in English
 
 
Filosofian opiskelu

Oppiaineena filosofia poikkeaa muista tiedekunnan aineista. Se käsittelee periaatteellisia kysymyksiä, joista useimmat liittyvät inhimilliseen toimintaan, jota useat tieteetkin tutkivat. Filosofia jatkaa usein yleisellä teoreettisella tasolla niiden samojen kysymysten pohtimista, joita yhteiskuntatieteet tutkivat empiirisellä tasolla.

Filosofian opiskelu muodostuu luennoista, seminaareista sekä itsenäisestä opiskelusta (kirjojen tenttimisestä, tutkielman laatimisesta jne.). Filosofisten kysymysten vaikeuden vuoksi opiskelu tarjoaa monia älyllisiä haasteita. Opetuksen päätavoitteena on perehdyttää opiskelija filosofiseen ajatteluun niin, että hän pystyy ymmärtämään erilaisia tapoja käsitellä filosofian perusongelmia. Erityisen tärkeää on oppia filosofista argumentaatiota. Tämän vuoksi formaaliset menetelmät kuuluvat filosofian opintoihin. Useilla filosofian aloilla formaalinen analyysi on muodostunut keskeiseksi välineeksi. Opiskelijat voivat yhteisen alkujakson jälkeen erikoistua johonkin filosofian osa-alueeseen, esimerkiksi etiikkaan, yhteiskuntafilosofiaan, tieto-oppiin tai tieteenfilosofiaan.

Filosofian opetuksellisiin tavoitteisiin kuuluu myös opiskelijan perehdyttäminen johonkin tai joihinkin erityistieteisiin (sivuaineopinnoissa) ja niiden filosofisiin erityisongelmiin (pääaineopinnoissa). Filosofian oppiaine sisältää teoreettisen filosofian ja käytännöllisen filosofian linjat. Kandidaatintutkinnon suoritettuaan opiskelija erikoistuu oman valintansa mukaan toiselle näistä aloista.

Pääaineena filosofia antaa pätevyyden lähinnä tutkijan ja korkeakoulunopettajan tehtäviin, pedagogisten opintojen kanssa lukion filosofian opettajan virkoihin ja antaa muodollisen pätevyyden moniin valtiohallinnon virkoihin. Sivuaineeksi se sopii kaikille, jotka tuntevat kiinnostusta periaatteellisiin kysymyksiin.

Kansainvälinen opiskelu

Filosofian oppiaine rohkaisee opiskelijoita hakeutumaan opiskelijavaihtoon ulkomaille aineopintojen loppuvaiheessa, maisterinopinnoissa, sekä jatko-opintoja tehdessä.

Tarkempia tietoja kansainväliseen vaihtoon liittyvistä asioista, muun muassa hakuajoista ja muista vaihtomahdollisuuksista, saa kansainvälisten asioiden palvelupisteestä.

Asiasana:
Tagit: