Monikulttuurisuus opetustyössä

Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutuksen eli Moni-ope-erkon 30 op tavoitteena on kouluttaa kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden erityisasiantuntijoita kasvatus- ja opetusalalle ja antaa uusia näkökulmia tarkastella moninaisuuden kenttää laajemmin. Koulutus tukee verkostoitumista alan eri toimijoiden kesken. Kouluttajina toimivat sekä kotimaiset että ulkomaiset alan asiantuntijat.

Moni-ope-erkon osallistuja

 • saa välineitä tarkastella ja kehittää osaamistaan, työtään ja työyhteisöään kielellisesti ja kultuurisesti tietoisemmaksi ja vastuullisemmaksi.
 • perehtyy monipuolisesti kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen.
 • saa käytännön apuvälineitä ja menetelmiä sekä uutta tutkimustietoa liittyen kielellisesti ja kulttuurisesti vastuulliseen opettajuuteen.
 • voi koulutuksen jälkeen toimia alan kehittäjänä, kouluttajana ja asiantuntijana omassa työyhteisössään tai laajemmin kunnassa, kansallisessa tai kansainvälisessä yhteistyössä.
 • laatii omien tavoitteiden pohjalta kehittämishankkeen, jonka voi toteuttaa omassa työyhteisössä.

Tutustu koulutukseen

Opetussuunnitelma

Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutuksen suorittanut saa valmiuksia kulttuuri- ja kielitietoisen opetuksen toteuttamiseen sekä yleisimmin kulttuurien väliseen viestintään. Hän kehittää valmiuksiaan toimia kulttuurisesti moninaisissa opetustilanteissa. Tavoitteena on perehtyminen kulttuuriseen moninaisuuteen tekijänä, joka vaikuttaa kouluun, koulutusjärjestelmiin ja yhteiskuntaan. Tavoitteena on myös alan keskeisen tutkimuksen seuraaminen. Opintokokonaisuus antaa osallistujille välineitä kehittää koulua ja omaa työtään siten, että ne nykyistä paremmin vastaavat kielellisesti, kulttuurisesti ja etnisesti moninaistuvan yhteiskunnan tarpeita.

Erikoistumiskoulutukseen sisältyvät opinnot 30 op

 1. Kulttuurinen monimuotoisuus koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnassa 5 op
 2. Kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus ja vastuullisuus opetustyössä 7 op
 3. Identiteetin ja äidinkielen tukeminen kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä 4 op
 4. Arviointi kulttuurisesti moninaisessa opetustyössä 4 op
 5. Kehittämishanke 10 op

Tutustu tarkemmin opetussuunnitelmaan 2018-2019.

Opettajat

Opettajina koulutuksessa toimivat oman alansa huippuosaajat.

Jenni Alisaari

Jenni Alisaari

Yliopisto-opettaja Jenni Alisaari toimii koulutuksen vastuuopettajana. Jenni Alisaari on toiminut S2-opettajana turkulaisissa alakouluissa vuosina 2007–2013 ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella syksystä 2013 lähtien.

Jenni Alisaari teki väitöskirjansa laulamisen käytöstä S2-opetuksessa. Lisäksi hän tekee tutkimusta opettajien kieli- ja kulttuuritietoisuudesta yhdessä professori Nancy Comminsin ja yliopisto-opettaja Emmanuel Acquahin kanssa.
 
Jenni Alisaari valittiin vuoden 2013 Suomi toisena kielenä -opettajaksi. ​Valintakriteereitä olivat opettajan innostuneisuus ja innostavuus, opettajan ansiot alan pedagogisessa kehittämisessä sekä opettajan halukkuus jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan muille opettajille. Alkuvuodesta 2016 hänet valittiin valtakunnallisen S2-yhdistyksen puheenjohtajaksi. 

Heli Vigren

Heli Vigren toimii yliopisto-opettajana Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella.

Emmanuel Acquah

Emmanuel Acquach

Emmanuel Aquah is an Assistant Professor In Minority Studies at the Faculty of Education and Welfare Studies of the Åbo Academi University where he works on the development of teachers' attitudes, skills and knowledge about working effectively with multicultural and multilingual learners. The bulk of his work lies in the integration of coursework in culturally and linquistically responsive teaching into teacher preparation and itsimpact on students awereness and practices. His research also focuses on investigating the knowledge of current and practicing teachers regarding culturally and  linguistically responsive teaching in order to devise appropriate professional development supports, as well as educational language games.

Nancy Commins

Nancy Commins

Nancy Commins toimii Emeritius professorina Colorado Denverin yliopistossa Yhdysvalloissa ja vierailevana professorina Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella.

Vuosina 2011-2012 Nancy Commins toimi Turun yliopiston Fulbright-tutkijana projektissa Immigrant integration: Preparing the next generation of teachers.

Nancy Comminsilla on melkein neljänkymmenen vuoden kokemus työskentelystä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden, opiskelijoiden ja kasvattajien kanssa. Hän on tehnyt huomattavan uran kieli- ja kulttuuritietoisen opettajuuden edistämiseksi.

Nancy Commins on tehnyt pitkään tutkimusta kieli- ja kulttuuritietoisesta opettajuudesta ja siitä, miten opettajien koulutusta voidaan kehittää vastaamaan kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisen yhteiskunnan tarpeisiin.

Nancy toimii Opettajankoulutuksen kehittämishanke Divedissä kouluttajana ja erityisasiantuntija.

Samran Khezri

Samran Khezri

Samran Khezri toimii päätoimisena opettajana ja opettajaopiskelijoiden harjoitteluohjaajana Turun normaalikoulussa. Hän on opettanut vuodesta 1999 lähtien eri tehtävissä.
Samran Khezri on kiinnostunut erityisesti maahanmuuttajaoppilaiden koulunkäyntiin liittyvistä asioista ja kodin ja koulun välisen yhteistyön merkityksestä oppilaiden koulumenestyksessä.
 
Hän tutkii maahanmuuttajien identiteettiä ja niitä tekijöitä, jotka edesauttavat pakolaisia ja maahanmuuttajia löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa ja menestymään työ- ja opiskelu-urallaan.

Hakeminen

Hakuaika päättyi 12.8.2019. Hakijoiden vähäisyyden vuoksi erikoistumiskoulutusta ei valitettavasti toteuteta.

 

Valintaperusteet 2019

Hakukelpoisuus

Voit hakea koulutukseen, jos

 • olet luokanopettaja, aineenopettaja tai muu kasvatus- ja koulutusalan toimija,
 • sinulla on soveltuva yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto ja
 • sinulla on vähintään kolme vuotta opetus- ja/tai kasvatusalan työkokemusta.

Sinulla tulee olla myös mahdollisen työnantajan puolelta vahva tarve erikoistumiselle.

Hakeminen

Hakuaika alkaa 18.4.2019 ja päättyy 12.8.2019.

Hakemukseen tulee liittää sähköisenä versiona (esim. skannattuna) seuraavat dokumentit:

 • tutkintotodistus/-todistukset, josta hakuedellytyksenä oleva soveltuva yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto käy ilmi
 • CV, josta hakuedellytyksenä oleva kokonaisuudessaan vähintään kolmen vuoden opetus- ja/tai kasvatusalan työkokemus käy ilmi
 • mahdollisen työnantajan suositus ja suostumus erikoistumiskoulutuksen suorittamiselle
 • motivaatiokirje (enintään 2 sivua), jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin:
  • Miksi haet erikoistumiskoulutukseen ja mitä hyötyä sen suorittamisesta on työyhteisöllesi?
  • Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oman asiantuntijuutesi kehittymiselle?

Valintamenettely

Koulutukseen valitaan enintään 20 hakuehdot täyttävää hakijaa motivaatiokirjeen perusteella. Jotta koulutus voidaan toteuttaa, tule siinä olla vähintään 10 osallistujaa.

Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö

Tulokset julkaistaan viimeistään 16.8.2019. Koulutukseen ja varasijoille valituille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Valintaan tyytymätön voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön tiedekunnalle 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta

Koulutukseen hyväksyttyjen on ilmoitettava 30.8.2019 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta tai peruuttamisesta lomakkeella. Linkki lomakkeeseen lähetetään hyväksymissähköpostin mukana. Mikäli vahvistusta ei saada 30.8.2019 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikastaan. Lisäksi koulutuksen aloittaminen edellyttää ilmoittautumista Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijaksi. Ilmoittautuminen tehdään em. lomakkeella.

Hinta ja rahoitus

Erikoistumiskoulutukset perustuvat monikanavarahoitukseen. Ensimmäisiin erikoistumiskoulutuksiin on saatu rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja näin koulutusmaksut on saatu todellisia kustannuksia huomattavasti alemmiksi.

Moni-ope-erikoistumiskoulutuksen (30 op) hinta on 60 euroa/op eli yhteensä 1 800 euroa noin 1,5 vuoden aikana. Maksun voi maksaa useammassa erässä. Maksuun voivat osallistua sekä työnantaja että koulutettava tai jokin muu taho.

Opetusaikataulu

Koulutus kestää noin puolitoista vuotta ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena.

Syksyllä 2018 alkanut koulutus

Koulutus järjestetään 6.9.2018-8.11.2019 välisenä aikana sisältäen kymmenen kertaa yksi tai kaksi lähipäivää. Lähipäivien opetusajankohdat ovat pääsääntöisesti torstaisin klo 17–20 ja perjantaisin klo 9–16. Lähipäivien suunnitellut ajankohdat:

6.-7.9.2018, Turku
29.9.2018, Tampere 28.9.2018, Turku muutos 12.9.
12.-13.10.2018, Tampere 11.-12.10.2018, Turku muutos 12.9.
25.-26.10.2018 1.-2.11.2018, Turku muutos 21.8.
17.-18.1.2019, Turku
31.1.-1.2.2019, Turku
28.-29.3.2019, Turku
11.-12.4.2019 9.-10.5.2019, Turku muutos 6.6.
28.9.2019, Turku
7.-8.11.2019, Helsinki tai Turku

Kokemuksia koulutuksesta

"Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutus vahvisti ammatillista identiteettiäni, ja sain koulutuksesta itsevarmuutta työssäni suomen kielen opettajana. Olen koulutuksen ansiosta verkostoitunut laajasti sekä alan asinatuntijoiden että kollegojen kanssa. Koulutuksessa saimme runsaasti tietoa alan uusimmista tutkimuksista, opetusmenetelmistä ja ylipäänsä siitä, mitä monikulttuurisella kentällä tapahtuu. Tunnen nyt olevani oman alani asiantuntija!"

"Eniten koulutus muutti omaa ajatteluani ja käynnisti ajatustyön, joka jatkuu edelleen..."

"Olen kokeillut koulutuksessa esiteltyjä työtapoja ja materiaaleja. Käytän enemmän aikaa todelliseen oppilaantuntemukseen. Haluan olla läsnä S2-oppilailleni. Yhteistyö muiden S2-oppilasta opettavien opettajien kanssa on sujuvampaa."

"Kielitietoisuuteni on lisääntynyt."

"Opettajan täytyy olla ajassa kiinni. Monikulttuurisuus on tätä päivää. Opettaja tarvitsee työkaluja arjessa selviämiseen monikulttuuristen oppilaiden kanssa. Laajempaa ymmärrystä asioista!"

- Moni-ope-erkolaiset 2016–2017

Tutustu kehittämishankkeisiin

Ensimmäisessä koulutuksessa tehdyt kehittämishankkeet

Elina Kesvatera: Kohti kulttuurisesti vastuullista opetusta ja koulua

Anne Kuronen: "Se tulee yksi hyvä päivä"

Laura Leminen: Kielitietoisuus esiopetuksessa

Ulla Pajanen: Kielitietoinen matematiikan opetus monikieliselle opiskelijaryhmälle

Hanna Kaisa Piironen: Näkökulmia valmistavan opetuksen järjestämiseen ja oppilaiden tuki perusopetukseen siirryttäessä

Laura Skaffari: Maahanmuuttajanuorten koulutuspolku Lohjalla - kohti toimivaa kokonaisuutta

Toisessa koulutuksessa tehdyt kehittämishankkeet

Ia Könni: SELKO-TUTORIAL - Huoltajatunnusten luominen Wilmaan

Heidi Matikainen: Kohti kieli- ja kulttuuritietoista opetusta - Naantalin opetus- ja kasvatustoimen yhtenäistä toimintakulttuuria kehittämässä

Heidi Naukkarinen ja Anne Tiermas: Integraatiota ja inkluusiota - valmistavan opetuksen hyvät käytänteet

Mona Reku: Kielitietoinen Opetus Kielitietoisessa Koulussa - esittelyvideo

Elena Ståhle: Historian oppimateriaali monikielisille oppilaille