Opetus- ja kasvatusala Brahea-keskuksessa

Haluatko kehittää ammatillista osaamistasi ja edetä työurallasi joustavasti työn ohella opiskellen? Oletko kiinnostunut räätälöimään kanssamme tarpeidenne mukaista koulutus- ja kehittämistoimintaa? Tarjoamme yliopistollista täydennyskoulutusta, työnohjausta sekä konsultointi- ja kehittämispalveluja opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle sekä sidosryhmille. Tervetuloa tekemään yhteistyötä kanssamme!

Painopistealueitamme ovat:

 • johtaminen ja henkilöstön yhteisöllisen kehittämisen tukeminen 
 • oppimisympäristöjen uudistaminen ajan ja yhteiskunnan vaatimusten mukaisesti
 • opetussuunnitelmatyöhön liittyvä henkilöstön kehittäminen
 • arvioinnin kehittäminen eri toiminnan tasoilla
 • tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja pedagogiset ratkaisut
 • ainekohtaisten taitojen kehittäminen

Koulutukset ja hankkeet

JoMa - Joustavaan matematiikkaan

Millainen on joustavan matemaattisen ajattelun kehityskaari varhaiskasvatuksesta lukioon?  Miten minä varhaiskasvattajana ja opettajana tunnistan ja tuen joustavaa matemaattista ajattelua?

Joustavaan matematiikkaan on ajankohtaisiin haasteisiin vastaava varhaiskasvattajien ja opettajien täydennyskoulutusohjelma. Kohderyhmänä ovat varhaiskasvattajat, esi- ja perusopetuksen opettajat, lukion opettajat sekä erityisopettajat.

Koulutusohjelman laajuus on 15 op. 

Koulutuksissa yhdistyvät joustavan matemaattisen ajattelun ja eri sisältöjen oppimisen uusin tieteellinen tieto sekä yhdessä suomalaisten varhaiskasvattajien ja opettajien kanssa kehitetyt tutkimusperustaiset materiaalit kuten tuntisuunnitelmat, pelilliset ympäristöt, leikki- ja toimintaympäristöt, sähköiset harjoitusmateriaalit ja tehtävät. Koulutus toteutetaan verkkoympäristössä.

Koulutus koostuu yhteisistä ja eri opettajaryhmille suunnatuista kursseista. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta. Koulutuksen sisällöistä vastaavat yhteistyössä kolmen yliopiston asiantuntijat ja opetuksen ammattilaiset. Sisältöjen suunnittelussa tehdään yhteistyötä myös alan kansainvälisten tutkijoiden kanssa.

Koulutushankkeessa rakennetaan koulutuskokonaisuus varhaiskasvatuksesta lukion loppuun eri vuosiluokkia läpäisevän joustavan matemaattisen osaamisen ympärille. Joustavuudella tarkoitetaan kykyä käyttää matemaattista ajattelua uusissa tilanteissa ja tuottaa ongelmaan useita vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä valita niistä tilanteeseen sopivin. Matemaattisen ajattelun ja taidon joustavuus perustuu käsitteelliseen ymmärrykseen ja se rakentuu monipuolisen, ohjatun ja itsenäisen harjoittelun kautta. Joustavuuden kehittämisessä oppilaalla ja oppilasryhmillä on aktiivisempi rooli, joka sisältää matemaattisten käsitteiden ja proseduurien omaksumisen lisäksi niiden arviointia ja spontaania käyttöä eri tilanteissa.

Toteuttajat
Turun yliopisto (opettajankoulutuslaitos, matematiikan ja tilastotieteen laitos, tulevaisuuden teknologioiden laitos ja Brahea-keskus), Oulun yliopisto (matematiikan laitos) sekä Jyväskylän yliopisto (opettajankoulutuslaitos ja kasvatustieteen laitos). Turun yliopisto koordinoi hanketta.

Toteutusaika
1/2018–3/2020 

Rahoitus
Opetushallitus

Lisätietoa: Heli Trapp / flexiblity.fi / Facebook

Joustavaan_matematiikkaan_logot

Opetushallinnon tutkinto

Kohderyhmä

Opetushallinnon pätevöittävän tutkinnon kirjallisiin kuulusteluihin voi osallistua kuka tahansa aiemmasta työkokemuksesta riippumatta. Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset säädellään laissa.

Tutkinnon tavoitteet

Opetushallitus on antanut opetushallinnon tutkinnon perusteista uuden määräyksen, joka on voimassa 1.8.2018 alkaen. Uusissa perusteissa A- ja B-osan sisällöt ovat muuttuneet.

Tutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut on saavuttanut sellaiset hallinnolliset perustiedot ja -taidot, joita perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun rehtorin tai muun vaativan opetushallinnon tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Tutkinnon laajuus ja sisältö

Tutkintoon sisältyvät A- ja B-osa, joiden laajuus on yhteensä 15 opintopistettä. A-osa on laajuudeltaan 8 opintopistettä ja B-osa 7 opintopistettä.

Jos henkilö on suorittanut tutkinnon toisen osan, joko A- tai B-osan, vuoden 2015 määräysten mukaisesti, myös tutkinnon jälkimmäinen osa on suoritettava näiden määräysten mukaisesti. Mahdollisuus tähän päättyy 31.7.2020.

Tutkinnon voi suorittaa vanhojen, 11.5.2015 voimaan tulleiden tutkintovaatimusten mukaisesti 31.7.2020 asti.

Lisätietoja Opetushallituksen sivuilta: 

Tutustu Opetushallituksen ohjeisiin tutkintovaatimuksista, kirjallisuudesta, kuulustelutilaisuudesta ja sen ohjeistuksesta sekä tutkintomaksuun.

Ilmoittautuminen

 
Ilmoittautuminen Brahea-keskuksessa

Turun yliopiston Brahea-keskuksessa tenttejä voi suorittaa erikseen sovittavalla aikataululla. Lisätietoja leena.vanhakyla@utu.fi tai 050 340 4367.

Kun tenttiajankohta on sovittu, tenttiin ilmoittaudutaan Opetushallituksen OTI-järjestelmän kautta. Tentin suorittajat valitsevat tenttitilaisuuden järjestelmästä ja ilmoittautuvat tenttiin järjestelmän kautta. Ilmoittautuminen järjestelmään tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää, jolloin tenttiin ilmoittautuminen sulkeutuu.

Tutkintotentin järjestäjänä Turun yliopisto ei peri osallistujalta erillistä tentin järjestämismaksua. Tutkintomaksun laskutus tapahtuu Opetushallituksen kautta.

Sähköisessä järjestelmässä ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ja ohjeet Opetushallituksen sivuilla .

Opetushallinnon tutkintoon valmentava ja lainsäädännön soveltamista syventävä koulutus 2020

Tarvitsetko hallinnollisiin tehtäviin rehtorin pätevyyden? Haluaisitko päivittää osaamistasi lainsäädännön soveltamisessa?

Turun yliopiston Brahea-keskus järjestää maksupalvelukoulutuksena Opetushallinnon tutkinnon (15 op) sisältöihin, lainsäädännön soveltamiseen ja uudistuksiin liittyvän täydennyskoulutuksen. Koulutus tukee tutkinnon suorittamista ja noudattaa 1.8.2018 uudistetun tutkinnon sisältöjä. Tutkintotentin järjestäjänä Turun yliopisto ei peri osallistujalta erillistä tentin järjestämismaksua.

Koulutus

 • valmentaa osallistujaa rehtorin työhön pätevöittävän tutkinnon (Opetushallinnon tutkinto) suorittamiseen
 • vahvistaa lainsäädännön soveltamiseen tarvittavaa osaamista käytännön esimerkkien ja soveltavan tehtävän avulla
 • tukee toimintaa ohjaavan lainsäädännön ottamista osaksi arjen toimintakäytänteitä

Kohderyhmä

Opetushallinnon lainsäädännöstä kiinnostuneet ja rehtorin pätevöittävään tutkintoon tähtäävät.

Sisältö ja toteutus

Koulutus sisältää asiantuntija-alustuksia (20x45 min) ja soveltavan tehtävän. Tarkempi kuvaus Opetushallinnon tutkinnon perusteista sekä tutkintovaatimuksista Opetushallituksen sivuilta.

Osa A: Hallinnon perusteet (yleishallinto, julkisuus, tietosuoja ja kunnallishallinto, opetustoimen hallinto sekä opetustoimen rahoitusjärjestelmä)

Osa B: Rehtorin johtamisroolit (rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana ja henkilöstöjohtajana palvelussuhdeasioissa ja lakimääräisissä velvoitteissa)

 • 4.3.2020 klo 16.00 - 20.00
 • 5.3.2020 klo 16.00 - 20.00
 • 25.3.2020 klo 16.00 - 20.00
 • 26.3.2020 klo 16.00 - 20.00

Ilmoittautuminen ja hinta

Ilmoittautuminen koulutukseen Ilmoittaudu tapahtumaan -lomakkeen kautta viimeistään 24.2.2020. Ilmoittautuminen on sitova. Koulutuksen hinta on 580 euroa (sis. alv  24%).

Tarkempi sisältökuvaus ja koulutuksen toteutus vahvistetaan ilmoittautuneille ennen koulutuksen alkua. Koulutus toteutetaan mikäli osallistujia saadaan riittävästi.

Lisätietoja

suunnittelija Sari Koski sari.koski@utu.fi, 040 5495891

Kohti yhteisöllistä toiminta- ja arviointikulttuuria oppijan hyväksi (ArTo, osat I ja II) OPH 2020

Koulutuskokonaisuus jakautuu kahteen koulutukseen jotka kulkevat rinnakkain vuoden 2020 aikana. Opetushallituksen rahoittama koulutus on osallistujille maksuton ja ilmoittautuminen on sitova.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen organisaation eri tasoilla ja eri rooleissa toimivat osallistujat osaavat soveltaa omasta roolistaan käsin lainsäädäntöä ja opetussuunnitelman perusteita itsearvioinnissa sekä toiminta- ja arviointikulttuurin edistämisessä.

Toteutus

Koulutusten työpajat (6) sisältävät asiantuntija-alustuksia, tiedon soveltamista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (kuntakohtainen ryhmä), työpajatehtävän kirjaamisen kaikkien osallistujien nähtäväksi sekä yhteisöllisen välitehtävän ja lopputuotoksen.

Osallistuminen tapahtuu kuntakohtaisen suunnitelman pohjalta. Mikäli kuntakohtaista suunnitelmaa ei ole tehty, osallistuja tekee henkilökohtaisen suunnitelman. Työpajoihin voi osallistua saapumalla osoitetulle koulutuspaikkakunnalle, reaaliaikaisesti verkon välityksellä tai hyödyntämällä koulutuksen tueksi rakennetun verkkoympäristön materiaaleja ja tallenteita. Kaikki tehtävät tulee olla tehtynä 30.11.2020 mennessä, riippumatta osallistumistavasta.

 

Kohti yhteisöllistä toimintakulttuuria oppijan hyväksi 6 op (ArTo, osa I) OPH 2020

2.1.2020 - 31.12.2020

Kohderyhmä

Sivistys-, opetustoimen ja varhaiskasvatuksen johto, perusopetuksen ja lukion rehtorit ja varhaiskasvatuksen esimiehet.

Sisällöt (6 työpajaa)
-Opetuksen järjestäjän ja koulun johdon vastuu suunnitelmallisesta toiminnasta ja sen arvioinnista
-Lainsäädäntö ja muut normit toimintakulttuurin perustana
-Toimintakulttuurin kehittäminen oppilashuollollisesta ja opetuksellisesta näkökulmasta
-Kohti uutta toimintakulttuuria
-Muutoksen tukeminen johtamisessa
-Toimintakulttuurin kehittäminen jatkuvassa muutoksessa

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Koulutukseen haetaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 6.2.2020 mennessä. Voit ottaa yhteyttä vielä koulutuksen alkamisen jälkeen (sari.koski@utu.fi)  Räätälöimme koulutuksen toteutuksen (verkko-opinnot) kanssanne mahdollisuuksienne mukaisesti.

Ilmoittautuminen:
https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=8891

 

Kohti yhteisöllistä arviointikulttuuria oppijan hyväksi 6 op (ArTo osa II) OPH 2020

2.1.2020 - 31.12.2020

Kohderyhmä

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Sisällöt (6 työpajaa)
-Pedagoginen johtajuus oppimisen ja opetuksen näkökulmasta
-Yhteisöllinen tiedon tuottaminen, aktiivisen työkaveruuden rakentuminen ja merkitys työn arjessa
-Pedagoginen arviointiajattelu, arvioinnin vuorovaikutteisuus sekä palaute ja ohjaaminen oppimisessa
-Arviointikulttuuri ja sen johtaminen sekä opettajan ja kasvattajan rooli sidosryhmäyhteistyössä
-Arviointitiedon hyödyntäminen osana opetus- ja kasvatustyön kehittämistä
-Arviointikulttuuri sidosryhmien näkökulmasta, koulu osana kunnan toimintaa sekä ajankohtaista perusopetuksen päättöarvioinnista

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Koulutukseen haetaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 10.2.2020 mennessä. Voit ottaa yhteyttä vielä koulutuksen alkamisen jälkeen (sari.koski@utu.fi)  Räätälöimme koulutuksen toteutuksen (verkko-opinnot) kanssanne mahdollisuuksienne mukaisesti.

Ilmoittautuminen:
https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=8895

Lisätietoja:

Projektinjohtaja, suunnittelija Sari Koski sari.koski@utu.fi, 040 549 5891

Koulutuksen oma nettisivu
 

OPH rahoittaa logo

Aiemmin toteutettuja hankkeita ja koulutuksia
..

Ilmoittaudu koulutuksiimme