in English
 
 
Koulutustarjonta

Pääaineet

Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtava koulutus järjestetään pääasiassa oppiainepohjaisesti. Tiedekunnan pääaineita ovat filosofia, poliittinen historia, sosiaalipolitiikka, sosiaalityö, sosiologia, taloussosiologia, yleinen valtio-oppi sekä psykologia ja logopedia.

Sosiaalitieteissä (sosiaalipolitiikka, sosiologia, taloussosiologia) pääaine valitaan syksystä 2017 alkaen vasta ennen maisterivaiheeseen siirtymistä.

Maisterin tutkinnon voi suorittaa myös East Asian Studies maisteriohjelmassa.

Filosofia tutkii kriittisesti yhteiskunnallisen toiminnan, kulttuurin ja erityistieteiden taustalla olevia periaatteellisia kysymyksiä.

Logopedia käsittelee puhetta, ääntä, kieltä ja kommunikointia, niissä esiintyviä häiriöitä, taustatekijöitä ja kuntoutusta. Koulutus on poikkitieteellinen sisältäen logopedian opintojen lisäksi myös fonetiikan, kielitieteen, psykologian ja lääketieteen opintoja. Koulutuksesta valmistuneet filosofian maisterit voivat hankkia laillistetun puheterapeutin pätevyyden.

Poliittinen historia tekee oman ajan ymmärrettäväksi historiatietoisesta näkökulmasta. Tutkimuksen pääkohteena on ollut moderneille eurooppalaisille yhteiskunnille ominainen politiikka, joka parin viime vuosisadan aikana on koskettanut niin kansallisia ja alueellisia toimijoita kuin koko maapalloa.

Psykologia tutkii ihmisen toimintaa ja sen lainalaisuuksia. Psykologian koulutus on ensisijaisesti psykologin ammattiin johtavaa koulutusta.

Sosiaalitieteet keskittyvät yhteiskunnan ja ihmisten keskinäiseen toimintaan. Opinnoissa tarkastellaan yhteiskunnallisia instituutioita ja rakenteita, sosiaalisia riskejä ja eriarvoisuutta sekä eroja ja vuorovaikutusta ryhmien välillä. Opiskelija oppii ymmärtämään, miten eri ryhmiin ja kulttuureihin kuuluminen sekä antaa mahdollisuuksia että asettaa rajoituksia. Valmistuessaan sosiaalitieteiden kandidaatiksi opiskelija kykenee tulkitsemaan sosiaalisesta perspektiivistä niin poliittisia, kulttuurisia kuin taloudellisiakin ilmiöitä ja pystyy kokoamaan näitä koskevaa tietoa.

  • Sosiaalipolitiikka on kiinnostunut hyvinvoinnin ja sosiaaliturvan tuottamisesta sosiaalisin ja poliittisin toimenpitein. Oppiaineessa koulutetaan asiantuntijoita hallinnoimaan, suunnittelemaan, kehittämään ja ylläpitämään sosiaaliturvan, sosiaalivakuutuksen ja sosiaalipalvelujen toimeenpanojärjestelmiä.
  • Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, jonka tutkimusala on laaja. Sosiologinen tutkimus kohdistuu sosiaaliseen toimintaan, siitä muodostuviin sosiaalisiin järjestelmiin ja niiden välisiin suhteisiin.
  • Taloussosiologia tutkii taloutta ja taloudellisia ilmiöitä. Taloussosiologiassa ollaan kiinnostuneita sosiaalisten suhteiden merkityksestä taloudessa.

Sosiaalityö perehdyttää opiskelijansa sosiaalityön historiaan, kohdeongelmiin, teoriaperusteisiin sekä sosiaalityön työskentelymenetelmiin. Keskeistä opinnoissa ovat ammatillisuuden ja käytännön valmiuksien opiskelu.

Yleinen valtio-oppi tutkii poliittisia järjestelmiä, kansainvälisiä suhteita ja hallintoa. Valtio-opin keskeisiä käsitteitä ovat muiden muassa valtio, poliittinen järjestelmä ja valta. Oppiaineessa on kaksi linjaa: poliittisten järjestelmien ja kansainvälisen politiikan linja.

Itä-Asian tutkimuksen maisteriohjelma on Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen tarjoama kaksivuotinen tutkinto-ohjelma. Se tarjoaa opiskelijoille tiedot ja taidot, joita tarvitaan Itä-Aasiaan liittyvän uran luomiseen. Ohjelma on täysin englanninkielinen.

Asiasana:
Tagit: