Meriklusterin kehittäminen

Meriklusteri on merellisten elinkeinojen muodostama kokonaisuus, jossa myös julkisen sektorin toimijoilla on oma roolinsa.

Suomen meriklusterin toimijakenttään voidaan sisällyttää varustamot, satamat, satamaoperaattorit ja muut satamatoimijat, meriteollisuus, uusiutuvan merellisen energian tuotanto, merirakentaminen, luokituslaitokset, rahoitus ja vakuutus, muut merenkulkuun liittyvät elinkeinot sekä julkinen sektori (mm. koulutus ja tutkimus, Merivoimat, Rajavartiolaitos ja Tulli).

Tuotamme tietoa meriklusterin toimialarakenteesta sekä taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä päätöksenteon tueksi. Kehitämme myös meriklusterissa toimivien osaamista vastaamaan muuttuvia tarpeita.

Hankkeet

ECOPRODIGI

Euroopan unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta rahoittamassa ECOPRODIGI-hankkeeseen (Eco-efficiency to maritime industry processes in the Baltic Sea Region through digitalization) osallistui telakoita, varustamoita ja muita avaintoimijoita eri puolilta Itämerta. Kunnianhimoisen meriteollisuuden tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteena oli lisätä meriteollisuuden ja merikuljetusten ekotehokkuutta Itämeren alueella digitalisaation avulla. Mukana oli yli 20 tutkimuslaitosta, yritystä ja sidosryhmää.

ECOPRODIGI-hankkeelle myönnettiin EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta yli kolme miljoonaa euroa, ja hankkeen kokonaisbudjetti oli yhteensä noin 4,2 miljoonaa. Suomessa hanketta rahoitti myös työ- ja elinkeinoministeriö. Hanketta koordinoi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutti, Turun yliopistosta mukana oli myös Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Suomesta hankkeessa olivat mukana lisäksi Carinafour, Koneteknologiakeskus Turku Oy, Meyer Turku Oy ja Sininen Polku Oy sekä hankkeen viestinnästä vastannut Centrum Balticum -säätiö.

ECOPRODIGI-hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin uusia digiratkaisuja laivojen suorituskyvyn, lastauksen sekä telakkaprosessien tehostamiseen. Telakkaympäristöissä kehitettiin esimerkiksi prosessiohjauksen optimointiin liittyvää teknologiaa. Varustamoiden kanssa testattiin muun muassa sitä, miten 3D-skannausta voidaan hyödyntää laivojen lastauksen optimoinnissa.

ECOPRODIGI oli ainutlaatuinen hanke, sillä siinä oli mukana useita suuria toimijoita, kuten telakat Meyer Turku Suomesta ja JSC Western Baltic Engineering Liettuasta sekä varustamot DFDS ja J. Lauritzen Tanskasta. Mukana oli myös pk-yrityksiä, joita harvoin nähdään vastaavissa EU-hankkeissa.

Digitaalisten ratkaisujen lisäksi ECOPRODIGI tuotti muun muassa tiekartan merisektorin digitalisaation tukemiseksi, politiikkasuosituksia eri viranomaistahoille sekä koulutusta ja seminaareja alan yritysten digiosaamisen ja -verkostojen lisäämiseksi.

Projektin puitteissa järjestetyistä tilaisuuksista ja tuotetuista julkaisuista löytyy lisätietoa hankkeen kotisivulta www.ecoprodigi.eu ja Twitteristä (@ECOPRODIGI_BSR / #ECOPRODIGI). Hanke käynnistyi lokakuussa 2017 ja päättyi 31.12.2020.

Lisätietoja: Tapio Karvonen, erikoistutkija, p. 040 779 9482

ECOPRODIGI_logo    BSR_logo

 

European Maritime Hotspots

European Maritime Hotspots - Meriteollisuusalueiden kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö -hankkeen tavoitteena on koota merkittävien eurooppalaisten meriteollisuusalueiden ryhmä, jonka kanssa yhteistyötä syvennetään strategiselle tasolle. Yhteistyöllä vahvistetaan eurooppalaisen meriteollisuuden kilpailukykyä ja korostetaan meriteollisuutta merkittävänä strategisena toimialana.

Tavoitteena on myös kasvattaa varsinaissuomalaisten merialan toimijoiden vaikuttavuutta eurooppalaisilla areenoilla. Hanke hyödyttää merellisiä elinkeinoja, erityisesti meriteollisuutta. Pitkäjänteisen TKI-toiminnan edellytyksiä Suomessa parannetaan verkottamalla julkisia toimijoita, korkeakouluja sekä muita oppilaitoksia suunnittelemaan yhdessä ratkaisuja meriteollisuuden kehittämistarpeisiin. Hankkeessa suunnitellaan yhteisiä toimenpiteitä erityisesti tutkimuksen, koulutuksen ja EU-tason vaikuttamisen tueksi.

Hankkeen koordinaattorina toimii Turun ammattikorkeakoulu. Turun yliopiston Brahea-keskuksen MKK:n lisäksi muut toteuttajat ovat Turku Science Park Oy, Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen liitto.

Hanke käynnistyi 1.9.2020 ja se päätty suunnitelman mukaisesti 31.12.2021. Pandemiatilanne on viivästyttänyt kansainvälisten yhteyksien luomista ja tapaamisia ja sen vuoksi hankkeelle on suunniteltu jatkoaikaa 30.6.2022 saakka.

Hanketta rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) ja sen kokonaisbudjetti on 189 900 euroa.

Lisätietoja: Tapio Karvonen, erikoistutkija, p. 040 779 9482

EMKR   EU-lippu

Itämeri.fi - suomalaisen meritiedon portaali

Suomalaiseen meritietoon pääsee nyt käsiksi yhdestä verkko-osoitteesta. Itämeri.fi-sivuston alle on koottu useiden suomalaisten laitosten tuottama tieto palvelemaan kaikkia merestä kiinnostuneita.

Itämeri.fi-palvelun eri osioissa voi tutustua muun muassa Itämeren luontoon ja sen muutoksiin, merentutkimuksen eri osa-alueisiin ja tutkijoiden työhön sekä Itämeren yhteiskunnallisiin kytköksiin. Palvelu on tarkoitettu kaikille merestä kiinnostuneille, ja se tarjoaa tietoa myös meriasioiden parissa toimiville eri ammattiryhmille, kuten opettajille, merialuesuunnittelun ammattilaisille ja toimittajille. Sivustossa on panostettu merellisen tutkimusdatan visualisointiin ja hyvään käytettävyyteen.

Turun yliopiston Brahea-keskus on vastannut pääosin merelliset elinkeinot -osion sisällön tuotannosta. Luonnonvarakeskus on osallistunut osion tuotantoon vastaamalla ammattikalastusta ja sinistä biotaloutta koskevan tiedon tuottamisesta. Osiosta löytyy ajantasaista tietoa meriklusterin toiminnasta, merkityksestä sekä sen tuoreimmat taloudelliset tunnusluvut.

Itämeri.fi-sivuston meritiedon ovat tuottaneet Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä ja Ahvenanmaan maakuntahallitus. Palvelun rakentamista on rahoittanut Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ja työtä on koordinoinut Suomen ympäristökeskus. Palvelu on käytettävissä kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Itämeri.fi

Östersjön.fi

MarineFinland.fi

Hankkeessa on toteutettu myös Meriopas-sivusto josta löytyy ajantasaista tietoa merellä liikkujan käyttöön.

Lisätietoja: Tapio Karvonen, erikoistutkija, p. 040 779 9482

Koordinaattorin hankesivu

EMKR    EU-lippu

Merialan erikoistumiskoulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena on toteuttaa 30 opintopisteen Merialan erikoistumiskoulutus. Hankeaika on 1.3.2021 - 31.5.2023.

Koulutus on tarkoitettu meriteollisuudesta, meri-, satama- ja logistiikka-alasta kiinnostuneille henkilöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon, aiemman opistoasteen tutkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan osaamisen muulla tavoin saavuttaneille.

Merialan erikoistumiskoulutus toteutetaan ajalla 1.11.2021 - 31.3.2023. Koulutuksen tuottavat viisi merialan oppilaitosta:
Turun yliopisto Teknillinen tiedekunta
Turun yliopisto Brahea keskus / MKK
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yrkehögskolan Novia
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja: koulutuspäällikkö Eija Velin, eija.velin@utu.fi, p. 050 531 1600

Merialan erikoistumiskoulutus

OKM-logo

Meriklusterin osaamiskeskittymät: nykytilanne ja ratkaisukeskeinen kehittäminen (MEROS)

Meriklusterin osaamiskeskittymät: nykytilanne ja ratkaisukeskeinen kehittäminen (MEROS) -hankkeessa selvitettiin Suomen meriklusterin osaamisen tasoa ja sen kehittämistarpeita ja -toimenpiteitä. Tutkimus korostaa korkeatasoisen osaamisen merkitystä Suomen meriklusterin vahvuutena. Oppilaitosyhteistyö ja oppisopimusjärjestelmän kehittäminen sekä koko meriklusterin yhteistyö ovat tärkeitä osaamisen vahvistamisessa.

Monet tehtävät varsinkin meriteollisuudessa, mutta myös muilla meriklusterin toimialoilla ovat yhä vahvemmin projektimaisia, jolloin tarvitaan lisää tiimityötaitoja ja kykyä toimia eri yritysten muut-tuvissa verkostoissa. Joustavuus ja ongelmanratkaisutaidot korostuvat. Tutkimus painottaa projektiosaamisen ja -johtamisen merkityksen kasvua. Moniosaamisen tarve nousee ammattiosaamisen rinnalle. Moniosaamista voidaan lisätä mm. muuntokoulutuksella.

Keskeisiä uusia osaamisaloja meriklusterin kaikilla sektoreilla ovat uudet teknologiat, digitalisaatio ja asiakasosaaminen. Automaation lisääntyminen maalla ja merellä vaatii uutta osaamista ja vanhan päivitystä. Ympäristöasiat ovat niin ikään koko klusteria koskeva teema. Tutkimuksen perusteella ympäristöosaamisen tarve laajenee ja kasvaa niin laivanrakennuksen ja energiankulutuksen eri prosesseissa sekä merellä että maissa kuin jätehuollossa, kiertotaloudessa ja merten suojelutoimissa.

Hankkeessa tehtiin laaja osaamistarveanalyysi, joka koostuu sekä kyselytutkimuksesta että asiantuntijahaastatteluista. Osaamistarpeita tarkastellaan seuraavien toimijaryhmien osalta:

  • meriteollisuus ja siihen liittyvän laite- ja järjestelmäosaaminen (myös lastinkäsittelyjärjestelmät ja -laitteet)
  • merenkulku- ja logistiikka-ala (palveluntarjoajat eri muodoissaan)
  • viranomaistoiminta
  • opetus ja tutkimus

MEROS-hanke toteutettiin Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja kauppakorkeakoulun sekä Aalto-yliopiston yhteistyönä 1.9.2018–30.6.2020. Hanke sai tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR).

Hankkeen tutkimusraportti on ladattavissa tästä

Lisätietoja:
Tommi Inkinen, professori, tutkimusjohtaja, p. 050 313 0689
Tapio Karvonen, erikoistutkija, p. 040 779 9482

   

Terveysturvallinen meriklusteri


Meriklusterin yritykset Varsinais-Suomessa ovat joutuneet COVID-19 -pandemian koettelemiksi kuten monet muut alat alueellisesti ja maailmanlaajuisesti. Varustamot ovat pakostakin joutuneet nykytilanteessa luomaan uusia hygieniakäytäntöjä ja virusturvallisia toimintatapoja. Telakat puolestaan laajoine toimittajaverkostoineen edustavat virusturvallisuuden kannalta varsin haasteellista työympäristöä, jossa työntekijöitä on paljon ja työvoima on monikulttuurista ja liikkuvaa. Edelleen meriklusterin osalta satamat ovat tyypillisiä monitoimijaympäristöjä, joissa työntekijät edustavat eri organisaatioita, kansallisuuksia ja kulttuureita. Tällaisissa työympäristöissä terveysturvallisuus erityisesti vielä korostuu eri toimijoiden kriittisten rajapintojen kautta.

Terveysturvalliset toimintatavat on syytä nivoa yritysten arkeen, ja tilanteen tasaannuttuakin on hyvä säilyttää valmius tehostettuihin hygieniatoimiin. Näin varmistetaan tuotannon ja palveluiden jatkuvuus sekä nykyisessä, pitkittyneessä pandemiatilanteessa että jatkossa mahdollisissa vastaavissa olosuhteissa siten, että yrityksen toiminta voi jatkua keskeytyksettä ja häiriöttä. Parhaimmillaan tällaisilla ratkaisuilla voidaan saavuttaa kilpailuetua.

Terveysturvallinen meriklusteri -hankkeessa luodaan uusia toimintatapoja ja ratkaisuja tartuntojen ehkäisemiseksi työpaikoilla terveysteknologian keinoin. Hankkeen tavoitteena on Varsinais-Suomen meriklusterin yritysten ja koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyössä löytää innovatiivisia ja liiketoimintakelpoisia terveysturvallisia toimintatapoja.

Hankkeen alussa selvitetään konkreettinen ja yksityiskohtainen tilannekuva kohdeyritysten akuuteista haasteista COVID-19 -kriisistä selviytymiseksi ja kasvun edellytysten varmistamiseksi digitaali- ja terveysteknologian tarjoamien mahdollisuuksien näkökulmasta. Tämän jälkeen järjestetään kohdeyritysten tarpeisiin räätälöityjä, teemoitettuja etätyöpajoja sekä tuotetaan koulutuspaketteja.

Hanketta toteuttavat Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus yhdessä Turku Science Park Oy:n kanssa ajalla 1.4.2021 - 31.3.2022.

Hanketta rahoittavat Varsinais-Suomen liitto, Turku Science Park Oy ja Turun yliopisto. Hanke saa rahoitusta ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrärahasta, jota käytetään koronakriisistä elpymiseen ja jälleenrakennukseen liittyviin toimenpiteisiin.

Lisätietoja: Sari Nyroos, koulutuspäällikkö, puh. 040 779 9493

 

Varsinais-Suomen liitto, logo           Turku Science Park Oy, logo           TY/MKK, logo

 

Turun telakan aluetaloudelliset vaikutukset 2019

Meyer Turku Oy:n telakka on erittäin merkittävä paikallinen toimija Turun talousalueella ja Varsinais-Suomessa. Telakan aluetaloudelliset vaikutukset ulottuvat koko maahan, sillä peräti kolme neljäsosaa sen suorista toimittajayrityksistä on kotimaisia. Telakan ja sen suorien toimittajayritysten telakan tuotantoon liittyvä yhteenlaskettu liikevaihto on vuoden 2018 osalta noin 1,9 miljardia euroa, mikä tarkoittaa 46 prosentin kasvua vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna.

Telakalle tehtyjen toimitusten arvo on kasvanut erittäin voimakkaasti, lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa (+ 84 %). Toimitusten arvo vuonna 2018 oli noin 933 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuonna 2016 oli noin 508 miljoonaa euroa.

Meyer Turun kotimaisten toimitusten arvo nousi tarkasteltuna ajankohtana 64 prosentilla noin 638 miljoonaan euroon. Vastaavasti ulkomaisten toimitusten arvo kasvoi 150 prosentin verran noin 295 miljoonaan euroon.

Toimitusten arvon muutoksista huolimatta toimittajayritysten määrä on pysynyt lähes ennallaan. Telakan suoria toimittajayrityksiä oli vuonna 2018 yhteensä 1 246, joista kotimaisia oli 927 ja ulkomaisia 319. Suorilla toimittajilla on puolestaan omat alihankintaverkostonsa, joihin kuuluvat yritykset kattavat 109 suomalaiskuntaa eli kolmasosan kaikista kunnista. Samoin ulkomaisia alihankkijoita on ympäri maailmaa.

Suurin toimitusten kohdemaa Suomen jälkeen oli Saksa, joka keräsi 72 prosenttia ulkomaisten toimitusten arvosta. Kotimaan toimitusten osalta euromääräinen painotus kohdistui Varsinais-Suomeen (48 %) ja etenkin Kaarinaan (27 %). Kotimaisten toimittajayritysten kohdalla jako meni tasan Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kesken, kumpikin sai 40 prosentin siivun.

Telakan toiminta työllistää suoraan noin 4 100 ja välillisesti 4 000 henkilöä henkilötyövuosina. Suoran työllistämisen osalta henkilötyövuodet kasvoivat kahdessa vuodessa 28 prosenttia ja välillisen 54 prosenttia.Työllistämisvaikutus on suurempikin, mutta esimerkiksi ulkomaisten yritysten ja toisen tason toimittajien työllisyysvaikutuksia ei pystytty selvittämään tutkimuksen puitteissa.

Turun kaupunki ja Meyer Turku Oy tilasivat syksyllä 2019 Turun yliopiston Brahea-keskukselta tutkimuksen, jossa kartoitettiin Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudellisista vaikutuksia. Tutkimuksessa tehtiin myös vertailua edellisen, vuonna 2017 toteutetun katsauksen tuloksiin. Tutkimus laadittiin ensisijaisesti tilinpäätös- ja muuta tilastoaineistoa hyödyntämällä, mutta tietoja kerättiin myös telakan toimittajayrityksille suunnatulla kyselyillä. Taloudelliset tunnusluvut ovat pääosin vuodelta 2018, mutta osassa tarkasteltuja vaikutuksia on käytetty myös vuoden 2019 tietoja.

Tutkimuksen toteutuksesta vastasivat Brahea-keskuksessa Tapio Karvonen, Mikko Grönlund ja Tuomas Ranti.

Tutkimuksen tulosraportti on ladattavissa tästä. Rapporten på svenska.

Lisätietoja: Tapio Karvonen, erikoistutkija, puh. 040 779 9482

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia on eri ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa. Verkostossa ovat tässä vaiheessa mukana Turun AMK, Turun yliopisto, toisen asteen ammatillista koulutusta edustavia oppilaitoksia, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen yrittäjät ja Turun kauppakamari. Kehittämistyössä on myös aktiivisesti mukana n. 25 varsinaissuomalaista yritystä eri toimialoilta.

Ennakointiakatemian tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa ja vahvistaa maakunnan yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä. Maakunnan kärkiklustereiden (mm. meri-, konepaja- ja autoteollisuus- sekä ohjelmistoala) yritykset toimivat tässä kehittämistyössä edelläkävijöinä.

Maakunnan tasolla työelämän muutoksiin reagointi edellyttää yhteistä näkemystä sekä tiivistä vuoropuhelua elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden välillä. Suomalainen yhteiskunta ja työelämä ovat murroksessa, jonka seurauksia kukaan ei voi tarkkaan ennustaa. Koulutustyöurien eri vaiheissa ja vuoropuhelun tiivistäminen elinkeinoelämän ja koulutuksen välillä ovat entistäkin tärkeämpiä muutosten hallitsemiseksi. Ennakointiakatemia kehittää työvoiman osaamistarpeiden systemaattista, verkostoyhteistyöhön perustuvaa ennakointitapaa, joka mahdollistaa koulutusorganisaatioiden joustavan ja ripeän reagoinnin työmarkkinoiden työvoimatarpeisiin. Näin yritykset saavat osaavaa ja tarpeisiinsa vastaavaa työvoimaa.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia tekee myös valtakunnallista yhteistyötä maakuntien ennakointiryhmien verkostoissa ja osallistuu kansainväliseen tiedon ja kokemuksen vaihtoon. Suunnittelutyössä ovat olleet mukana maakunnan kärkiklustereiden (mm. meri-, konepaja- ja autoteollisuus- sekä ohjelmistoala) yritykset ja ne toimivat tässä kehittämistyössä edelläkävijöinä.

Yhteistyöverkostossa ovat tässä vaiheessa mukana Turun AMK, Turun yliopisto, ammatillista koulutusta edustavia oppilaitoksia (Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä), Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen yrittäjät ja Turun kauppakamari. Mukana on ollut myös kuntien elinkeinotoimista vastaavia tahoja Salosta, Uudestakaupungista, Loimaalta ja Turusta. Lisäksi kehittämistyössä on aktiivisesti ollut mukana n. 25 varsinaissuomalaista yritystä eri toimialoilta, esim. Alfons Håkans Oy, Aurajoki Oy, Dinolift Oy, Langship Oy, Lounea Oy, Meyer Oy, Pemamek Oy, Telia Company AB, Vahterus Oy, Vakka-Suomen Puhelin, Vallox Oy, WMP-Group, Yara Oy ja YTK.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian kotisivut

Lisätietoja: Eija Velin, koulutuspäällikkö, p. +358 50 531 1600

 

Älykäs ennakointi – kestävä kasvu 2020-2022

Älykäs ennakointi -hankkeessa lähestytään ennakointia erityisesti yritysten tarpeiden ja maakunnan työmarkkinoiden näkökulmasta. Hankkeessa toteutetaan yritysten ja koulutusorganisaatioiden välisiä kohdennettuja osaamisalakohtaisia työpajoja. Näiden tarkoituksena on suora tiedonsaanti opintopolkujen ja koulutusten suunnittelua sekä yritysten uudistumista ja liiketoiminnan kehittämistä varten. Hanke kohdistuu meri- ja valmistavan teknologiateollisuuden yrityksiin Varsinais-Suomessa.

Hankkeen tavoitteena on hankkia ja jalostaa ennakointitietoa alan yrityksiä ja oppilaitoksia varten: yrityksille osaamisen kehittämiseksi ja oppilaitoksille koulutussisältöjen parantamista varten.

Älykäs ennakointi – kestävä kasvu -hanke ennakoi osaamistarpeita Varsinais-Suomessa, erityisesti valmistavassa- ja meriteollisuudessa. Hankkeen päätoteuttajana toimii Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Novida. Osatoteuttajia ovat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto/ Brahea-keskus ja Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Raseko. Varsinais-Suomen liitolla, Varsinais-Suomen ELY-keskuksella ja Varsinais-Suomen yrittäjät ry:llä on hankkeessa koulutusorganisaatioita tukeva ja hankkeen toteutusta ohjaava rooli. Älykäs ennakointi – kestävä kasvu 2020–2022 -hanke saa Euroopan sosiaalirahaston tukea 1.10.2020–30.9.2022.

Lisätietoja: Eija Velin, koulutuspäällikkö, p. +358 50 531 1600

EU-EAKR-logo  EU-vipivoimaa-logo

Aiemmin toteutettuja hankkeita

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri

Hankkeen tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista meriklusterialan pk-yrityksissä ja edistää kiertotalouden liiketaloudellisia mahdollisuuksia ja ympäristöhyötyjä. Hanke toteutettiin ajalla 1.8.2016-31.8.2018. Hankkeessa tuotettiin oppimateriaalia Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri -sivustolle. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä, ja ne soveltuvat sekä opettajien käyttöön että itseopiskeluun. Materiaaleissa teemoja lähestytään meriklusterisidonnaisten yritysten näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin 25 opintopisteen laajuinen täydennyskoulutuskokonaisuus yhteistyössä meriklusteriin kuuluvien yritysten ja alan muiden toimijoiden kanssa. Opintosuunnitelma_Kiertotalous.pdf

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri -hankkeen rahoituksesta vastasivat Euroopan Sosiaalirahasto Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta sekä Rauman kaupunki.

Lisätietoja: Sari Nyroos, koulutuspäällikkö, p. +358 40 779 9493

    Satakuntaliitto 

 

Lounais-Suomen meriklusteri

Lounais-Suomen eli Varsinais-Suomen ja Satakunnan meriklusterin yhteenlaskettu liikevaihto nousi vuonna 2017 noin 3,3 miljardiin euroon, mikä on neljännes koko Suomen meriklusterista. Meriklusteri työllistää Lounais-Suomessa suoraan yhteensä 11 400 henkilöä, mikä on myös noin neljännes koko Suomen meriklusterin henkilöstömäärästä. Meriklusteriyrityksiä alueella on noin 600. Lounais-Suomen meriklusteri on hyvin monipuolinen ja kaikki päätoimialaryhmät samoin kuin julkinen sektori ovat hyvin edustettuina.

Lounais-Suomen meriklusterin vuoden 2017 tilinpäätöstietoihin perustuva selvitys tehtiin Turun yliopiston Brahea-keskuksessa keväällä 2019. Siitä vastasivat Tuomas Ranti, Mikko Grönholm ja Tapio Karvonen. Selvityksen tilaajina olivat ns. Loura-kaupungit Turku, Rauma, Pori ja Uusikaupunki.

Tutkimuksen tulosten esittely on ladattavissa tästä.

Lisätietoja: Tapio Karvonen, erikoistutkija, puh. 040 779 9482

 

MERIOSAAJAT

MERIOSAAJAT -hankkeessa saatettiin korkeakouluverkostossa syntyneen uusimman TKI-toiminnan ja osaamisen johtamiseen liittyvän tiedon  Satakunnan alueen pienyritysten hyödyksi. Hanke toteutettiin ajalla 1.9.2016-28.2.2019. Hankkeessa tuotettiin oppimateriaalia pk-yrityksen projektinjohtamisesta, tuotannon johtamisesta, hinnoittelusta ja riskienhallinnasta. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja löytyvät sivustolta: https://blogit.utu.fi/meriosaajat/.

Rahoittajina hankkeen mahdollistivat Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma sekä Rauman kaupunki.

Lisätietoja: Sari Nyroos, koulutuspäällikkö, p. +358 40 779 9493

EU-EAKR  EU-vipuvoimaa  Satakuntaliitto  Rauma

Meritekniset asiantuntijaseminaarit

Laiva-alan luentopäivät ja Laivakoneistoklubin asiantuntijaseminaarit

Järjestämme laiva-alan luentopäiviä yhteistyössä Meriteollisuus ry:n kanssa sekä meriteknisiä asiantuntijaseminaareja yhteistyössä Laivakoneistoklubin kanssa.

Lisätietoja: Päivi Söderholm ja Marja Luomanen

Seuraa tapahtumiamme: mkkevents.utu.fi.