Laitoksen tutkijoiden tutkimushankkeet

Laitoksen tutkijat ovat mukana useissa tutkimushankkeissa.

Veronika Laippala

Suomenkielinen internet kieliaineistoksi - Finnish Internet Parsebank

Hanke tuottaa automaattisen morfosyntaktisen analyysin avulla vapaasti saatavilla olevan kieliaineiston, jonka lähteenä on koko suomenkielinen Internet. Morfosyntaktisten merkintöjensä, kokonsa ja sisältämänsä kielellisen variaation ansiosta aineisto tarjoaa uusia mahdollisuuksia kielentutkimukselle ja suomenkielisten kieliteknologiasovellusten kehittämiselle. Lisäksi hankkeessa kehitetään helppokäyttöinen verkkokäyttöliittymä, jolla aineistosta voi hakea sanoja ja morfologisia tai syntaktisia muotoja.

Yhteyshenkilö: Veronika Laippala
Yhteishanke Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen kanssa
Koneen säätiö 2013-2017

> Hankkeen verkkosivusto

Uutinen, mielipide vai jotain muuta? Erilaiset tekstit ja niiden automaattinen tunnistus monikielisestä internetistä.

Kielentutkimusta ja koneoppimista yhdistämällä hanke tarkastelee erilaisia internetissä käytettäviä tekstejä ja kehittää näitä automaattisesti tunnistavan järjestelmän. Erottamalla toisistaan esimerkiksi käyttöohjeet, tapahtumista neutraalisti raportoivat uutiset ja kirjoittajan mielipiteitä sisältävät tekstit, hanke tuottaa tärkeää tietoa viestinnästä internetissä ja parantaa internetin tietomassojen saavutettavuutta. Erilaisia tekstejä tunnistavaa järjestelmää sovelletaan jakamaan tutkimusryhmän aiemmin kokoamat, miljardeja sanoja käsittävät suomen- englannin- ranskan- ja ruotsinkieliset internetistä kootut aineistot alakorpuksiin. Tämä lisää näiden käyttöarvoa merkittävästi.

Emil Aaltosen säätiö 2019-2021

> Hankkeen verkkosivusto

Milla Luodonpää-Manni

Tieteellisten termien kehityskaari: antiikista nykypäivään ja kohti tulevaa

Hankkeen tavoitteena on (1) selvittää yleistieteellisten termien kehityskaarta antiikista nykypäivään sekä (2) kehitellä pedagogisia työkaluja näiden termien käytön opetukseen. Yleistieteelliset termit muodostavat tärkeän tutkimuskohteen, sillä niillä on keskeinen asema tieteen tekemisessä ja tieteellisen tiedon rakentumisessa. Niillä viitataan perustavanlaatuisiin tieteellistä tutkimusta koskeviin käytäntöihin ja käsitteisiin, kuten esimerkiksi teoriaan, hypoteeseihin ja menetelmiin.

Rahoitus: Varsinais-Suomen rahasto (12 kk)
Tutkimusryhmä: Milla Luodonpää-Manni, Veronika Laippala, Filip Ginter, Cristelle Cavalla, Hoai Tran, Minna Seppälä

 

Tieteellisten termien käyttö: Kielelliset rutiinit suullisessa akateemisessa diskurssissa

Hankkeen tavoitteena on selvittää yleistieteellisten termien käyttöön liittyviä kielellisiä rutiineja erityisesti suullisessa akateemisessa diskurssissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Université Grenoble Alpes -yliopiston kanssa. Hankkeen tulokset julkaistaan kokoomateoksessa, jonka toimittajia ovat Francis Grossmann, Milla Luodonpää-Manni ja Agnès Tutin.

Rahoittajat ja kesto: Turun ja Grenoblen yliopistot 2018–2020
Tutkimusryhmä: Milla Luodonpää-Manni, Francis Grossmann, Agnès Tutin, Hanna Jokela, Camille-Astrid Alcouffe, Julie Montel, Kim Lehtonen, Julia Heino

Keiden hyvinvointivaltio?

Hankkeessa tuotamme uutta tutkimustietoa siitä, kuinka hyvinvointikansalaisuus rakentuu kielen kautta. Tutkimuskohteena on diskurssi, eli kaikki kielenkäyttö kontekstissaan ja erilaiset kielenkäyttötavat, jotka heijastavat jotain näkökulmaa.  Hyvinvointidiskurssia lähestytään kahdesta näkökulmasta: tutkimme sitä, kuinka hyvinvointivaltiosta puhutaan yhtäältä “virallisissa” institutionaalisissa teksteissä ja toisaalta “epävirallisissa” Suomi24-verkkokeskusteluissa.

Rahoittaja ja kesto: Turun yliopisto 2017–2019
Tutkimusryhmä: Milla Luodonpää-Manni, Jarmo Harri Jantunen, Anne-Maria Karjalainen, Veronika Laippala, Lotta Lehti

Raita Merivirta

Suomenkielinen lastenkirjallisuus jälkikoloniaalisesta näkökulmasta

Käynnissä oleva tutkimukseni liittyy brittiläisten imperialististen lastenkirjallisuuden käännöksiin ja sirkulaation Suomessa sekä näiden käännösten vaikutukseen suomalaiseen lastenkirjallisuuteen ajalla 1880-1970.

Irlantilainen elokuva ja sen historia

Toinen keskeinen tutkimushankkeeni liittyy irlantilaiseen elokuvaan ja sen historiaan. Tutkin eräiden irlantilaiselokuvien arkistoista löytyviä käsikirjoitusversioita, niiden kehitystä ja vaihtoehtoisia versioita.

Artikkeli Margaret Thatcherista

Viimeistelen myös artikkelia, joka koskee Margaret Thatcheria IRA-vankien nälkälakkoa käsittelevissä elokuvissa Some Mother's Son (1996) ja Hunger (2008).