Meriklusterin kehittäminen

Meriklusteri on merellisten elinkeinojen muodostama kokonaisuus, jossa myös julkisen sektorin toimijoilla on oma roolinsa.

Suomen meriklusterin toimijakenttään voidaan sisällyttää varustamot, satamat, satamaoperaattorit ja muut satamatoimijat, meriteollisuus, uusiutuvan merellisen energian tuotanto, merirakentaminen, luokituslaitokset, rahoitus ja vakuutus, muut merenkulkuun liittyvät elinkeinot sekä julkinen sektori (mm. koulutus ja tutkimus, Merivoimat, Rajavartiolaitos ja Tulli).

Tuotamme tietoa meriklusterin toimialarakenteesta sekä taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä päätöksenteon tueksi. Kehitämme myös meriklusterissa toimivien osaamista vastaamaan muuttuvia tarpeita.

Hankkeet

ECOPRODIGI

Euroopan unionin Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta rahoittamassa ECOPRODIGI-hankkeessa (Eco-efficiency to maritime industry processes in the Baltic Sea Region through digitalization) on mukana telakoita, varustamoita ja muita avaintoimijoita eri puolilta Itämerta. Kunnianhimoisen meriteollisuuden tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteena on lisätä meriteollisuuden ja merikuljetusten ekotehokkuutta Itämeren alueella digitalisaation avulla. Mukana on yli 20 tutkimuslaitosta, yritystä ja sidosryhmää.

ECOPRODIGI-hankkeelle on myönnetty EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta yli kolme miljoonaa euroa, ja hankkeen kokonaisbudjetti on yhteensä noin 4,2 miljoonaa. Suomessa hanketta rahoittaa myös työ- ja elinkeinoministeriö. Hanketta koordinoi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutti, Turun yliopistosta mukana on myös Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus. Suomesta hankkeessa ovat mukana lisäksi Carinafour, Koneteknologiakeskus Turku Oy, Meyer Turku Oy ja Sininen Polku Oy sekä hankkeen viestinnästä vastaava Centrum Balticum -säätiö.

ECOPRODIGI-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusia digiratkaisuja laivojen suorituskyvyn, lastauksen sekä telakkaprosessien tehostamiseen. Telakkaympäristöissä kehitetään esimerkiksi prosessiohjauksen optimointiin liittyvää teknologiaa. Varustamoiden kanssa testataan muun muassa sitä, miten 3D-skannausta voidaan hyödyntää laivojen lastauksen optimoinnissa.

ECOPRODIGI on ainutlaatuinen hanke, sillä siinä on mukana useita suuria toimijoita, kuten telakat Meyer Turku Suomesta ja JSC Western Baltic Engineering Liettuasta sekä varustamot DFDS ja J. Lauritzen Tanskasta. Mukana on myös pk-yrityksiä, joita harvoin nähdään vastaavissa EU-hankkeissa.

Digitaalisten ratkaisujen lisäksi ECOPRODIGI tuottaa muun muassa tiekartan merisektorin digitalisaation tukemiseksi, politiikkasuosituksia eri viranomaistahoille sekä koulutusta ja seminaareja alan yritysten digiosaamisen ja -verkostojen lisäämiseksi.

Projektin puitteissa järjestettävistä avoimista tilaisuuksista ja julkaisuista löytyy lisätietoa hankkeen kotisivulta www.ecoprodigi.eu ja Twitteristä (@ECOPRODIGI_BSR / #ECOPRODIGI).

Lisätietoja: Tapio Karvonen, erikoistutkija, p. 040 779 9482

ECOPRODIGI_logo    BSR_logo

 

Itämeri.fi - suomalaisen meritiedon portaali

Suomalaiseen meritietoon pääsee nyt käsiksi yhdestä verkko-osoitteesta. Itämeri.fi-sivuston alle on koottu useiden suomalaisten laitosten tuottama tieto palvelemaan kaikkia merestä kiinnostuneita.

Itämeri.fi-palvelun eri osioissa voi tutustua muun muassa Itämeren luontoon ja sen muutoksiin, merentutkimuksen eri osa-alueisiin ja tutkijoiden työhön sekä Itämeren yhteiskunnallisiin kytköksiin. Palvelu on tarkoitettu kaikille merestä kiinnostuneille, ja se tarjoaa tietoa myös meriasioiden parissa toimiville eri ammattiryhmille, kuten opettajille, merialuesuunnittelun ammattilaisille ja toimittajille. Sivustossa on panostettu merellisen tutkimusdatan visualisointiin ja hyvään käytettävyyteen.

Turun yliopiston Brahea-keskus on vastannut pääosin merelliset elinkeinot -osion sisällön tuotannosta. Luonnonvarakeskus on osallistunut osion tuotantoon vastaamalla ammattikalastusta ja sinistä biotaloutta koskevan tiedon tuottamisesta. Osiosta löytyy ajantasaista tietoa meriklusterin toiminnasta, merkityksestä sekä sen tuoreimmat taloudelliset tunnusluvut.

Itämeri.fi-sivuston meritiedon ovat tuottaneet Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Ilmatieteen laitos, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Museovirasto, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioryhmä ja Ahvenanmaan maakuntahallitus. Palvelun rakentamista on rahoittanut Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ja työtä on koordinoinut Suomen ympäristökeskus. Palvelu on käytettävissä kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Itämeri.fi

Östersjön.fi

MarineFinland.fi

Hankkeessa on toteutettu myös Meriopas-sivusto josta löytyy ajantasaista tietoa merellä liikkujan käyttöön.

Lisätietoja: Tapio Karvonen, erikoistutkija, p. 040 779 9482

Koordinaattorin hankesivu

EMKR    EU-lippu

Merialan erikoistumiskoulutus

Merialan erikoistumiskoulutus 1.9.2019 – 31.12.2020

 • 30 opintopisteen laajuinen
 • Kesto 1,5 vuotta
 • Ajankohtaiset logistiikan ja tekniikan opintosisällöt
 • Etäopiskelu/lähipäivät
 • Opiskelijalle maksuton

Koulutuksen tuottaa viisi merialan oppilaitosta:

 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Turun yliopisto Brahea keskus / MKK
 • Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu / TSE exe
 • Yrkehögskolan Novia
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kohderyhmä:
Meriteollisuudesta, meri-, satama- ja logistiikka-alasta kiinnostuneille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon, aiemman opistoasteen tutkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan osaamisen muulla tavoin saavuttaneille.

Katso tarkemmin koulutuksen sisältö ja ilmoittaudu täältä:

Lisätietoja: Eija Velin, koulutuspäällikkö, p. +358 50 531 1600

TY-logoNovia-logoSAMK-logoXAMK-logo

 

Meriklusterin osaamiskeskittymät: nykytilanne ja ratkaisukeskeinen kehittäminen (MEROS)

Meriklusterin osaamiskeskittymät: nykytilanne ja ratkaisukeskeinen kehittäminen (MEROS) -hanke hyödyntää Euroopan unionin yhdennetyn meripolitiikan lähtökohtia, jotka korostavat sinistä kasvua, meritiedon ja meriosaamisen vahvistamista, merten aluesuunnittelua ja yhdennettyä merivalvontaa.

Hanke vahvistaa merenkulun osaamista selvittämällä ja jäsentämällä meriosaamiskeskittymien sidosryhmätarpeet ja nykytilan. Hanke edistää meriosaamisen, tutkimuksen ja koulutuksen verkostoitumista ja sidosryhmäyhteistyötä. Tavoitteena on vahvistaa ja täydentää merisektorin tietovarastoa sekä hyödyntää digitaalisaatiota hankkeen toteutuksessa, viestinnässä ja sidosryhmätyöskentelyssä. Hanke keskittyy infrastruktuuriin, tiedon avaamiseen ja hyödyntämiseen meriosaamiskeskittymän toimijoiden kesken.

Hanke käynnistyi osaamistarveanalyysistä, jossa otetaan huomioon aiemmat lukuisat selvitykset merialan kehittämisestä (esim. MKK:n, TEM:n, Trafin ja LVM:n raportit). Osaamistarveanalyysi koostuu sekä kyselytutkimuksesta että asiantuntijahaastatteluista. Osaamistarpeita tarkastellaan seuraavien toimijaryhmien osalta:

 • meriteollisuus ja siihen liittyvän laite- ja järjestelmäosaaminen (myös lastinkäsittely-järjestelmät ja -laitteet)
 • merenkulku- ja logistiikka-ala (palveluntarjoajat eri muodoissaan)
 • viranomaistoiminta
 • opetus ja tutkimus

Valtioneuvoston kanslian johtama meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmä on hyväksynyt hankkeen tuettavaksi ja hanke saa rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Hanke toteutetaan kolmen merialan yliopistoyksikön eli Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun (toimitusketjujen johtaminen) ja Aalto-yliopiston konetekniikan (meriala) yhteistyönä. Hanke päättyy kesäkuun 2020 lopussa.

Lisätietoja:
Tommi Inkinen, professori, tutkimusjohtaja, p. 050 313 0689
Tapio Karvonen, erikoistutkija, p. 040 779 9482

   

Turun telakan aluetaloudelliset vaikutukset 2019

Meyer Turku Oy:n telakka on erittäin merkittävä paikallinen toimija Turun talousalueella ja Varsinais-Suomessa. Telakan aluetaloudelliset vaikutukset ulottuvat koko maahan, sillä peräti kolme neljäsosaa sen suorista toimittajayrityksistä on kotimaisia. Telakan ja sen suorien toimittajayritysten telakan tuotantoon liittyvä yhteenlaskettu liikevaihto on vuoden 2018 osalta noin 1,9 miljardia euroa, mikä tarkoittaa 46 prosentin kasvua vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna.

Telakalle tehtyjen toimitusten arvo on kasvanut erittäin voimakkaasti, lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa (+ 84 %). Toimitusten arvo vuonna 2018 oli noin 933 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuonna 2016 oli noin 508 miljoonaa euroa.

Meyer Turun kotimaisten toimitusten arvo nousi tarkasteltuna ajankohtana 64 prosentilla noin 638 miljoonaan euroon. Vastaavasti ulkomaisten toimitusten arvo kasvoi 150 prosentin verran noin 295 miljoonaan euroon.

Toimitusten arvon muutoksista huolimatta toimittajayritysten määrä on pysynyt lähes ennallaan. Telakan suoria toimittajayrityksiä oli vuonna 2018 yhteensä 1 246, joista kotimaisia oli 927 ja ulkomaisia 319. Suorilla toimittajilla on puolestaan omat alihankintaverkostonsa, joihin kuuluvat yritykset kattavat 109 suomalaiskuntaa eli kolmasosan kaikista kunnista. Samoin ulkomaisia alihankkijoita on ympäri maailmaa.

Suurin toimitusten kohdemaa Suomen jälkeen oli Saksa, joka keräsi 72 prosenttia ulkomaisten toimitusten arvosta. Kotimaan toimitusten osalta euromääräinen painotus kohdistui Varsinais-Suomeen (48 %) ja etenkin Kaarinaan (27 %). Kotimaisten toimittajayritysten kohdalla jako meni tasan Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kesken, kumpikin sai 40 prosentin siivun.

Telakan toiminta työllistää suoraan noin 4 100 ja välillisesti 4 000 henkilöä henkilötyövuosina. Suoran työllistämisen osalta henkilötyövuodet kasvoivat kahdessa vuodessa 28 prosenttia ja välillisen 54 prosenttia.Työllistämisvaikutus on suurempikin, mutta esimerkiksi ulkomaisten yritysten ja toisen tason toimittajien työllisyysvaikutuksia ei pystytty selvittämään tutkimuksen puitteissa.

Turun kaupunki ja Meyer Turku Oy tilasivat syksyllä 2019 Turun yliopiston Brahea-keskukselta tutkimuksen, jossa kartoitettiin Turun telakan ja sen verkoston aluetaloudellisista vaikutuksia. Tutkimuksessa tehtiin myös vertailua edellisen, vuonna 2017 toteutetun katsauksen tuloksiin. Tutkimus laadittiin ensisijaisesti tilinpäätös- ja muuta tilastoaineistoa hyödyntämällä, mutta tietoja kerättiin myös telakan toimittajayrityksille suunnatulla kyselyillä. Taloudelliset tunnusluvut ovat pääosin vuodelta 2018, mutta osassa tarkasteltuja vaikutuksia on käytetty myös vuoden 2019 tietoja.

Tutkimuksen toteutuksesta vastasivat Brahea-keskuksessa Tapio Karvonen, Mikko Grönlund ja Tuomas Ranti.

Tutkimuksen tulosraportti on ladattavissa tästä. Rapporten på svenska.

Lisätietoja: Tapio Karvonen, erikoistutkija, puh. 040 779 9482

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia on eri ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa. Ennakointiakatemian tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa ja vahvistaa maakunnan yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä. Maakunnan kärkiklustereiden (mm. meri-, valmistava teollisuus ja ohjelmistoala) yritykset toimivat tässä kehittämistyössä edelläkävijöinä.

Maakunnan tasolla työelämän muutoksiin reagointi edellyttää yhteistä näkemystä sekä tiivistä vuoropuhelua elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden välillä. Ennakointiakatemia kehittää työvoiman osaamistarpeiden systemaattista, verkostoyhteistyöhön perustuvaa ennakointitapaa, joka mahdollistaa koulutusorganisaatioiden joustavan reagoinnin työmarkkinoiden työvoimatarpeisiin.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia tekee myös valtakunnallista yhteistyötä maakuntien ennakointiryhmien verkostoissa ja osallistuu kansainväliseen tiedon ja kokemuksen vaihtoon.

Hankkeen kotisivut

Lisätietoja: Eija Velin, koulutuspäällikkö, p. +358 50 531 1600

EU-EAKR  EU-vipuvoimaa

Aiemmin toteutettuja hankkeita

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri

Hankkeen tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista meriklusterialan pk-yrityksissä ja edistää kiertotalouden liiketaloudellisia mahdollisuuksia ja ympäristöhyötyjä. Hanke toteutettiin ajalla 1.8.2016-31.8.2018. Hankkeessa tuotettiin oppimateriaalia Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri -sivustolle. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä, ja ne soveltuvat sekä opettajien käyttöön että itseopiskeluun. Materiaaleissa teemoja lähestytään meriklusterisidonnaisten yritysten näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin 25 opintopisteen laajuinen täydennyskoulutuskokonaisuus yhteistyössä meriklusteriin kuuluvien yritysten ja alan muiden toimijoiden kanssa. Opintosuunnitelma_Kiertotalous.pdf

Kiertotalous, ympäristö ja meriklusteri -hankkeen rahoituksesta vastasivat Euroopan Sosiaalirahasto Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta sekä Rauman kaupunki.

Lisätietoja: Sari Nyroos, koulutuspäällikkö, p. +358 40 779 9493

    Satakuntaliitto 

 

Lounais-Suomen meriklusteri

Lounais-Suomen eli Varsinais-Suomen ja Satakunnan meriklusterin yhteenlaskettu liikevaihto nousi vuonna 2017 noin 3,3 miljardiin euroon, mikä on neljännes koko Suomen meriklusterista. Meriklusteri työllistää Lounais-Suomessa suoraan yhteensä 11 400 henkilöä, mikä on myös noin neljännes koko Suomen meriklusterin henkilöstömäärästä. Meriklusteriyrityksiä alueella on noin 600. Lounais-Suomen meriklusteri on hyvin monipuolinen ja kaikki päätoimialaryhmät samoin kuin julkinen sektori ovat hyvin edustettuina.

Lounais-Suomen meriklusterin vuoden 2017 tilinpäätöstietoihin perustuva selvitys tehtiin Turun yliopiston Brahea-keskuksessa keväällä 2019. Siitä vastasivat Tuomas Ranti, Mikko Grönholm ja Tapio Karvonen. Selvityksen tilaajina olivat ns. Loura-kaupungit Turku, Rauma, Pori ja Uusikaupunki.

Tutkimuksen tulosten esittely on ladattavissa tästä.

Lisätietoja: Tapio Karvonen, erikoistutkija, puh. 040 779 9482

 

MERIOSAAJAT

MERIOSAAJAT -hankkeessa saatettiin korkeakouluverkostossa syntyneen uusimman TKI-toiminnan ja osaamisen johtamiseen liittyvän tiedon  Satakunnan alueen pienyritysten hyödyksi. Hanke toteutettiin ajalla 1.9.2016-28.2.2019. Hankkeessa tuotettiin oppimateriaalia pk-yrityksen projektinjohtamisesta, tuotannon johtamisesta, hinnoittelusta ja riskienhallinnasta. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja löytyvät sivustolta: https://blogit.utu.fi/meriosaajat/.

Rahoittajina hankkeen mahdollistivat Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma sekä Rauman kaupunki.

Lisätietoja: Sari Nyroos, koulutuspäällikkö, p. +358 40 779 9493

EU-EAKR  EU-vipuvoimaa  Satakuntaliitto  Rauma

Meritekniset asiantuntijaseminaarit

Laiva-alan luentopäivät ja Laivakoneistoklubin asiantuntijaseminaarit

Järjestämme laiva-alan luentopäiviä yhteistyössä Meriteollisuus ry:n kanssa sekä meriteknisiä asiantuntijaseminaareja yhteistyössä Laivakoneistoklubin kanssa.

Lisätietoja: Päivi Söderholm ja Marja Luomanen

Seuraa tapahtumiamme: mkkevents.utu.fi.