monierko banneri 2

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op)

Avain osaamisesi syventämiseen monikulttuurisuudesta, kotoutumisesta, ihmisoikeuksista, uskonnollisesta monimuotoisuudesta ja kulttuurienvälisestä viestinnästä.

Monikulttuurisuus on ajankohtaisempaa kuin koskaan aikaisemmin: globaali liikkuvuus kasvaa voimakkaasti ja tuo uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia. Lisäksi teknologia ja digitalisaatio, kansainvälinen kauppa ja monikansallisten yritysten toiminta vaikuttavat monin eri tavoin yksilöiden, yhteisöjen organisaatioiden ja kokonaisten yhteiskuntien arkeen ja tapaan elää. Paikalliset ja globaalit ilmiöt ja riippuvuussuhteet vaikuttavat elämäämme. Nämä muutokset vaativat uudenlaisia avauksia, uudenlaista asiantuntijuutta. 

Yhteiskunnan palvelujärjestelmä kohtaa uusia tilanteita kansainvälisten asiantuntijoiden, tilapäisesti Suomeen tulevien ulkomaalaisten työntekijöiden ja Suomeen monista muista syistä muuttavien henkilöiden kotoututuessa maahan.

Tulevaisuudessa monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen liittyvä asiantuntijuus korostuu entisestään. Monikulttuurisuus tulee olemaan arkea, jossa eri kulttuuritaustoista tulevien työntekijöiden osaaminen muodostaa kokonaisuuden.

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op) tarjoaa eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan kansainvälisestä liikkuvuudesta, maahanmuutosta ja maahanmuuton hallinnasta, kotoutumisesta, monikulttuurisuudesta sekä monikielisyydestä. Koulutus antaa valmiudet monikulttuurisuuden hyödyntämiseen työelämän voimavarana.

Koulutus soveltuu kaikille, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, järjestöissä ja yrityksissä.

Kenelle?

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monialainen. Koulutukseen voivat hakea kaikki, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, kolmannella sektorilla sekä yrityksissä. 

Hakijalta edellytetään alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa sekä soveltuvaa työkokemusta. Soveltuvaksi voidaan laskea hyvin monenlainen koulutus sekä työkokemus erityyppisistä tehtävistä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä eri aloilta julkiselta, yksityiseltä ja järjestökentältä. 

Miksi koulutukseen kannattaa hakea?

Julkinen sektori ja järjestöt:

 • Osaamisesi ihmisoikeuksista lisääntyy, kun saat vahvan ymmärryksen syistä maahanmuuton taustalla.
 • Saat viimeisintä tutkimustietoa lisääntyvästä kansainvälisestä muuttoliikkeestä ja siirtolaisuuden syistä. 
 • Kartutat ymmärrystäsi digitalisaation vaikutuksesta muuttoliikkeisiin.
 • Päivität käsityksiäsi kotoutumisprosessista: mitä kotoutuminen merkitsee tässä globaalissa tilanteessa.
 • Kartutat asiantuntijuuttasi johtajuudesta, kansainvälisestä tiimityöstä ja globaalista verkostoitumisesta.

Yritykset:

 • Saat eväitä kulttuurienväliseen viestintään ja työkäytäntöihin.
 • Kartutat asiantuntijuuttasi johtajuudesta, kansainvälisestä tiimityöstä ja globaalista verkostoitumisesta.
 • Saat tutkimukseen perustuva tietoa kansainvälistymisestä.

Sisältö

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27:ää tuntia opiskelijan työtä.

Koulutus koostuu kaikille yhteisistä moduuleista (30 op) ja opiskelijan omaan työhön liittyvästä kehittämistehtävästä. Ohjatun kehittämistehtävän laajuus on 10 op.

Koulutus koostuu kaikille yhteisistä opintojaksoista: 

 • Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 5 op
 • Kulttuuritietoiset työkäytännöt 5 op
 • Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä 5 op
 • Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö 5 op 
 • Kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen 5 op
 • Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen 5 op
Toteutus

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusjaksoja, verkko-opintoja, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä etätyöskentelyä sekä työpaikalla toteutettava kehittämistehtävä. Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Etäopintomahdollisuuksista voi kysyä lisää koulutuksen yhteyshenkilöiltä.

Koulutus järjestetään useiden korkeakoulujen yhteistyönä: yhteistyöverkostoon kuuluvat Turun ja Itä-Suomen yliopistot, Åbo Akademi sekä DIAK. Koulutusta koordinoivat ja toteuttavat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto. 

Lähijaksot toteutuvat pääasiassa Helsingissä mutta hakijoiden määrän mukaan on myös mahdollista järjestää toinen lähiopetusryhmä muualle Suomeen riippuen hakijoiden alueellisesta jakautumisesta. Mikäli lähiopetusryhmiä on useampia, ne tapaavat samanaikaisesti, ja opetuksessa hyödynnetään etäyhteyksiä.

Ajankohta

Koulutuksen kestoksi tule n. 1,5 vuotta. Uuden koulutuksen aloituspäivä on keskiviikkona 22.1.2020 ja koulutus viedään loppuun kesäkuuhun 2021 mennessä.

Vuoden 2020 – 2021 koulutuksen opetusjaksot

Aloitus: 22.1.2020

1.1 Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kototutuminen 26.2. – 27.2.2020

1.2. Kulttuuritietietoiset työkäytännöt 8.4– 9.4.2020

1.3. Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä 14.5. – 15.5.2020

1.4. Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö 7.10 – 8.10.2020

2.1. Kotoutuminen ja työllistymisen edistäminen 25.11. – 26.11.2020

2.2. Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen 27.1.-28.1.2021

Kevätkausi: Kehittämishankkeen työstäminen/loppuunsaattaminen (deadline huhtikuu 2021)

Loppuseminaari kesäkuu/2021

Hinta

Koulutuksen hinta on 2 000 euroa (50 euroa/ opintopiste).

Hakukriteerit ja valintamenettely

Koulutukseen valittavilta edellytetään:

 1. Suoritettua yliopistollista kandidaatin- tai maisterin tutkintoa ja/tai
 2. Suoritettua ylempää tai alempaa ammattikorkeakoulututkintoa
 3. Työkokemusta monikulttuuriseen työhön tai työyhteisöön liittyvistä tehtävistä
 4. Motivaatiokirje, josta käy esille perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava
 5. kehittämistehtävän suunnitelma

Valintamenettely:

Edellä olevien valintaperusteiden täyttyessä hakija voi saada hakemuksen yhteydessä toimitettavien
liitteiden perusteella pisteitä (maksimi 10 p.) seuraavasti:

 1. Aikaisempi työkokemus
 • alle 2 vuotta monikulttuuriseen työhön liittyvistä työtehtävissä ...1
 • 2–5 vuotta monikulttuuriseen työhön liittyvistä työtehtävissä ......2
 • yli 5 vuotta monikulttuuriseen työhön liittyvistä työtehtävissä ......3

 2. Motivaatiokirje, jossa perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämistehtävän suunnitelma

Hakija voi saada erikoistumiskoulutukseen hakeutumisen perusteluita kuvaavan motivaatiokirjeen
perusteella pisteitä seuraavasti:

 • Vastauksen jäsentyneisyys ja suhteutuminen erikoisalan koulutuksen osaamistavoitteisiin (0–3 p.)
 • Kehittämistehtävän relevanssi (0–2 p.) ja toteutettavuus (0–2 p.)

Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee kohdasta 2 Motivaatiokirje, jossa perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämistehtävän suunnitelma saadut pisteet. Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on edelleenkin sama pistemäärä, ratkaistaan heidän keskinäinen järjestyksensä arpomalla.

Hakeminen ja peruutusehdot

Monikulttuurisuuden asiantuntijan hakuaika on 2.9-1.11.2019. Hae koulutukseen. Täydennyshaku koulutukseen on 29.11.2019 asti. Täydennyshakuun osallistuneille ilmoitetaan valintapäätös 29.11.2019 päättyvän hakuajan jälkeen.

Opiskelijavalinta perustuu hakemukseen (koulutus ja työkokemus), motivaatiokirjeeseen ja alustavaan kehittämistyön suunnitelmaan. 

 • Opiskelijavalinta tehdään 19.11.2019 mennessä. 
 • ​Opiskelupaikan vastaanottaminen tulee vahvistaa viimeistään 29.11.2019.

Koulutuksen toteutuminen edellyttää, että vähintään 12:lla osallistujalla on yliopistotutkinto.

Peruutusehdot

Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen laskutetaan 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 

Jos opiskelija keskeyttää opinnot lääkärintodistuksesta ilmenevän pitkäkestoisen sairauden vuoksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen mutta ennen koulutuksen alkamista, ei osallistujamaksua peritä. Jos opiskelija keskeyttää koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen pitkäkestoisen sairauden vuoksi (lääkärintodistus vaaditaan), ei jäljellä olevia maksueriä peritä. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 

Tietosuojailmoitus

Lisätietoja

DIAK vastaa pääosin esitysten striimauksesta / välittämisestä osallistujille.

Yliopiston yhteystiedot:
Koordinaattori Kia Katarina Lundqvist, Turun yliopisto, kia.lundqvist [at] utu.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteystiedot:
Yliopettaja Marja Katisko, Diakonia-ammattikorkeakoulu, marja.katisko [at] diak.fi

>> Koulutuksen tiedot Diakonia-ammattikorkeakoulun sivulla​​

Yhteystiedot

Yleinen palveluosoite:

monierko [at] utu.fi

Yliopiston yhteystiedot:

Koordinaattori Kia Katarina Lundqvist, Turun yliopisto, kia.lundqvist [at] utu.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteystiedot:

Yliopettaja Marja Katisko, Diakonia-ammattikorkeakoulu, marja.katisko [at] diak.fi