Kansatieteen oppiaine

Kansatiede eli etnologia (European Ethnology) tutkii ihmisiä ja kulttuureja. Kansatieteen tutkimuskohteena ovat arjen ilmiöt historiassa, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. 

Kansatieteessä tutkitaan, tulkitaan ja ymmärretään yhteiskunnan monimuotoisia ilmiöitä ja niiden muutosta. Tutkimuskohteita ovat esimerkiksi aineettoman ja aineellisen kulttuuriperinnön muodot, monikulttuurisuuteen ja vähemmistöihin liittyvät kysymykset sekä ilmaston- ja ympäristönmuutos paikallisväestön kokemana. Kiinnostuksen kohteena on ihminen osana jotakin ilmiötä, toimintaa tai vuorovaikutussuhdetta. Ajallisesti tutkimuksen näkökulmat ulottuvat historiasta nykyisyyden kautta tulevaisuuteen. 

Kansatieteen avulla tavoitetaan näkökulmia paikallisesta globaaliin. Kulttuuri-ilmiöt nähdään osana laajaa eurooppalaista kulttuuriperintöä. Kansatiede on toiminnaltaan erittäin kansainvälistä, joka näkyy muun muassa laajoina ja toimivina vaihtosuhteina sekä kansainvälisinä tutkimushankkeina. Kansatieteilijä on arkielämän ilmiöiden taustojen ja kehityksen ymmärryksellä vahvasti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa ja suunnittelussa. 

Kansatieteilijät ovat kriittisiä, laajasti kulttuuriin perehtyneitä asiantuntijoita, jotka voivat työskennellä hyvin erilaisilla työelämän sektoreilla. Hänet voi tavata museossa, arkistossa, kunnan kulttuuritoimessa tai opetus- tai media-alalla. Muuttuva työelämä on tuonut uusia työskentelymahdollisuuksia. Kulttuurinen lukutaito vie kansatieteilijän usein välittäjän rooliin erilaisissa työyhteisöissä. Esimerkiksi maahanmuutto ja kotouttaminen, ilmaston- ja ympäristönmuutos sekä uudet teknologiat tuovat uusia, mielenkiintoisia haasteita myös kansatieteilijöiden työnkuviin.