monierko banneri 2

Uudistuva monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus 2023-2024 (40 op)

Erikoistumiskoulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää monikulttuurisuuteen, kotoutumiseen, ihmisoikeuksiin, kielelliseen, kulttuuriseen ja uskonnolliseen monimuotoisuuteen ja kulttuurienväliseen viestintään liittyvää osaamistasi. 

Kulttuuriseen moninaisuuteen ja kansainvälisyyteen liittyvä asiantuntijuus korostuu entisestään yhteiskunnassamme. Monikulttuurisuus on osa arkea, jossa eri kulttuuritaustoista tulevien työntekijöiden osaaminen muodostaa kokonaisuuden. 

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op) tarjoaa eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa kansainvälisiin muuttoliikkeisiin, maahanmuuttoon, maahanmuuttotyöhön, kotoutumiseen, kulttuuriseen moninaisuuteen sekä monikielisyyteen liittyvää osaamistaan. Koulutus antaa valmiudet monikulttuurisuuden hyödyntämiseen työelämän voimavarana. 

Koulutus soveltuu kaikille, jotka työskentelevät kulttuurisen moninaisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, järjestöissä ja yrityksissä. 

"Suosittelen MONIerko-koulutusta lämpimästi kenelle tahansa. Suomessa erilaiset toimintaympäristöt ovat nykyään jollakin tavalla monikulttuurisia, vaikka ei varsinaisesti työskentelisi esimerkiksi maahanmuuttajuusteemojen parissa. Koulutus on kokemukseni mukaan tasokas ja tutkittuun tietoon pohjautuva. Vaihtuvat kouluttajat ovat alansa asiantuntijoita ja muut kurssilaiset eri alojen asiantuntijoita. Monin tavoin osaamista ja ymmärrystä rikastava koulutus!"

- Minttu Tarkiainen, hanketyöntekijä Auralan setlementti ry:llä

Kenelle?

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monialainen. Koulutukseen voivat hakea kaikki, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, kolmannella sektorilla tai yrityksissä.  

Hakijalta edellytetään alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa sekä soveltuvaa työkokemusta. Soveltuvaksi voidaan laskea hyvin monenlainen koulutus sekä työkokemus erityyppisistä tehtävistä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä eri aloilta julkiselta, yksityiseltä ja järjestökentältä.  

Miksi koulutukseen kannattaa hakea? 

Julkinen sektori ja järjestöt: 

 • Saat eväitä kulttuurienväliseen viestintään ja työkäytäntöihin. 
 • Pääset syventämään ihmisoikeuksiin liittyvää osaamistasi ja tutustumaan kattavasti maahanmuuton syihin. 
 • Saat viimeisintä tutkimustietoa lisääntyvästä kansainvälisestä muuttoliikkeestä ja siirtolaisuuden syistä sekä yhdenvertaisuudesta ja rasismin ennaltaehkäisemisestä. 
 • Kartutat ymmärrystäsi digitalisaation vaikutuksesta muuttoliikkeisiin. 
 • Päivität käsityksiäsi kotoutumisprosessista: mitä kotoutuminen merkitsee globaalissa maailmassa. 
 • Kartutat asiantuntijuuttasi johtajuudesta, kansainvälisestä tiimityöstä ja globaalista verkostoitumisesta. 

Yritykset: 

 • Saat eväitä kulttuurienväliseen viestintään ja työkäytäntöihin. 
 • Kartutat asiantuntijuuttasi johtajuudesta, kansainvälisestä tiimityöstä ja globaalista verkostoitumisesta. 
 • Saat tutkimukseen perustuva tietoa kansainvälistymisestä. 
 • Yritys saa ajankohtaista tietoa kulttuurisesta moninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja rasismin ennaltaehkäisemisestä 

Sisältö

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27:ää tuntia opiskelijan työtä.

Koulutus koostuu opintojaksoista (30 op) ja opiskelijan omaan työhön liittyvästä kehittämistehtävästä. Ohjatun kehittämistehtävän laajuus on 10 op.

Koulutuksen opintojaksot:

 1. Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen, (5 op)
 2. Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä, (5 op)
 3. Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö, (5 op)
 4. Kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen, (5 op)
 5. Kulttuuri- ja katsomustietoiset työkäytännöt, (5 op)
 6. Kulttuurisesti monimuotoisten työyhteisön johtaminen, (5 op)
Toteutus

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusjaksoja, verkko-opintoja, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä etätyöskentelyä sekä työpaikalla toteutettava kehittämistehtävä. Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Etäopintomahdollisuuksista voi kysyä lisää koulutuksen yhteyshenkilöltä. 

Koulutuksen koordinoi ja toteuttaa Turun yliopisto.  

Lähijaksot toteutuvat pääasiassa Helsingissä, mutta hakijoiden määrän mukaan on myös mahdollista järjestää toinen lähiopetusryhmä muualle Suomeen (esimerkiksi Turkuun) riippuen hakijoiden alueellisesta jakautumisesta. Mikäli lähiopetusryhmiä on useampia, ne tapaavat samanaikaisesti, ja opetuksessa hyödynnetään etäyhteyksiä. Koulutuksen tehtäviä on mahdollisuus suorittaa myös ruotsin kielellä. (Svenskspråkig handledning finns tillgänglig och uppgifterna i anslutning till utbildningen kan skrivas på svenska.) 

Ajankohta

Hakuaika vuoden 2023 koulutukseen alkaa 25.9.2022. Haku on toistaiseksi auki.

Koulutus alkaa keväällä 2023. Tarkempi aloitusaika ilmoitetaan myöhemmin. Koulutuksen kestoksi tulee n. 1,5 vuotta.

Hinta

Koulutuksen hinta on 3200 euroa (80 euroa/opintopiste). 

Hakukriteerit ja valintamenettely

Valittavien opiskelijoiden määrä

Vuonna 2023 käynnistyvään Uudistuvan monikulttuurisuuden erikoisasiantuntijan koulutukseen valitaan 18 - 25 opiskelijaa. 

Valintaperusteet

Koulutukseen Turun yliopistoon valittavilta edellytetään:

1. Suoritettua kandidaatin- tai maisterin tutkintoa

2a. Kokemusta työtehtävistä, jotka liittyvät kulttuurien väliseen osaamiseen eri aloilla, TAI

2b. Työkokemusta monikulttuuriseen työhön tai työyhteisöön liittyvistä tehtävistä

3. Motivaatiokirje, josta käy esille perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämistehtävän suunnitelma

Valintamenettely

Edellä olevien valintaperusteiden täyttyessä hakija voi saada hakemuksen yhteydessä toimitettavien liitteiden perusteella pisteitä (maksimi 10 p.) seuraavasti:

1. Aikaisempi työkokemus

 • alle 2 vuotta monikulttuuriseen työhön liittyvistä työtehtävissä    0 p.
 • 2–5 vuotta monikulttuuriseen työhön liittyvistä työtehtävissä       1 p.
 • yli 5 vuotta monikulttuuriseen työhön liittyvistä työtehtävissä       2 p.

2. Motivaatiokirje, jossa perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämistehtävän suunnitelma

Hakija voi saada erikoistumiskoulutukseen hakeutumisen perusteluita kuvaavan motivaatiokirjeen perusteella pisteitä seuraavasti:

 • Vastauksen jäsentyneisyys ja suhteutuminen erikoisalan koulutuksen osaamistavoitteisiin (0–4 p.)
 • Kehittämistehtävän relevanssi (0–2 p.) ja toteutettavuus (0–2 p.)

Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee kohdasta 2 Motivaatiokirje, jossa perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämistehtävän suunnitelma, saadut pisteet. Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on edelleenkin sama pistemäärä, ratkaistaan heidän keskinäinen järjestyksensä arpomalla.

Hakeminen ja peruutusehdot

Hakeminen

Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen. Hakuaika alkaa 25.9.2022.

Hakemukseen tulee liittää sähköisenä versiona (esim. skannattuna) seuraavat dokumentit:

 • tutkintotodistus/-todistukset, josta hakuedellytyksenä oleva soveltuva yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto käy ilmi
 • CV, josta hakukelpoisuuden täyttävä monikulttuuriseen työhön liittyvä työkokemus käy ilmi
 • (mahdollisen) työnantajan suositus ja suostumus erikoistumiskoulutuksen suorittamiselle
 • motivaatiokirje (enintään 2 sivua), johon sisältyy alustava kehittämistehtävän kuvaus. Näihin liittyen hakija vastaa seuraaviin kysymyksiin:
 1. Miksi haet erikoistumiskoulutukseen?  Kerro, mitä hyötyä tai merkitystä opinnoilla on oman asiantuntijuutesi kehittymiselle. Konkretisoi vastausta jonkin työhösi liittyvän esimerkin tai tilannekuvauksen avulla.
 2. Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksesta on oman työyhteisösi ja/tai oman alasi kehittämisen kannalta?
 3. Millaisia alustavia ajatuksia sinulla on opintoihin sisältyvään kehittämistehtävään liittyen? Kerro tiiviisti kehittämistehtävän a) tarpeesta, b) tavoitteista ja c) toteutuksesta.  Kerro lisäksi, millaista tukea ja ohjausta saat kehittämistehtävälle omassa työyhteisössäsi tai laajemmin työelämässä.
 4. Mitä toiveita ja odotuksia sinulla on haettavana olevaa erikoistumiskoulutusta kohtaan?

Mikäli hakijan ei ole mahdollista toimittaa vaadittuja liitteitä sähköisesti, tulee ne lähettää postitse osoituksella MONIERKO-hakemus, hakuajan päättymiseen (haku toistaiseksi auki) mennessä osoitteeseen:

MONIerko-hakemus /
Turun yliopisto, Brahea-keskus
Alueellisen tutkimuksen ja kehittämisen yksikkö
Maria Patjas
FI-20014 TURUN YLIOPISTO

Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opiskelijoiksi hyväksytyiltä.

Tulosten julkaiseminen

Tulokset julkaistaan ennen koulutuksen alkamista (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin). Koulutukseen ja varasijoille valituille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Valintaan tyytymätön voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön tiedekunnalle 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta.

Koulutukseen hyväksyttyjen on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta tai peruuttamisesta lomakkeella. Linkki lomakkeeseen lähetetään hyväksymissähköpostin mukana. Mikäli vahvistusta ei saada opiskelupaikan vastaanottamisesta ei saada, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikastaan.

Peruutusehdot

Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen laskutetaan 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 

Jos opiskelija keskeyttää opinnot lääkärintodistuksesta ilmenevän pitkäkestoisen sairauden vuoksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen mutta ennen koulutuksen alkamista, ei osallistujamaksua peritä. Jos opiskelija keskeyttää koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen pitkäkestoisen sairauden vuoksi (lääkärintodistus vaaditaan), ei jäljellä olevia maksueriä peritä. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 

Tietosuojailmoitus

Lisätietoja

Koordinaattori Kia Katarina Lundqvist, Turun yliopisto, kia.lundqvist[at]utu.fi

Yhteystiedot

Yhteystiedot:

Koordinaattori Kia (Katarina) Lundqvist, Turun yliopisto, kia.lundqvist[at]utu.fi puh. 0400156137

Koulutussihteeri Maria Patjas, Turun yliopisto, maria.patjas[at]utu.fi