Korkeakoulutuksen kehittäminen

Tutkimuksen ja kehittämisen kohteina ovat yliopistopedagogiikka ja aikuisten oppiminen. Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja yliopisto-yritysyhteistyö ovat toimintamme keskiössä. Brahea-keskuksessa tavoitteenamme on vahvistaa korkeakoulutuksen osaamisperustaisuutta, laatua ja kilpailukykyä.

Elinikäinen oppiminen ja yliopistopedagogiikka

KUTEL

KUTEL - Kazakh Universities to foster quality assurance processes in Technology Enhanced Learning 

Hankkeen tutkimuskohteena on yliopisto-opettajien käsitykset opettajuudesta digitaalisessa toimintaympäristössä. Yleisenä tavoitteena on kehittää verkko-oppimisen laatua kazakstanilaisissa yliopistoissa.

Mukana on yhteensä 8 yliopistoa ja opetusministeriö Kazakstanista. Hankkeen eurooppalaiset kumppanit tulevat Italiasta, Kreikasta, Bulgariasta ja Suomesta.

Hankkeen rahoittajana toimii Erasmus Plus -ohjelman avaintoimi 2, kapasiteetin kehittäminen korkeakoulutuksessa. Lisätietoa: https://www.kutel-project.eu/

erasmus-en

TEAVET

Hankkeen tavoitteena on tukea opettajien ammatillista kehittymistä Albaniassa. Taustalla on koulutusjärjestelmän uudistustarpeet. Opetussuunnitelmat eivät tue monialaisten ja -tieteisten taitojen hankintaa. Koulutuksesta valmistuneet eivät osaa toimia työelämän monimutkaisissa, luovaa ongelmanratkaisua vaativissa tilanteissa.

Ratkaisuina ovat opetussuunnitelmatyön tukeminen, täydennyskoulutuksen tarjoaminen ja opetusteknologian hankkiminen. Hanke tukee elinikäistä oppimista mm. huomioimalla työelämätaidot opetussuunnitelmassa.

Lisätietoa: https://teavet.org/

erasmus-en

COMPASS

COMPASS - Moldova Towards European Universities Lifelong Learning Model

Hankkeen kohteena on yliopistojen elinikäisen oppimisen kehittäminen Moldovassa. Yliopistot tuottavat yhdessä elinikäisen oppimisen strategiat ja toimintaohjelmat sekä kehittävät kansallista lainsäädäntöä. Hanke kehittää myös monimuoto-oppimisen menetelmiä ja koulutuksen ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamisesta osaksi korkeakoulutusta.

Moldovalaisia yliopistoja tukee kehittämistyössä 8 eurooppalaista yliopistoa Espanjasta, Itävallasta, Ranskasta, Virosta ja Suomesta.

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Erasmus Plus -ohjelman avaintoimi 2, kapasiteetin kehittäminen korkeakoulutuksessa. Lisätietoa: http://www.compass-project.md/

erasmus-en

STUNED

STUNED - Standards Teaching in University Education

Yritykset ja julkishallinnon organisaatiot toimivat erilaisten laadunhallintajärjestelmien mukaisesti. Kestävää kehitystä varten on omat toimintaohjeensa. Organisaatiot voivat hyödyntää laadunhallintaa vaikkapa asiakkuuksien johtamisessa. Yliopistosta valmistuvilla on usein kuitenkin vähän tietoa laatujärjestelmistä ja standardeista.

STUNED-hankkeessa kehitetään eurooppalaisessa yhteistyössä laatujärjestelmien ja standardien opetusta. Hankkeessa ovat mukana yliopistot ja laatuorganisaatiot Latviasta, Bulgariasta, Kreikasta, Romaniasta ja Suomesta.  

Hankkeen verkkosivut: https://stuned.eu

G.A.STEM

G.A.STEM - Enhancing STEM skills through Arts and Mini-Games

Ajankohtaisten tutkimusten mukaan EU-opiskelijoiden STEM-aineiden osaaminen ja kyky tieteelliseen ajatteluun perusopetuksessa on heikentynyt. Erityisesti tyttöjen innostus mahdollista tieteellistä uraa kohtaan on merkittävän heikko, joka näkyy ainevalinnoissa perusopetuksesta lähtien. Tunnistettuja ongelmia ovat myös opetuksen tason ja koulujärjestelmän tehokkuuden heikentyminen.​

G.A.STEM hankkeen keskeisinä tavoitteina on lisätä nuorten motivaatiota STEM-aineiden opiskeluun kehittämällä opetusta luovuuden keinoin mm. taiteen ja pelisovellusten kautta, sekä tukea opettajien ja oppijoiden STEM-taitoja ja tieteellisten urien kehitystä. 

Turun yliopiston koordinoiman hankkeen partnerit ovat: Tallinnan yliopisto (EE), EU-Track (IT), Pixel (IT), I.C.Montessori (IT), Rieskalähteen koulu (FI), Sint-Lievenscollege (BG) ja Tamsalu Gymnasium (EE). 

Hankkeen rahoittajana toimii Erasmus Plus -ohjelman avaintoimi 2, Strategic Partnerships in the field of School Education. Lisätietoa: https://gastem.pixel-online.org/

erasmus-en

 

CDTMOOC

Etsitkö uusia työkaluja yrittäjyystaitojesi kehittämiseen?

Interaktiivinen MOOC tarjoaa innostavia luovan ongelmanratkaisun, muotoiluajattelun ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun työkaluja.

CDTMOOC edistää avointa koulutusta ja innovatiivisia käytäntöjä digitaalisella aikakaudella interaktiivisen ja pelillistetyn MOOCin, eli kaikille avoimen verkkokurssin (Massive Open Online Course) sekä innovatiivisten menetelmien käytännön sovelluksia kuvaavien digitaalisten oppaiden avulla.

Projektin tavoitteena on uudistaa oppimisympäristöjä innovatiivisilla pedagogiikoilla. Projektissa tuetaan uudenaikaista yrittäjyyttä esimerkiksi luovan ongelmanratkaisun (Creative Problem Solving), muotoiluajattelun (Design Thinking) ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun (Human-Centered Design) menetelmillä. Tarkoituksena on vakiinnuttaa muutos käytäntöön intensiivisen pilottivaiheen testauksen pohjalta.

CDTMOOC on Euroopan komission rahoittama Erasmus+ -ohjelman korkeakoulutuksen strateginen kumppanuushanke (KA2).

Seuraa meitä hankkeen verkkosivuilla cdtmooc.eu ja sosiaalisessa mediassa.

Aikaisemmat hankkeet

HE4u2 - Higher Education for you too

Kansainvälisyys on arkipäivää yliopistoissa. Kansainvälisiä opiskelijoita on ollut yliopistoissa jo vuosikymmeniä. Ulkomaisia opettajia ja tutkijoita on myös yhä enemmän korkeakouluissa. Vaikka yliopistot ovatkin kehittäneet kansainväliseen liikkuvuuteen liittyviä käytännön järjestelyjä ja sopimuksia, on vielä tehtävää kansainvälisten osaajien huomioimisessa yliopiston aktiivisina jäseninä. Hankkeessa kehitettiin koulutusta yliopistojen henkilökunnalle, jotta kansainväliset opiskelijat, tutkijat ja opettajat voitaisiin paremmin integroida akateemiseen yhteisöön.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta: h24u2.eucen.eu

Yliopistojen työelämäyhteistyö

ApprEnt

ApprEnt - Refining Higher Education Apprenticeships with Enterprises in Europe

Työelämän jatkuva muutos haastaa korkeakoulut ja työelämäorganisaatiot tiiviistämään yhteistyötään. Koulutuksen työelämäyhteistyötä tarvitaan osaamisen kehittämisessä jo opintojen aikana. 

Eurooppalaisissa yliopistoissa on käytössä erilaisia harjoittelujen ja työelämäjaksojen muotoja, jotka muistuttavat oppisopimuksia tai koulutussopimuksia. ApprEnt-hankkeessa kehitetään yliopistojen ja työelämäorganisaatioiden välisiä kumppanuuksia. Turun yliopiston Brahea-keskus ja Varsinais-Suomen Yrittäjät tekevät hankkeessa tiivistä yhteistyötä. Tavoitteena on luoda yleiseurooppalainen malli työssä ja työstä oppimisen yhdistämiseen osaksi korkeakouluopintoja.

Lisätietoa: https://apprent.eucen.eu/

erasmus-en

IMPROVE

IMPROVE - Innovative Methods and PRactices on VET (Innovatiiviset menetelmät ja käytännöt ammatillisessa koulutuksessa) pyrkii vastaamaan ammatillisen koulutuksen innovaatiotarpeisiin.

Tällä pyritään paikkaamaan puutteita toimivassa osaamisen siirrossa sekä opettamaan opiskelijoille taitoja, joita he tarvitsevat työelämässä tai työllistääkseen itsensä.

Tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia ja tehokkaita menetelmiä ja lähestymistapoja käytettäväksi oppimisympäristössä ja saada näin aikaan hyviä tuloksia työllistymiseen tähtäävässä oppimisessa. Hankkeen päätavoitteena on kehittää eri toimijoiden välistä kumppanuutta, jonka varaan voidaan rakentaa kansainvälisyysstrategia ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ja työssäoppijoille.

Hanke on rahoitettu osana EU:n Erasmus+ KA2 strategista kumppanuushanketta ammatillisille koulutuksille.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta: www.improveproject.eu

erasmus-en

Aikaisemmat hankkeet

VET-Eng - Blended Vocational-Engineering-Industry Shared Learning Environment for Stream of Socially- and Technically-Competent Technicians and Engineers

Korkeakoulusta valmistuvat työskentelevät työpaikoilla muiden asiantuntijoiden ja ammattilaisten parissa. Valmistuvilta odotetaan työelämän kannalta tärkeitä sosiaalisia taitoja ja kykyä ratkaista käytännöllisiä ongelmia. Egyptissä insinöörien koulutus yliopistoissa ja teknikkojen koulutus ammatillisissa oppilaitoksissa on ollut etäällä toisistaan. Hankkeen tavoitteena oli parantaa valmistuvien työelämätaitoja ja kykyä toimia yhteistoiminnassa eri aloilta ja koulutustasoilta toimivien kolleegojen kesken. Hanke toteutettiin Erasmus+ rahoituksen kautta kuuden egyptiläisen yliopiston ja koulutusorganisaation kesken. Hankkeen eurooppalaiset kumppanit tulivat Italiasta, Saksasta ja Suomesta.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta.

erasmus-en

 ApprEnt - Refining Higher Education Apprenticeships with Enterprises in Europe

Työelämän jatkuva muutos haastaa korkeakoulut ja työelämäorganisaatiot tiiviistämään yhteistyötään. Koulutuksen työelämäyhteistyötä tarvitaan osaamisen kehittämisessä jo opintojen aikana. 

Eurooppalaisissa yliopistoissa on käytössä erilaisia harjoittelujen ja työelämäjaksojen muotoja, jotka muistuttavat oppisopimuksia tai koulutussopimuksia. ApprEnt-hankkeessa kehitetään yliopistojen ja työelämäorganisaatioiden välisiä kumppanuuksia. Turun yliopiston Brahea-keskus ja Varsinais-Suomen Yrittäjät tekevät hankkeessa tiivistä yhteistyötä. Tavoitteena on luoda yleiseurooppalainen malli työssä ja työstä oppimisen yhdistämiseen osaksi korkeakouluopintoja.

Lisätietoa: https://apprent.eucen.eu/

erasmus-en

Innovativet

Hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka kokeilut ja kokeilukulttuuri voivat toimia koulutuksen kehittämisessä. Tutkijat ja kehittäjät tuottavat hankkeen aikana:

  • Selvityksen oppimisen ja opetuksen muutostarpeista
  • Työkalupakin työssä oppimisesta
  • Työkalupakin luovan ongelmanratkaisun käytöstä opetuksessa
  • Työkalupakin yhteisöllisen tiedontuottamisen tavoista opetuksessa

Hankkeen tutkimusmenetelminä ovat haastattelut ja osallistuva havainnointi. Kohderyhmänä ovat oppijat, opettajat ja työnantajat ammatillisen koulutuksen parissa.

Hanketta rahoitti Erasmus Plus ohjelman avaintoimi 2, strategiset kumppanuudet aikuiskoulutuksen kehittämisessä. Lisätietoa: https://www.innovativet.eu/

erasmus-en

Koulutustarjonta tutkinto-opiskelijoille

Innovation and Business Creation -opintokokonaisuus

Brahea keskus tarjoaa monitieteellisen opintokokonaisuuden innovaatiotoimintaan ja uuden yritystoiminnan kehittämiseen (25 opintopistettä) ensisijaisesti Turun yliopiston tiede- ja insinööriopiskelijoille. Opinnot tukevat yrittäjyysyliopistostrategiaa.

Innovation and Business Creation –moduuli tarjoaa opiskelijoille uuden yrityksen perustamisen ja liiketoiminnan kehittämisen perusteet. Lisäksi he oppivat soveltamaan tietoa innovaatiosta ja liiketoiminnan johtamisesta erilaisissa kontekstissa. Tiedon ja taitojen lisäksi opintojen tavoitteena edistää liiketoiminta- ja yrittäjyysajattelua sekä  -käyttäytymistä. Moduuli auttaa opiskelijoita ymmärtämään ja hyödyntämään oman tieteenalansa innovaatiopotentiaalia tarjoamalla heille taitoja tunnistaa, luoda, arvioida ja hyödyntää liiketoimintamahdollisuuksia.

Opintojakso on suunnattu lähinnä luonnontieteen ja tekniikan opiskelijoille. Se soveltuu myös sivuaineeksi muille kuin liike-elämän opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita innovaatiosta ja teknologiapohjaisesta liiketoiminnasta, ja aikovat perustaa oman yrityksen tai haluavat toimia yrittäjämäisesti missä tahansa organisaatiossa.  Opintokokonaisuus on valinnainen sivuaine tietyissä Luonnontieteen ja Tekniikan tiedekunnan opetusohjelmassa ja näiden ohjelmien opiskelijat ovat etusijalla. Opiskelijat voivat myös suorittaa joitakin kursseja erikseen. Opinnot ovat englanninkieliset.

Lisätietoja Peppi-opinto-oppaassa.