Älykkäitä yhteisöjä, paikkariippumattoman työn mahdollisuuksia ja palveluverkon maantiedettä

Älykkäillä ratkaisuilla pyritään vastaamaan samankaltaisiin digiyhteiskunta-ajan haasteisiin ja mahdollisuuksiin paikasta riippumatta. Muutos on nopeaa, ja muutosjoustavuutta mitataan erityisesti maaseuduilla ja pikkukaupungeissa. Haasteet liittyvät muun muassa huoleen palveluiden säilymisestä, työpaikoista, työntekijöistä ja elinvoimaisuudesta. Erilaistuvat alueet edellyttävät erilaisia ratkaisuja. Maailman mullistukset tuovat omat mausteensa, mutta myös mahdollisuuksia, joita nähdään teknologiassa sekä ilmastonmuutoksen, energiaratkaisujen ja kiertotalouden tapaisissa megatrendeissä. Myös paikkariippumattomuus ja monipaikkaisuus ovat avaimia keskusteluun. 

Arkea helpottavia älyratkaisuja on jo paljon. Eri asia on, missä määrin näihin ratkaisuihin sisältyvät mahdollisuudet tunnistetaan, ymmärretään ja otetaan käyttöön - tai nähdään, miksi avoimuutta, luottamusta, yhteisöllisyyttä, yhteistyötä, verkostoja, kumppanuuksia, strategisuutta ja resursointia tarvitaan tueksi myös tässä yhteydessä. Olennaista on myös ymmärtää, ettei ratkaisuja tarvitse tehdä yksin ja pistemäisesti, vaan niitä voidaan toteuttaa myös yhdessä ja alueellisesti. Yhteinen tavoite kun voi olla kaupunginosan kokoinen tai maakuntia kattava, kuten älykkään yhteisön (smart community) määritelmässä todettiin jo 1990-luvulla. Älykäs yhteisö itsessään taas muodostuu asukkaista, järjestöistä, yrityksistä, julkisista toimijoista tai näiden yhdistelmistä ja yhteistyöstä.

Älykkäästä (smart region) alueesta puhumisen painoarvo kasvaa, kun älykkään aluekehittämisen Smart-konsepteja on käytössä usealla aluehierarkian tasolla. Tällöin on kyse toisiinsa vaikuttavien tekijöiden alue-ekosysteemistä. Smart on läpileikkaava aluekehittämisen kysymys.

Koulutuksen, työn ja palveluiden järjestämiselle alueiden ja niiden tarpeiden erilaistuminen on haaste, johon yhdellä mallilla ei enää kyetä vastaamaan. 

Sami Tantarimäki

Virkavapaalla 8.8.2021–8.8.2022.

  • Maaseutuverkoston Älykkäät kylät -työryhmän koordinaattori (2019–2020)
  • European Educational Research Association (EERA/ECER) ”Communities, Families, Schooling” -verkoston jäsen (2011–)
  • European Network for Rural Development (ENRD) -verkoston Smart Village -teematyö (2017–2020)
  • Varsinais-Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja (2013–)
  • Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) verkostotyö
  • Maaseutupolitiikan tulevaisuuden tiennäyttäjä -tunnustus (2018, MANE)
  • Suomen Kylät ry:n hallituksen varajäsen (2018–2019), jäsen (2020–2021)

Tutkimushankkeet

Älykkäistä kylistä älykkäisiin kaupunkeihin – miten ääripäiden välinen keskusten ketju toimii, miten älykäs alue rakentuu?

Älykkäistä kylistä älykkäisiin kaupunkeihin – miten ääripäiden välinen keskusten ketju toimii, miten älykäs alue rakentuu?, 2019–2020, MMM/MANE

Julkaisut

Älykkäistä kylistä älykkäisiin suurkaupunkeihin: Pienet ja keskikokoiset kaupungit älykkään alueen rakentajina


Tantarimäki, Sami (2020). Älykkäistä kylistä älykkäisiin suurkaupunkeihin: Pienet ja keskikokoiset kaupungit älykkään alueen rakentajina. Terra, 132(3), 141–150.

https://terra.journal.fi/article/view/94415

Etätyön ja hyvän elämän yhdistelmässä pitovoima-avain maaseutukunnille

Tantarimäki, Sami (2020). Etätyön ja hyvän elämän yhdistelmässä pitovoima-avain maaseutukunnille. Blogi-kirjoitus. 16.11.2020. Osoitteessa: https://www.maaseutupolitiikka.fi/blog/etatyon-ja-hyvan-elaman-yhdistelma 

Älykäs kunta, missä olet?

Tantarimäki, Sami (2020). Älykäs kunta, missä olet?. Yhdyskuntasuunnittelu, 58(2), 78–83.

https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/95173

Erilaistuvat alueet edellyttävät erilaisia ratkaisuja koulutuksen järjestämiseen

Tantarimäki, Sami (2020). Erilaistuvat alueet edellyttävät erilaisia ratkaisuja koulutuksen järjestämiseen. Blogi-kirjoitus. 14.9.2020.

Osoitteessa: https://www.maaseutupolitiikka.fi/blog/erilaistuvat-alueet-edellyttavat-erilaisia-ratkaisuja

Etätyö tulee taas! Työn murroksen mukanaan tuomat mahdollisuudet maaseudun kaupungeille ja kunnille

Tantarimäki, Sami (2020). Etätyö tulee taas! Työn murroksen mukanaan tuomat mahdollisuudet maaseudun kaupungeille ja kunnille. Maaseutututkimus 1/2020, 85–102.

Kouluverkko muuttuu, entä kouluverkkosuunnittelu?

Tantarimäki, Sami & Törhönen, Anni (2017). Kouluverkko muuttuu, entä kouluverkkosuunnittelu? Kunnallisalan Kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisusarjan julkaisu nro 105.

Kouluverkon, palveluverkon ja arjen suhde ARTTU2-kunnissa

Tantarimäki, Sami & Törhönen, Anni (2016). Kouluverkon, palveluverkon ja arjen suhde ARTTU2-kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisuja 11/2016, Kuntaliitto.

Kouluverkkomuutokset ARTTU2-kunnissa 2000-luvulla

Tantarimäki, Sami & Törhönen, Anni (2016). Kouluverkkomuutokset ARTTU2-kunnissa 2000-luvulla. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisuja 2/2016, Kuntaliitto.

Kauppa asuinalueen keskuksena

Nyrhinen, J.; Tantarimäki, S.; Skippari, M.; Uusitalo, O. & Koivisto, J. 2015. Kauppa asuinalueen keskuksena. Jyväskylän yliopiston verkkojulkaisu 2015.

Saisiko olla yksityisiä ja julkisia palveluita kyläkaupalta?

Nyrhinen, J.; Tantarimäki, S.; Nieminen, I.; Koivisto, J. & Skippari, M. 2015. Saisiko olla yksityisiä ja julkisia palveluita kyläkaupalta? Päivittäistavarakauppa ry, Helsinki.

Vastavirtaan ja valtavirtaan - avauksia kyläkoulukeskusteluun

Tantarimäki, Sami, Komulainen, Sirkka, Rantanen, Manu ja Heikkilä, Elli 2014. Vastavirtaan ja valtavirtaan - avauksia kyläkoulukeskusteluun. Siirtolaisuusinstituutti, Tutkimuksia A 52.

Mitä lakkautuksesta opimme? Kyläkoulun lakkauttamisen perusteet, prosessi, säästöt ja vaikutukset

Tantarimäki, Sami 2011. Mitä lakkautuksesta opimme? Kyläkoulun lakkauttamisen perusteet, prosessi, säästöt ja vaikutukset. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean julkaisuja B:2