Koulutusta ja ohjausta maahanmuuttajataustaisille

Omassa kotimaassa hankittu koulutus ei aina mahdollista työllistymistä suoraan vastaaviin tehtäviin Suomessa. Säännellyissä ammateissa, esimerkiksi opetus- ja terveydenhuoltoalalla, kelpoisuuden tai ammatinharjoittamisoikeuden on välttämätöntä. Muillakin aloilla vaaditaan jatkuvaa oppimista ja ammattitaidon päivittämistä sekä suomalaisten käytäntöjen omaksumista.

Hankkeissamme ja koulutuksissamme tarjoamme ohjausta, valmennusta ja pätevöittävää koulutusta yhteistyössä Turun yliopiston tiedekuntien ja muiden korkeakoulujen kanssa.

Tervetuloa verkostoomme!

Hankkeet ja koulutukset

SIMHE - Supporting Immigrants in higher Education in Finland

SIMHE - Supporting Immigrants in Higher Education in Finland

KOROKE-hanke päättyi syyskuun lopussa 2021. Sen toiminta jatkuu osana Turun yliopiston SIMHE-toimintaa.

SIMHE-palvelut on tarkoitettu korkeasti koulutetuille maahanmuuttaneille, ei-äidinkielisille korkeakouluopiskelijoille tai korkeakouluopintoihin pyrkiville.

Pääset tutustumaan SIMHE-palveluihin sivulla https://www.utu.fi/fi/yliopisto/SIMHE

KOROKE - Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjaus- ja kieliklinikka

KOROKE - Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjaus- ja kieliklinikka

Korkeakoulutusta vaativissa ammateissa, ammattiin kouluttautumisessa sekä täydennyskoulutuksessa tarvitaan syvällistä kielen osaamista kaikilla kielen osa-alueilla. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien menestyksekäs sijoittuminen omalle alalleen  koulutusta vastaaviin tehtäviin edellyttää kielitaidon lisäksi suomalaisen työelämän ja työnhaun käytäntöjen tuntemusta.

Hankkeen ohjaus ja lyhytkurssit oli suunnattu  korkeasti koulutetuille maahanmuuttaneille, korkeakouluopiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi ja maahanmuuttajataustaisille korkeakouluopintoihin pyrkiville. Osallistujille tarjottiin yksilöllistä ohjausta ja täsmäkielitukea sekä eri alojen akateemista kielitaitoa tukevia ja työelämätaitoja kehittäviä kursseja.

KOROKE-hanke päättyi syyskuun lopussa 2021. Hankkeessa kehitettyä toimintaa jatketaan Turun yliopiston SIMHE-palvelussa.  

 

KOROKE-koulutus- ja uraohjaus 

Ohjaustapaamiset järjestettiin verkossa tai Turun Osaamiskeskuksessa. Ohjauksen aiheena oli esimerkiksi tutkinnon rinnastaminen ja siihen liittyvät asiakirjat; täydentävien ja pätevöittävien (korkeakoulu)opintojen tarpeen kartoitus ja sopivien vaihtoehtojen etsiminen, koulutukseen hakemisessa avustaminen; oman tai tavoitealan työmarkkinat, uudet ideat työnhakuun; suomen kielen taidon arviointi ja oikeantasoiseen kielitutkintoon ohjaaminen; ohjaaminen kielikoulutuksiin ja kielen itsenäisen opiskelun menetelmät.
 

KOROKE-kielitutkintovalmennus 

Kielitutkintovalmennus oli suunnattu suomen kielen keskitason kielitutkintoa suorittamaan aikoville maahanmuuttajataustaisille korkeakoulutetuille  ja korkeakouluopiskelijoille. Ensisijaisesti valmennus sopi Yleiseen kielitutkintoon (YKI) menijöille, mutta myös Valtionhallinnon kielitutkintoon ilmoittautuville. Ryhmään otettiin  enintään kahdeksan osallistujaa, joiden kielitaito oli vähintaan vahva A2.

Valmennuksessa keskityttiin sujuvaan vastaustekniikkaan ja tehtiin harjoituksia, jotka vastaavat YKI-tutkinnossa käytettyjä tehtävätyyppejä. Koulutus toteutettiin kokonaan verkossa Zoom-etäyhteyden välityksellä.

Sisältö

 • Valmistautuminen kielitutkintoon ja kirjoittamisen osakokeen harjoituksen tehtävänanto.
 • Kirjoittamisen tehtävien tarkastelua, ideointia ja palautetta teksteistä; tekstin ja puheen ymmärtämisen osakokeen harjoittelu palautekeskusteluineen.  
 • Puhumisen osakokeen harjoittelu ja palaute: puheenvuorot, tilanteet ja simuloitu keskustelu.

 

KOROKE-työnhakukoulutus

Koulutus oli suunnattu työnhakuvalmiuksiensa kehittämistä haluaville maahanmuuttajataustaisille korkeakoulutetuille ja korkeakouluopiskelijoille. Ryhmään otettiin  enintään 12 osallistujaa. Koulutukset olivat kokonaan suomenkielisiä, ja kielitaitovaatimus oli vähintään A2. Kaksi ensimmäistä koulutusta toteutettiin lähiopetuksena, seitsemän kokonaan verkon välityksellä. 

Sisältö

 • Työnhakuprosessi ja -asiakirjat; työhaun kanavat ja apuvälineet; työpaikkailmoitukset.
 • Työnhakuasiakirjojen viimeistely; työhaastatteluun valmistautumien; työnhakuvideon tekeminen.
 • Simuloidut työhaastatteluharjoitukset. 
 • Palaute työhaastatteluharjoituksista. 


Rohkeasti työnhakuun! -esite

   

  KOROKE-hankkeessa  vahvistettiin korkeakoulutettujen maahanmuuttajien mahdollisuuksia sijoittua työelämään koulutusta vastaaviin tehtäviin ja lisättiin heidän osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena oli luoda  pysyviä toimintamalleja maahanmuuttajataustaisten korkeakoulutettujen neuvontaan ja ohjaukseen. Hanke oli Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen ja Brahea-keskuksen yhteinen.

  Hanke toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella, ja sen toiminnot olivat osallistujille maksuttomia.

  Lisätietoja
  suunnittelija Heli Kamppari, puh. 040 182 0875, heli.kamppari@utu.fi

  VARIANTTI - Maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutus - lue lisää blogista!

  Varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittävä koulutus alkoi  elokuussa 2020 ja päättyi kesäkuun alussa 2021. Koulutus sisälsi osallistujan saaman OPH:n päätöksen mukaiset varhaiskasvatuksen opinnot sekä varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoon sisältyvät kieliopinnot. Opinnot toteutettiin monimuotoisesti, ja niiden suorittaminen oli mahdollista työn ohella. Koulutuksesta vastasivat Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö ja Brahea-keskus.

  Koulutus järjestettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella, ja se oli osallistujille maksuton.

  Lue lisää VARIANTTI-koulutuksesta Brahea-keskuksen Maalta ja mereltä -blogista!

   

  Lisätietoja
  suunnittelija Heli Kamppari, puh. 040 182 0875, heli.kamppari@utu.fi

   

  Insinööriksi Suomeen - tekniikan alan valmentava koulutus ja muuntokoulutus

  Onko sinulla tekniikan alan tutkinto tai 2-3 vuoden insinöörialan opinnot ulkomaisesta korkeakoulusta? Oletko kiinnostunut ICT-alasta tai konetekniikasta? Insinööriksi Suomeen -koulutuksissa päivität osaamistasi ja voit suorittaa suomalaisen AMK-insinöörin tutkinnon.

  Insinööriksi Suomeen -koulutukset

  Tekniikan alan korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille (30 op)
  Haku valmentavaan koulutukseen on päättynyt. Vielä voi kuitenkin ilmoittautua verkkototeutuksen erillisille suomen kielen opintojaksoille. Ne soveltuvat kielitaitotasoille B1 - B2.

  (Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 1, 3.–28.2.2020) 
  Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 2, 2.3–1.5.2020 
  Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 3, 4.5.–26.6.2020 

  Lisätietoja
  https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/insinooriksi-suomeen/

  Tekniikan muuntokoulutus insinööriksi (AMK)
  Maahanmuuttajataustaisille, ulkomailla tutkintonsa suorittaneille insinööreille suunnattu muuntokoulutus alkaa syksyllä 2020. Lisätiedot koulutuksesta ja hakuilmoitus tulevat myöhemmin näille sivuille.

  Insinööriksi Suomeen -hanke (ESR)
  Insinööriksi Suomeen on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa konseptoidaan yhdessä työelämätoimijoiden kanssa uudenlainen opintopolku ja toimintamalli maahanmuuttajataustaisten, ulkomailla koulutuksensa saaneiden insinöörien osaamisen päivittämiseksi. Tavoitteena on hyödyntää jo olemassa oleva osaaminen, rakentaa sen päivittämiseen uusi toimintakonsepti sekä saada siten kasvumuutosaloille lisää työvoimaa. Tarkoituksena ei siis ole suorittaa päällekkäisiä opintoja aiemmin hankitun tutkinnon lisäksi, vaan lisätä todennettavaa täsmäosaamista opiskelijan ja työelämän tarpeisiin perustuen.  Opintopolku vahvistaa ammatillista osaamista ja pätevyyttä, asiantuntijatyössä tarvittavaa kielitaitoa sekä nopeuttaa työllistymistä alueen yrityksiin.

  Insinööriksi Suomeen on ESR-rahoitteinen hanke, jonka rahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen koordinaattorina toimii Turun ammattikorkeakoulu ja partnereina Turun yliopisto sekä Tampereen ammattikorkeakoulu. Hankkeen kesto on 1.9.2019 - 31.12.2021.

  Lisätietoja
  https://insinooriksisuomeen.turkuamk.fi/tietoa-hankkeesta/
  projektipäällikkö Mari Tauriainen, puh. 050 598 5718, mari.tauriainen@turkuamk.fi
  suunnittelija Heli Kamppari, puh. 040 182 0875, heli.kamppari@utu.fi

  Logot_ESR ja hankekumppanit

   

  Aiemmin toteutettuja hankkeita ja koulutuksia

  Opettajaksi Suomeen - Opettajankoulutukseen valmentavat opinnot maahanmuuttajtaustaisille 40 op

  Opettajaksi Suomeen -koulutuksen valmentavassa vaiheessa osallistujat hankkivat itselleen tietoja ja taitoja, joita tarvitaan korkeakouluopinnoissa ja erityisesti pedagogisten opintojen suorittamisessa.  Koulutukseen sisältyneiden kasvatustieteen perusopintojen (25 op) suorittamista tuettiin tiiviillä tuutoroinnilla sekä suomen kielen taidon ja akateemisten opiskeluvalmiuksien kehittämisellä (15 op). Valmentava koulutus oli suunnattu ensisijaisesti pedagogisiin opintoihin hakeville, mutta soveltui myös muille kasvatusalasta kiinnostuneille.

  Koulutukset toteutettiin vuosina 20122018 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella, ja ne olivat osallistujille maksuttomia.

  Lisätietoja
  suunnittelija Heli Kamppari, puh. 040 182 0875, heli.kamppari@utu.fi