in English
 
 
Turun telakan vaikutukset
​Kuva: Meyer Turku Oy
Aluetaloudellisia vaikutuksia arvioitiin kolmella tasolla: ensisijaisesti Turun talousalueen mutta myös laajemmin Varsinais-Suomen ja koko Suomen näkökulmasta.
 
Vahvasti paikallista – kansallisesti vaikuttavaa - globaalia liiketoimintaa
Telakka on erittäin merkittävä paikallinen toimija Turun talousalueella ja Varsinais-Suomessa, mutta sen vaikutukset ulottuvat koko maahan ja liiketoiminnan globaalisuudesta johtuen myös ympäri maailmaa. Telakan toiminta työllistää suoraan Suomessa noin 3 200 henkilöä ja välillisesti 2 600 henkilöä henkilötyövuosina. Näiden lisäksi tulevat ulkomaisten yritysten työllisyysvaikutukset sekä jonkin verran lisää ns. toisen tason toimittajien työllisyysvaikutuksia. Kausivaihtelut ovat toiminnassa merkittäviä.
 
Telakan ja sen suorien toimittajien telakkaan liittyvä yhteenlaskettu liikevaihto on n. 1,3 miljardia euroa. Telakka on myös tärkeä vientitulojen lähde: yhden laivatoimituksen arvo on noin 1 % koko Suomen vuotuisen viennin arvosta.
 
Mittavat investoinnit siivittävät lähivuosien kasvua
Meyer Turku Oy:n vuoden 2019 loppuun ulottuvien investointien arvo on yhteensä 185 milj. euroa (ml. tytäryhtiöt). Investointikohteista merkittävimpiä ovat Goliath-pukkinosturin hankinta (n. 40 milj. euroa) sekä teräshallin uudet linjastot, teräsvarasto ja esikäsittelylaitos (n.130 milj. euroa). Suora toimittajaverkosto kattaa 29 maata ja myös toimittajaverkoston yritykset ovat parin viime vuoden aikana toteuttaneet yhteensä n. 70 miljoonan euron investoinnit. Kun mukaan lisätään arviot tulevan vuoden osalta, nousee arvioitu kokonaissumma jopa sataan miljoonaan euroon.
 
Osaavan työvoiman saatavuus kriittistä

Telakan toiminnan laajentuessa työvoimaa tarvitaan paljon lisää sekä telakalla että sen verkostoyrityksissä. Telakan ja muun teollisuuden positiivinen vire houkuttelee kone- ja metallialan opintoihin, ja hakijamäärät toisen asteen meri- ja teknologia-alojen koulutukseen ovatkin selvästi kasvaneet Varsinais-Suomessa (vuonna 2016 41 % ja vuonna 2017 43 % edelliseen vuoteen verrattuna). Telakan toiminnan kasvu edellyttää osaavaa työvoimaa ja sen saannin varmistamiseksi tulee meriteollisuusalalle suuntautuvaa, erityisesti teknisen alan koulutusta olla saatavilla kaikilla asteilla Turussa.

Telakan talousvaikutukset säteilevät monille alueille

Turun telakan alihankintaverkosto on vahvasti kotimainen: yli kolme neljäsosaa toimittajista on suomalaisyrityksiä. Vaikutukset ovat suurimmat Varsinais-Suomessa, kaikilla mittareilla mitattuina. Neljä kymmenestä (41 %) toimittajayrityksestä sijaitsee Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla lähes yhtä paljon (38 %). Toimitusten arvosta Varsinais-Suomi kattaa yli puolet (51 %), Uusimaa alle kolmanneksen (31 %).

Yli yhdeksän kymmenestä Meyer Turku Oy:n työntekijästä asuu Varsinais-Suomessa, samoin kuin val-taosa toimittajayritysten henkilöstöstä.
Myös suurin osa verotulovaikutuksista säteilee Varsinais-Suomen kuntiin. Telakkaan liittyvät yhteisöverotulot ovat n. 4,1 miljoonaa euroa. Tämän luvun lisäksi työntekijöiden maksamat kunnallisverotulot lisäävät positiivista verotulovaikutusta alueelle.

Vaikutus liikenteeseen ja asumiseen

Telakan liikenne on mittavaa sekä tavara- että työmatkaliikenteen osalta.  Telakkatien keskimääräinen liikenne on 2 800 ajoneuvoa/vrk (2016). Tästä raskaan liikenteen osuus on noin 8 %. Ennusteen(*) mukaan liikennettä on vuonna 2025 jo 7 600 ajoneuvoa/vrk kasvua 171 %. Alueen pääväylien liikennemäärien kasvuennuste on 30–50 %.

Tavaratoimituksista pääosa tulee maanteitse. Rautateitse suoraan telakalle tulee valtaosa teräslevyistä. Meriväylää pitkin suoraan telakalle tuodaan ulkoa hankitut suurlohkot sekä suurempia komponentteja kuten moottorit.
 
Telakan työntekijämäärän kasvu heijastuu myös Turun asuntomarkkinoihin. Hyvien kulkuyhteyksien päässä sijaitsevista pienistä vuokra-asunnoista ja kimppakämpistä on eniten kysyntää.

Tutkimuksen toteuttamisesta vastasivat Brahea-keskuksessa erikoistutkija Tapio Karvonen, tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund ja projektitutkija Tuomas Ranti.
 
 
 
Asiasana:
Tagit:
 

 Julkistamistilaisuus

 
 

 Tutkimuksen tulokset

 
 

 Lisätiedot

 
​Tapio Karvonen
Erikoistutkija
p. 040 779 9482
tapio.karvonen@utu.fi