Korkeakoulutuksen kehittäminen

Tutkimuksen ja kehittämisen kohteina ovat yliopistopedagogiikka ja aikuisten oppiminen. Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja yliopisto-yritysyhteistyö ovat toimintamme keskiössä. Brahea-keskuksessa tavoitteenamme on vahvistaa korkeakoulutuksen osaamisperustaisuutta, laatua ja kilpailukykyä.

Elinikäinen oppiminen ja yliopistopedagogiikka

KUTEL

KUTEL - Kazakh Universities to foster quality assurance processes in Technology Enhanced Learning 

Hankkeen tutkimuskohteena on yliopisto-opettajien käsitykset opettajuudesta digitaalisessa toimintaympäristössä. Yleisenä tavoitteena on kehittää verkko-oppimisen laatua kazakstanilaisissa yliopistoissa.

Mukana on yhteensä 8 yliopistoa ja opetusministeriö Kazakstanista. Hankkeen eurooppalaiset kumppanit tulevat Italiasta, Kreikasta, Bulgariasta ja Suomesta.

Hankkeen rahoittajana toimii Erasmus Plus -ohjelman avaintoimi 2, kapasiteetin kehittäminen korkeakoulutuksessa. Lisätietoa: https://www.kutel-project.eu/

COMPASS

COMPASS - Moldova Towards European Universities Lifelong Learning Model

Hankkeen kohteena on yliopistojen elinikäisen oppimisen kehittäminen Moldovassa. Yliopistot tuottavat yhdessä elinikäisen oppimisen strategiat ja toimintaohjelmat sekä kehittävät kansallista lainsäädäntöä. Hanke kehittää myös monimuoto-oppimisen menetelmiä ja koulutuksen ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamisesta osaksi korkeakoulutusta.

Moldovalaisia yliopistoja tukee kehittämistyössä 8 eurooppalaista yliopistoa Espanjasta, Itävallasta, Ranskasta, Virosta ja Suomesta.

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Erasmus Plus -ohjelman avaintoimi 2, kapasiteetin kehittäminen korkeakoulutuksessa. Lisätietoa: http://www.eucen.eu/post/compass-first-workshop-in-chisinau

Yliopistojen työelämäyhteistyö

ApprEnt

ApprEnt - Refining Higher Education Apprenticeships with Enterprises in Europe

Työelämän jatkuva muutos haastaa korkeakoulut ja työelämäorganisaatiot tiiviistämään yhteistyötään. Koulutuksen työelämäyhteistyötä tarvitaan osaamisen kehittämisessä jo opintojen aikana. 

Eurooppalaisissa yliopistoissa on käytössä erilaisia harjoittelujen ja työelämäjaksojen muotoja, jotka muistuttavat oppisopimuksia tai koulutussopimuksia. ApprEnt-hankkeessa kehitetään yliopistojen ja työelämäorganisaatioiden välisiä kumppanuuksia. Turun yliopiston Brahea-keskus ja Varsinais-Suomen Yrittäjät tekevät hankkeessa tiivistä yhteistyötä. Tavoitteena on luoda yleiseurooppalainen malli työssä ja työstä oppimisen yhdistämiseen osaksi korkeakouluopintoja.

Lisätietoa: https://apprent.eucen.eu/

InnovatiVET

InnovatiVET

Hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka kokeilut ja kokeilukulttuuri voivat toimia koulutuksen kehittämisessä. Tutkijat ja kehittäjät tuottavat hankkeen aikana:

  1. Selvityksen oppimisen ja opetuksen muutostarpeista
  2. Työkalupakin työssä oppimisesta
  3. Työkalupakin luovan ongelmanratkaisun käytöstä opetuksessa
  4. Työkalupakin yhteisöllisen tiedontuottamisen tavoista opetuksessa

Hankkeen tutkimusmenetelminä ovat haastattelut ja osallistuva havainnointi. Kohderyhmänä ovat oppijat, opettajat ja työnantajat ammatillisen koulutuksen parissa.

Hanketta rahoittaa Erasmus Plus ohjelman avaintoimi 2, strategiset kumppanuudet aikuiskoulutuksen kehittämisessä. Lisätietoa: https://www.innovativet.eu/

TEAVET

Hankkeen tavoitteena on tukea opettajien ammatillista kehittymistä Albaniassa. Taustalla on koulutusjärjestelmän uudistustarpeet. Opetussuunnitelmat eivät tue monialaisten ja -tieteisten taitojen hankintaa. Koulutuksesta valmistuneet eivät osaa toimia työelämän monimutkaisissa, luovaa ongelmanratkaisua vaativissa tilanteissa.

Ratkaisuina ovat opetussuunnitelmatyön tukeminen, täydennyskoulutuksen tarjoaminen ja opetusteknologian hankkiminen. Hanke tukee elinikäistä oppimista mm. huomioimalla työelämätaidot opetussuunnitelmassa.

Lisätietoa: https://teavet.org/

Koulutustarjonta tutkinto-opiskelijoille

Innovation and Business Creation -opintokokonaisuus

Brahea keskus tarjoaa monitieteellisen opintokokonaisuuden innovaatiotoimintaan ja uuden yritystoiminnan kehittämiseen (25 opintopistettä) ensisijaisesti Turun yliopiston tiede- ja insinööriopiskelijoille. Opinnot tukevat yrittäjyysyliopistostrategiaa.

Innovation and Business Creation –moduuli tarjoaa opiskelijoille uuden yrityksen perustamisen ja liiketoiminnan kehittämisen perusteet. Lisäksi he oppivat soveltamaan tietoa innovaatiosta ja liiketoiminnan johtamisesta erilaisissa kontekstissa. Tiedon ja taitojen lisäksi opintojen tavoitteena edistää liiketoiminta- ja yrittäjyysajattelua sekä  -käyttäytymistä. Moduuli auttaa opiskelijoita ymmärtämään ja hyödyntämään oman tieteenalansa innovaatiopotentiaalia tarjoamalla heille taitoja tunnistaa, luoda, arvioida ja hyödyntää liiketoimintamahdollisuuksia.

Opintojakso on suunnattu lähinnä luonnontieteen ja tekniikan opiskelijoille. Se soveltuu myös sivuaineeksi muille kuin liike-elämän opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita innovaatiosta ja teknologiapohjaisesta liiketoiminnasta, ja aikovat perustaa oman yrityksen tai haluavat toimia yrittäjämäisesti missä tahansa organisaatiossa.  Opintokokonaisuus on valinnainen sivuaine tietyissä Luonnontieteen ja Tekniikan tiedekunnan opetusohjelmassa ja näiden ohjelmien opiskelijat ovat etusijalla. Opiskelijat voivat myös suorittaa joitakin kursseja erikseen. Opinnot ovat englanninkieliset.

Lisätietoja Peppi-opinto-oppaassa.