Meriklusterin kehittäminen

Meriklusteri on merellisten elinkeinojen muodostama kokonaisuus, jossa myös julkisen sektorin toimijoilla on oma roolinsa.

Suomen meriklusterin toimijakenttään voidaan sisällyttää varustamot, satamat, satamaoperaattorit ja muut satamatoimijat, meriteollisuus, uusiutuvan merellisen energian tuotanto, merirakentaminen, luokituslaitokset, rahoitus ja vakuutus, muut merenkulkuun liittyvät elinkeinot sekä julkinen sektori (mm. koulutus ja tutkimus, Merivoimat, Rajavartiolaitos ja Tulli).

Tuotamme tietoa meriklusterin toimialarakenteesta sekä taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä päätöksenteon tueksi. Kehitämme myös meriklusterissa toimivien osaamista vastaamaan muuttuvia tarpeita.

Hankkeet

ECOPRODIGI

Euroopan unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta rahoittamassa ECOPRODIGI-hankkeessa (Eco-efficiency to maritime industry processes in the Baltic Sea Region through digitalization) on mukana telakoita, varustamoita ja muita avaintoimijoita eri puolilta Itämerta. Kunnianhimoisen meriteollisuuden tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteena on lisätä meriteollisuuden ja merikuljetusten ekotehokkuutta Itämeren alueella digitalisaation avulla. Mukana on yli 20 tutkimuslaitosta, yritystä ja sidosryhmää.

ECOPRODIGI-hankkeelle on myönnetty EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta yli kolme miljoonaa euroa, ja hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä noin 4,2 miljoonaa. Suomessa hanketta rahoittaa myös työ- ja elinkeinoministeriö. Hanketta koordinoi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutti, Turun yliopistosta mukana on myös Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Suomesta hankkeessa ovat mukana lisäksi Carinafour, Koneteknologiakeskus Turku Oy, Meyer Turku Oy ja Sininen Polku Oy sekä hankkeen viestinnästä vastaava Centrum Balticum -säätiö.

ECOPRODIGI-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusia digiratkaisuja laivojen suorituskyvyn, lastauksen sekä telakkaprosessien tehostamiseen. Telakkaympäristöissä kehitetään esimerkiksi prosessiohjauksen optimointiin liittyvää teknologiaa. Varustamoiden kanssa testataan muun muassa sitä, miten 3D-skannausta voidaan hyödyntää laivojen lastauksen optimoinnissa.

ECOPRODIGI on ainutlaatuinen hanke, sillä siinä on mukana useita suuria toimijoita, kuten telakat Meyer Turku Suomesta ja JSC Western Baltic Engineering Liettuasta sekä varustamot DFDS ja J. Lauritzen Tanskasta. Mukana on myös pk-yrityksiä, joita harvoin nähdään vastaavissa EU-hankkeissa.

Digitaalisten ratkaisujen lisäksi ECOPRODIGI tuottaa muun muassa tiekartan merisektorin digitalisaation tukemiseksi, politiikkasuosituksia eri viranomaistahoille sekä koulutusta ja seminaareja alan yritysten digiosaamisen ja -verkostojen lisäämiseksi.

Projektin puitteissa järjestettävistä avoimista tilaisuuksista ja julkaisuista löytyy lisätietoa hankkeen kotisivulta www.ecoprodigi.eu ja Twitteristä (@ECOPRODIGI_BSR / #ECOPRODIGI).

Lisätietoja: Tapio Karvonen, erikoistutkija, p. 040 779 9482

ECOPRODIGI_logo    BSR_logo

 

Lounais-Suomen meriklusteri

Lounais-Suomen eli Varsinais-Suomen ja Satakunnan meriklusterin yhteenlaskettu liikevaihto nousi vuonna 2017 noin 3,3 miljardiin euroon, mikä on neljännes koko Suomen meriklusterista. Meriklusteri työllistää Lounais-Suomessa suoraan yhteensä 11 400 henkilöä, mikä on myös noin neljännes koko Suomen meriklusterin henkilöstömäärästä. Meriklusteriyrityksiä alueella on noin 600.

Lounais-Suomen meriklusteri on hyvin monipuolinen ja kaikki päätoimialaryhmät samoin kuin julkinen sektori ovat hyvin edustettuina. Pääpainopiste on meriteollisuudessa, jonka suurin keskittymä on juuri täällä. Turussa ja Raumalla ovat suuret uudisrakennustelakat ja Naantalissa Suomen suurin korjaustelakka. Alueella on muitakin telakoita sekä paljon meriteollisuuden verkostoon kuuluvia yrityksiä. Meriteollisuuden liikevaihto oli 2,3 miljardia euroa vuonna 2017 ja se työllisti 7 900 henkilöä Lounais-Suomessa.

Lounais-Suomi on Suomen ja Ruotsin välisen matkustaja-autolauttaliikenteen ja merikuljetusten painopistealue. Alueella on viisi isoa satamaa, joiden kautta kulkee noin 21 miljoonaa tonnia tavaraa vuodessa. Tämä on 20 % koko Suomen ulkomaan merikuljetuksista. Turun satama on suurin Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä. Sen kautta kulki vuonna 2017 n. 2,6 miljoonaa matkustajaa ulkomaanliikenteessä.

Lounais-Suomen meriklusterin vuoden 2017 tilinpäätöstietoihin perustuva selvitys tehtiin Turun yliopiston Brahea-keskuksessa keväällä 2019. Siitä vastasivat Tuomas Ranti, Mikko Grönholm ja Tapio Karvonen. Selvityksen tilaajina olivat ns. Loura- kaupungit Turku, Rauma, Pori ja Uusikaupunki.

Tutkimuksen tulosten esittely on ladattavissa tästä.

Lisätietoja: Tapio Karvonen, erikoistutkija, puh. 040 779 9482

 

Merialan erikoistumiskoulutus

Merialan erikoistumiskoulutus 1.9.2019 – 31.12.2020

 • 30 opintopisteen laajuinen
 • Kesto 1,5 vuotta
 • Ajankohtaiset logistiikan ja tekniikan opintosisällöt
 • Etäopiskelu/lähipäivät
 • Opiskelijalle maksuton

Koulutuksen tuottaa viisi merialan oppilaitosta:

 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Turun yliopisto Brahea keskus / MKK
 • Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu / TSE exe
 • Yrkehögskolan Novia
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kohderyhmä:
Meriteollisuudesta, meri-, satama- ja logistiikka-alasta kiinnostuneille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon, aiemman opistoasteen tutkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan osaamisen muulla tavoin saavuttaneille.

Katso tarkemmin koulutuksen sisältö ja ilmoittaudu täältä:

Lisätietoja: Eija Velin, koulutuspäällikkö, p. +358 50 531 1600

TY-logoNovia-logoSAMK-logoXAMK-logo

 

Meritietoportaali

Merialan tiedoista ja aineistoista kootaan yhdistävä kansallinen palvelu eli Meritietoportaali, joka parantaa meritiedon ja meriaineistojen löydettävyyttä ja käytettävyyttä sekä tehostaa Suomen meriosaamisen kansainvälistä näkyvyyttä. Hanketta rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.

Meritietoportaali tulee kokoamaan yhteen Suomen merialan toimijoiden tietoja, aineistoja ja palveluja siten, että käyttäjäryhmät saavat tarvitsemansa meritiedon käyttöönsä nykyistä helpommin. Hanke panostaa erityisesti portaalin visuaaliseen selkeyteen, hakupolkujen ja käyttöliittymien toimivuuteen sekä aineistojen ladattavuuteen. Portaali toteutetaan yhdeksän laitoksen voimin, mikä osaltaan edistää meritiedon tuottajien yhteistyötä ja aineistojen yhdenmukaistamista.

Hankkeen aluksi kartoitettiin portaalin tulevia käyttäjiä ja heidän tarpeitaan. Meritietoportaalin halutaan palvelevan useita käyttäjäryhmiä, kuten päättäjiä, opettajia, tutkijoita, toimittajia, opiskelijoita, yrityksiä ja viranomaisia. Se tulee tarjoamaan muun muassa reaaliaikaista meritietoa, karttoja, ladattavia tutkimusaineistoja, tilaraportteja, infograafeja, opetusmateriaaleja sekä yleistä meritietoa. Portaalia kehitetään tiiviissä vuorovaikutuksessa eri käyttäjäryhmien kanssa.

Turun yliopiston Brahea-keskus / MKK vastaa meritietoportaalihankkeessa merelliset elinkeinot -osion sisällön tuotannosta. Luonnonvarakeskus osallistuu osion tuotantoon vastaamalla ammattikalastusta ja sinistä biotaloutta koskevan tiedon tuottamisesta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom puolestaan tarjoaa tuottamansa tilastoaineiston mm. Suomen ja ulkomaiden välisestä meriliikenteestä osion käyttöön.

Portaali avautuu alkuvuodesta 2020 osoitteessa Itämeri.fi. Osoite toimii jo portaalin tietosivuna. Portaali julkaistaan kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Hankkeessa on toteutettu myös Meriopas-sivusto josta löytyy ajantasaista tietoa merellä liikkujan käyttöön.

Hankkeen koordinoinnista vastaa Suomen ympäristökeskus SYKE. Muut yhteistyötahot Turun yliopiston lisäksi ovat Geologian tutkimuskeskus GTK, Ilmatieteenlaitos, Luonnonvarakeskus LUKE, Metsähallitus ja Museovirasto sekä Ahvenanmaan maakuntahallitus (ÅLR), Varsinais-Suomen liitto ja Väylävirasto.

Lisätietoja: Tapio Karvonen, erikoistutkija, p. 040 779 9482

Koordinaattorin hankesivu

EMKR    EU-lippu

Meriklusterin osaamiskeskittymät: nykytilanne ja ratkaisukeskeinen kehittäminen (MEROS)

Meriklusterin osaamiskeskittymät: nykytilanne ja ratkaisukeskeinen kehittäminen (MEROS) -hanke hyödyntää Euroopan unionin yhdennetyn meripolitiikan lähtökohtia, jotka korostavat sinistä kasvua, meritiedon ja meriosaamisen vahvistamista, merten aluesuunnittelua ja yhdennettyä merivalvontaa.

Hanke vahvistaa merenkulun osaamista selvittämällä ja jäsentämällä meriosaamiskeskittymien sidosryhmätarpeet ja nykytilan. Hanke edistää meriosaamisen, tutkimuksen ja koulutuksen verkostoitumista ja sidosryhmäyhteistyötä. Tavoitteena on vahvistaa ja täydentää merisektorin tietovarastoa sekä hyödyntää digitaalisaatiota hankkeen toteutuksessa, viestinnässä ja sidosryhmätyöskentelyssä. Hanke keskittyy infrastruktuuriin, tiedon avaamiseen ja hyödyntämiseen meriosaamiskeskittymän toimijoiden kesken.

Hanke käynnistyi osaamistarveanalyysistä, jossa otetaan huomioon aiemmat lukuisat selvitykset merialan kehittämisestä (esim. MKK:n, TEM:n, Trafin ja LVM:n raportit). Osaamistarveanalyysi koostuu sekä kyselytutkimuksesta että asiantuntijahaastatteluista. Osaamistarpeita tarkastellaan seuraavien toimijaryhmien osalta:

 • meriteollisuus ja siihen liittyvän laite- ja järjestelmäosaaminen (myös lastinkäsittely-järjestelmät ja -laitteet)
 • merenkulku- ja logistiikka-ala (palveluntarjoajat eri muodoissaan)
 • viranomaistoiminta
 • opetus ja tutkimus

Valtioneuvoston kanslian johtama meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmä on hyväksynyt hankkeen tuettavaksi ja hanke saa rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Hanke toteutetaan kolmen merialan yliopistoyksikön eli Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun (toimitusketjujen johtaminen) ja Aalto-yliopiston konetekniikan (meriala) yhteistyönä. Hanke päättyy kesäkuun 2020 lopussa.

Lisätietoja:
Tommi Inkinen, professori, tutkimusjohtaja, p. 050 313 0689
Tapio Karvonen, erikoistutkija, p. 040 779 9482

   

Turun telakan aluetaloudelliset vaikutukset 2019

Meyer Turku Oy:n telakka on erittäin merkittävä paikallinen toimija Turun talousalueella ja Varsinais-Suomessa. Telakan aluetaloudelliset vaikutukset ulottuvat koko maahan, sillä peräti kolme neljäsosaa sen suorista toimittajayrityksistä on kotimaisia. Telakan ja sen suorien toimittajayritysten telakan tuotantoon liittyvä yhteenlaskettu liikevaihto on vuoden 2018 osalta noin 1,9 miljardia euroa, mikä tarkoittaa 46 prosentin kasvua vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna.

Telakalle tehtyjen toimitusten arvo on kasvanut erittäin voimakkaasti, lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa (+ 84 %). Toimitusten arvo vuonna 2018 oli noin 933 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuonna 2016 oli noin 508 miljoonaa euroa.

Meyer Turun kotimaisten toimitusten arvo nousi tarkasteltuna ajankohtana 64 prosentilla noin 638 miljoonaan euroon. Vastaavasti ulkomaisten toimitusten arvo kasvoi 150 prosentin verran noin 295 miljoonaan euroon.

Toimitusten arvon muutoksista huolimatta toimittajayritysten määrä on pysynyt lähes ennallaan. Telakan suoria toimittajayrityksiä oli vuonna 2018 yhteensä 1 246, joista kotimaisia oli 927 ja ulkomaisia 319. Suorilla toimittajilla on puolestaan omat alihankintaverkostonsa, joihin kuuluvat yritykset kattavat 109 suomalaiskuntaa eli kolmasosan kaikista kunnista. Samoin ulkomaisia alihankkijoita on ympäri maailmaa.

Suurin toimitusten kohdemaa Suomen jälkeen oli Saksa, joka keräsi 72 prosenttia ulkomaisten toimitusten arvosta. Kotimaan toimitusten osalta euromääräinen painotus kohdistui Varsinais-Suomeen (48 %) ja etenkin Kaarinaan (27 %). Kotimaisten toimittajayritysten kohdalla jako meni tasan Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kesken, kumpikin sai 40 prosentin siivun.

Telakan toiminta työllistää suoraan noin 4 100 ja välillisesti 4 000 henkilöä henkilötyövuosina. Suoran työllistämisen osalta henkilötyövuodet kasvoivat kahdessa vuodessa 28 prosenttia ja välillisen 54 prosenttia.Työllistämisvaikutus on suurempikin, mutta esimerkiksi ulkomaisten yritysten ja toisen tason toimittajien työllisyysvaikutuksia ei pystytty selvittämään tutkimuksen puitteissa.

Turun kaupunki ja Meyer Turku Oy tilasivat syksyllä 2019 Turun yliopiston Brahea-keskukselta tutkimuksen, jossa kartoitettiin Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudellisista vaikutuksia. Tutkimuksessa tehtiin myös vertailua edellisen, vuonna 2017 toteutetun katsauksen tuloksiin. Tutkimus laadittiin ensisijaisesti tilinpäätös- ja muuta tilastoaineistoa hyödyntämällä, mutta tietoja kerättiin myös telakan toimittajayrityksille suunnatulla kyselyillä. Taloudelliset tunnusluvut ovat pääosin vuodelta 2018, mutta osassa tarkasteltuja vaikutuksia on käytetty myös vuoden 2019 tietoja.

Tutkimuksen toteutuksesta vastasivat Brahea-keskuksessa Tapio Karvonen, Mikko Grönlund ja Tuomas Ranti.

Tutkimuksen tulosraportti on ladattavissa tästä. Rapporten på svenska.

Lisätietoja: Tapio Karvonen, erikoistutkija, puh. 040 779 9482

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia on eri ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa. Ennakointiakatemian tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa ja vahvistaa maakunnan yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä. Maakunnan kärkiklustereiden (mm. meri-, valmistava teollisuus ja ohjelmistoala) yritykset toimivat tässä kehittämistyössä edelläkävijöinä.

Maakunnan tasolla työelämän muutoksiin reagointi edellyttää yhteistä näkemystä sekä tiivistä vuoropuhelua elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden välillä. Ennakointiakatemia kehittää työvoiman osaamistarpeiden systemaattista, verkostoyhteistyöhön perustuvaa ennakointitapaa, joka mahdollistaa koulutusorganisaatioiden joustavan reagoinnin työmarkkinoiden työvoimatarpeisiin.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia tekee myös valtakunnallista yhteistyötä maakuntien ennakointiryhmien verkostoissa ja osallistuu kansainväliseen tiedon ja kokemuksen vaihtoon.

Hankkeen kotisivut

Lisätietoja: Eija Velin, koulutuspäällikkö, p. +358 50 531 1600

EU-EAKR  EU-vipuvoimaa

Aiemmin toteutettuja hankkeita

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri

Hankkeen tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista meriklusterialan pk-yrityksissä ja edistää kiertotalouden liiketaloudellisia mahdollisuuksia ja ympäristöhyötyjä. Hanke toteutettiin ajalla 1.8.2016-31.8.2018. Hankkeessa tuotettiin oppimateriaalia Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri -sivustolle. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä, ja ne soveltuvat sekä opettajien käyttöön että itseopiskeluun. Materiaaleissa teemoja lähestytään meriklusterisidonnaisten yritysten näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin 25 opintopisteen laajuinen täydennyskoulutuskokonaisuus yhteistyössä meriklusteriin kuuluvien yritysten ja alan muiden toimijoiden kanssa. Opintosuunnitelma_Kiertotalous.pdf

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri -hankkeen rahoituksesta vastasivat Euroopan Sosiaalirahasto Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta sekä Rauman kaupunki.

Lisätietoja: Talvikki Välimaa, suunnittelija, p. +358 40 779 9491

    Satakuntaliitto 

 

 

MERIOSAAJAT

MERIOSAAJAT -hankkeessa saatettiin korkeakouluverkostossa syntyneen uusimman TKI-toiminnan ja osaamisen johtamiseen liittyvän tiedon  Satakunnan alueen pienyritysten hyödyksi. Hanke toteutettiin ajalla 1.9.2016-28.2.2019. Hankkeessa tuotettiin oppimateriaalia pk-yrityksen projektinjohtamisesta, tuotannon johtamisesta, hinnoittelusta ja riskienhallinnasta. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja löytyvät sivustolta: https://blogit.utu.fi/meriosaajat/.

Rahoittajina hankkeen mahdollistivat Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma sekä Rauman kaupunki.

Lisätietoja: Sari Nyroos, koulutuspäällikkö, p. +358 40 779 9493

EU-EAKR  EU-vipuvoimaa  Satakuntaliitto  Rauma

Meritekniset asiantuntijaseminaarit

Laiva-alan luentopäivät ja Laivakoneistoklubin asiantuntijaseminaarit

Järjestämme laiva-alan luentopäiviä yhteistyössä Meriteollisuus ry:n kanssa sekä meriteknisiä asiantuntijaseminaareja yhteistyössä Laivakoneistoklubin kanssa.

Lisätietoja: Päivi Söderholm ja Marja Luomanen

Seuraa tapahtumiamme: mkkevents.utu.fi.