in English
 
 
Plan4Blue - Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies

Plan4Blue-hankkeessa tuodaan yhteen sinisen kasvun ja merten aluesuunnittelun toimijat, ja identifioidaan polkuja merialueitten ja resurssien kestävään käyttöön.

Hanke laatii tulevaisuuden skenaarioita yhdessä virolaisten ja suomalaisten sinisen talouden sektoreiden edustajien kanssa, kuten viranomaiset, järjestöt ja yritykset. Skenaariot koskevat meriklusteria, kalastusta, energian tuotantoa ja siirtoa sekä soveltuvilla alueilla myös vesiviljelyä ja turismia. Hanke analysoi skenaarioiden toteutumisen ympäristöriskejä ja taloudellista potentiaalia. Myös vaikutusten arvioinnit toteutetaan osallistavassa prosessissa, jotta edistäisimme rajat ylittävää yhteistyötä sektoreiden välillä ja lisäisimme toimijoiden tietämystä vaikutuksista. Tarkastelut toteutetaan Suomenlahden ja Saaristomeren alueella keskittyen erityisesti rajat ylittäviin toimintoihin ja vaikutuksiin. 

Hankkeen loppuvaiheessa tarkastelemme yhdessä merialuesuunnittelusta ja merten suojelusta vastaavien viranomaisten ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa sitä, miten tulevaisuuden tilannekuvat ja niiden vaikutukset tulisi ottaa huomioon merialuesuunnittelussa. Lisäksi hanke edistää rajat ylittävää yhteistyötä merialuesuunnittelun toimijoiden kesken.​​​​

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2 miljoonaa euroa, ja Turun yliopiston budjetti on yhteensä 489 799 euroa.

Hankepartnerit

Suomen ympäristökeskus SYKE (koordinaattori)

Tarton yliopisto

Uudenmaan liitto

Varsinais-Suomen liitto

Baltic Environmental Forum Estonia

Turun yliopisto: Turun kauppakorkeakoulu, maantieteen ja geologian laitos, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.

MKK:n vastuulla on koordinoida WP1:tä, Potential for Sustainable Blue Economies. MKK koordinoi myös Turun yliopiston osallistumista hankkeeseen.

Lisätietoja

Plan4Blue-hankkeen kotisivu

WP1, Potential for Sustainable Blue Economies


Asiasana:
Tagit:

 
 

 

 Lisätietoa:

Riitta Pöntynen
puh. +358040 351 0476
riitta.pontynen@utu.fi