Meri- ja rannikkoalueiden kestävä kehittäminen

Euroopan Unionin yhdennetty meripolitiikka edistää erilaisten ja osin ristiriitaisten mereen liittyvien toimintojen kehittämistä tavoitteena maksimoida meri- ja rannikkoalueiden kestävä käyttö. Merialuesuunnittelu on meripolitiikan väline, joka kokoaa yhteen ja konkretisoi meri- ja rannikkoalueiden käyttöön liittyvät erilaiset intressit. Sinisen kasvun eli merellisten elinkeinojen kestävä kehittäminen on olennainen osa yhdennettyä meripolitiikkaa. Kokonaisvaltainen ekosysteemipohjainen suunnittelu, rajat ylittävä yhteistyö sekä sidosryhmien osallistaminen ovat keskeisiä yhdennetyn meripolitiikan periaatteita.

Tuotamme merialuesuunnittelua ja alueellista sinistä kasvua tukevaa tietoa sekä osallistumme merialuesuunnittelua kehittäviin kansallisiin ja Itämeren alueen yhteistyöhankkeisiin.

Hankkeet

GET READY

GET READY (Getting Ready for the Cross-Border Challenges: Capacity Building in Sustainable Shore Use) pyrkii edistämään herkän Itäisen Suomenlahden rannikkoalueiden kestävää käyttöä. Sen keskeisiä toimenpiteitä ovat pilottiopetussuunnitelmien ja koulutusohjelmien kehittäminen, rajat ylittävän asiantuntijaverkoston luominen, rannikkoalueiden kestävää käyttöä edistävien menetelmien ja koulutusmateriaalien tuottaminen ja hyvien käytänteiden koostaminen.

Hanke saa rahoitusta Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelmasta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.

Hankeaika: 05/2019 - 04/2022

Lisätietoja: Sari Nyroos, koulutuspäällikkö, puh. 040 779 9493

Lue lisää hankkeen sivulta.

SmartSea

SmartSea-hankkeen tarkoituksena on arvioida miten Pohjanlahti muuttuu seuraavien vuosikymmenien aikana, tarkastella kestävän kasvun vaihtoehtoja ja luoda "Marine Spatial Planning" päätöksentekotyökalu rannikkorakentamiseen, luonnonsuojelualeiden, tuulivoimapuistojen, kalankasvatusaltaiden yms. off-shore toimintojen sijoittamiseen.

SmartSea-hanke arvioi, miten Pohjanlahti muuttuu seuraavien vuosikymmenien aikana. Ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioimisen lisäksi hankkeessa selvitetään miten merenpohjan luonnonvaroja voidaan käyttää kestävästi, kartoitetaan elinkeinotoiminnan riskejä meriluonnolle ja kehitetään uusia menetelmiä kalankasvatukselle. Tärkeä osa hanketta on sinisen kasvun eli mereen liittyvän elinkeinotoiminnan käytännöllisten ja hallinnollisten esteiden tunnistaminen. Hanke tuottaa merialuesuunnittelutyökalun, jonka avulla eri toimintojen kuten rannikkorakentamisen, luonnonsuojelualueiden ja merelle sijoittuvien offshore-toimintojen riskejä voidaan punnita. Ydinajatus on, että kestävä kasvu saavutetaan vain merialueiden käytön järkevällä suunnittelulla. Samalla pystytään lisäämään eri toimintojen välisiä synergioita.
 
Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018-30.4.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 2,8 M€, josta Turun yliopiston osuus on 240 600€. Hankkeen koordinoinnista vastaa Ilmatieteen laitos. Muut partnerit ovat Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin ja Turun yliopistot sekä Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos SMHI.

Lisätietoja: Sari Repka, projektipäällikkö, sari.repka(at)utu.fi,  p. 358 40 801 9206

Lue lisää hankkeen sivulta

SmartSea-logo

Plan4Blue - Maritime Spatial Planning for Sustainable Blue Economies

Plan4Blue -hanke tukee kestävää sinistä kasvua, jossa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristön tavoitteeet ovat tasapainossa. Hankealueena on Suomenlahti ja Saaristomeri. Plan4Blue toteutetaan yhteistyössä suomalaisten ja virolaisten toimijoiden kanssa, ja tavoitteena on tukea rajat ylittävää yhteistyötä. Hanke tukee merten aluesuunnittelua (Maritime Spatial Planning, MSP) kehittämällä metodeja ja osaamista. Plan4Blue-hankkeessa tuodaan yhteen sinisen kasvun ja merten aluesuunnittelun toimijat, ja identifioidaan polkuja merialueitten ja resurssien kestävään käyttöön.

Hanke laatii vaihtoehtoiset tulevaisuuden skenaariot yhdessä virolaisten ja suomalaisten sinisen talouden sektoreiden edustajien kanssa, kuten viranomaiset, järjestöt ja yritykset. Skenaariot koskevat meriklusteria, merellistä matkailua, energian tuotantoa ja siirtoa sekä sinistä biotaloutta ja merenpohjan resursseja.

Hankkeen loppuvaiheessa tarkastelemme yhdessä merialuesuunnittelusta ja merten suojelusta vastaavien viranomaisten ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa sitä, miten tulevaisuuden tilannekuvat ja niiden vaikutukset tulisi ottaa huomioon merialuesuunnittelussa. Lisäksi hanke edistää rajat ylittävää yhteistyötä merialuesuunnittelun toimijoiden kesken.​​​​

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2 miljoonaa euroa, ja Turun yliopiston budjetti on yhteensä 489 799 euroa. Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2016-30.9.2019.

Hankepartnerit

  • Suomen ympäristökeskus SYKE (koordinaattori)
  • Tarton yliopisto
  • Uudenmaan liitto
  • Varsinais-Suomen liitto
  • Baltic Environmental Forum Estonia
  • Turun yliopisto: Turun kauppakorkeakoulu, maantieteen ja geologian laitos, Brahea-keskuksen merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.
  • MKK:n vastuulla on koordinoida WP1:tä, Potential for Sustainable Blue Economies. MKK koordinoi myös Turun yliopiston osallistumista hankkeeseen.

Lisätietoja: Riitta Pöntynen

Lue lisää hankkeen sivulta

 

Plan4Blue-rahoittajat-logo

 

Satakunnan sinisen kasvun innovaatioalusta

Sininen kasvu – veteen liittyvän kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen on Satakunnan maakuntaohjelman painoala. Satakunnan meri- ja rannikkovedet tarjoavat uusia mahdollisuuksia kehittää kestävää liiketoimintaa maakunnassa.

Satakunnan sinisen kasvun innovaatioalusta -hankkeessa selvitetään, millaisesta innovoinnin mallista alueen merielinkeinot hyötyisivät. Tavoitteena on luoda yhteisen kehittämisen toimintamalli, jossa eri elinkeinoalat voivat löytää synergioita keskenään ja muiden alojen kanssa. Merialueen herkkä ja haastava toimintaympäristö otetaan huomioon. Potentiaalisia elinkeinoja innovoinnille ovat mm. matkailu, kalatalous, energia ja meriklusteri.

Hankkeessa selvitetään innovaatiotoiminnan edellytykset ja testataan innovaatioalustan toimintamalli. Hankkeen yrityshaastatteluissa kerätään yritysten näkemyksiä mahdollisuuksista kehittää Satakunnan meri- ja rannikkovesiin liittyvää tai siellä tapahtuvaa toimintaa. Lisäksi kootaan tietoa siitä, millä tavalla eri tyyppiset yritykset haluaisivat kehittää toimintaansa ja millainen yhteiskehittämisen ja innovoinnin malli niiden toimintaan parhaiten sopisi.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 122 070 euroa ja EAKR-tuki on 85 449  euroa.

Lisätietoja: Anne Erkkilä-Välimäki, erityisasiantuntija, p. +358 40 592 4931

Vipuvoimaa-EU-logoSatakuntaliitto_logo

Aiemmin toteutettuja hankkeita

SUBSEE

Projektissa kehitettiin arktisiin olosuhteisiin monitorointijärjestelmä, joka perustuu pikosekuntiluokan pulssilaseriin ja Single Photon Counting (SPC) -menetelmään, jotka mahdollistavat nopean, korkea resoluutioisen 3D datan keräyksen vedenalaisesta kohteesta. Projektin päätavoitteena oli todistaa SPC-teknologian potentiaali erityisesti mittauksissa, joissa vaaditaan hyvää  samean veden vaikutusten sietokykyä sekä nopeampaa rinnakkaista kaikusignaalien käsittelyä.

Sovellusalueita ovat esimerkiksi offshore ja onshore toiminta, öljy- ja kaasuteollisuus, syvyysmittaus, merenpohjan kaivaukset, kaapeleiden ja putkien kunnonvalvonta, offshore-tuulivoiman rakentaminen, kalan ja biomassan tutkimus sekä satamien vedenalaisten rakenteiden sekä hylkyjen tutkimus. Hyötyjä ovat vedenalaisen rakentamisen tehostaminen, rakenteiden kulumisen ja rikkoutumisen varhainen havainnointi, rakenteiden ylläpitotarpeiden kartoitus, ympäristöriskien ennakointi ja ehkäisevät toimet.

Lisätietoja