Opetus- ja kasvatusala Brahea-keskuksessa

Haluatko kehittää ammatillista osaamistasi ja edetä työurallasi joustavasti työn ohella opiskellen? Oletko kiinnostunut räätälöimään kanssamme tarpeidenne mukaista koulutus- ja kehittämistoimintaa? Tarjoamme yliopistollista täydennyskoulutusta, työnohjausta sekä konsultointi- ja kehittämispalveluja opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle sekä sidosryhmille. Tervetuloa tekemään yhteistyötä kanssamme!

Painopistealueitamme ovat:

 • johtaminen ja henkilöstön yhteisöllisen kehittämisen tukeminen 
 • oppimisympäristöjen uudistaminen ajan ja yhteiskunnan vaatimusten mukaisesti
 • opetussuunnitelmatyöhön liittyvä henkilöstön kehittäminen
 • arvioinnin kehittäminen eri toiminnan tasoilla
 • tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja pedagogiset ratkaisut
 • ainekohtaisten taitojen kehittäminen

Koulutukset ja hankkeet

Opetushallinnon tutkintoon valmentava ja lainsäädännön soveltamista syventävä koulutus 9.-25.11.2021

Haluatko päivittää osaamistasi lainsäädännön soveltamisessa tai kiinnostaako sinua Opetushallinnon uudistunut tutkinto (rehtoripätevyys)?

Olemme järjestäneet useita vuosia tutkinnon sisältöihin, lainsäädännön soveltamiseen ja uudistuksiin liittyvää maksullista ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta. Asiantuntijana toimii Esko Lukkarinen. Koulutuskokonaisuus toteutetaan verkon välityksellä neljänä iltana (klo 16.-20.00) 9.-10.11.2021, 24.-25.11.2021. Voimme mahdollisesti ottaa muutamia osallistujia paikan päälle. Mahdollisuudesta tiedotetaan osallistujille viikkoa ennen koulutuksen alkua. Päätös perustuu koronavirustilanteeseen ja Turun yliopiston ohjeisiin.

Koulutus vahvistaa lainsäädännön soveltamiseen tarvittavaa osaamista käytännön esimerkkien ja soveltavan tehtävän avulla, tukee toimintaa ohjaavan lainsäädännön ottamista osaksi arjen toimintakäytänteitä ja valmentaa osallistujaa rehtorin työhön pätevöittävän tutkinnon (Opetushallinnon tutkinto) suorittamiseen.

Koulutus sisältää asiantuntija-alustuksia, vuorovaikutteista keskustelua (20x45 min) ja soveltavan tehtävän. Sisältö määräytyy Opetushallinnon tutkinnon sisältöjen pohjalta:
-yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto,
-opetustoimen hallinto ja rahoitusjärjestelmä
-rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet) ja koulun toiminnasta vastaavana johtajana

Koulutuksen hinta on 580 € (sis. alv 24 %).

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella 1.11.2021 klo 23.59 mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Koulutuksen toteuttamisesta ilmoitetaan 2.11.2021.

Tietosuojailmoitus

Lisätietoja suunnittelija Sari Koski sari.koski@utu.fi, 040 549 5891

G.A.STEM - STEM-taitojen kehittäminen taiteen ja pelillisyyden avulla

G.A.STEM - Enhancing STEM skills through Arts and Mini-Games

Ajankohtaisten tutkimusten mukaan EU-opiskelijoiden STEM-aineiden osaaminen ja kyky tieteelliseen ajatteluun perusopetuksessa on heikentynyt. Erityisesti tyttöjen innostus mahdollista tieteellistä uraa kohtaan on merkittävän heikko, joka näkyy ainevalinnoissa perusopetuksesta lähtien. Tunnistettuja ongelmia ovat myös opetuksen tason ja koulujärjestelmän tehokkuuden heikentyminen.​

G.A.STEM hankkeen keskeisinä tavoitteina on lisätä nuorten motivaatiota STEM-aineiden opiskeluun luovuuden keinoin mm. taiteen ja pelisovellusten kautta, sekä tukea opettajien ja oppijoiden STEM-taitoja ja tieteellisten urien kehitystä. Näin STEM-opetuksen näkökulma laajenee kohti STEAM-opetusta taiteen (Arts) siihen mukaan tuoman elementin avulla. 

Hankkeessa on luotu STE(A)M-opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille, erityisesti 13-16-vuotiaiden oppilaiden opettajille, suunnattu verkkokoulutus ART and Mini-Games Course, jonka pilotti on avoin kaikille opettajille. Lyhytkurssiin sisältyy neljä verkkoluentoa ja käytännön osuus, jossa opettaja ohjaa oppilaitaan toteuttamaan oppitunnilla tiedettä ja taidetta luovasti yhdistävän peli-idean suunnitteluprojektin. Ilmoittautuminen ja lisätietoja lokakuun 2020 aikana: heli.brander(at)utu.fi

Turun yliopiston koordinoiman hankkeen partnerit ovat: Tallinnan yliopisto (EE), EU-Track (IT), Pixel (IT), I.C.Montessori (IT), Rieskalähteen koulu (FI), Sint-Lievenscollege (BG) ja Tamsalu Gymnasium (EE). 

Hankkeen rahoittajana toimii Erasmus Plus -ohjelman avaintoimi 2, Strategic Partnerships in the field of School Education. Lisätietoa hankkeesta: https://gastem.pixel-online.org/

 

erasmus-en

JoMa - Joustavaan matematiikkaan

Millainen on joustavan matemaattisen ajattelun kehityskaari varhaiskasvatuksesta lukioon?  Miten minä varhaiskasvattajana ja opettajana tunnistan ja tuen joustavaa matemaattista ajattelua?

Joustavaan matematiikkaan on ajankohtaisiin haasteisiin vastaava varhaiskasvattajien ja opettajien täydennyskoulutusohjelma. Kohderyhmänä ovat varhaiskasvattajat, esi- ja perusopetuksen opettajat, lukion opettajat sekä erityisopettajat.

Koulutusohjelman laajuus on 15 op. 

Koulutuksissa yhdistyvät joustavan matemaattisen ajattelun ja eri sisältöjen oppimisen uusin tieteellinen tieto sekä yhdessä suomalaisten varhaiskasvattajien ja opettajien kanssa kehitetyt tutkimusperustaiset materiaalit kuten tuntisuunnitelmat, pelilliset ympäristöt, leikki- ja toimintaympäristöt, sähköiset harjoitusmateriaalit ja tehtävät. Koulutus toteutetaan verkkoympäristössä.

Koulutus koostuu yhteisistä ja eri opettajaryhmille suunnatuista kursseista. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta. Koulutuksen sisällöistä vastaavat yhteistyössä kolmen yliopiston asiantuntijat ja opetuksen ammattilaiset. Sisältöjen suunnittelussa tehdään yhteistyötä myös alan kansainvälisten tutkijoiden kanssa.

Koulutushankkeessa rakennetaan koulutuskokonaisuus varhaiskasvatuksesta lukion loppuun eri vuosiluokkia läpäisevän joustavan matemaattisen osaamisen ympärille. Joustavuudella tarkoitetaan kykyä käyttää matemaattista ajattelua uusissa tilanteissa ja tuottaa ongelmaan useita vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä valita niistä tilanteeseen sopivin. Matemaattisen ajattelun ja taidon joustavuus perustuu käsitteelliseen ymmärrykseen ja se rakentuu monipuolisen, ohjatun ja itsenäisen harjoittelun kautta. Joustavuuden kehittämisessä oppilaalla ja oppilasryhmillä on aktiivisempi rooli, joka sisältää matemaattisten käsitteiden ja proseduurien omaksumisen lisäksi niiden arviointia ja spontaania käyttöä eri tilanteissa.

Toteuttajat
Turun yliopisto (opettajankoulutuslaitos, matematiikan ja tilastotieteen laitos, tulevaisuuden teknologioiden laitos ja Brahea-keskus), Oulun yliopisto (matematiikan laitos) sekä Jyväskylän yliopisto (opettajankoulutuslaitos ja kasvatustieteen laitos). Turun yliopisto koordinoi hanketta.

Toteutusaika
1/2018–3/2020 

Rahoitus
Opetushallitus

Lisätietoa: Heli Trapp / flexiblity.fi / Facebook

Joustavaan_matematiikkaan_logot

Opetushallinnon tutkinto

Kohderyhmä

Opetushallinnon pätevöittävän tutkinnon kirjallisiin kuulusteluihin voi osallistua kuka tahansa aiemmasta työkokemuksesta riippumatta. Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset säädellään laissa.

Tutkinnon tavoitteet


Tutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut on saavuttanut sellaiset hallinnolliset perustiedot ja -taidot, joita perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun rehtorin tai muun vaativan opetushallinnon tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Tutkinnon laajuus ja sisältö

Tutkintoon sisältyvät A- ja B-osa, joiden laajuus on yhteensä 15 opintopistettä. A-osa on laajuudeltaan 8 opintopistettä ja B-osa 7 opintopistettä.

Lisätietoja Opetushallituksen sivuilta: 

Tutustu Opetushallituksen ohjeisiin tutkintovaatimuksista, kirjallisuudesta, kuulustelutilaisuudesta ja sen ohjeistuksesta sekä tutkintomaksuun.

Ilmoittautuminen

 
Ilmoittautuminen Brahea-keskuksessa

Turun yliopiston Brahea-keskuksessa tenttejä voi suorittaa erikseen sovittavalla aikataululla. Lisätietoja leena.vanhakyla@utu.fi tai 050 340 4367.

Kun tenttiajankohta on sovittu Brahea-keskuksessa, osallistuja ilmoittautuu Opetushallituksen OTI-järjestelmän kautta. Ilmoittautuminen järjestelmään tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää, jolloin tenttiin ilmoittautuminen sulkeutuu.

Tutkintotentin järjestäjänä Turun yliopisto ei peri osallistujalta erillistä tentin järjestämismaksua.

Valokuvaterapeuttisten menetelmien ohjaaja, perusteet

Muurlan Opisto järjestää yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Suomen valokuvaterapiayhdistys ry:n kanssa Valokuvaterapeuttisten menetelmien perusteet -koulutuksen monimuoto-opintoina 15.10.2021 - 20.2.2022.

Valokuvaterapeuttisten menetelmien opintojen tavoitteena on antaa monipuoliset valmiudet ohjata ja soveltaa valokuvaterapeuttisia menetelmiä omassa työssä yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa. Koulutus sopii erityisesti psykoterapeuteille sekä hoito-, kuntoutus-, kasvatus- ja ennaltaehkäisevässä työssä toimiville ammattilaisille. Koulutus on taitopainotteista ja keskiössä on opiskelijan omakohtainen, kokemuksellinen reflektoiva prosessi sekä opitun omaan työhön soveltaminen.

Koulutuksen www-sivut

Koulutus järjestetään myös Tampereella 26.11.2021-9.4.2022.

Tampereen Koulutuksen www-sivut

Lisätietoja Turun yliopiston Brahea-keskuksessa antaa projektipäällikkö Tiina Anttila, tiina.anttila@utu.fi, 040 523 9081.

Aineenopettajien arviointiosaamisen vahvistaminen ja päättöarvioinnin kriteerien käyttööotto 1.12.2020-30.11.2021 (AiOpe)

Ajankohta: 1.12.2020 - 30.11.2021

Mitä perusopetuksen päättöarviointikriteerien käyttöönotto syksyllä 2021 tarkoittaa konkreettisesti oppiaineessasi ja työn arjessa? Mistä lähteä liikkeelle? Miten käyttöönoton voisi tehdä työhyvinvointia tukevalla tavalla?

Kohderyhmä

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen aineenopettajat ja rehtorit

Osaamisperustaiset tavoitteet koulutuksen aikana ja sen jälkeen

Osallistuja

- pystyy monipuolistamaan ja arvioimaan oman oppiaineen arviointikäytäntöjä ja - menetelmiä sekä työtapoja

- pystyy tarkastelemaan opetuksen tavoitteiden näkökulmasta oppilaan oppimisen ja osaamisen tavoitteita sekä arvioinnin kohdetta (päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7 , 8 ja 9)

- tiedostaa nivelvaihearvioinnin merkityksen (vuosiluokat 6-7)

- tulee tietoiseksi arvioinnin  ja päättöarvioinnin kriteerien merkityksestä nivelvaiheessa (perusopetus-lukio)

- pystyy keskustelemaan ja jakamaan tietoa käsitellystä teemasta työyhteisössään, koulussaan tai kunnassa.

- pystyy tuottamaan ja kehittämään oppimisen ja osaamisen arviointimateriaalia oppiaineeseen, eri vuosiluokille tai tukimateriaalia päättöarviointiin (lopputuotos)

Koulutuksen toteutus ja ilmoittautuminen 20.11.2020 mennessä

Koulutus toteutetaan työpajoina verkon välityksellä (2,5 h / kerta, tauko 15 min) 1.12.2020-19.5.2021 välisenä aikana (12 x 2,5 h). Työpajojen ajankohdat löydät koulutuksen verkkosivuilta (nettisivut).

Opetushallituksen rahoittamana koulutus on osallistujille ilmainen. Osallistujat valitaan sitovan ilmoittautumisen pohjalta rahoittajan edellytysten mukaisesti. Sitova ilmoittautuminen Turun yliopiston Konsta-järjestelmään 20.11.2020 mennessä.

>> Koulutuksen nettisivu

Lisätietoja

Projektin vastuullinen johtaja, suunnittelija Sari Koski, sari.koski@utu.fi, 040 549 5891

OPH rahoittaa -logo

Aiemmin toteutettuja hankkeita ja koulutuksia
Opetushallinnon tutkintoon valmentava ja lainsäädännön soveltamista syventävä koulutus / syksy 2020

Koulutus sisältää asiantuntija-alustuksia, vuorovaikutteista keskustelua (20x45 min) ja soveltavan tehtävän. Sisältö määräytyy Opetushallinnon tutkinnon sisältöjen pohjalta:

 • Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto,
 • Opetustoimen hallinto
 • Opetustoimen rahoitusjärjestelmä
 • Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana,
 • Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet).

Koulutus vahvistaa lainsäädännön soveltamiseen tarvittavaa osaamista käytännön esimerkkien ja soveltavan tehtävän avulla, tukee toimintaa ohjaavan lainsäädännön ottamista osaksi arjen toimintakäytänteitä ja valmentaa osallistujaa rehtorin työhön pätevöittävän tutkinnon (Opetushallinnon tutkinto) suorittamiseen.

Seuraavan kerran koulutus järjestetään keväällä 2021.

Lisätietoja: suunnittelija Sari Koski sari.koski@utu.fi, 040 5495891

 

Kohti yhteisöllistä toiminta- ja arviointikulttuuria oppijan hyväksi (ArTo, osat I ja II) OPH 2020

Koulutuskokonaisuus jakautuu kahteen koulutukseen jotka kulkevat rinnakkain vuoden 2020 aikana. Opetushallituksen rahoittama koulutus on osallistujille maksuton ja ilmoittautuminen on sitova.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen organisaation eri tasoilla ja eri rooleissa toimivat osallistujat osaavat soveltaa omasta roolistaan käsin lainsäädäntöä ja opetussuunnitelman perusteita itsearvioinnissa sekä toiminta- ja arviointikulttuurin edistämisessä.

Toteutus

Koulutusten työpajat (6) sisältävät asiantuntija-alustuksia, tiedon soveltamista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (kuntakohtainen ryhmä), työpajatehtävän kirjaamisen kaikkien osallistujien nähtäväksi sekä yhteisöllisen välitehtävän ja lopputuotoksen.

Osallistuminen tapahtuu kuntakohtaisen suunnitelman pohjalta. Mikäli kuntakohtaista suunnitelmaa ei ole tehty, osallistuja tekee henkilökohtaisen suunnitelman. Työpajoihin voi osallistua saapumalla osoitetulle koulutuspaikkakunnalle, reaaliaikaisesti verkon välityksellä tai hyödyntämällä koulutuksen tueksi rakennetun verkkoympäristön materiaaleja ja tallenteita. Kaikki tehtävät tulee olla tehtynä 30.11.2020 mennessä, riippumatta osallistumistavasta.

 

Kohti yhteisöllistä toimintakulttuuria oppijan hyväksi 6 op (ArTo, osa I) OPH 2020

2.1.2020 - 31.12.2020

Kohderyhmä

Sivistys-, opetustoimen ja varhaiskasvatuksen johto, perusopetuksen ja lukion rehtorit ja varhaiskasvatuksen esimiehet.

Sisällöt (6 työpajaa)
-Opetuksen järjestäjän ja koulun johdon vastuu suunnitelmallisesta toiminnasta ja sen arvioinnista
-Lainsäädäntö ja muut normit toimintakulttuurin perustana
-Toimintakulttuurin kehittäminen oppilashuollollisesta ja opetuksellisesta näkökulmasta
-Kohti uutta toimintakulttuuria
-Muutoksen tukeminen johtamisessa
-Toimintakulttuurin kehittäminen jatkuvassa muutoksessa

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Koulutukseen haetaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 6.2.2020 mennessä. Voit ottaa yhteyttä vielä koulutuksen alkamisen jälkeen (sari.koski@utu.fi)  Räätälöimme koulutuksen toteutuksen (verkko-opinnot) kanssanne mahdollisuuksienne mukaisesti.

Ilmoittautuminen:
https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=8891

 

Kohti yhteisöllistä arviointikulttuuria oppijan hyväksi 6 op (ArTo osa II) OPH 2020

2.1.2020 - 31.12.2020

Kohderyhmä

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Sisällöt (6 työpajaa)
-Pedagoginen johtajuus oppimisen ja opetuksen näkökulmasta
-Yhteisöllinen tiedon tuottaminen, aktiivisen työkaveruuden rakentuminen ja merkitys työn arjessa
-Pedagoginen arviointiajattelu, arvioinnin vuorovaikutteisuus sekä palaute ja ohjaaminen oppimisessa
-Arviointikulttuuri ja sen johtaminen sekä opettajan ja kasvattajan rooli sidosryhmäyhteistyössä
-Arviointitiedon hyödyntäminen osana opetus- ja kasvatustyön kehittämistä
-Arviointikulttuuri sidosryhmien näkökulmasta, koulu osana kunnan toimintaa sekä ajankohtaista perusopetuksen päättöarvioinnista

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Koulutukseen haetaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 10.2.2020 mennessä. Voit ottaa yhteyttä vielä koulutuksen alkamisen jälkeen (sari.koski@utu.fi)  Räätälöimme koulutuksen toteutuksen (verkko-opinnot) kanssanne mahdollisuuksienne mukaisesti.

Ilmoittautuminen:
https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=8895

Lisätietoja:

Projektinjohtaja, suunnittelija Sari Koski sari.koski@utu.fi, 040 549 5891

Koulutuksen oma nettisivu
 

OPH rahoittaa logo