in English
 
 
Aikaisempien tutkintojen ja opintojen hyväksilukeminen sosiaalityön oppiaineessa
Sosiaalityön opiskelu ja hyväksilukemisen menettelytavat
Päävalinnassa hyväksytyt pääaineopiskelijat
Erillivalinnassa hyväksytyt pääaineopiskelijat

Sosiaalityön opiskelu ja hyväksilukemisen menettelytavat

Opiskelija on itse vastuussa opintojensa suunnittelusta ja etenemisestä. Myös aiempien opintojen hyväksiluku on prosessi, joka käynnistyy opiskelijan omasta aloitteesta. Opiskelija tutustuu oppiaineen ja tiedekunnan hyväksilukukäytäntöihin niiden nettisivuilla ja on tarvittaessa yhteydessä laitoshenkilökuntaan. Opinto-ohjausta on tarjolla yliopiston, tiedekunnan sekä oppiaineen tasolla. Oppiainetasolla annettava henkilökohtainen opinto-ohjaus, esim. henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) kuuluu pääaineopiskelijoille. Keskustelua ja ohjeistusta hyväksilukemisen käytäntöihin saa HOPS-keskustelun yhteydessä. Opiskelija on vastuussa opintosuunnitelmansa teosta ja päivittämisestä. Opinnot suoritetaan aloitusvuoden aikana voimassa olevan opinto-oppaan ja tutkintovaatimusten mukaisesti. Jos opintoja ei voida suorittaa aikaisempien tutkintovaatimusten ja aloitusvuoden opinto-oppaan mukaisesti, sovelletaan voimassa olevaa opinto-opasta ja tutkintovaatimuksia.

Useissa sosiaalityön aine- ja syventävän tason opinnoissa on pakollisia edeltäviä opintoja, jotka tulee olla suoritettu ennen kuin opiskelija voi osallistua kurssille tai seuraavan tason opintoihin. Lisätietoa vaadittavista edeltävistä opinnoista ja kurssien tarkemmasta sisällöstä löytää opinto-oppaasta. Opiskelijan tulee huomioida, että sosiaalityön aine- ja syventävissä opinnoissa kurssien laajuus ja opintovaatimukset vaihtelevat sen mukaan suoritetaanko pääaine- tai sivuainetasoisia opintoja. Sivuaineopiskelijat eivät voi suorittaa kursseja pääainetasoisina eivätkä pääaineopiskelijat voi suorittaa kursseja sivuainetasoisina. Opiskelija tarkistaa itse osallistumisoikeutensa ja vaadittavien suoritusten sisällön opinto-oppaasta kurssikohtaisesti. Käytännönopetus toteutetaan Turun yliopistossa moniammatillisella klinikalla. Vain pääaine- ja tutkinto-opiskelijoilla on oikeus käytännönopetukseen. Yksittäisten kurssien kohdalla hyväksilukua haetaan kyseisen kurssin vastuuopettajalta.

Lähtökohta on, etteivät opintojaksot ja pakolliset kieliopinnot vanhene. Yksittäisten opintojaksojen tai osasuoritusten kohdalla aiemmin hankittua osaamista arvioidaan suhteessa voimassa olevan opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin. Tutkintojen laadunvarmistuksen näkökulmasta lähtökohtana on, etteivät hyväksiluettavat opinnot ole yli 10 vuotta vanhoja.  Erityishuomiota kiinnitetään menetelmä- ja lainopillisten opintojen vanhenemiseen. Jos opintosuoritukset ovat yli 10 vuotta vanhoja, arvioi vastuuopettaja hyväksilukemista tapauskohtaisesti osaamistavoitteisiin suhteuttaen.

Sosiaalityön oppiaineen käytäntöjen lisäksi yhteiskuntatieteellisellä tiedekunnalla on ohjeita opintojen ja tutkintojen hyväksiluvusta: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/hyvaksilukeminen/Sivut/home.aspx. Esimerkiksi kieli- ja yleisopintojen korvaavuuksia haetaan tiedekunnasta. Opintojen hyväksilukua anotaan lomakkeella, jonka voi tulostaa verkkosivuilta tai hakea tiedekunnan kansliasta, ks. http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/lomakkeet/Sivut/home.aspx.
 
Turun yliopiston opintojohtosäännön 22 §:n mukaisesti:
”Toiseen, vähintään samantasoiseen yliopistotutkintoon sisältyvillä opinnoilla opiskelija voi korvata enintään 30 opintopistettä samansisältöisiä, opetussuunnitelmassa pakolliseksi määrättyjä opintoja."..." Tämän lisäksi opiskelija voi toiseen tutkintoon sisältyvillä opinnoilla korvata pakollisia kieli- ja viestintäopintoja."
 

Päävalinnassa hyväksytyt pääaineopiskelijat

 
Valtiotieteiden maisterin tutkintoon johtavaan sosiaalityön koulutukseen voi hakea pääsykokeen kautta. Hakuaika on keväisin ja valinta toteutetaan yhteisvalintana. Sosiaali-työtä voi hakea opiskelemaan yhteisvalinnassa Turun yliopiston lisäksi Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Lapin yliopistoihin. Lisätietoa sosiaalityön yhteis-valinnasta löytyy yhteiskuntatieteiden yhteisvalinnan nettisivuilta.
 
Sosiaalityöhön päävalinnan kautta valitut opiskelijat, joilla on aiempi alempi korkeakoulututkinto, voivat tietyin edellytyksin hakea vapautusta kandidaatin tutkinnosta. Vapausta kandidaatin tutkinnosta voi hakea, kun on suorittanut pääaineen perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op laajuisena. Lisätietoa edellytyksistä löytyy tiedekunnan sivuilta. 35 oplaajuiset aineopinnot löytyvät opinto-oppaasta laajan sivuainekokonaisuuden kohdalta. Kokonaisuuden kaikki kurssit suoritetaan pääainetasoisina.

Perus- ja aineopintojen (yht. 60 op) lisäksi oppiaine edellyttää täydentävien eli siltaopintojen suorittamista. Suositeltavaa on suorittaa siltaopinnot samaan aikaan aineopintojen kanssa, mutta ne on mahdollista suorittaa samanaikaisesti myös syventävien opintojen kanssa. Opiskelijan tulee huomioida syventävien opintojen kurssien pakolliset edeltävät opinnot.

1.8.2018 opintonsa aloittanut opiskelija suorittaa täydentävinä opintoina seuraavat kurssit: määrälliset tutkimusmenetelmät osa I, määrälliset tutkimusmenetelmät osa II, laadulliset tutkimusmenetelmät osa I, laadulliset tutkimusmenetelmät osa II, tutkielmanteon kurssi, tilastotieteen peruskurssi soveltajille (yht. 8 op), sekä sosiaalioikeus. Opiskelijat eivät suorita kandidaattiseminaaria tai -tutkielmaa.
 
1.8.2016 opintonsa aloittanut opiskelija suorittaa täydentävinä opintoina seuraavat kurssit: tutkimuksen tekoon orientoituminen, tilastotieteen peruskurssi soveltajille, kuvailevat tilastomenetelmät, sosiaalitilastollinen tutkimus, laadulliset tutkimusmenetelmät  sekä sosiaalioikeus. Opiskelijat eivät suorita kandidaattiseminaaria tai -tutkielmaa.
 
Vuonna 2015 tai sitä ennen opintonsa aloittaneet opiskelijat suorittavat täydentävinä opintoina seuraavat kurssit: johdatus sosiaalitutkimukseen, kuvailevat tilastomenetelmät sosiaalitieteilijöille, tilastotieteen peruskurssi soveltajille, sosiaalitilastollinen tutkimus, laadullinen tutkimus sekä vaikuttavuuden arviointi sosiaalialalla. Opiskelijat eivät suorita kandidaattiseminaaria tai -tutkielmaa. Lisäksi opiskelijat käyvät kurssin ammatillisuus sosiaalityössä. Muuttuneiden kurssien vaatimukset tarkistetaan sosiaalityön vanhohen opinto-oppaiden kurssien vastaavuustaulukosta tai HOPS-ohjaajalta. Opiskelijalta voidaan lisäksi edellyttää muita täydentäviä opintoja.  Vastuuopettajat arvioivat hyväksilukemista tapauskohtaisesti osaamistavoitteisiin suhteuttaen.
 
Muissa yliopistoissa suoritetut sosiaalityön tai sosiaalitieteiden perusopinnot korvaavat Turun yliopiston sosiaalitieteiden yhteiset perusopinnot. Opintorekisteriote toimitetaan opintosihteerille, joka kirjaa suoritukset opintorekisteriin. Muissa yliopistoissa suoritetun aineopintokokonaisuuden ja kandidaatin tutkinnon hyväksiluku arvioidaan tapauskohtaisesti HOPS-ohjauksessa. Opiskelija toimittaa tarvittavat liitteet (esim. opintorekisteriote) etukäteen HOPS-ohjaajalle.
 
Turun yliopiston vanhojen opintovaatimusten mukaiset sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot korvaavat nykyiset sosiaalitieteiden perusopinnot.
Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta päättää Opetushallitus. Päätös haetaan suoraan Opetushallituksesta. Opiskelijavaihdon aikana suoritettavien opintojen korvaavuuksista tulee sopia mahdollisuuksien mukaan etukäteen kurssin vastuuopettajan kanssa. Myös opiskelijavaihdon jälkeen haettavista opintojen korvaavuuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa.
 
Turun yliopiston avoimen yliopiston opintosuoritukset ovat siirtyneet syksystä 2012 alkaen automaattisesti Turun yliopiston opintorekisteriin. Osa TY:n avoimen yliopiston suorituksista on siirtynyt opintorekisteriin takautuvasti 1.1.2012 alkaen. Tätä vanhemmat suoritukset eivät siirry rekisteriin automaattisesti. Myös uudempien opintosuoritusten kohdalla on syytä tarkastaa, että ne ovat siirtyneet Turun yliopiston opintorekisteriin. Jos suoritukset eivät ole päivittyneet, opiskelija toimittaa opintorekisteriotteensa opintosihteerille, joka päivittää tiedot Turun yliopiston opintorekisteriin. Kurssin vastuuopettaja arvioi muissa avoimissa yliopistoissa suoritettujen sosiaalityön opintojen korvaavuuden tapauskohtaisesti.
 
Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnoista sosionomi AMK -tutkinto korvaa sosiaalitieteiden yhteiset perusopinnot. Opiskelija toimittaa tutkintotodistuksen oppiaineen opintosihteerille, joka kirjaa suorituksen rekisteriin. Sosionomin ylempi AMK -tutkinto korvaa sosiaalitieteiden yhteiset perusopinnot ja yksilöllisen harkinnan mukaan muita opintoja. Korvaavuutta haetaan vastuuopettajalta. Muista sosiaali- ja terveysalojen ammattikorkeakoulututkinnoista ei pääsääntöisesti saa luettua perus-, aine- tai syventäviä opintojaksoja hyväksi. Kurssin vastuuopettaja arvioi yksittäisten kurssien hyväksilukua tapauskohtaisesti. Ammattikorkeakoulututkintojen kieli- ja yleisopintojen korvaavuuksia haetaan yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta.
  
Sosiaalityön pääaineopiskelijalta, jolla on sosiaalihuoltajakoulutus, edellytetään maisterin tutkinnon (120 op) suorittamista. Tämän lisäksi opiskelija suorittaa aineopintojen tutkimusmenetelmäopinnot kokonaisuudessaan (tutkimuksen tekoon orientoituminen, tilastotieteen peruskurssi soveltajille, kuvailevat tilastomenetelmät, sosiaalitilastollinen tutkimus, laadulliset tutkimusmenetelmät. Kandidaatintutkielma jää pois. Käytännönopetus (ammatillisuus sosiaalityössä, klinikkakurssit I ja II sekä teorian ja käytännön yhteensovittaminen ja sosiaalityön harjoittelu jäävät myös pois.
 
Hyväksilukemista voi perustellusti hakea sosiaalityön omista opinnoista ja opintojaksoista myös muilla kuin edellä mainituilla tutkinnoilla ja opinnoilla, mikäli niissä hankittu osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman tai sen osien osaamistavoitteita. Myös aiempaa työkokemusta sosiaalityöntekijän tehtävistä voidaan hyväksilukea tietyin ehdoin. Hyväksilukua haetaan harjoitteluvastaavalta,
joka arvioi täyttyvätkö hyväksiluvun ehdot.

Sosiaalityön 
yliopisto-opintojen aine- tai syventävissä opinnoissa suoritetulla  harjoittelulla on mahdollista hakea korvaavuutta Klinikka II -kurssista tietyin kriteerein, jotka arvioi Klinikka II -kurssin vastuuopettaja. Harjoitellun ohjaajana on pitänyt toimia pätevä sosiaalityöntekijä.
 

Erillisvalinnassa hyväksytyt pääaineopiskelijat

Lisäksi Turun yliopistossa sosiaalityötä on mahdollista hakea opiskelemaan tietyin ehdoin erillisvalinnan kautta. Turun yliopistossa sosiaalityön pääaineopintoihin on mahdollista hakea vain valtiotieteiden maisterin tutkintoon johtavan erillisvalinnan kautta. Sosiaalityöhön ei siis oteta pääaineen vaihtajia. Sosiaalityötä ei voi myöskään hakea opiskelemaan valtiotieteiden kandidaatin tutkintoon johtavan erillisvalinnan kautta, joka on tarkoitettu avoimessa yliopisto-opetuksessa opiskelleille. Lisätietoa erillisvalinnasta löytää Turun yliopiston valintaoppaasta. Tietoa erillisvalintojen hakuajasta ilmestyy Opintopolkuun syksyisin.
 
Erillisvalinnan kautta tulleille opiskelijoille kuuluu muiden pääaineopiskelijoiden tapaan HOPS-ohjaus. Jos kurssin suoritustapa on ollut vaihtoehtoinen pääaine- ja sivuaineopiskelijoille, sovitaan suoritustavasta kurssin vastuuopettajan kanssa. Jos käyty aineopintotasoinen kurssi on ollut laajuudeltaan suppeampi sivuaineopiskelijoille kuin pääaineopiskelijoille, tekee opiskelija puuttuvan osasuorituksen joko vastuuopettajan kanssa sopien (esim. essee tai oppimispäiväkirja) tai ilmoittautuu NettiOpsussa kirja- tai luentotenttiin. Suoritustavat löytyvät kurssikohtaisesti opinto-oppaasta. Opiskelija voi suorittaa opinnot pääainetasoisina vasta kun on saanut opiskeluoikeuden pääaineopintoihin.
 
1.8.2018 opintonsa aloittanut opiskelija suorittaa täydentävinä opintoina seuraavat kurssit: määrälliset tutkimusmenetelmät osa I, määrälliset tutkimusmenetelmät osa II, laadulliset tutkimusmenetelmät osa I, laadulliset tutkimusmenetelmät osa II, tutkielmanteon kurssi, tilastotieteen peruskurssi soveltajille (yht. 8 op), sekä sosiaalioikeus. Opiskelijat eivät suorita kandidaattiseminaaria tai -tutkielmaa.

1.8.2016 opintonsa aloittanut opiskelija suorittaa täydentävinä opintoina seuraavat kurssit: tutkimuksen tekoon orientoituminen, tilastotieteen peruskurssi soveltajille, kuvailevat tilastomenetelmät, sosiaalitilastollinen tutkimus, laadulliset tutkimusmenetelmät  sekä sosiaalioikeus. Opiskelijat eivät suorita kandidaattiseminaaria tai -tutkielmaa.
 
Vuonna 2015 tai sitä ennen opintonsa aloittaneet opiskelijat suorittavat täydentävinä opintoina seuraavat kurssit: johdatus sosiaalitutkimukseen, kuvailevat tilastomenetelmät sosiaalitieteilijöille, tilastotieteen peruskurssi soveltajille, sosiaalitilastollinen tutkimus, laadullinen tutkimus sekä vaikuttavuuden arviointi sosiaalialalla. Opiskelijat eivät suorita kandidaattiseminaaria tai -tutkielmaa. Lisäksi opiskelijat käyvät kurssin ammatillisuus sosiaalityössä. Muuttuneiden kurssien vaatimukset tarkistetaan sosiaalityön vanhohen opinto-oppaiden kurssien vastaavuustaulukosta tai HOPS-ohjaajalta. Opiskelijalta voidaan lisäksi edellyttää muita täydentäviä opintoja.  Vastuuopettajat arvioivat hyväksilukemista tapauskohtaisesti osaamistavoitteisiin suhteuttaen.
 
Hyväksilukemista voi perustellusti hakea sosiaalityön omista opinnoista ja opintojaksoista myös muilla kuin edellä mainituilla tutkinnoilla ja opinnoilla, mikäli niissä hankittu osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman tai sen osien osaamistavoitteita. Myös aiempaa työkokemusta sosiaalityöntekijän tehtävistä voidaan hyväksilukea tietyin ehdoin. Hyväksilukua haetaan harjoitteluvastaavalta, joka arvioi täyttyvätkö hyväksiluvun ehdot. Päävalinnassa hyväksyttyjen aikaisempien tutkintojen ja opintojen hyväksilukukäytännöt koskevat myös erillisvalinnassa hyväksyttyjä jos ei muuta mainita.
 
Sosiaalityön  yliopisto-opintojen aine- tai syventävissä opinnoissa suoritetulla  harjoittelulla on mahdollista hakea korvaavuutta Klinikka II -kurssista tietyin kriteerein, jotka arvioi Klinikka II -kurssin vastuuopettaja. Harjoitellun ohjaajana on pitänyt toimia pätevä sosiaalityöntekijä.  

 

Taulukko 1. Hyväksiluvun prosessi Turun yliopiston sosiaalityön oppiaineessa.

 
TOIMIJAT
 
 
 
OPPIAINE/ HOPS-OHJAAJA
OPISKELIJA
PÄÄTÖKSENTEKIJÄ
ENNEN OPINTOJEN ALKAMISTA
Oppiaine päivittää tiedot hyväksilukukäytännöistään nettisivuille.
- Opiskelupaikan vastaanotto, ilmoittautuminen läsnäolevaksi sekä lukuvuosimaksun maksaminen.
 
- Opiskelija tutustuu tiedekunnan ja oppiaineen hyväksilukukäytäntöihin nettisivuilla ja on tarvittaessa yhteydessä henkilökuntaan.
 
OPINTOJEN ALKAESSA
Oppiaine tiedottaa opiskelijoita mm. infotilaisuuksissa. Myös tuutorit ohjaavat opiskelijoita oikean henkilön luokse.
 
Opiskelija arvioi onko hänellä mahdollisuus aikaisempien opintojen hyväksilukemiseen ja huolehtii henkilö- ja opintotietojen päivittymisestä Turun yliopiston tietokantaan.
 
Hyväksilukuprosessi käynnistyy opiskelijan aloitteesta.
 
HAKEMINEN HYVÄKSILUKU-
LOMAKKEELLA
 
 
Opiskelija täyttää hyväksilukulomakkeen liitteineen (opintorekisteriotteen ja kuvauksen korvaavan kurssin sisällöstä) vastuuopettajan hyväksyttäväksi.
 
Oppiaineen oman (perus-, aine-) kurssin hyväksiluvusta päättää vastuuopettaja.

HYVÄKSILUVUN KIRJAAMINEN
Opintosihteeri kirjaa vastuuopettajan hyväksilukemat opinnot
opintorekisteriin.
Opiskelija tarkistaa, että suoritukset ovat kirjautuneet opintorekisteriin.
 
HOPS
Aikaisemmista opinnoista
saatavat korvaavuudet käydään läpi HOPS-ohjauksessa.
Opiskelija täyttää HOPS-lomakkeen ennen keskustelua opetusohjelman ja opinto-oppaan avulla omaan elämäntilanteeseensa sopivaksi.
 
 
Asiasana:
Tagit: