Uskontotieteen oppiaine

Uskontotiede tutkii uskonnollisia ja uskontoon kytkeytyviä ilmiöitä, käytäntöjä, perinteitä ja instituutioita eri aikoina ja eri kulttuureissa. Näihin ilmiöihin lukeutuvat myös monet henkiset ja uskonnottomat katsomukset.

Uskontotiede on lähtökohdaltaan monitieteinen tieteenala, jossa voidaan tuottaa monenlaisia aineistoja, kuten kyselyitä, haastatteluja ja havaintoja sekä hyödyntää jo olemassa olevia aineistoja kuten arkistoja ja mediaa. Turun yliopiston uskontotieteessä on erityisen vahva antropologiaan ja etnografiseen kenttätyöhön perustuva ote, jossa tutkijat vievät kysymyksensä, näkökulmansa ja menetelmänsä sinne, missä tutkittavat ihmiset ja ilmiöt kohtaavat 

Uskontotiede kouluttaa katsomusaineiden – uskonnon ja elämänkatsomustiedon - opettajia sekä kulttuurialan ammattilaisia. Uskontotieteen näkökulmat ja menetelmät tarjoavat käyttökelpoisia ja joustavia välineitä työelämään kulttuurin ja yhteiskunnan eri tehtävissä Suomessa ja maailmalla. 

Uskontotiede on yksi kulttuurien tutkimuksen oppiaineista ja kuuluu Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen osana humanistista tiedekuntaa.

Tutustu uskontotieteen oppiaineeseen