in English
 
 
Sijoitusomaisuuden organisointi, mandaatit ja päätöksenteko

4. Sijoitustoiminnan organisointi, mandaatit ja päätöksenteko

a) Hallitus
b) Sijoitustoimikunta
c) Asiamies
d) Omaisuudenhoitajat


Sijoitustoiminta on organisoitu Turun Yliopistosäätiössä siten, että tehtävät on jaettu säätiön hallitukselle, sijoitustoimikunnalle, säätiön asiamiehelle ja varainhoitajille. Säätiö ei itse osallistu aktiivisesti kaupankäyntiin. Se toteutetaan pääsääntöisesti satelliitti-salkuissa, varainhoitajien toimesta ja varainhoitosopimusten puitteissa.

Tehtävät jakautuvat eri toimijoille seuraavasti:

a) Hallitus

Turun Yliopistosäätiön sijoitustoiminnasta vastaa säätiön hallitus. Säätiön hallitus hyväksyy käyttöönsä sijoituspolitiikan. Säätiön hallitus hyväksyy sijoitustoimikunnan esittelystä varainhoitajien kanssa tehtävät sopimukset. Poikkeukselliset sijoitukset sekä omaisuuslajipainojen ylitykset käsitellään aina säätiön hallituksessa. Säätiön hallitus saa tiedoksi sijoitustoimikunnan päätökset sekä jokaisessa kokouksessa omaisuusraportin. Tilinpäätöskokouksen yhteydessä sijoitusomaisuuden kehitys kuvataan vuosiraportissa ja raportti muodostaa osan tilinpäätösaineistoa. Talousarvion käsittelyn yhteydessä säätiön hallitus käsittelee arvion rahavirroista sekä seuraavalle varainhoitovuodelle että seuraavalle viidelle vuodelle. Muutaman vuoden välein hallitus arvioi sijoitusomaisuuden kehitystä ja riskiä käyttämällä ulkopuolista arvioijaa.

b) Sijoitustoimikunta

Säätiön hallitus on jäsenistään muodostanut erillisen sijoitustoimikunnan (neljä jäsentä), joka tekee yksittäiset sijoituspäätökset (pl. varainhoitajien tekemät päätökset). Sijoitustoimikunta voi tehdä päätöksiä, jotka ovat enintään 5 % sijoitusomaisuuden arvosta. Sijoitustoimikunnan tulee seurata omaisuuslajipainojen kehitystä sijoituspäätöksiä tehtäessä ja siirtää asian käsittely hallitukseen, mikäli sijoitusta tehtäessä ao. omaisuuslajin maksimipaino ylittyy. Sijoitustoimikunnan kokouksiin laaditaan esityslista tarvittavine raportteineen ja kokouksista laaditaan pöytäkirja. Kokoukset voidaan pitää tavallisina kokouksina (yleensä 3-5 vuodessa), säätiön hallituksen kokousten yhteydessä sekä puhelin- ja sähköpostikokouksina. Sijoitustoimikunnan esittelijänä toimii ja päätösten täytäntöönpanosta vastaa säätiön asiamies.

c) Asiamies

Säätiön asiamies toimii hallituksen ja sijoitustoimikunnan esittelijänä ja päätösten toimeenpanijana. Asiamies ei tee yksittäisiä sijoituspäätöksiä. Esittely- ja toimeenpanotehtäväänsä asiamies toteuttaa mm.

  • kirjallisten ja suullisten omaisuusraporttien seurannalla ja kokoamisella
  • yhteydenpidolla sijoitusammattilaisiin
  • esittelemällä sijoitusasiat sijoitustoimikunnan ja hallituksen kokouksissa
  • toimeenpanemalla tehdyt sijoituspäätökset ja valvomalla, että ne on toteutettu päätösten mukaisesti.

d) Omaisuudenhoitajat

Enintään neljännes sijoitusomaisuudesta voidaan siirtää toimeksiantosopimuksilla varainhoitopalveluyritysten (2-4) hoidettavaksi. Toimeksiantosopimuksiin tulee sisällyttää maininnat kiertonopeudesta, yksittäisen osakkeen enimmäisosuudesta salkussa sekä muut tarpeelliset ehdot. Omaisuudenhoitajat toimivat tehdyn sopimuksen puitteissa. Sopimuksissa on nimetty sopimuksen yhteyshenkilöt.

Säätiön hallituksen jäsenillä on käytössä pörssiyhtiöiden tapaan sisäpiirirekisteri. Sen mukaisesti säätiön hallituksen jäsen on esteellinen osallistumaan päätöksentekoon säätiössä silloin kun hän sisäpiirisäännösten mukaan esteellinen. Täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimusten puitteissa tehdyissä yksittäisissä sijoituspäätöksissä hallituksen jäsenet eivät ole päätöksentekijöinä.


Asiasana:
Tagit: