Opiskelu kansatieteen oppiaineessa

Kansatieteessä koulutetaan kulttuurisiin prosesseihin ja ihmisten arjen ilmiöihin perehtyneitä, kriittisiä asiantuntijoita yhteiskunnan eri tarpeisiin. Kansatieteen opinnot tarjoavat väylän erilaisiin asiantuntija- ja kehittäjätehtäviin erityisesti kulttuurialalla.

Kansatieteen opintojen avulla opit ymmärtämään ja viestimään niistä kulttuurisista prosesseista, joita ihmisten arkielämässä on. Kansatieteilijän työkalupakkiin kuuluu olennaisena osana kenttätyötaidot, joita harjoitellaan koko opintojen ajan. Opit myös käyttämään etenkin etnografista ja kulttuurianalyyttistä tutkimusotetta sekä soveltamaan tutkittua tietoa käytäntöön. Muistiorganisaatiot kuten museot ja arkistot sekä kulttuuri-, opetus-, ympäristö- ja media- ja monikulttuurisuuteen liittyvät alat tarjoavat kansatieteilijälle laajan ja monipuolisen työkentän.

Kansatiede muodostaa yhdessä folkloristiikan ja uskontotieteen kanssa yhteisen hakukohteen. Kansatieteen opinnot koostuvat perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, joita täydentävät sivuaineopinnot ja kieliopinnot. Aineopintojen aikana tehdään kandidaatin opinnäyte eli ensimmäinen itsenäinen akateeminen tutkielma. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi tunnet kansatieteen tutkimuksen näkökulmia, metodologiaa ja tieteellisen tiedon tuottamisen perusasioita sekä olet harjaantunut käytännössä etnologisen tutkimuksen tekemiseen.

Syventävien opintojen jälkeen olet perehtynyt kansatieteen tutkimuskenttään ja oppihistoriaan sekä tutkimuksen nykysuuntauksiin ja menetelmiin. Pro gradu -tutkielmassa pääset syventymään kansatieteelliseen tutkimukseen kiinnostuksen kohteidesi mukaisesti. Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet tieteellisen tiedon ja tutkimusmenetelmien soveltamiseen. Voit toimia myös kansainvälisessä työelämässä asiantuntija- ja kehitystehtävissä.

Opintojen sisällöistä

Kansatieteen opinnot ovat monipuoliset. Opintomuotoina käytetään mm. seminaareja, luentoja, kenttätöitä ja projektimuotoista opiskelua. Opiskelun tukena hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä. Erityistä kansatieteen opinnoille on tutkimuksen integroiminen opetuksen osaksi: opiskelijat pääsevät käytännönläheisesti mukaan tutkimushankkeisiin ja kenttätöihin. Myös opinnäytteet liittyvät usein käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin.

Maisterivaiheen opintoihin kuuluu työharjoittelu. Koko opintojen ajan saat tukea ja kannustusta henkilökohtaiseen opinto- ja urasuunnitteluun.

Kansainvälisyyttä

Kansatieteen opiskelijoille on tarjolla runsaasti erilaisia vaihto-ohjelmia ja opiskelijoita kannustetaan vaihto-opiskeluun. Kansatieteellä on useita Erasmus-sopimuksia, mm. Szegedin (Unkari), Tarton (Viro), Würzburgin (Saksa), Grazin (Itävalta) ja Corkin (Irlanti) yliopistojen kanssa ja vaihtoon voi lähteä myös yliopiston muiden sopimusten avulla. Kansatieteessä käy usein vierailevia tutkijoita, jotka pitävät opiskelijoille luentoja ja erikoiskursseja.

Jatko-opiskelu

Kansatieteestä valmistuneet filosofian tohtorit työskentelevät vaativissa asiantuntijatehtävissä. Jatko-opiskelijaksi hakeutuminen kannattaa aloittaa tapaamisella professorin kanssa, jolloin keskustellaan väitöskirjan aiheesta ja tutkimussuunnitelmasta ja tarkistetaan samalla muodollisten vaatimusten täyttyminen.

Kansatieteessä kokoontuu professorin johtama jatkokoulutusseminaari. Yhteistyötä tehdään erityisesti Helsingin yliopiston kansatieteen ja Åbo Akademin Nordisk etnologi -oppiaineen kanssa. Jatko-opiskelijoita kannustetaan verkostoitumaan ja mm. osallistumaan kansainvälisiin konferensseihin.