitoksen immunobiologian laboratorion yhteistyönä. Yksikön vastuuhenkilö on professori Tuula Putus.

Kliinisen tutkimusyksikön tavoitteena on lääkäriseura Duodecimin käypä hoito-asiantuntijatyöryhmän suosituksen mukaisesti tutkia työ- ja elinympäristön altisteiden terveysvaikutuksia lääketieteellisin, kliinisfysiologisin, immunologisin ja toksikologisin menetelmin. Potilaisiin ja heidän työ- ja asuinympäristöönsä kohdistuvin mittauksin ja kliinisin tutkimuksen avulla pyritään saamaan lisänäyttöä mekanismeista, joiden epäillään liittyvän työ- ja elinympäristön mikrobiologisiin, kemiallisiin ja fysikaalisiin altisteisiin.

Suomessa on tehty vuosikymmenien ajan laajoja kyselytutkimuksia sekä kokeellista tutkimusta soluviljelmien ja eläinkokeiden avulla. Kliinisistä potilasaineistoista on julkaistu jo yli kymmenen väitöskirjaa, mutta kehitetyt uudet mittausmenetelmät eivät ole siirtyneet osaksi käytännön potilastyötä. Myöskään Duodecim-seuran' käypä hoito'-suositus ei anna uusia keinoja potilastyöhön ja diagnostiikkaan, hoitoon tai kuntoutukseen.

Turun yliopistoon perustettava kliininen potilastutkimusyksikkö ottaa näytteitä sekä rakennetusta ympäristöstä että potilaista. Rakenneteknisissä tutkimuksissa tukeudutaan teknillisten yliopistojen, VTT:n ja STM:n suositusten mukaisesti jatkokoulutettujen rakennusterveysasiantuntijoiden käyttöön (ks. VTT:n ja FISE:n luettelot). Mikrobiologiset viljelytutkimukset tehdään Turun yliopiston aerobiologian yksikössä ja muissa FINAS-sertifioiduissa tutkimuslaboratorioissa. Epidemiologiset tutkimukset tehdään työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaineen toimesta. Kliinisistä potilastutkimuksista ja seuranta-aineistoista julkaistaan opinnäytetöitä ja kansainvälisiä julkaisuja. Potilaiden kliinisfysiologiset ja allergologiset tutkimukset tehdään yhteistyössä TYKSin poliklinikoiden kanssa.  Kliinisessä tutkimusyksikössä tutkitaan ensisijaisesti verinäytteitä, mitataan osallistuvien keuhkofunktiota ja lisäksi otetaan ympäristönäytteitä. Potilaiden kliininen diagnostiikka, hoito ja kuntoutus organisoidaan muun terveydenhuollon piirissä sekä yksityissektorilla. 

Kliinisellä tutkimusyksiköllä on seuraavanlaisia maksullisen palvelutoiminnan palveluja:

•sähköiset oirekyselylomakkeet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (raportointi ja lausunnot maksullisena palvelutoimintana), vastaa Örebro- ja Tuohilampi-lomakkeita
•Green Ambulance -tyyppinen liikkuva näytteenottoyksikkö, joka suorittaa näytteenottoa työpaikoilla ja muussa rakennetussa ympäristössä sekä tekee kliinis-fysiologisia mittauksia (spirometria, diffuusiokapasiteetti)
•kliinisten näytteiden (veri- ja virtsa/ulostenäytteet) keräys ja yksinkertaiset keuhkofunktiomittaukset työpaikoilla (PEF, uloshengitystilman NO-mittaus)
•toksisuusmittaukset laskeutuneesta pölystä ja ilmanäytteistä, vertailu mikrobien viljelynäytteisiin
•riskinarviointi ja lausunnot
Kliininen tutkimusyksikkö rahoitetaan pääosin ulkopuolisella tutkimusrahoituksella ja osittain maksullisella palvelutoiminnalla. Rahoitusta on jo saatu mm. Työsuojelurahastolta ja MELAlta.

Tutkimuksen lisäksi asiantuntijaryhmämme antaa jatko- ja täydennyskoulutusta VANTTI-yksikön kautta. www.utu.fi/Vantti, yhteystiedot prof. Tuula Putus, puh 0400-671517
Asiasana:
Tagit: