in English
 
 
Sosiaalityö

 

Koulutuksen tavoitteet
 
Sosiaalityön koulutus antaa valmiudet ymmärtää ja selvittää ihmisten ja väestöryhmien monitasoisten elämäntilanteiden syntyprosesseja, ilmenemismuotoja ja vaikutuksia. Sosiaalityö kiinnittää huomiota ihmisten selviytymiseen jokapäiväisessä elämässä sekä hyvinvoinnin ehtoihin ja jakautumiseen. Sosiaalityössä tarvittavat valmiudet liittyvät yhteiskuntatieteellisiin ongelmanratkaisu-, päättely- ja argumentointitaitoihin. Kyse on tutkimukseen perustuvasta yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ammatillisesta toiminnasta sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja lievittämiseksi. Tutkimuksen kohteena ovat mm. sosiaalityön asiakkaat, menetelmät, toimintakulttuurit ja käytännön työprosessit. Sosiaalityö tutkii myös tiede- ja arvoperustaansa, historiaansa sekä sosiaalityön organisaatioiden ja hallinnon kehittämistä.
 
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää ja antaa valmiudet:

1) sosiaalisten ongelmien tunnistamiseen, niiden ennalta ehkäisemiseen ja kohtaamiseen sosiaalityön eri toimintatasoilla
2) asiakastyön menetelmiin ja niiden eettisiin lähtökohtiin
3) sosiaalityön tutkimukseen ja tieteelliseen päättelyyn sekä niiden hyödyntämiseen sosiaalityön käytännöissä
4) tieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen
 
Tutkimuksen ja opetuksen painopisteet
 
Opetuksen tavoitteena on sosiaalityön teoreettinen, käytäntöorientoitunut ja tutkimuksellinen asiantuntijuus. Koulutukseen sisältyy vahva tutkimusmenetelmien opetus sekä perehdyttäminen tieteelliseen työskentelyyn.

Sosiaalityön tutkimuksessa ja opetuksessa painopistealueina korostuvat sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, köyhyys, eriarvoisuus ja syrjäytyminen, sosiaalinen raportointi, lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi ja lastensuojelu, vertaileva sosiaalipalvelututkimus sekä monikulttuurinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimukseen liittyy myös monipuolista kansainvälistä yhteistyötä.
 
Sosiaalityön käytännönopetus
 
Käytännönopetusta tarjotaan sekä kandidaatin että maisterin tutkinnoissa. Sosiaalityön käytännönopetusta toteutetaan työmenetelmien ja –käytäntöjen opetuksena sekä moniammatillisena klinikkaopetuksena. Turun yliopiston moniammatillisen klinikkaopetuksen tavoitteena on luoda aitoon asiakastyöhön pohjautuva oppimis- ja opetusympäristö, joka keskittyy lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden tutkimukseen, neuvontaan ja kuntoutukseen. Kouluttajina toimivat sosiaalityön, psykologian ja logopedian opettajat, sekä muut kotimaiset ja ulkomaiset asiantuntijat. Klinikkajaksot opiskelijat suorittavat ns. käytännön kenttäharjoittelun oppiaineen hyväksymässä sosiaalialan toimintayksikössä. Kenttäjakso toimii hyvänä väylänä työelämään.
 
Valmiudet eri ammattialoille
 
Sosiaalityö pääaineena johtaa valtiotieteen maisterin tutkintoon. Sosiaalityön pääaineopinnot vastaavat 1.3.2016 voimaan tulleen lain mukaista sosiaalityön koulutusta. Sosiaalityöntekijän ammatillisesta kelpoisuudesta säädetään laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015). Sosiaalityötä opiskelleet ovat sijoittuneet viime vuosina työmarkkinoille hyvin. Työtehtäviä ovat tarjonneet mm. valtion hallinto, kuntien sosiaalitoimi, kasvatus- ja perheneuvonta, koulutoimi, mielenterveystoimi, sairaaloiden sosiaalityö, päihdehuolto, vankeinhoito ja kriminaalihuolto, kuntoutus- ja erityishuollon yksiköt, sekä yksityiset järjestöt ja organisaatiot. Valmistuneet työllistyvät myös sosiaalityön alueellisiin ja valtakunnallisiin projekteihin sekä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Sosiaalityön koulutus antaa hyvät valmiudet toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä sekä valtakunnallisella että kansainvälisellä tasolla. Viime vuosina sosiaalityöoppiaineesta valmistuneet ovat sijoittuneet laajasti myös sosiaali- ja terveydenhuollon opetustehtäviin. Laitoksen kansainvälisestä vuorovaikutuksesta johtuen opiskelijat saavat laajan näkemyksen myös sosiaalityön kansainvälisiin kysymyksiin, mikä mahdollistaa osallistumisen sosiaalityön kansainvälisiin tehtäviin ja kehittämisprojekteihin.

 

 Ajankohtaista tiedekunnassa

 
 

 Tapahtumat

 
It seems your browser doesn't support Javascript