in English
 
 
Sijoitususkomukset

2. Sijoitususkomukset

a) Yleistä
b) Ydin-satelliitti -jako
c) Omaisuusluokat, omaisuusluokkapainot, allokaatio ja uudelleen tasapainotus
d) Rahavirrat
e) Varainhoitajien mandaatit

a) Yleistä

Turun Yliopistosäätiö on pitkäaikainen sijoittaja. Sen toimintaa leimaa ennemminkin sijoitustoiminnan passiivisuus kuin aktiivisuus. Sijoitusomaisuuden järkevä aktiivinen allokointi on kuitenkin säätiön sijoitustoiminnan keskeinen tavoite. Markkinoiden viesteihin ei reagoida aktiivisesti: säätiö ei pyri olemaan ”myötäsyklinen” sijoittaja. Tämä saattaisi johtaa siihen, että sorrutaan myymään omaisuutta silloin kun varallisuusarvot nopeasti laskevat ja riskit ovat korkeimmillaan. Pitkäaikaisen sijoittajan tulisi päinvastoin olla valmiudessa sijoittaa silloin kun varallisuusarvot ovat lyhytaikaisen sijoitushorisontin omaavien sijoittajien markkinakäyttäytymisen vuoksi poikkeuksellisen alhaalla. Sijoitussalkun uudelleen tasapainotus ennalta suunniteltujen kriteereiden perusteella (esim. varallisuusluokan maksimipainon ylittyessä) on myös keskeinen osa säätiön sijoituspolitiikkaa. Kurinalainen salkun uudelleentasapainotus johtaa parhaassa tapauksessa vastasykliseen sijoittamiseen. Korreloimattomuus suhdanteisiin on pitkäaikaisen sijoittajan tavoite.

Pitkäaikaisen sijoittajan vahvuuksiin pitää kuulua myönteiseksi luonnehdittava ominaisuus: epälikvidiys. Säätiöllä tulee olla riittävässä määrin kykyä pitää varat epälikvideissä sijoitusinstrumenteissa. Säätiö uskoo, että epälikvidit, pitkäaikaiset sijoitukset valittuihin sijoituskohteisiin (esim. eräät kiinteistösijoitukset, pääomasijoitusrahastot, vaihtoehtoiset sijoitukset) tuottavat pitkällä tähtäimellä enemmän kuin täysin likvidit sijoituskohteet. Epälikvidiyden vastapainoksi säätiöllä tulee olla varainkäyttösuunnitelma. Siitä tulee saada myös riittävä informaatio sijoitusomaisuuden sisältöön, varsinkin inflaatioriskin varalle. Säätiön sijoitussalkku tulee muodostaa siten, että sekä apurahatoiminnan maksut että apurahojen arvon säilyttäminen voidaan varmistaa.

Säätiö voi sijoittaa periaatteessa kaikkiin omaisuusluokkiin. Säätiön sijoitusomaisuus jaetaan niiden luonteen perusteella ydin-satelliitti –jaon perusteella. Pääsäännön mukaan ytimeen kuuluvat passiiviset, epälikvidit tai harvoin vaihdannan kohteeksi tulevat omaisuuserät. Satelliitit ovat sijoituseriä, joilla voidaan hakea myös lyhytaikaisempaa arvonnousutuottoa ja joihin sijoittaminen vaatii erityisosaamista (esim. toimiala tai maantieteellinen alue). Ne voidaan ja pääsäännön mukaan annetaankin ulkopuolisen varainhoitajien hoitoon. Säätiön omalle sijoitusorganisaatiolle ei nähdä tarvetta. Säätiö tiedostaa sen, että välttämättä ulkopuolisilla varainhoitajilla ei ole kykyä asemoitua pitkäaikaisen sijoittajan rooliin ja että varainhoitajien käytöllä on kustannus, joka tulee saada takaisin ”ylituotoilla”. Varainhoitajien suoritusten seurantaan pyritään saamaan systemaattiset mittarit, joiden perusteella niiden arviointi tehdään vähintään kerran vuodessa.

b) Ydin-satelliitti -jako

Turun Yliopistosäätiön sijoitusomaisuus ryhmitellään vuoden 2013 alusta lähtien seuraavalla jaolla:

Ydin: (50%)

 • Säätiön arvo-osuustilillä olevat kotimaiset osakkeet: Uskotaan keskeisiin suomalaisiin, kansainvälisiin yrityksiin, joilla hyvä osingonmaksukyky.
 • Kehittyvien markkinoiden indeksirahasto / etf: Uskomus siihen, että kehittyvät taloudet kasvavat jatkossakin kehittyneitä talouksia nopeammin ja omaisuusarvot sen seurauksena
 • Suorat kiinteistösijoitukset: Tämä sisältää nykyisen pysyvät kiinteistöt -ryhmän; korkotukikohteet, Herrainkulma, Teutori, Kiinamylly. Pitkäaikaisesti sijoitetut ja hyvällä paikalla olevat kohteet tuottavat paitsi kassavirtaa, pitävät arvonsa ja mahdollisesti saavuttavat arvonnousua
 • Vaihtoehtoiset sijoitukset (kiinteistörahastot, private equity ja muut (raaka-ainerahasto, tuulivoima, metsä, sähköbondi etc.): Nämä luonteeltaan epälikvidit sijoitukset perustuvat tulevaisuuden trendeihin ja ”kärsivällisiin” panostuksiin, joissa kassavirtaelementtiä ei ole tai se ei ole merkittävä

Satelliitit: (50%)

 • Varainhoitosopimuksessa olevat osakesalkut: Näillä pyritään saamaan ”ylituottoa” yritysvalinnalla, maantieteellisellä ja toimialavalinnalla samoin kuin taktisella allokaatiolla. Kassavirtaa tuottavaa ominaisuutta ei ole, koska salkut ovat ns. suljettuja. Helposti realisoitavissa tai siirrettävissä toisen omaisuudenhoitajan hoitoon tai väliaikaisesti omaan arvo-osuustiliin.
 • Vaihtuvat kiinteistöt ja huoneisto-osakkeet: Huoneisto- ja kiinteistöomaisuus, joka voidaan suhteellisen helposti realisoida. Keskeinen rahavirran muodostumisen kannalta. Tarjoavat hyvän inflaatiosuojan ja mahdollisuuden maltillisiin arvonnousuihin.
 • Korkoinstrumentit: Lyhytaikaisen korkonäkemyksen ottaminen ei kuulu säätiön tehtäviin. Korkosalkun paino ei ole kovin suuri. kaksi ulkoistettua salkkua ja säätiön kassa, joka likvidissä muodossa kattaen noin vuoden apurahatarpeen.

c) Omaisuusluokat, omaisuusluokkapainot, allokaatio ja uudelleen tasapainotus

Turun Yliopistosäätiö sijoittaa ja ryhmittelee omaisuutensa seuraaviin omaisuusluokkiin:

                                                                 Normaalipaino    Maksimipaino
Osakkeet                                                40%                   50 %
Kiinteistöt ja huoneisto-osakkeet      40%                   45 %
Vaihtoehtoiset sijoitukset                    10%                   15 %
Korkomarkkinat                                       5%                   10 %
Rahamarkkinasijoitukset                      5%                   10 %

Omaisuusluokkien painoarvoja sijoitussalkussa seurataan kuukausiraportin avulla. Se sisältää vertailun omaisuusluokan normaalipainoarvoon. Hajauttamalla sijoitukset eri omaisuusluokkiin vähennetään sijoitusomaisuuden kokonaisriskiä. Omaisuusluokkien normaalipainoarvot on määritetty arviointimenettelyssä. Siinä huomioidaan oletetut tuotot, riskit (volatiliteetti), olemassa olevat omaisuuserät ja eri omaisuusluokkien väliset tuottojen keskinäiset riippuvuudet (korrelaatio) sekä myös omaisuusluokan tuottama kassavirta.

Salkun uudelleen tasapainotuksella tarkoitetaan menettelyä, jossa määritellään omaisuusluokan palauttaminen joko normaalipainoarvoon tai sen alle. Uudelleen tasapainotus omaisuusluokan sisällä (esim. kiinteistöt ja huoneisto-osakkeet, pörssiosakkeet) tarkoittaa ylipainon saavuttaneen omaisuuserän tai sen omaisuuserän myymistä ja varojen sijoittamista uudelleen joko toiseen omaisuusluokkaan tai omaisuusluokan sisällä toiseen sijoituskohteeseen. Tutkimuksissa on todettu, että ennalta laadittu uudelleentasapainotusstrategia ja sen kurinalainen noudattaminen merkitsee automaattista vastasyklistä sijoittamista.

Säätiön uudelleentasapainotusstrategia on:

 • kun omaisuusluokan määritelty maksimipaino ylittyy, tulee hallituksen käsitellä ao. omaisuusluokan painoarvon vähentämistä normaalipainoon tai sen alle. Vähennys tehtäisiin tuolloin ensisijaisesti satelliittiosiosta.
 • kun jonkin omaisuuserän tai sen osan markkina-arvo on kaksi kertaa hankinta-arvo, tulee hallituksen niin ikään käsitellä sijoituksen osasta luopumista
 • varojen uudelleen sijoittamisen suunnittelu tehdään osana tasapainotusta. Kun koko omaisuusluokan maksimipaino ylittyy korkeasuhdanteen aikana (esim. osakkeet) tulisi varojen uudelleen sijoittamisessa varautua uusien omaisuuserien hankinnan ajoitukseen. Pitkän sijoitushorisontin omaavalla sijoitusyhteisöllä tulisi olla mahdollisuus tehdä matalasuhdanteessa edullisia hankintoja.

d) Rahavirrat

Ydin-satelliitti -tarkastelun lisäksi säätiön omaisuutta tarkastellaan tulevien vuosien rahavirta -tarkastelulla. Säätiön talousarviokäsittelyn yhteydessä syksyllä käsitellään olemassa olevan sijoitusomaisuuden sisällön mukainen analyysi sijoitusomaisuuden rahavirroista viidelle vuodelle eteenpäin. Rahavirrat (+ / -) jaotellaan kunkin sijoituserän osalta kolmeen kategoriaan: 1. Helposti realisoitava, realisointihetken hintariski on vähäinen 2. Tuloa tuottava, mutta realisointihetken hintariski on olemassa 3. Vaikeasti realisoitavissa eikä tuota kassavirtaa. Samassa yhteydessä tarkastellaan uudelleen tasapainotusstrategian vaikutus saman ajanjakson rahavirtoihin ja jos tiedossa on suurempia esim. kiinteistöinvestointeja näiden vaikutus rahavirtoihin.

Hallituksen kokouksissa vakioraporttina käsitellään kuluvan vuoden rahavirtojen kehittyminen.

Säätiön lyhytaikaisissa korkosijoituksissa tulee olla vähintään määrä, joka vastaa vuoden apurahajakomäärää lisättynä hallintokustannuksilla eli noin 1,6 M€.

e) Varainhoitajien mandaatit

Turun Yliopistosäätiö perustelee varainhoitajien käytön seuraavasti:

 • säätiö ei koe tarkoituksenmukaiseksi rakentaa omaa sijoitusorganisaatiota
 • ydinsalkkuun valitaan kohteet ilman varainhoitajaa, mutta satelliitit ovat pääsääntöisesti varainhoitajien hoidossa
 • varainhoitajat pystyvät vastaamaan markkinoilta tuleviin viesteihin nopeammin sekä käyttämään asiantuntemusta yritysvalinnassa ja maantieteellisessä allokaatiossa
 • varainhoitajien käytöllä etsitään ylituottoja: maksetaan varainhoitopalkkioita varainhoitajille asiantuntemuksesta
 • säätiö ei usko, että varainhoitajat omaksuisivat toimeksiannon toteutuksessa pitkäjänteisen sijoittamisen periaatteet; tämän vuoksi säätiö määrittelee kullekin varainhoitajalle oman mandaatin, joka säädellään omaisuudenhoitosopimuksella

Asiasana:
Tagit: