in English
 
 
Mitä on tulevaisuudentutkimus?

Tulevaisuudentutkimus on tiedonalana  luonteeltaan tieteidenvälinen ja poikkitieteellinen. Tulevaisuudentutkimus tuo esille, mikä on mahdollista, mikä on todennäköistä ja mikä on toivottavaa tai ei-toivottavaa. Pyrkimyksenä on vaikuttaa yleiseen ajatteluun, arvoihin ja sitä kautta päätöksentekoon, jotta osaisimme edistää toivottavimman mahdollisen tulevaisuuden toteutumista.

Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohdat

  • Tulevaisuus ei ole ennustettavissa. Voimme muodostaa mielikuvia ja käsityksiä vain siitä, millaisia tapahtumia on edessämme – puhutaankin useista vaihtoehtoisista tulevaisuuksista.
  • Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty. Voimme pohtia sitä, mitä todennäköisesti tulee tapahtumaan, kun mietimme eri mahdollisuuksia.
  • Voimme vaikuttaa tulevaisuuteen teoillamme ja valinnoillamme. Sen vuoksi on tärkeää tietää, mikä on mahdollista, mikä on todennäköistä ja mikä on toivottavaa. Arvojen ja arvokeskustelun merkitys tulevaisuuden vaihtoehtojen pohtimisessa on siten väistämätön.

Tulevaisuudentutkimuksen tehtävät

Tulevaisuudentutkimuksen perustehtävä on pyrkiä ymmärtämään tulevaa kehitystä nykyisyydessä sekä yhteiskunnalle että yksittäiselle ihmiselle mielekkäällä tavalla. Tieteellisen tulevaisuudentutkimuksen tarkoituksena on:
  • kuvailla inhimillisen elämän ydinteemoja ja mielenkiinnon kohteita tulevaisuuden näkökulmasta
  • tarkastella tärkeimpiä kehityssuuntia ja aikomuksia, jotka ovat antaneet tai antavat häivähdyksiä tulevaan todellisuuteen
  • muodostaa mahdollisia vaihtoehtoisia inhimillisten organisaatioiden tapahtumien ja päätösten ketjuja. Nämä ketjut voivat olla kausaalisia (syy-yhteyden perusteella toinen toisistaan riippuvaisia) ja intentionaalisia (tarkoituksella rakennettuja) ja ne perustuvat tietoon nykyhetken ja menneisyyden yhteiskunnallisista tiloista sekä vallalla olevista voimista ja päämäärän asetteluista
  • tehdä arvioita erilaisista tulevaisuuden vaihtoehdoista arvojen muutoksen ja muuttuvien tosiasioiden pohjalta
  • tiedonalan metodologisen kyvyn edistäminen siitä näkökulmasta, miten parhaalla mahdollisella tavalla pystytään esittämään tulevaisuutta koskevia olennaisia kysymyksiä ja löytämään niihin vastauksia.

Tulevaisuudentutkimuksen empiirisen havainnoinnin kohteet ovat sekä menneisyys että nykyhetki, joista pyritään saavuttamaan mahdollisimman laaja-alainen ymmärrys kartoittamalla monien tieteiden tutkimustuloksia ja uutta tietoa. Mennyttä ja nykyhetkeä tarkastellaan tulevaisuuden tarpeiden ja vaihtoehtojen näkökulmasta.

 

Lähde: Anita Rubin: Tulevaisuudentutkimus tiedonalana ja tieteellisenä toimintana. Tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaalit (TOPI) -portaali

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Alan toimijoita:

 

Tulevaisuuden tutkimuskeskus
​Tulevaisuuden tutkimuskeskus on monitieteinen akateeminen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka johtoajatuksena on vastuullinen ja kestävä tulevaisuus.

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.
Seuran jäsenkunta on läpileikkaus tämän päivän suomalaisesta yhteiskunnasta - mukana on tulevaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä kaikilta elämänaloilta.

Tulevaisuusvaliokunta
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta käsittelee tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä, tulevaisuuden tutkimusta ja teknologiakehityksen vaikutuksia.

World Future Society
Tulevaisuudentutkimuksen kansainvälinen järjestö.

World Futures Studies Federation
Tulevaisuudentutkimuksen kansainvälinen järjestö.

Rooman klubi
Kansainvälinen keskustelufoorumi, joka pohtii monenlaisia kansainvälisiä kysymyksiä, kuten ympäristöongelmia, luonnonvarojen riittävyyttä ja energiakysymyksiä.

Millennium-projekti
Millennium-projektin tavoitteena on kytkeä ihmisiä ja organisaatioita eri puolilta maailmaa mukaan tutkimusyhteistyöhön globaalien, koko ihmiskunnalle yhteisten haasteiden ja ongelmien selvittämiseksi.

topi-banner.JPG