Meri- ja rannikkoalueiden kestävä kehittäminen

Euroopan Unionin yhdennetty meripolitiikka edistää erilaisten ja osin ristiriitaisten mereen liittyvien toimintojen kehittämistä tavoitteena maksimoida meri- ja rannikkoalueiden kestävä käyttö. Merialuesuunnittelu on meripolitiikan väline, joka kokoaa yhteen ja konkretisoi meri- ja rannikkoalueiden käyttöön liittyvät erilaiset intressit. Sinisen kasvun eli merellisten elinkeinojen kestävä kehittäminen on olennainen osa yhdennettyä meripolitiikkaa. Kokonaisvaltainen ekosysteemipohjainen suunnittelu, rajat ylittävä yhteistyö sekä sidosryhmien osallistaminen ovat keskeisiä yhdennetyn meripolitiikan periaatteita.

Toteutettuja hankkeita

BLUE-C

BLUE-C on kansainvälinen rannikko- ja merialueiden matkailua kehittävä hanke. Hankkeen päämääränä on edistää sinistä taloutta (blue economy) kestävällä tavalla, kansainvälistä yhteistyötä, kanssakäymistä ja tiedonvaihtoa tehostamalla. Kohderyhmänä ovat rannikko- ja merialueitten matkailun toimijat. Hanke kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja liiketoimintamahdollisuuksia kansainvälisessä yhteistyössä. 

BLUE-C -lyhenne tulee englanninkielisestä nimestä Collaborating Coastal Communities – Encouraging Blue Growth through Co-creation, Co-design and Co-work. Hanke on kaksivuotinen ja saa rahoitusta Euroopan komission Erasmus+-ohjelmasta.

Hankkeen kesto on 24 kuukautta, 1.1.2022–31.12.2023 ja kokonaisbudjetti 240 000 €. 

Partnerit:

Hankkeessa on mukana partnereita kuudesta eri maasta:

  • Inishowen Development Partnership, Irlanti
  • Eurodimensions, Malta
  • Eolas S.L., Espanja
  • Stichting Business Development Friesland, Alankomaat
  • Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia, Kreikka
  • Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopisto, Suomi

Irlantilainen Inishoven Development Partnership (IDP) toimii hankkeen pääpartnerina.

Lisätietoa:

Kirsi Laitio, kirsi.laitio(@)utu.fi, puh. 040 7799 483 & Sari Nyroos, sari.nyroos(@)utu.fi, puh. 040 7799 493

Euroopan unionin tähtilippu ja teksti: Euroopan unionin osarahoittama

GET READY

GET READY (Getting Ready for the Cross-Border Challenges: Capacity Building in Sustainable Shore Use) pyrkii edistämään herkän Itäisen Suomenlahden rannikkoalueiden kestävää käyttöä. Sen keskeisiä toimenpiteitä ovat pilottiopetussuunnitelmien ja koulutusohjelmien kehittäminen, rajat ylittävän asiantuntijaverkoston luominen, rannikkoalueiden kestävää käyttöä edistävien menetelmien ja koulutusmateriaalien tuottaminen ja hyvien käytänteiden koostaminen.

Hanke saa rahoitusta Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelmasta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta.

Hankeaika: 05/2019 - 04/2022

Lisätietoja: Sari Nyroos, koulutuspäällikkö, puh. 040 779 9493

Lue lisää hankkeen sivulta.

SmartSea

SmartSea-hankkeen tarkoituksena on arvioida miten Pohjanlahti muuttuu seuraavien vuosikymmenien aikana, tarkastella kestävän kasvun vaihtoehtoja ja luoda "Marine Spatial Planning" päätöksentekotyökalu rannikkorakentamiseen, luonnonsuojelualeiden, tuulivoimapuistojen, kalankasvatusaltaiden yms. off-shore toimintojen sijoittamiseen.

SmartSea-hanke arvioi, miten Pohjanlahti muuttuu seuraavien vuosikymmenien aikana. Ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioimisen lisäksi hankkeessa selvitetään miten merenpohjan luonnonvaroja voidaan käyttää kestävästi, kartoitetaan elinkeinotoiminnan riskejä meriluonnolle ja kehitetään uusia menetelmiä kalankasvatukselle. Tärkeä osa hanketta on sinisen kasvun eli mereen liittyvän elinkeinotoiminnan käytännöllisten ja hallinnollisten esteiden tunnistaminen. Hanke tuottaa merialuesuunnittelutyökalun, jonka avulla eri toimintojen kuten rannikkorakentamisen, luonnonsuojelualueiden ja merelle sijoittuvien offshore-toimintojen riskejä voidaan punnita. Ydinajatus on, että kestävä kasvu saavutetaan vain merialueiden käytön järkevällä suunnittelulla. Samalla pystytään lisäämään eri toimintojen välisiä synergioita.
 
Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018-30.4.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 2,8 M€, josta Turun yliopiston osuus on 240 600€. Hankkeen koordinoinnista vastaa Ilmatieteen laitos. Muut partnerit ovat Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin ja Turun yliopistot sekä Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitos SMHI.

Lisätietoja: Sari Repka, projektipäällikkö, sari.repka(at)utu.fi,  p. 358 40 801 9206

Lue lisää hankkeen sivulta

SmartSea-logo

Aiemmin toteutettuja hankkeita

Plan4Blue

Hankkeessa laadittiin vaihtoehtoiset tulevaisuuden skenaariot yhdessä virolaisten ja suomalaisten sinisen talouden sektoreiden edustajien kanssa, kuten viranomaiset, järjestöt ja yritykset. Skenaariot koskevat meriklusteria, merellistä matkailua, energian tuotantoa ja siirtoa sekä sinistä biotaloutta ja merenpohjan resursseja. Hankkeessa myös tarkasteltiin sitä, miten tulevaisuuden tilannekuvat ja niiden vaikutukset tulisi ottaa huomioon merialuesuunnittelussa. Hanke toteutettiin ajalla 1.10.2016-30.9.2019. Lue lisää hankkeen sivulta

Lisätietoja: Riitta Pöntynen 

Plan4Blue-rahoittajat-logo

Satakunnan sinisen kasvun innovaatioalusta 

Hankkeessa selvitettiin, millaisesta innovoinnin mallista alueen merielinkeinot hyötyisivät. Potentiaalisia elinkeinoja innovoinnille ovat mm. matkailu, kalatalous, energia ja meriklusteri. Hankkeessa selvitettiin innovaatiotoiminnan edellytykset ja testattiin innovaatioalustan toimintamalli. Hankkeen yrityshaastatteluissa kerättiin yritysten näkemyksiä mahdollisuuksista kehittää Satakunnan meri- ja rannikkovesiin liittyvää tai siellä tapahtuvaa toimintaa ja koottiin tietoa siitä, millä tavalla eri tyyppiset yritykset haluaisivat kehittää toimintaansa ja millainen yhteiskehittämisen ja innovoinnin malli niiden toimintaan parhaiten sopisi.

Lisätietoja: Anne Erkkilä-Välimäki, erityisasiantuntija

Vipuvoimaa-EU-logoSatakuntaliitto_logo

SUBSEE

Projektissa kehitettiin arktisiin olosuhteisiin monitorointijärjestelmä, joka perustuu pikosekuntiluokan pulssilaseriin ja Single Photon Counting (SPC) -menetelmään, jotka mahdollistavat nopean, korkea resoluutioisen 3D datan keräyksen vedenalaisesta kohteesta. Projektin päätavoitteena oli todistaa SPC-teknologian potentiaali erityisesti mittauksissa, joissa vaaditaan hyvää  samean veden vaikutusten sietokykyä sekä nopeampaa rinnakkaista kaikusignaalien käsittelyä.

Sovellusalueita ovat esimerkiksi offshore ja onshore toiminta, öljy- ja kaasuteollisuus, syvyysmittaus, merenpohjan kaivaukset, kaapeleiden ja putkien kunnonvalvonta, offshore-tuulivoiman rakentaminen, kalan ja biomassan tutkimus sekä satamien vedenalaisten rakenteiden sekä hylkyjen tutkimus. Hyötyjä ovat vedenalaisen rakentamisen tehostaminen, rakenteiden kulumisen ja rikkoutumisen varhainen havainnointi, rakenteiden ylläpitotarpeiden kartoitus, ympäristöriskien ennakointi ja ehkäisevät toimet.

Lisätietoja