kuvituskuva brahea

Brahean teemakuukausi

Brahea-keskuksen teemakuukaudet esittelevät keskuksen ajankohtaisia hankkeita, koulutusta ja tutkimusta. Teema vaihtuu kuukausittain. Poikkeuksellisesti joulu-tammikuun kestävänä pidempiaikaisena teemana on kansainvälinen hankeyhteistyö. Aiempiin teemakuukausiin pääset tutustumaan sivun alaosasta.

Kansainvälinen hankeyhteistyö

Päivitämme sivua.

Teemakuukauden sisällöt

Asiantuntijat esittelyssä

Hankkeet ja muu teemaa edistävä toiminta

Aiemmat teemakuukaudet

Muutosjoustavuus

Muutosjoustavuus

Yhteiskunnalliset järjestelmät ovat entistä haavoittuvampia ja muutokset yllätyksellisiä. COVID-epidemian nopea eskaloituminen pandemiaksi ja meneillään oleva energiakriisi osoittivat viimeistään, että toimintaympäristöt voivat muuttua nopeasti. Esimerkiksi toimitusketjujen muuttumisella ja häiriintymisellä on nopeita vaikutuksia ulkomaankaupasta riippuvaiseen Suomeen.

Muutokset voivat olla myös tiedossa ja toteutua pidemmän ajan aikana, mutta silti aiheuttaa epävarmuutta. Esimerkiksi hyvinvointialueet aloittavat vuonna 2023, mutta vielä ei täysin tiedetä, mihin kaikkeen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksella tulee olemaan vaikutuksia. Tai kestävyyssiirtymään tarvittavan yhteiskunnallisen muutoksen lähtökohdat tiedetään, muttei välttämättä, miten sitä johdetaan tai organisoidaan. 

Organisaatioiden menestystekijäksi on noussut yhä vahvemmin muutosjoustavuus eli resilienssi, jolla tarkoitetaan muun muassa kykyä ennakoida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, selviytyä muutoksista uusia ratkaisuja tekemällä sekä oppia muutoksesta. Ennakoinnin avulla voidaan hallita epävarmuutta ja tehdä vaihtoehtoisia suunnitelmia ja päätöksiä, jotka edistävät organisaatioiden elinvoimaisuutta.

Brahea-keskuksen vahvuutena on jo yli kolme vuosikymmentä ollut tiiviit yhteydet sidosryhmiin sekä yliopiston yhteiskunnallisten tehtävien toteuttaminen. Monitieteistä tutkimusta, koulutusta sekä kehittämistoimenpiteitä yhdistämällä voidaan vaikuttaa eri tasoilla: muutosjoustavuutta tarvitsevat niin yksilöt, työyhteisöt kuin yhteiskunta laajemminkin.

Brahea-keskuksen muutosjoustavuutta edistävää työtä esitellään marraskuussa erilaisten blogikirjoitusten ja somepäivitysten muodossa. Turun yliopiston blogissa tullaan muun muassa kertomaan, miten teema näkyy Brahea-keskuksen toiminnassa, mihin tai keihin muutosjoustavuuden edistäminen vaikuttaa sekä esimerkkejä aiheesta. Linkit teemakuukauden sisältöihin samoin kuin asiantuntijoiden ja hankkeiden esittelyt löydät tältä sivulta. 

Blogikirjoituksia muutosjoustavuudesta

Muutoskyvykkyys on notkeutta yrityksen arjessa

Ketterästi digi – kunnankokoiset toteuttamismahdollisuudet Varsinais-Suomessa

JÄRKEVÄ-hankkeen matkassa osa 1: Miten data valjastetaan palvelemaan järjestöjen tavoitteita?

JÄRKEVÄ-hankkeen matkassa osa 2: Mitä järjestöjen digiosaamisesta opittiin?

 

Asiantuntijat esittelyssä

Heli Trapp toimii Turun yliopiston Brahea-keskuksessa koulutuspäällikkönä. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus jatkuvan oppimisen ja työelämän kehittämishankkeista sekä niiden johtamisesta. Heli on perehtynyt viime aikoina erityisesti muutosjoustavuuden eli resilienssin kehittämiseen. Lisäksi hänen mielenkiinnon kohteinaan ovat työhyvinvointi, asiantuntijoiden oppimisympäristöjen kehittäminen, työnohjaus, arviointimittaristojen rakentaminen sekä erilaisten kehitys- ja muutosprosessien fasilitointi. Heli on valmentanut esihenkilöitä ja johtoryhmiä sekä työnohjaajaksi ja prosessikonsultiksi opiskelevia. Hän on ollut kehittäjänä ja tutkijana myös monissa valtakunnallisesti merkittävissä hankkeissa, jotka ovat liittyneet asiantuntijuuden ja joustavien oppimisympäristöjen kehittämiseen. KM, opettaja, työnohjaaja ja prosessikonsultti, Systeeminen business coach, mestarifasilitaattori, työhyvinvointivalmentaja ja työyhteisösovittelija sekä positiivisen psykologian opiskelija.

Tiina Anttila työskentelee Turun yliopiston Brahea-keskuksessa projektipäällikkönä. Hän on toiminut jatkuvan oppimisen ja monimuotoisten oppimisprosessien, organisaatioiden kehittämisen ja työhyvinvoinnin teemojen parissa vuodesta 1993. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat aikuisten oppiminen ja asiantuntijuuden kehittyminen, työnohjaus sekä psykoterapeuttinen näkökulma kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tiina on toiminut projektipäällikkönä ja projektiasiantuntijana useissa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, joissa on kehitetty mm. yliopistojen jatkuvan oppimisen prosesseja ja rakenteita, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista sekä asiantuntijuuden osoittamista. Tuorein työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvä hanke oli Hyvä, parempi, tuottava (ESR 2018–2021), jossa kehitettiin tapoja vahvistaa ikääntyvien työntekijöiden työhyvinvointia ja työurien pidentämistä. KM, opettaja (psykologia, terveystieto ja kasvatustiede), psykoterapeutti, univalmentaja, työnohjaaja, prosessikonsultti ja työyhteisösovittelija.

Reima Helminen on Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen (MKK) erikoistutkija. Hän on toiminut Suomen meriliikenteen ja siihen liittyvän ulkomaankaupan sekä meriliikenteeseen linkittyvien maakuljetusten (maantie ja rautatie) sekä satamatoiminnan tutkimus- ja kehityshankkeissa. Osa hankkeista on kohdistunut huoltovarmuuden ja yritysten jatkuvuudenhallinnan teemaan. Parempi varautuminen tukee yritysten toiminnan jatkuvuutta logistiikan disruptiotilanteissa. Varsinais-Suomen yritysten resilienssin tukeminen merilogistiikan häiriöiden varalta -hanke (VSResilienssi) tukee Varsinais-Suomen yritysten varautumista merilogistiikan häiriöihin, erityisesti koskien Saaristomeren halki kulkevaa Turkuun ja Naantaliin johtavaa reittiä.

Johanna Aaltonen toimii Brahea-keskuksessa projektipäällikkönä ja aluekehittämiseen keskittyvänä asiantuntijana. Aluekehittämisen lähtökohtana voi olla esimerkiksi muuttuviin olosuhteisiin sopeutuminen tai laajentuminen uuteen ja uusien ratkaisujen etsiminen. Johannan hankkeissa kohderyhminä ja/tai yhdessä tekemisen kumppaneina on ollut korkeakouluopiskelijoita, koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita, yrityksiä, eri ammattiryhmiä, kuntia, kansalaisjärjestöjä jne. Viimeisimpänä hän on tehnyt selvityksiä Varsinais-Suomen kuntien digitalisaatiotilanteesta ja COVID-pandemian vaikutuksista sekä järjestökentän edellytyksistä toimia digin ja tietotalousosaamisen välittäjänä maaseuduilla. Hän toimii Leader Varsin Hyvän arviointityöryhmässä. Johannaa kiinnostaa työssään kehittää selkeää ja vaikuttavaa ilmaisua sekä muotoilulähtöistä tapaa toimia.

Hankkeet ja muu teemaa edistävä toiminta

Brahea-keskuksessa tuotetaan tutkimusperusteisia koulutus- ja kehittämispalveluita. Usein nämä palvelut ja niiden pohjana oleva tutkimus ja taustaselvitykset tuotetaan hankemuodossa. Alla esittelemme Brahea-keskuksen hankkeita ja muita toimintoja, joiden läpileikkaavana yhteisenä teemana on muutosjoustavuus.

Muutoskyvykäs yritys 

Muutoskyvykäs yritys -kehityshankkeessa on rakennettu yhdessä Vaasan yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun sekä Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa yrityksille muutosjoustavuuspolku, jonka avulla yritykset voivat tunnistaa muutosjoustavuuden tilan sekä vahvistaa osaamista monipuolisen valmennustarjonnan avulla. Muutosjoustavuuspolku alkaa tunnistamalla itsearviointityökalun avulla yrityksen muutosjoustavuuden tila, jonka pohjalta yritys valitsee verkkovalmennuksia. Kehityshankkeeseen voidaan ottaa mikro- ja pk-sektorin yrityksiä Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Pirkanmaalta.

Kehityshankkeen tulokset kootaan kesällä 2023 ilmestyvään oppaaseen, joka sisältää teoriatietoa muutoskyvykkyydestä eri tasoilla sekä käytännönläheisiä arviointimittareita ja tiekarttoja yrityksen toiminnan kehittämiseksi.

Varsinais-Suomen yritysten resilienssin tukeminen merilogistiikan häiriöiden varalta (VSResilienssi)

VSResilienssi -hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti parantaa yritysten varautumista merilogistiikan häiriöihin, erityisesti koskien Saaristomeren halki kulkevaa Turkuun ja Naantaliin johtavaa reittiä. Parempi varautuminen tukee yritysten toiminnan jatkuvuutta logistiikan disruptiotilanteissa. Toissijaisesti tavoitteena on parantaa viranomaistoimijoiden valmiuksia tukea Varsinais-Suomen kärkitoimialojen resilienssiä logistiikkahäiriöissä. Samalla Saaristomeren meriväylien merkitys Varsinais-Suomen kärkitoimialoihin selvitetään/arvioidaan ja nostetaan esiin ne väylänosat, joiden osalta tilannekuvaa ja varautumista tulee kehittää. Tulosten perusteella luodaan edellytyksiä väylien tilannekuvaa parantaville investoinneille ja liikenneverkon digitalisaatiolle. Parantunut tilannekuva varmistaa puolestaan kuljetusten ja viime kädessä yritysten toiminnan jatkuvuuden Varsinais-Suomessa.

Työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseudulla (TUUMA-verkosto)

TUUMA -verkostohanke keskittyy uuden työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksien vahvistamiseen maaseutualueilla osana kestävyyssiirtymää. Verkosto paneutuu maaseudun osaamisen vahvistamiseen ja toimintaympäristön kehittämiseen tavoitteena lisätä maaseudun elinvoimaisuutta, työllisyyttä ja yritysten kilpailukykyä.

TUUMA-verkosto toimii osana maaseutupolitiikan neuvoston MANEn verkostoa, viestintää ja vaikuttamistyötä. Lue lisää maaseutupolitiikasta ja teemaverkostoista: www.maaseutupolitiikka.fi

Järjestökenttä tietotalousosaamisen välittäjänä maaseudulla

Digitalisaatiokehityksen myötä järjestöt voivat merkittävästi osallistua datan ja tiedon keräämiseen, käyttöön ja hyödyntämiseen yhteiskunnassa niin alueellisesti kuin paikallisesti. Toteutumisessa nousevat esille vuoropuhelun ja yhteistyön tarve – kehittäminen ja kumppanuudet toimivat yhteiskunnan eri toimijoiden muodostamilla monilla yhdyspinnoilla. Järjestökenttä tietotalouden edistäjänä maaseudulla (JÄRKEVÄ) -hankkeessa selvitettiin 4/2021–9/2022 näiden mahdollisuuksien toteutumista yleisesti sekä maaseuduilla. Hanke toteutettiin yhdessä TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Kainuun Nuotta ry:n kanssa.

Tutustu hankkeen Maaseutupolitiikan politiikkasuositukseen 8/2022: Järjestöt muutoksen edistäjinä ja tulevaisuuden digiyhteiskunnan rakentajina maaseuduilla.

Kuntien digiyhteiskunta- ja post-COVID-valmius – tavoitetila ja todellisuus Varsinais-Suomessa

Digikunta -hankkeessa 4/2021–6/2022 selvitettiin, millainen Varsinais-Suomen kuntien digitalisaatiotilanne on sekä millaisia digitoimenpiteitä ne ovat tehneet COVID-pandemian johdosta? Hankkeessa haastateltiin 19 kunnan, kolmen kehittämisorganisaation sekä Varsinais-Suomen liiton edustajia. Hankkeessa toteutetut kunta- ja muut haastattelut vauhdittivat pohtimaan oman kunnan tai organisaation nykytilannetta, tavoitteita ja roolia oman alueensa ja Varsinais-Suomen kehityksessä laajemmin sekä mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa digitalisaation, älykkään erikoistumisen ja aluekehittämisen teemoissa.

Hankkeen keskeiset tulokset on esitetty Yhdessä eteenpäin? Digitalisaatio Varsinais-Suomen kunnissa -selvityksessä. Selvitys on käännetty myös ruotsiksi. Alle 5 000 asukkaan kuntien haastattelujen tuloksia esitettiin tarkemmin Kuntaliiton Vieraskynä-blogissa.

Joustavaan Matematiikkaan

Joustavaan Matematiikkaan -täydennyskoulutushankkeessa on rakennettu verkossa toteutettava koulutuskokonaisuus varhaiskasvatuksesta lukion loppuun eri vuosiluokkia läpäisevän joustavan matemaattisen osaamisen ympärille. Joustavuudella tarkoitetaan kykyä käyttää matemaattista ajattelua uusissa tilanteissa ja tuottaa ongelmaan useita vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä valita niistä tilanteeseen sopivin. Joustavuuden kehittämisessä oppilaalla ja oppilasryhmillä on aktiivisempi rooli, joka sisältää matemaattisten käsitteiden ja proseduurien omaksumisen lisäksi niiden arviointia ja spontaania käyttöä eri tilanteissa.

Koulutuksen sisällöistä vastaavat yhteistyössä Turun, Oulun ja Jyväskylän yliopistojen ja Åbo Akademin asiantuntijat ja opetuksen ammattilaiset. Sisältöjen suunnittelussa on tehty yhteistyötä myös alan kansainvälisten tutkijoiden kanssa.

Kulttuurinen moninaisuus

Kulttuurinen moninaisuus ja erilaiset valmennukset ja koulutuksen niin maahanmuuttaneille kuin maahanmuuttotyön asiantuntijoille ovat merkittävä osa Brahea-keskuksen toimintaa. Brahea-keskuksen asiantuntijat työskentelevät näiden asioiden parissa kulttuurisen moninaisuuden edistämiseksi niin yliopiston sisällä kuin laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi Brahea-keskus on mukana monissa kansainvälisissä hankkeissa, joissa edistetään näitä teemoja laajemmassa eurooppalaisessa viitekehyksessä. 

Pääset tutustumaan keskuksen kulttuurista moninaisuutta edistävään työhön lokakuun ajan erilaisten blogipostausten, somepäivitysten ja podcastien muodossa. Linkit teemakuukauden sisältöihin, samoin kuin asiantuntijoiden ja hankkeiden esittelyt, löydät tältä sivulta. 

Teemakuukauden sisällöt

Brahea-keskuksen uudessa podcastsarjassa Ääniä Braheasta pääset kuulemaan, kun koulutusasiantuntija Anita Hartikaisen haastattelema suunnittelija Kia Lundqvist kertoo kulttuurisesta moninaisuudesta, urapolustaan kulttuurisen moninaisuuden pariin sekä monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksesta Monierkosta. Löydät sarjan Kulttuurinen moninaisuus -jakson täältä: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/podcast/aania-braheasta.

Anita Hartikainen, Kia Lundqvist ja Ilkka Vuolaslempi kertovat Turun yliopiston blogissa Brahea-keskuksessa tehtävästä kulttuurista moninaisuutta edistävästä työstä. Voit lukea lisää aiheesta täältä: https://blogit.utu.fi/utu/2022/10/18/brahea-keskus-kulttuurisen-moninaisuuden-edistajana/.

Anita Hartikainen ja Marja Tomberg esittelevät Brahea-keskuksen omassa Maalta ja mereltä -blogissa SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) -toimintaa Turussa ja tähän toimintaan liittyvää mentorointia Satakunnassa. Löydät tämän blogintekstin täältä: https://blogit.utu.fi/maalta-ja-merelta/2022/10/27/simhe-palveluja-turun-yliopistossa-ja-mentorointia-satakunnassa/

Asiantuntijat esittelyssä

Anita Hartikainen toimii Brahea-keskuksessa kotoutumiseen, uraohjaukseen ja verkkokoulutuksiin keskittyvänä asiantuntijana. Hän tekee väitöskirjaa aikuisille maahanmuuttajille suunnatun kotoutumiskoulutuksen verkkototeutuksista ja on kiinnostunut erityisesti siitä, miten vuorovaikutusta rakennetaan verkkoyhteisöissä, miten muotoillaan kestävää työelämää tukevaa verkko-oppimista ja millainen opettajan muuttuva rooli tässä kaikessa on. Anita vastaa keskuksen Maalta ja mereltä -blogista sekä toimii Uraohjaajat ja -valmentajat ry:n varapuheenjohtajana ja verkkosivuvastaavana. 

Heli Kamppari on pitkän linjan suomi toisena kielenä -opettaja ja maahanmuuttaneille suunnattujen koulutusten suunnittelija. Hänen erityisalaansa kielenopetuksen ja kielitaidon arvioinnin lisäksi ovat tutkintojen tunnustamisasioissa neuvominen ja ohjaaminen sekä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ura- ja koulutuspolkujen tukeminen. Ohjaustyö toteutuu tällä hetkellä Turun yliopiston SIMHE-palveluissa. Heli on ollut mukana monissa hankkeissa, joissa keskeistä on ollut osallistujien suomen kielen ja työelämätaitojen kehittäminen, uraohjaus ja valmentaminen pätevöittäviin opintoihin, viimeisimpänä ensi syksynä alkava Variantti – Maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutus. Heli toimii yleisten kielitutkintojen (OPH) suomen kielen tutkinnon arvioijana. 

Kia Lundqvist on Brahea-keskuksen kulttuuriseen moninaisuuteen ja maahanmuuttotyöhön erikoistunut suunnittelija. Hänen taustansa on vapaassa sivistystyössä ja sosiaalityössä. Kian erityisasiantuntemus kohdistuu maahanamuuttotyön osaamisen lisäämiseen sekä moninaisuuden ja osallisuuden lisäämiseen korkeakoulutuksessa. Hän on lisäksi erikoistunut pakolaislasten ja -nuorten oikeuksiin ja edistänyt osallisuuden huomioimista maahanmuuttotyössä yhdessä maahanmuuttajien ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. Kia toimii myös työnohjaajana maahanmuuttotyötä tekeville sekä yliopiston piirissä toimivissa Guided Peer Group -ohjausryhmissä. Hän toimii projektipäällikkönä SMILE-hankkeessa (Social Meaning Impact through Lifelong Learning Universities in Europe) ja osallistuu asiantuntijaroolissa kahteen Erasmus+-hankkeeseen: Dig-2-Inc (Inclusive Digital Learning) ja Promise. Hän on monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen kantava voima ja pitkäaikainen kehittäjä.  

Ilkka Vuolaslempi on kulttuurisen moninaisuuden parissa toimivan ryhmän tuorein lisäys. Hän on toiminut koulutusasiantuntijana Brahea-keskuksessa maaliskuusta 2022 lähtien. Ilkka tekee koulutus- ja uraohjausta sekä pitää kielitutkinto- ja työnhakuvalmennuksia yhdessä Anitan ja Helin kanssa SIMHEn puitteissa. Hän toimii projektipäällikkönä Dig-2-Inc ja IEUCG (Innovative European Career Guidance) -hankkeissa. Ilkka tekee suomen kielen väitöskirjaa Turun yliopiston tutkijakoulun Utuling-ohjelmassa. 

Hankkeet ja projektit sekä muu kulttuurista moninaisuutta edistävä toiminta

Brahea-keskuksessa tuotetaan tutkimusperusteisia koulutus- ja kehittämispalveluita. Usein nämä palvelut, samoin kuin niiden pohjana oleva tutkimus ja taustaselvitykset, tuotetaan hankemuodossa. Alla esittelemme Brahea-keskuksen hankkeita ja muita toimintoja, joiden läpileikkaavana yhteisenä teemana on kulttuurinen moninaisuus. 

  • SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education): Turun yliopisto on yksi SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) -vastuukorkeakouluista, jotka järjestävät koulutus- ja ohjauspalveluita maahanmuuttajille, turvapaikanhakijoille sekä jo pidempään Suomessa olleille, joilla on korkeakoulututkinto ulkomailta. Turun yliopiston SIMHE-palveluissa järjestetään esimerkiksi työnhakuvalmennusta, kielitutkintovalmennuksia, suomen kieliklinikoita sekä yksilöllistä ura- ja koulutusohjausta. Tutustu SIMHE:n verkkosivuihin.
  • SMILE (Social Meaning Impact through Lifelong Learning Universities in Europe): SMILE (Social Meaning Impact through Lifelong Learning Universities in Europe) on monikansallinen hanke, jossa tuotetaan asiantuntijayhteistyönä korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja moninaisuutta tukevia sisältöjä. SMILE-hankkeen kolme kärkeä, joihin kohdistetaan erityistä huomiota, ovat maahanmuuttajatausta, naiset ja johtajuus sekä sosioekonominen status. Tutustu SMILE:n verkkosivuihin.
  • Monierko - monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus: Monierko on monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus, joka syventää ja laajentaa kansainvälisiin muuttoliikkeisiin, maahanmuuttoon, maahanmuuttotyöhön, kotoutumiseen, kulttuuriseen moninaisuuteen sekä monikielisyyteen liittyvää osaamista ja kehittää osallistujan valmiuksia hyödyntää monikulttuurisuutta työelämän voimavarana. Nykymuotoinen koulutus on monivuotisen kehitystyön tulos, ja sen suorittaneet asiantuntijat ovat pitäneet sitä antoisana ja työtään hyvin tukevana. Haku vuosien 2023–2024 erikoistumiskoulutukseen on nyt auki 27.11.2022 asti. Löydät lisätietoa ja linkin hakemukseen Monierkon verkkosivuilta.
  • Variantti – maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutus: Variantti – maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvatuksen opettajien pätevöitymiskoulutus järjestetään toisen kerran lukuvuonna 2023–2024. Koulutukseen voi hakeutua talvella 2023 sellaiset henkilöt, jotka ovat suorittaneet varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden EU/ETA-maiden ulkopuolella ja joilla on Opetushallituksen rinnastuspäätös tutkinnostaan. Viime kerrasta voimme luottavaisin mielin todeta, että tämän koulutuksen käynyt työllistyy erittäin hyvin! Tutustu  Variantin verkkosivuihin.
  • EchooPlay (European Career Help and Occupational Orientation Play): EchooPlay on Erasmus+-hanke, jossa tehdään yhdessä italialaisten, islantilaisten ja ranskalaisten hankepartnerien kanssa lautapeli uraohjauksesta. Uraohjauksen asiantuntijat ovat tuottaneet peliin sisällöt, ja pelisuunnittelun asiantuntijat ovat luoneet peliin rakenteen, käsikirjoituksen sekä visuaalisen ilmeen. Peli käännetään jokaisen hankkeeseen osallistuvan maan kielelle, joten peliä ehkä pääsee ensi vuonna pelaamaan monissa Suomen oppilaitoksissa! Lautapelin lisäksi hankkeessa on tutustuttu Lego Serious Play -menetelmän käyttämiseen uraohjauksessa. Tutustu  EchooPlay:n verkkosivuihin.