Korkeakoulutuksen kehittäminen

Tutkimuksen ja kehittämisen kohteina ovat yliopistopedagogiikka ja aikuisten oppiminen. Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja yliopisto-yritysyhteistyö ovat toimintamme keskiössä. Brahea-keskuksessa tavoitteenamme on vahvistaa korkeakoulutuksen osaamisperustaisuutta, laatua ja kilpailukykyä.

Elinikäinen oppiminen ja yliopistopedagogiikka

BALANCE

BALANCE – Työn ja arjen tasapaino digitalisoituvassa maailmassa

Korona-pandemian leviämisen pysäyttämiseksi tehdyillä toimenpiteillä oli erityisen suuri vaikutus naisiin, heidän hyvinvointiinsa ja jaksamiseensa. BALANCE-hankkeessa (11/2021 – 10/2023) tuetaan naisia ja esihenkilöitä sovittamaan alati muuttuvassa työelämässä paremmin yhteen työn ja muun elämän tasapainoa.

Hankkeessa tuotetaan videotallenteista koostuva kokemuskirjasto, jossa eri elämänvaiheissa olevat naiset kertovat kokemuksiaan pandemiasta ja sen vaikutuksista. Hankkeessa tuotetaan myös kirjallinen “Parempaan balanssiin!” -materiaali, joka tukee työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Esihenkilöille laaditaan aineistoja, jotka auttavat heitä tukemaan henkilöstöään.

Hankkeessa on mukana kuusi aikuiskoulutuksen parissa toimivaa yliopistoa ja muuta koulutusorganisaatiota Espanjasta, Irlannista, Kreikasta, Suomesta, Tanskasta ja Virosta. Hanketta koordinoi Tallinnan yliopisto.

Hanke on osa Euroopan unionin rahoittamia aikuiskoulutuksen Erasmus+ -yhteistyöhankkeita. Ne ovat kansainvälisiä kumppanuushankkeita, jotka keskittyvät hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tai uusien tuotteiden kehittämiseen.

Brahea-keskuksesta hankkeessa ovat mukana Matti Lappalainen ja Timo Halttunen.

Lisätietoa: https://projectbalance.eu/

UNI-Tel

UNI-Tel - Modernization and Internationalization of Iranian HEI's via collaborative TEL-based curriculum development in engineering and STEM 

Hankkeen kehittämiskohteena on verkko-opetuksen käytännöt iranilaisissa yliopistoissa. Tutkimusten mukaan parantamista on erityisesti opiskelijoiden itseohjautuvuudessa ja opettajien käyttämissä opetusmenetelmissä. Opiskelijoiden käsitykset verkko-oppimisesta kertovat pinnallisesta suhtautumisesta oppimiseen. Opettajat pitävät pitkiä luentoja. Myös verkko-oppimisen infrastruktuuri kaipaa uudistamista.

Mukana hankkeessa on yhteensä 7 yliopistoa ja teknologiayritys Iranista. Hankkeen eurooppalaiset kumppanit tulevat Italiasta, Kreikasta, Portugalista ja Suomesta.

Hankkeen rahoittajana toimii Erasmus Plus -ohjelman avaintoimi 2, kapasiteetin kehittäminen korkeakoulutuksessa. Hanketta koordinoi Guglielmo Marconi -yliopisto Italiasta.

Brahea-keskuksesta hankkeessa ovat mukana Matti Lappalainen, Kaisu Paasio, Heli Brander ja Timo Halttunen

erasmus-en

 
 

 

 

COMPASS

COMPASS - Moldova Towards European Universities Lifelong Learning Model

Hankkeen kohteena on yliopistojen elinikäisen oppimisen kehittäminen Moldovassa. Yliopistot tuottavat yhdessä elinikäisen oppimisen strategiat ja toimintaohjelmat sekä kehittävät kansallista lainsäädäntöä. Hanke kehittää myös monimuoto-oppimisen menetelmiä ja koulutuksen ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamisesta osaksi korkeakoulutusta.

Moldovalaisia yliopistoja tukee kehittämistyössä 8 eurooppalaista yliopistoa Espanjasta, Itävallasta, Ranskasta, Virosta ja Suomesta.

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Erasmus Plus -ohjelman avaintoimi 2, kapasiteetin kehittäminen korkeakoulutuksessa. Lisätietoa: http://www.compass-project.md/

Brahea-keskuksesta hankkeessa mukana ovat Vesa Hautala, Tiina Anttila ja Timo Halttunen.

erasmus-en

SMILE

Hankkeessa tuotetaan kansainvälisen yhteistyön kautta korkeakoulujen saavutettavuutta ja kulttuurista moninaisuutta tukevia sisältöjä. Lähestymme aihetta eri kärkien kautta:

- Maahanmuuttajatausta

- Naiset ja johtajuus

- Sosioekonominen status

Brahea-keskuksen tehtävänä hankkeessa on johtaa työpakettia, jossa tuotetaan ja kootaan tietoa korkeakoulutukseen vaikuttavista eriarvoistavista lähtökodista, jotka liittyvät sosioekonomisen asemaan ja koulutuksen saavutettavuuteen. Tehtävänämme on myös tuottaa yhdessä kumppanien kanssa jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuuksia  yliopistojen henkilökunnalle. 

Hankkeen verkkosivut: http://smile.eucen.eu/

Kolmivuotista SMILE -hanketta koordinoi The European University Continuing Education Network (eucen) Espanjasta käsin. Tämä yliopistojen yhteistyöjärjestö on erikoistunut jatkuvan oppimisen kysymyksiin korkeakoulukentällä. Hankkeeseen osallistuu yliopistoja ja kansalaisjärjestöjä seuraavista maista: Espanja, Italia, Irlanti, Malta, Romania, Saksa ja Suomi. Olemme jo aikaisemmin työskennelleet yhdessä joidenkin näiden tahojen kanssa hankkeessa nimeltä HE4u2 - Integrating Cultural Diversity in Higher Education, http://he4u2.eucen.eu/  ja jatkamme nyt uudessa hankkeessa laajennetulla lähestymistavalla.

Lisätietoa hankkeesta: Kia Lundqvist ja Matti Lappalainen

erasmus-en

G.A.STEM

G.A.STEM - Enhancing STEM skills through Arts and Mini-Games

Ajankohtaisten tutkimusten mukaan EU-opiskelijoiden STEM-aineiden osaaminen ja kyky tieteelliseen ajatteluun perusopetuksessa on heikentynyt. Erityisesti tyttöjen innostus mahdollista tieteellistä uraa kohtaan on merkittävän heikko, joka näkyy ainevalinnoissa perusopetuksesta lähtien. Tunnistettuja ongelmia ovat myös opetuksen tason ja koulujärjestelmän tehokkuuden heikentyminen.​

G.A.STEM hankkeen keskeisinä tavoitteina on lisätä nuorten motivaatiota STEM-aineiden opiskeluun kehittämällä opetusta luovuuden keinoin mm. taiteen ja pelisovellusten kautta, sekä tukea opettajien ja oppijoiden STEM-taitoja ja tieteellisten urien kehitystä. 

Turun yliopiston koordinoiman hankkeen partnerit ovat: Tallinnan yliopisto (EE), EU-Track (IT), Pixel (IT), I.C.Montessori (IT), Rieskalähteen koulu (FI), Sint-Lievenscollege (BG) ja Tamsalu Gymnasium (EE). 

Hankkeen rahoittajana toimii Erasmus Plus -ohjelman avaintoimi 2, Strategic Partnerships in the field of School Education. Lisätietoa: https://gastem.pixel-online.org/

Brahea-keskuksesta hankkeessa on mukana Heli Brander.

erasmus-en

 

EntrAl

 Entrepreneurial skills for a modern education in Albania (EntrAL) -hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä yrittäjähenkisyyttä Albanian oppilaitoksissa (korkeakouluissa ja kouluissa) tukemaan valmistuneiden taitoja, jotta ne vastaavat työelämän ja modernin yhteiskunnan vaatimuksia.

Projektin tavoitteena on tuoda yrittäjähenkinen ajattelutapa yliopiston ja koulun tasolla kannustamalla yrittäjyyden opetusmenetelmiä, vaalimaan opiskelijoiden yrittäjyyskäyttäytymistä ja tukemaan opiskelijoiden startupeja. Opettajia tukee yliopiston rakenne ja mekanismit (LLL, henkilöstön aktiviteetit); opiskelijat saavat opettajiltaan parempaa tukea ja neuvoja yrittäjyyden suhteen sekä yrittäjyysasenteeseen liittyviä taitoja tukemalla heidän työllistyvyyttä valmistumisen jälkeen.

Brahea-keskuksesta hankkeessa on mukana Vesa Hautala.

Hankkeen verkkosivut: https://entralproject.eu/

erasmus-en

Imaginarium

Imaginarium-hanke käyttää muotoiluajattelun ja tulevaisuudentutkimuksen luovuutta proaktiivisen tulevaisuuden kehityspolkujen löytämiseen. Kehityspolkujen luominen mahdollisten tulevaisuuksien näkökulmasta on välttämätöntä nykypäivänä. Nuorille pitää vakuuttaa, että tulevaisuuden luominen on sekä mahdollisuuksien etsimistä että systemaattista, tarkoituksenhakuista ja käytännöllistä ratkaisuihin tarttumista, jolla vastataan tulevaisuuden epävarmuuteen. Hanke tukee nuorisotyöntekijöitä tutkimuksen, materiaalien ja työkalujen avulla käyttämään muotoiluajattelua ja tulevaisuudentutkimusta luovana ajatusmallina, joka pystyy vastaamaan muuttuvaan maailmaan.


Imaginarium -hanke on saanut rahoitusta Erasmus+ ohjelman avaintoimesta Strategiset kumppanuudet aikuiskoulutuksessa.

Hankkeen verkkosivut: https://imaginarium-toolbox.eu/

Lisätietoja hankkeesta: Vesa Hautala.

PROMISE – Professional Noticing to Improve Entrepreneurship Education

Professional Noticing to Improve Entrepreneurship Education (PROMISE) -hankkeessa kehitetään pedagogiikkaa, jonka avulla yliopisto-opettajat voivat tukea opiskelijoiden valmentautumista erilaisiin työelämän ammatillisiin tilanteisiin. Professional noticing -pedagogiikkaa koskevassa tutkimuksessa puhutaan suomeksi ammatillisen katseen käyttämisestä opetuksessa. Käsite tarkoittaakin harjaantumista ammatillisissa tilanteissa toimimiseen, ja merkityksellisten ja tärkeiden asioiden havaitsemiseen. Sovelluskohteena hankkeessa on yrittäjyysopetus. PROMISE edistää koulutuksen työelämäorientaatiota ja tukee opiskelijoiden kasvua asiantuntijoiksi.

Turun yliopisto koordinoi joulukuussa 2022 käynnistynyttä kolmevuotista hanketta, jossa mukana ovat yliopistot Espanjasta ja Itävallasta sekä yhteistyökumppanit Tanskasta ja Irlannista. Hanketta rahoittaa Europaan Unionin Erasmus+ -ohjelma.

Brahea-keskuksesta hankkeessa ovat mukana Kaisu Paasio, Kia Lundqvist ja Timo Halttunen.

erasmus-en

Osaamisen tunnistaminen ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunitelmissa

Turun yliopiston Brahea-keskus koordinoi pohjoismaista tutkimushanketta “Validation in VET teacher education curricula”, jossa tutkitaan laadullisin menetelmin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen eli validoinnin sisältymistä ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa. Hankkeessa on mukana osatoteuttajina Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu Suomesta, Linköping Universitet Ruotsista ja VIA University College Tanskasta.

 

Validation in VET teacher education curricula -hankkeen rahoittaja on Nordplus Adult -ohjelma.

Aikaisemmat hankkeet

CDTMOOC

CDTMOOC edistää avointa koulutusta ja innovatiivisia käytäntöjä digitaalisella aikakaudella interaktiivisen ja pelillistetyn MOOCin, eli kaikille avoimen verkkokurssin (Massive Open Online Course) sekä innovatiivisten menetelmien käytännön sovelluksia kuvaavien digitaalisten oppaiden avulla.

Projektin tavoitteena on uudistaa oppimisympäristöjä innovatiivisilla pedagogiikoilla. Projektissa tuetaan uudenaikaista yrittäjyyttä esimerkiksi luovan ongelmanratkaisun (Creative Problem Solving), muotoiluajattelun (Design Thinking) ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun (Human-Centered Design) menetelmillä. Tarkoituksena on vakiinnuttaa muutos käytäntöön intensiivisen pilottivaiheen testauksen pohjalta.

CDTMOOC on Euroopan komission rahoittama Erasmus+ -ohjelman korkeakoulutuksen strateginen kumppanuushanke (KA2).

Seuraa meitä hankkeen verkkosivuilla cdtmooc.eu ja sosiaalisessa mediassa.

Brahea-keskuksesta hankkeessa ovat mukana Kaisu Paasio ja Tuomas Ranti.

erasmus-enKUTEL

KUTEL - Kazakh Universities to foster quality assurance processes in Technology Enhanced Learning 

Hankkeen tutkimuskohteena on yliopisto-opettajien käsitykset opettajuudesta digitaalisessa toimintaympäristössä. Yleisenä tavoitteena on kehittää verkko-oppimisen laatua kazakstanilaisissa yliopistoissa.

Mukana on yhteensä 8 yliopistoa ja opetusministeriö Kazakstanista. Hankkeen eurooppalaiset kumppanit tulevat Italiasta, Kreikasta, Bulgariasta ja Suomesta.

Hankkeen rahoittajana toimii Erasmus Plus -ohjelman avaintoimi 2, kapasiteetin kehittäminen korkeakoulutuksessa. Lisätietoa: https://www.kutel-project.eu/

Brahea-keskuksesta hankkeessa ovat mukana Matti Lappalainen, Timo Halttunen, Heli Brander ja Heli Kamppari.

erasmus-en

 

STUNED

STUNED - Standards Teaching in University Education

Yritykset ja julkishallinnon organisaatiot toimivat erilaisten laadunhallintajärjestelmien mukaisesti. Kestävää kehitystä varten on omat toimintaohjeensa. Organisaatiot voivat hyödyntää laadunhallintaa vaikkapa asiakkuuksien johtamisessa. Yliopistosta valmistuvilla on usein kuitenkin vähän tietoa laatujärjestelmistä ja standardeista.

STUNED-hankkeessa kehitetään eurooppalaisessa yhteistyössä laatujärjestelmien ja standardien opetusta. Hankkeessa ovat mukana yliopistot ja laatuorganisaatiot Latviasta, Bulgariasta, Kreikasta, Romaniasta ja Suomesta.  

Hankkeen verkkosivut: https://stuned.eu

Brahea-keskuksesta hankkeessa ovat mukana Matti Lappalainen ja Kirsti Haihu.

erasmus-en

 

TEAVET

Hankkeen tavoitteena on tukea opettajien ammatillista kehittymistä Albaniassa. Taustalla on koulutusjärjestelmän uudistustarpeet. Opetussuunnitelmat eivät tue monialaisten ja -tieteisten taitojen hankintaa. Koulutuksesta valmistuneet eivät osaa toimia työelämän monimutkaisissa, luovaa ongelmanratkaisua vaativissa tilanteissa.

Ratkaisuina ovat opetussuunnitelmatyön tukeminen, täydennyskoulutuksen tarjoaminen ja opetusteknologian hankkiminen. Hanke tukee elinikäistä oppimista mm. huomioimalla työelämätaidot opetussuunnitelmassa.

erasmus-en

 

HE4u2 - Higher Education for you too

Kansainvälisyys on arkipäivää yliopistoissa. Kansainvälisiä opiskelijoita on ollut yliopistoissa jo vuosikymmeniä. Ulkomaisia opettajia ja tutkijoita on myös yhä enemmän korkeakouluissa. Vaikka yliopistot ovatkin kehittäneet kansainväliseen liikkuvuuteen liittyviä käytännön järjestelyjä ja sopimuksia, on vielä tehtävää kansainvälisten osaajien huomioimisessa yliopiston aktiivisina jäseninä. Hankkeessa kehitettiin koulutusta yliopistojen henkilökunnalle, jotta kansainväliset opiskelijat, tutkijat ja opettajat voitaisiin paremmin integroida akateemiseen yhteisöön.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta: h24u2.eucen.eu

erasmus-en

 
 

 

 

Yliopistojen työelämäyhteistyö

HEI-LIFE

HEI LIFE – Higher Education Institutions’ Support for International Academics and Staff – Living, Integration, Family and Employment in Finland

HEI LIFE -projektin tavoitteena on rakentaa kansallisia toimintamalleja kansainvälisen henkilökunnan integraatioon suomalaisissa korkeakouluissa. Projektia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja se toteutetaan 1.9.2020 -31.8.2022.

Hankkeessa tuotetaan: 
1.    Ulkomaalaiselle korkeakoulu- ja tutkimushenkilökunnalle sekä tutkijoille tarkoitetun kansallisen tervetulopaketin tuottaminen. Työpaketin vastuullisena toimijana on Tampereen yliopisto. Hankkeessa luodaan saapuvalle henkilölle ja vastaanottavalle yhteisölle suunnattu palvelupaketti, joka tarjoaa tukea Suomeen saapuvalle ja joka kehittää koko korkeakouluyhteisön kulttuurienvälistä osaamista. ​ 


2.    Ulkomaalaisten tutkijoiden ja kv-henkilöstön verkostojen integroiminen suomalaiseen työelämään ja innovaatioympäristöön. Työpaketin vastuullisena toimijana on Turun yliopisto. Hankkeessa vahvistetaan kansainvälisten tutkijoiden ja muun henkilökunnan yritysyhteistyötä pilotoimalla mentorointiohjelma ja kehittämällä uusia yritysyhteistyön malleja. Luodaan kansainvälisten osaajien keskinäisen verkostotoiminnan malli, jossa eri organisaatioiden osaajat voivat rakentaa työelämäverkostoja ja jakaa osaamistaan suomalaiseen työelämään liittyen​. 


3.    Kv-henkilöstön kumppanien ja perheiden integraatiotoimet suomalaiseen yhteiskuntaan yhteistyössä kaupunkien, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa. Työpaketin vastuullisena toimijana on Helsingin yliopisto, hankkeen pääkoordinaattori. Hankkeessa kehitetään kansallisesti hyödynnettävissä oleva palvelutarjotin puolisoiden integraation tukeen. Palvelu sisältää puolisoiden työllistymisen tuen, yritysyhteistyön, keskinäisen verkostoitumisen ja osaamisen kehittämisen tuen.​

Hankkeen yhteyshenkilöinä Brahea-keskuksessa ovat Kia Lundqvist ja Timo Halttunen.

Inclusion into Academic Life - a Guide for Peer Support Groups in Higher Education

SQUARE

Hankkeen tavoitteena on parantaa yliopiston kolmannen tehtävän laatua ja merkitystä Georgian korkeakouluissa. Se toimii eri tasoilla varmistamalla sääntelyelinten tuen ja kannustuksen kolmannen tehtävän hyväksi ja sisällyttää sen yliopistojen keskeiseksi rooliksi. Se luo tarvittavat olosuhteet toiminnan merkityksen lisäämiseksi riittävän strategisen suunnittelun avulla ja niiden laadun ja vaikutuksen tehokkaan toteuttamisen ja seurannan avulla.

TY: n tehtävänä on kouluttaa partnereita kolmanteen tehtävään ja esitellä hyviä käytäntöjä Suomesta sekä tukea kolmannen tehtävän vaikutusten arviointia yliopistotasolla.

Brahea-keskuksesta hankkeessa ovat mukana Céline Kylänpää ja Vesa Hautala.

erasmus-en

IMPROVE

IMPROVE - Innovative Methods and PRactices on VET (Innovatiiviset menetelmät ja käytännöt ammatillisessa koulutuksessa) pyrkii vastaamaan ammatillisen koulutuksen innovaatiotarpeisiin.

Tällä pyritään paikkaamaan puutteita toimivassa osaamisen siirrossa sekä opettamaan opiskelijoille taitoja, joita he tarvitsevat työelämässä tai työllistääkseen itsensä.

Tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia ja tehokkaita menetelmiä ja lähestymistapoja käytettäväksi oppimisympäristössä ja saada näin aikaan hyviä tuloksia työllistymiseen tähtäävässä oppimisessa. Hankkeen päätavoitteena on kehittää eri toimijoiden välistä kumppanuutta, jonka varaan voidaan rakentaa kansainvälisyysstrategia ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ja työssäoppijoille.

Hanke on rahoitettu osana EU:n Erasmus+ KA2 strategista kumppanuushanketta ammatillisille koulutuksille.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta: www.improveproject.eu

Brahea-keskuksesta hankkeessa ovat mukana Céline Kylänpää ja Tuomas Ranti.

erasmus-en

ECHOO Play

ECHOO Play -projektin (European Career Help and Occupational Orientation Play) tarkoituksena on tukea innovaatioita ammatillisessa koulutuksessa pelillistämisen kautta. Projekti tukee urasuunnittelua ja uranhallintaa.

Turun yliopiston vastuulla on menetelmien ja pedagogisten lähestymistapojen kehittäminen. Yliopisto tuottaa myös kaksi pelillisyyteen liittyvää lähestymistapaa urasuunnittelun tueksi.

Lisätietoja hankkeesta: Céline Kylänpää

Aikaisemmat hankkeet

Innovativet

Hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka kokeilut ja kokeilukulttuuri voivat toimia koulutuksen kehittämisessä. Tutkijat ja kehittäjät tuottavat hankkeen aikana:

Selvityksen oppimisen ja opetuksen muutostarpeista

Työkalupakin työssä oppimisesta

Työkalupakin luovan ongelmanratkaisun käytöstä opetuksessa

Työkalupakin yhteisöllisen tiedontuottamisen tavoista opetuksessa

Hankkeen tutkimusmenetelminä ovat haastattelut ja osallistuva havainnointi. Kohderyhmänä ovat oppijat, opettajat ja työnantajat ammatillisen koulutuksen parissa.

Hanketta rahoitti Erasmus Plus ohjelman avaintoimi 2, strategiset kumppanuudet aikuiskoulutuksen kehittämisessä. Lisätietoa: https://www.innovativet.eu/

 

erasmus-en

VET-Eng - Blended Vocational-Engineering-Industry Shared Learning Environment for Stream of Socially- and Technically-Competent Technicians and Engineers

Korkeakoulusta valmistuvat työskentelevät työpaikoilla muiden asiantuntijoiden ja ammattilaisten parissa. Valmistuvilta odotetaan työelämän kannalta tärkeitä sosiaalisia taitoja ja kykyä ratkaista käytännöllisiä ongelmia. Egyptissä insinöörien koulutus yliopistoissa ja teknikkojen koulutus ammatillisissa oppilaitoksissa on ollut etäällä toisistaan. Hankkeen tavoitteena oli parantaa valmistuvien työelämätaitoja ja kykyä toimia yhteistoiminnassa eri aloilta ja koulutustasoilta toimivien kolleegojen kesken. Hanke toteutettiin Erasmus+ rahoituksen kautta kuuden egyptiläisen yliopiston ja koulutusorganisaation kesken. Hankkeen eurooppalaiset kumppanit tulivat Italiasta, Saksasta ja Suomesta.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

erasmus-en

 ApprEnt - Refining Higher Education Apprenticeships with Enterprises in Europe

Työelämän jatkuva muutos haastaa korkeakoulut ja työelämäorganisaatiot tiiviistämään yhteistyötään. Koulutuksen työelämäyhteistyötä tarvitaan osaamisen kehittämisessä jo opintojen aikana. 

Eurooppalaisissa yliopistoissa on käytössä erilaisia harjoittelujen ja työelämäjaksojen muotoja, jotka muistuttavat oppisopimuksia tai koulutussopimuksia. ApprEnt-hankkeessa kehitetään yliopistojen ja työelämäorganisaatioiden välisiä kumppanuuksia. Turun yliopiston Brahea-keskus ja Varsinais-Suomen Yrittäjät tekevät hankkeessa tiivistä yhteistyötä. Tavoitteena on luoda yleiseurooppalainen malli työssä ja työstä oppimisen yhdistämiseen osaksi korkeakouluopintoja.

Lisätietoa: https://apprent.eucen.eu/

erasmus-en

Koulutustarjonta tutkinto-opiskelijoille

Innovation and Business Creation -opintokokonaisuus

Brahea keskus tarjoaa monitieteellisen opintokokonaisuuden innovaatiotoimintaan ja uuden yritystoiminnan kehittämiseen (25 opintopistettä) ensisijaisesti Turun yliopiston tiede- ja insinööriopiskelijoille. Opinnot tukevat yrittäjyysyliopistostrategiaa.

Innovation and Business Creation –moduuli tarjoaa opiskelijoille uuden yrityksen perustamisen ja liiketoiminnan kehittämisen perusteet. Lisäksi he oppivat soveltamaan tietoa innovaatiosta ja liiketoiminnan johtamisesta erilaisissa kontekstissa. Tiedon ja taitojen lisäksi opintojen tavoitteena edistää liiketoiminta- ja yrittäjyysajattelua sekä  -käyttäytymistä. Moduuli auttaa opiskelijoita ymmärtämään ja hyödyntämään oman tieteenalansa innovaatiopotentiaalia tarjoamalla heille taitoja tunnistaa, luoda, arvioida ja hyödyntää liiketoimintamahdollisuuksia.

Opintojakso on suunnattu lähinnä luonnontieteen ja tekniikan opiskelijoille. Se soveltuu myös sivuaineeksi muille kuin liike-elämän opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita innovaatiosta ja teknologiapohjaisesta liiketoiminnasta, ja aikovat perustaa oman yrityksen tai haluavat toimia yrittäjämäisesti missä tahansa organisaatiossa.  Opintokokonaisuus on valinnainen sivuaine tietyissä Luonnontieteen ja Tekniikan tiedekunnan opetusohjelmassa ja näiden ohjelmien opiskelijat ovat etusijalla. Opiskelijat voivat myös suorittaa joitakin kursseja erikseen. Opinnot ovat englanninkieliset.

Lisätietoja Peppi-opinto-oppaassa.