Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen teoriakoulutus

Teoriakoulutus on syventävää ja erikoisalalla toimimisen kannalta tärkeitä aihekokonaisuuksia käsittelevää opetusta. Suoritettavien kurssien tulee muodostaa erikoistumisen kannalta mielekäs kokonaisuus. Suunnitelma eri osa-alueista tehdään henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan. Koulutuksen vastuuhenkilö hyväksyy suunnitelman. Osallistuminen osoitetaan erillisillä todistuksilla. Kurssitodistuksen tulee sisältää osallistujan nimi, kurssin ajankohta, tuntimäärä ja ohjelma.

Sosiaali- ja terveysministeriön erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta säätelevän asetuksen (56/2015, muutettu asetuksella 55/2020; 6 § ja 7§), yliopistojen yhteisesti laatimien koulutusvaatimusten ja erikoisalakohtaisten opetussuunnitelmien mukaan erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutuksen suorittamiseksi lääkärin tai hammaslääkärin on suoritettava yliopiston hyväksymä teoriakoulutus.

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa on käytössä yhteinen teoriakoulutuksen sähköinen hallintajärjestelmä, KOPI-järjestelmä. Erikoistuva lääkäri voi selailla yliopiston hyväksymiä koulutuksia KOPI-järjestelmässä.
Ammatillisen jatkokoulutuksen opinto-oppaat.

Koulutuksen järjestäjät anovat erikoisalakohtaisia koulutustunteja KOPI-järjestelmän kautta. Linkki koulutuksen hakulomakkeeseen löytyy alta kohdasta Teoriakoulutuksen järjestäjille. Koulutukset hyväksytään siinä yliopistossa, jonka alueella koulutus järjestetään.

Teoriakoulutuksen järjestäjille

Kurssien anominen

Koulutuksen järjestäjän tulee tutustua huolella seuraaviin ohjeisiin ennen hakulomakkeen täyttöä:

 • Kurssien hyväksymistä teoriakoulutukseksi haetaan etukäteen. Hakemuksen käsittely eri vaiheineen kestää noin neljä (4) viikkoa. Koulutuksen järjestäjän tulee huomioida, että tilaisuus julkaistaan KOPI-järjestelmän hakukoneessa vasta hyväksymisprosessin jälkeen.
 • Yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat ovat yhteisesti sopineet, että hyväksymistä teoriakoulutukseksi haetaan etukäteen siltä koulutusyksiköltä, missä on kurssin suunnittelu- ja järjestämisvastuu.
 • Täysin ulkopuoliset järjestäjät pyytävät hyväksymistä lähimmästä kyseisen erikoisalan koulutusta järjestävästä yliopistosta.
 • Koulutuksen järjestäjältä edellytetään palautteen keräämisestä koulutuksesta. Koulutuksen järjestäjän on pyydettäessä annettava palautteen yhteenveto ja osallistujien lukumäärätieto tiedekunnan käyttöön arviointia varten.
 • Koulutuksen suunnittelusta tulee vastata vähintään jonkun haetun erikoisalan erikoislääkäri tai lääkäriyhdistys. Koulutus voidaan hyväksyä erikoistumiskoulutukseksi myös muille erikoisaloille.
 • Missä tahansa yliopistossa hyväksytty kurssi hyväksytään kaikissa yliopistoissa teoriakoulutukseksi.
 • Kursseista ja koulutustilaisuuksista tulee tiedottaa hyvissä ajoin etukäteen esimerkiksi Duodecimin ja Suomen lääkäriliiton koulutuskalentereissa sekä Lääkärilehdissä.
 • Mikäli koulutus soveltuu lisäkoulutusohjelman teoriakoulutukseksi, haetaan koulutustunteja lisäkoulutusohjelmasta päävastuussa olevalta erikoisalalta. Tieto merkitään lisätietoihin.

Koulutuksen järjestäjää, sisältöä ja kestoa koskevat vaatimukset

 • Teollisuus tai yritys ei voi olla yksin koulutuksen järjestäjänä. Yksityisten yritysten tulee valmistella ja järjestää koulutus niin, että mukana on aina lääketieteellinen taho, kuten yliopisto, klinikka tai erikoisalayhdistys. Ulkopuolisten järjestäjien tulee selkeästi raportoida yhteistyö lääketieteellisten tahojen kanssa (erikoislääkäritoimikunta 1.12.2009 6§).
 • Toimipaikkakoulutusta ei hyväksytä teoriakoulutukseksi. Kohderyhmä ei saa olla rajattu esim. tietyn klinikan henkilökunnalle.
 • Koulutuksissa ei tulisi olla sponsorin (yrityksen) edustajan koulutuspuheenvuoroa. Näistä puheenvuoroista ei myönnetä koulutustunteja.
 • Lisäksi on toivottavaa, että ohjelman aiheiden otsikoinnissa ja lomakepohjassa ei näy kauppanimiä tai logoja.
 • Hakulomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää. Tieto palautteen keruusta lisätään hakemukseen. Yksityiskohtainen ohjelma liitetään hakemukseen. Ohjelmassa on ilmoittava luennoitsijoiden arvo- tai tehtävänimike sekä työnantaja tms. affiliaatio. Mahdolliset vaatimukset etukäteismateriaalista ja -valmistumisesta kerrotaan. Mikäli kyseessä on laajempi kokonaisuus, johon sisältyy tehtäviä tai kuulustelu, luetellaan tarvittava kirjallisuus.
 • Tunteja haetaan niille erikoisaloille, joihin koulutus liittyy. Ei ole toivottavaa, että koulutuksen järjestäjä hakee kaikille mahdollisille aloille tunteja, mikäli koulutus todellisuudessa koskee vain osaa aloista.
 • Erikoisalan koulutustilaisuuden minimipituus on kolme (3) opetustuntia. Yhtä opetustuntia vastaa 45 minuutin luento tai muu lähiopetustilanne. Koulutuksen järjestäjän tulee laskea koulutuksen pituus (=haettavat tunnit) siten, että koulutuksen kestosta vähennetään pois aloituspuheenvuorot, tauot, sairaalaan tutustumiskierrokset, näyttelyihin tutustumiset, kokoukset ja sponsorien tilaisuudet.
 • Yhdelle erikoisalalle voidaan myöntää alle kolme (3) koulutustuntia, mikäli koulutustilaisuuden kesto on vähintään kolme (3) opetustuntia.
 • Yhdestä pitkästä tai useamman päivän mittaisesta koulutuksesta ja verkkokoulutuksesta hyväksytään vain poikkeustapauksissa yli 15 tuntia.
 • Sisätautialoilla yhdestä koulutustilaisuudesta voidaan hyväksyä maksimissaan 10 tuntia koulutuksen kestosta riippumatta
 • Verkkokursseista tulee ilmoittaa kurssin järjestäjän verkkosivusto sekä salasana, jolla kurssia arvioivat alan vastuuhenkilöt voivat kirjautua järjestelmään. Salasanan voi ilmoittaa lisätietokentässä.
 • Kun kurssi on hyväksytty teoriakoulutukseksi, se julkaistaan KOPI-järjestelmässä. Koulutuksen järjestäjälle ilmoitetaan koulutuksen hyväksymisestä ja julkaisemisesta sähköisesti. Ilmoitukseen sisältyy linkki julkaistuun koulutukseen sekä päätöksen tulostusnäkymään. Kirjallinen päätös lähetetään vain sitä pyydettäessä.

Henkilötietojen käsittely

 • Hakulomakkeessa esitetyt tiedot (myös yhteystiedot) tulevat sellaisenaan näkyviin KOPI-järjestelmän julkiseen koulutustilaisuuksien hakukoneeseen.
 • Täyttämällä ja lähettämällä sähköisen hakemuksen, lomakkeen täyttäjä hyväksyy sen, että hänen henkilötietojaan käsitellään.
 • Yhteystiedoilla tarkoitetaan organisaation yhteystietoja. Koulutuksen järjestäjän ei tule ilmoittaa omia, henkilökohtaisia yhteystietoja.
 • Yhteystiedoista on välttämätöntä ilmoittaa vain sähköpostiosoite, jonne päätös tilaisuuden hyväksymisestä toimitetaan ja johon tilaisuudesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä.
 • Kurssi-ilmoitusten mukana annetut yhteystiedot poistetaan viiden vuoden jälkeen.

 

Teoriakoulutuksen hakemuslomake. Sama lomake myös PGE:n sivuilla, joiden kautta voi hakea tarvittaessa opintopisteitä myös tohtorikoulutukseen.
 

PGE:n järjestämät jatko-opintokurssit- sivulla voi selata PGE-yksikön järjestämää muuta jatkokoulutustarjontaa.

 

 

 

Matka-apurahat työpaikan ulkopuoliseen koulutukseen
Lääketieteellisen tiedekunnan ammatilliseen jatkokoulutukseen tarkoitettu matka-apurahan ja matkakulukorvauksen haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Syksyn haussa haetaan matka-apurahoja tai matkakulukorvausta ajalle 1.1. – 31.8. ja keväällä ajalle 1.6. – 31.12. Syksyn hakuaika on loka-marraskuussa ja kevään huhti-toukokuussa. 
 
Hakeminen
 
Matka-apurahaa tai matkakulukorvausta voivat hakea erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutusta suorittavat opiskelijat.
 • Hakijalla tulee olla opinto-oikeus erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutukseen
 • Matka on tehtävä kokonaisuudessaan hakemusta koskevana aikana eli matkan on sekä alettava että päätyttävä kyseisenä aikana (1.1. – 31.8. tai 1.6. – 31.12.)

Matka-apurahaa tai matkakulukorvausta haetaan sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeelle julkaistaan tällä sivulla, kun hakuaika alkaa. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa koulutuksen, kongressin tai vastaavan ohjelma sekä lyhyt selvitys opiskelun tämänhetkisestä vaiheesta sekä perustelu sille, miksi hakija katsoo olevansa oikeutettu matka-apurahan tai matkakulukorvauksen saaja. Lomaketta ei voi täyttää hakuajan ulkopuolella.

Matka-apuraha/matkakulukorvaus ajalle 1.6. - 31.12.2021, hakuaika on 15.3. - 3.5.2021, hakemus tehdään sähköisesti.

Matka-apurahan ja matkakulukorvauksen käyttäminen:

Ammatillisen jatkokoulutuksen matka-apuraha tai matkakulukorvaus voidaan myöntää vain Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa kirjoilla oleville ammatillisen jatkokoulutuksen opiskelijoille. Matkakulukorvauksen osalta laskun tulee perustua todellisiin kustannuksiin, joista on esitettävä tositteet.

 • Matka-apurahaa tai matkakulukorvausta voidaan käyttää ammatilliseen jatkokoulutukseen
 • Matka-apurahasta tai matkakulukorvauksesta ei makseta päivärahoja (koulutettavan on siis itse vastattava ravinto- yms. kustannuksista kurssin aikana tai hankittava niitä varten rahoitus muualta)
 • Yliopiston palveluksessa oleville myönnetään matkakulukorvaus; myönnetty matkakulukorvaus jatko-opiskeluun liittyvästä matkasta laskutetaan matkalaskulla Travel-järjestelmässä. Matka-apuraha myönnetään muille kuin yliopiston palveluksessa oleville, tällöin maksatusta varten toimitetaan tiedekunnalle matka-apurahalomake ja matkakertomus.
 • Matkalasku tai matka-apurahalomake ja matkakertomus tehdään kahden kuukauden kuluessa matkan jälkeen. Matkalaskun liitteeksi Travel-järjestelmään kuitit matka- ja majoituskustannuksista sekä mahdollisista osallistumiskustannuksista ja muista kuluista; yhteenveto kaikista kuluista yhteensä on sisällytettävä mukaan maksatusta haettaessa. Lentoliput on myös liitettävä mukaan. Osallistumismaksun osalta on kongressiesitteen tai vastaavan asiakirjan avulla selvitettävä, mitä se sisältää. (Osallistumismaksuun mahdollisesti sisältyviä aterioita ei korvata.) Matkakertomuksen tekeville lähetetään lomake myönnön yhteydessä. Matkakertomukseen tulee kirjoittaa matkan vaiheet aikajärjestyksessä mahdollisimman tarkasti, lähtö-ja saapumispaikkakunnat, kulkuneuvot ja majoituspaikat sekä tilaisuuden tärkein anti omalle erikoisalalle.
 • Matka-apuraha tai matkakulukorvaus voidaan myöntää myös niin, että se kattaa vain osittain matkan kustannukset
 • Turun yliopiston matkustusohjeet (esim. koskien hotellivarauksia) tulee ottaa huomioon. Matka-apurahan saaja ei voi hyödyntää matkajärjestelyissään yliopiston matkapalveluita.
 • Matka-apuraha voidaan myöntää myös kansainvälisten virtuaalikonferenssien osallistumismaksun kattamiseen.

Hakemuksen hylkäämisperusteita ovat:

 • Hakemus on myöhästynyt
 • Vaadittavat liitteet puuttuvat
 • Aiemmin myönnetty PGE:n matka-apuraha tai matkakulukorvaus (tänä ja/tai viime vuonna; kahtena edellisenä jakokertana)
 • Muualta saatu apuraha
 • Kokonaisuuden arvioinnissa hakemus ei saa riittävän hyvää sijoitusta
 • Matkan ajankohta on hakuajan ulkopuolella
 • Opinto-oikeus on muualla kuin lääketieteellisessä tiedekunnassa
 • Hakemus on mukana tohtorikoulutuksen hakemuksissa, joissa ovat mukana ne matkat, joihin liittyy oma tieteellinen esitys