monierko banneri 2

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus 2021-2022 (40 op)

Avain osaamisesi syventämiseen monikulttuurisuudesta, kotoutumisesta, ihmisoikeuksista, uskonnollisesta monimuotoisuudesta ja kulttuurienvälisestä viestinnästä.

Tulevaisuudessa kulttuuriseen moninaisuuteen ja kansainvälisyyteen liittyvä asiantuntijuus korostuu entisestään. Monikulttuurisuus tulee olemaan arkea, jossa eri kulttuuritaustoista tulevien työntekijöiden osaaminen muodostaa kokonaisuuden.

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op) tarjoaa eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan kansainvälisestä liikkuvuudesta, maahanmuutosta ja maahanmuuton hallinnasta, kotoutumisesta, kulttuurisesta moninaisuudesta sekä monikielisyydestä. Koulutus antaa valmiudet monikulttuurisuuden hyödyntämiseen työelämän voimavarana.

Koulutus soveltuu kaikille, jotka työskentelevät kulttuurisen moninaisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, järjestöissä ja yrityksissä.

Koulutuksen esite (PDF)

"Suosittelen MONIerko-koulutusta lämpimästi kenelle tahansa. Suomessa erilaiset toimintaympäristöt ovat nykyään jollakin tavalla monikulttuurisia, vaikka ei varsinaisesti työskentelisi esimerkiksi maahanmuuttajuusteemojen parissa. Koulutus on kokemukseni mukaan tasokas ja tutkittuun tietoon pohjautuva. Vaihtuvat kouluttajat ovat alansa asiantuntijoita ja muut kurssilaiset eri alojen asiantuntijoita. Monin tavoin osaamista ja ymmärrystä rikastava koulutus!"

- Minttu Tarkiainen, hanketyöntekijä Auralan setlementti ry:llä

Kenelle?

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monialainen. Koulutukseen voivat hakea kaikki, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, kolmannella sektorilla sekä yrityksissä. 

Hakijalta edellytetään alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa sekä soveltuvaa työkokemusta. Soveltuvaksi voidaan laskea hyvin monenlainen koulutus sekä työkokemus erityyppisistä tehtävistä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä eri aloilta julkiselta, yksityiseltä ja järjestökentältä. 

Miksi koulutukseen kannattaa hakea?

Julkinen sektori ja järjestöt:

 • Saat eväitä kulttuurienväliseen viestintään ja työkäytäntöihin.

 • Osaamisesi ihmisoikeuksista lisääntyy, kun saat vahvan ymmärryksen syistä maahanmuuton taustalla.

 • Saat viimeisintä tutkimustietoa lisääntyvästä kansainvälisestä muuttoliikkeestä ja siirtolaisuuden syistä sekä yhdenvertaisuudesta ja rasismin ennaltaehkäisemisestä.

 • Kartutat ymmärrystäsi digitalisaation vaikutuksesta muuttoliikkeisiin.

 • Päivität käsityksiäsi kotoutumisprosessista: mitä kotoutuminen merkitsee tässä globaalissa tilanteessa.

 • Kartutat asiantuntijuuttasi johtajuudesta, kansainvälisestä tiimityöstä ja globaalista verkostoitumisesta.

Yritykset:

 • Saat eväitä kulttuurienväliseen viestintään ja työkäytäntöihin.
   
 • Kartutat asiantuntijuuttasi johtajuudesta, kansainvälisestä tiimityöstä ja globaalista verkostoitumisesta.
   
 • Saat tutkimukseen perustuva tietoa kansainvälistymisestä.
   
 • Yritys saa ajankohtaista tietoa kulttuurisesta moninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja rasismin ennaltaehkäisemisestä

Sisältö

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27:ää tuntia opiskelijan työtä.

Koulutus koostuu opintojaksoista (30 op) ja opiskelijan omaan työhön liittyvästä kehittämistehtävästä. Ohjatun kehittämistehtävän laajuus on 10 op.

Koulutuksen opintojaksot:

 • Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 5 op
 • Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä 5 op
 • Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö 5 op
 • Kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen 5 op
 • Kulttuuritietoiset työkäytännöt 5 op
 • Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen 5 op
Toteutus

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusjaksoja, verkko-opintoja, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä etätyöskentelyä sekä työpaikalla toteutettava kehittämistehtävä. Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Etäopintomahdollisuuksista voi kysyä lisää koulutuksen yhteyshenkilöiltä.

Koulutus järjestetään useiden korkeakoulujen yhteistyönä: yhteistyöverkostoon kuuluvat Turun ja Itä-Suomen yliopistot, Åbo Akademi sekä DIAK. Koulutusta koordinoivat ja toteuttavat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto. 

Lähijaksot toteutuvat pääasiassa Helsingissä mutta hakijoiden määrän mukaan on myös mahdollista järjestää toinen lähiopetusryhmä muualle Suomeen (esimerkiksi Turkuun) riippuen hakijoiden alueellisesta jakautumisesta. Mikäli lähiopetusryhmiä on useampia, ne tapaavat samanaikaisesti, ja opetuksessa hyödynnetään etäyhteyksiä. Koulutuksen tehtäviä on mahdollisuus suorittaa myös ruotsinkielellä. (Svenskspråkig handledning finns tillgänglig och uppgifterna i anslutning till utbildningen kan skrivas på svenska.)

Ajankohta

Vuoden 2021-2022 koulutukseen hakuaika on 15.9.-4.11.2020.

Peruutuspaikkoja voi hakea 13.12.2020 asti.

Koulutuksen kestoksi tulee n. 1,5 vuotta. Uuden koulutuksen aloituspäivä on 22.1.2021 ja päätöspäivä 2.6.2022.

 

Opintojaksojen 2021-2022 lähipäivät

1. Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen (5 op)
ke-to 17.-18.2.2021

2. Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä (5 op)
ke-to 24-25.3.2021

3. Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö (5 op)
Turussa ke-to 5.-6.5.2021

4. Kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (5 op)
ke-to 8.-9.9.2021

5. Kulttuuritietoiset työkäytännöt (5 op)
ke-to 10.-11.11.2021

6. Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen (5 op)
ke-to 2.-3.3.2022

Hinta

Koulutuksen hinta on 2 000 euroa (50 euroa/ opintopiste).

Hakukriteerit ja valintamenettely

Koulutukseen valittavilta edellytetään:

 1. Suoritettua yliopistollista kandidaatin- tai maisterin tutkintoa ja/tai
 2. Suoritettua ylempää tai alempaa ammattikorkeakoulututkintoa
 3. Työkokemusta monikulttuuriseen työhön tai työyhteisöön liittyvistä tehtävistä
 4. Motivaatiokirje, josta käy esille perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava
 5. kehittämistehtävän suunnitelma

Valintamenettely:

Edellä olevien valintaperusteiden täyttyessä hakija voi saada hakemuksen yhteydessä toimitettavien
liitteiden perusteella pisteitä (maksimi 10 p.) seuraavasti:

 1. Aikaisempi työkokemus
 • alle 2 vuotta monikulttuuriseen työhön liittyvistä työtehtävissä ...1
 • 2–5 vuotta monikulttuuriseen työhön liittyvistä työtehtävissä ......2
 • yli 5 vuotta monikulttuuriseen työhön liittyvistä työtehtävissä ......3

 2. Motivaatiokirje, jossa perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämistehtävän suunnitelma

Hakija voi saada erikoistumiskoulutukseen hakeutumisen perusteluita kuvaavan motivaatiokirjeen
perusteella pisteitä seuraavasti:

 • Vastauksen jäsentyneisyys ja suhteutuminen erikoisalan koulutuksen osaamistavoitteisiin (0–3 p.)
 • Kehittämistehtävän relevanssi (0–2 p.) ja toteutettavuus (0–2 p.)

Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee kohdasta 2 Motivaatiokirje, jossa perustelut erikoistumiskoulutukseen hakeutumiselle ja alustava kehittämistehtävän suunnitelma saadut pisteet. Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on edelleenkin sama pistemäärä, ratkaistaan heidän keskinäinen järjestyksensä arpomalla.

Hakeminen ja peruutusehdot

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen hakuaika on 15.9.-4.11. 2020.

Koulutus on kaikille hakijoille yhteinen. Yliopistotaustaiset opiskelijat kirjataan Turun yliopiston opiskelijoiksi ja ammattikorkeakoulun käyneet kirjataan opiskelijoiksi Diakonia-ammattikorkeakouluun. Koulutukseen haetaan omaa loppututkintoa vastaavalla lomakkeella.

>> Hakulomake yliopistason loppututkinnon suorittaneille

>> Hakulomake ammattikorkeakoulutason loppututkinnon suorittaneille

>> Hakulomakkeen kysymykset etukäteen katsottavaksi

Opiskelijavalinta perustuu hakemukseen (koulutus ja työkokemus), motivaatiokirjeeseen ja alustavaan kehittämistyön suunnitelmaan. 

Koulutuksen toteutuminen edellyttää, että vähintään 12:lla osallistujalla on yliopistotutkinto.

Peruutuspaikkoja voi hakea 13.12.2020 asti.

Peruutusehdot

Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen laskutetaan 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 

Jos opiskelija keskeyttää opinnot lääkärintodistuksesta ilmenevän pitkäkestoisen sairauden vuoksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen mutta ennen koulutuksen alkamista, ei osallistujamaksua peritä. Jos opiskelija keskeyttää koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen pitkäkestoisen sairauden vuoksi (lääkärintodistus vaaditaan), ei jäljellä olevia maksueriä peritä. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 

Tietosuojailmoitus

Lisätietoja

Yliopiston yhteystiedot:
Koordinaattori Kia Katarina Lundqvist, Turun yliopisto, kia.lundqvist [at] utu.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteystiedot:
Yliopettaja Marja Katisko, Diakonia-ammattikorkeakoulu, marja.katisko [at] diak.fi

>> Koulutuksesta tietoja myös Diakonia-ammattikorkeakoulun sivulla

Yhteystiedot

Yleinen palveluosoite:

monierko [at] utu.fi

Yliopiston yhteystiedot:

Koordinaattori Kia Katarina Lundqvist, Turun yliopisto, kia.lundqvist [at] utu.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteystiedot:

Yliopettaja Marja Katisko, Diakonia-ammattikorkeakoulu, marja.katisko [at] diak.fi