in English
 
 
Suomen meriklusterilla vahvat näkymät
Uuden selvityksen talousluvut kattavat tiedot noin 1 500 meriklusteriin kuuluvasta yrityksestä. Suomen meriklusterin kokonaisliikevaihto vuoden 2014 tilinpäätöslukujen perusteella on 12,7 miljardia euroa, josta meriteollisuuden osuus on 7,9 mrd. euroa, merenkulkuelinkeinojen 3,3 mrd. euroa ja satamatoimintojen 1,3 mrd. euroa. Kokonaisuutena meriklusteri työllistää välittömästi 48 400 henkilöä. Kansantalouteen saatu arvonlisä oli 3,8 miljardia euroa.

Näkymät vaihtelevat merkittävästi sekä eri sektoreiden että yksittäisten yritysten välillä. Suhdanneherkkyys on perinteisesti suurta kaikilla meriklusterin toimialoilla, merikuljetustarve heijastuu progressiivisesti maailmantalouden muutoksista ja klusterimme arvonmuodostuksesta noin 40 % on riippuvaista tavarankuljetuksen virroista. Pääsääntöisesti näköalat ovat kuitenkin positiiviset ja uusilla Blue Growth -liiketoiminta-alueilla on menestystä lupaavia alkavia keihäänkärkiä. Vain noin kuudennes klusterin yrityksistä on supistanut merisektorilla tapahtuvaa liiketoimintaa, kun taas suurempi osuus kasvattanut.

Meriklusterissa harjoitetaan monipuolista innovaatio-toimintaa: tuotteita, prosesseja, konsepteja, palveluita ja elämystuotantoa. Kun aikaisemmin kaiken itse tehneet telakat muodostuivat yrityshautomoiksi, nykyisten yritysten menestys ja innovatiivisuus meriklusterissa perustuu visionäärisiin yksilöihin ja muutoksille avoimiin toimintakulttuureihin organisaatioissa ja verkostoissa. Uudet innovaatiot alalle tulevat nyt enenevästi start up -yritysten kautta.

Meriteollisuutemme on ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen kautta edelleen vahva kasvuala. Suunnittelutoimistot ja ohjelmistotoimittajat tarvitsevat edelleen meritekniikan diplomi-insinöörejä. Pulaa on myös projektinhallintaosaajista; tarvitaan hyvin laajoja valmiuksia liittyen mm. konetekniikkaan, ICT:hen, suunnitteluun, ohjelmointiin ja logistiikkaan.

Varustamotoiminnassa näkymät ovat pääasiassa positiiviset. Alalla koetaan tyytyväisyyttä Suomen merenkulun elinkeinopolitiikkaan ja kilpailukykyä parantaneisiin järjestelyihin (tonnistovero, työvoimakustannusten palautusjärjestelmä ja sekamiehityssopimukset), mutta kannetaan huolta erityisesti merenkulun elinkeinopolitiikan stabiiliudesta ja sen organisaatiosta sekä odotetaan puiteratkaisuja erityisesti pienempien varustamoiden investointihankkeiden rahoitustakuiden ongelmiin. Lähialueiden rahtihintojen kehitys on varovaisesti positiivista.

Satamatoiminnoissa tavaramäärien kehityksessä ei ole näkyvissä paluuta jatkuvaan kasvuun kuten ennen vuotta 2008 ja talouden yleinen kehitys vaikuttaa suoraan kuljetusmääriin ja heijastuu toimijoiden kannattavuuteen ja investointikykyyn. Venäjän transito-liikennekin näyttää hiipuvan ulottumattomiin. Satamissa ollaan kuitenkin investoimassa vuoteen 2020 ulottuvalla jaksolla merkittävästi, mitä voidaan pitää merkkinä näkymien kohentumisesta.

Meriklusterin tulevaisuus nojaa vahvasti osaamiseen. Sen suhteen merenkulkualalla koulutusta tarjotaan liian monessa yksikössä ilman riittävää yhteistyötä oppilaitosten välillä. Joitain ammattiryhmiä koulutetaan liikaa, toisista on ajoittain pulaa. Erityisesti klusterissa koetaan, että merenkulun palvelujen erikoisosaajat (merioikeus, merenkulun talous, rahoitus) ovat katoamassa. On myös panostettava ICT-alan osaamisen kohtaamiseen meriklusterin ohjelmien kanssa. Meriteollisuuden osaamiselle on kuitenkin myönteiset näköalat. Tilastotieteen ja datan analysoinnin merkitys kasvaa laivainsinöörien tehtävissä (big data), mikä pitäisi huomioida myös koulutuksessa. Myös osaavalle ammattityövoimalle on nyt meriteollisuudessa kysyntää, minkä vuoksi koulutukseen toivotaan panostusta.

Suomen meriklusteri 2020 -tutkimusraportti julkaistaan myöhemmin kesällä työ- ja elinkeinoministeriön julkaisusarjassa. Hanke saa päärahoituksensa TEM:n meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelmasta (TEM-Meri-ohjelma).

Lisätiedot:
Erikoistutkija Tapio Karvonen 
puh. 040 779 9482​
tapio.karvonen@utu.fi
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 2.5.2016 8:40 ,  Päivitetty 2.5.2016 10:56