Koulutuksen evaluaatio

Lääketieteellisen tiedekunnan ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta (AJT) on järjestänyt jo yli kymmenen vuoden ajan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa oleville saadun koulutuksen arviointia. Toiminta perustuu erikoistumiskoulutuksesta annettuihin asetuksiin, jotka edellyttävät määräajoin tapahtuvaa koulutuksen arvioimista. Evaluaatio toteutetaan vuosittaisena webropol-kyselynä. Evaluaation tarkoituksena on kiinnittää sekä erikoistuvien että kouluttajien huomiota koulutuksen toteutumiseen ja tämän kautta edistää koulutuksen jatkuvaa kehitystyötä. 

Erikoisalojen raportit evaluaation perusteella päätetyistä kehittämistoimenpiteistä viimeisen viiden vuoden ajalta:

Päätetyt kehitystoimenpiteet 2020

Kliininen farmakologia ja lääkehoito

 • Kehitetään koulutuksen systemaattisuutta
 • Selvitetään mahdollisuuksia suorittaa erikoistumiskoulutuksen eriytyvää vaihetta muissa toimipaikoissa
 • Valmistaudutaan osaamisperustaisuuden ja EPA-arvioinnin käyttöönottoon

Sisätaudit

 • Poliklinikkatyötä on lisätty, ja tullaan entisestään kehittämään
 • Tutortoiminta uudistetaan
Päätetyt kehitystoimenpiteet 2019

Lastentaudit

 • Palautteen anto puolin ja toisin
  Sovittiin, että vähintään kuukauden mittaisissa sijoituksissa käytäisiin osaston erikoislääkärin kanssa alku- ja loppukeskustelu. Pitkien, 3 kk mittaisten jaksojen aikana palautetta voitaisiin kerätä jo jakson puolivälissä, jotta loppujakson kulkuun voisi vielä vaikuttaa. Laaditiin palautteen antoa helpottava strukturoitu palautelomake.
 • Matka-apurahat: klinikan koulutusbudjetin lisäksi koulutuksiin kannustettiin hakemaan matka-apurahaa esim. Turun yliopistolta tai Suomen Lastenlääkäriyhdistykseltä, jotka voivat myöntää apurahoja tohtorikoulutettavien lisäksi erikoislääkärikoulutusta suorittaville jatko-opiskelijoille.

Yleislääketiede

 • Olemme lisänneet lähiohjaajien ja kouluttajien koulutusta/valmennusta ja tämä on tärkeä kehittämiskohteemme, mihin on tarkoitus jatkossa panostaa lisää. Mukana koulutuksessa/valmennuksessa on ollut aikuispedagogi v:sta 2008. Tänä vuonna lisäsimme ohjelmaamme uutena lähiohjaajavalmennuksen alkuvaiheen erikoistujien ohjaajille ”klinikan” suuren ohjaustarpeen/-paineen vuoksi.
 • Tarkoitus on tarkistaa voimassa olevat koulutusterveyskeskussopimukset ja kehittää koulutuksen laadun seurantaa. Laadun seurannan tarve näkyy selkeästi palautekyselyssä. Laadunseuranta edellyttää yleislääketieteessä paljon resursseja samoin nyt meneillään oleva erikoislääkärikoulutuksen uudistus. Lisäresurssia tarvitaan samoin yhteistyön lisäämistä sopimusterveyskeskusten kanssa. Tavoitteissa saada kunkin sairaanhoitopiirin alueelle koulutusylilääkäri ja aluekoordinaattori (osittain jo toteutuu) vuoden 2019 aikana perusterveydenhuollon yksikön (VSSHP uudelleen perustetun) kanssa yhteistyössä.
 • TY YLEllä on kehitetty viime vuosina YLE-erikoistuvien tarpeisiin sähköisen lokikirjan koulutuksen etenemisen ja laadun seurantaan. Lokikirja on otettu käyttöön syksyllä 2018, implementointi ja kehitystyö tämän osalta jatkuu. Doctornal sähköinen lokikirjamme on herättänyt valtakunnallista mielenkiintoa esitellessämme sitä elokuussa 2018 valtakunnallisilla yleislääketieteen opettajapäivillä sekä tammikuussa 2019 valtakunnallisilla yleislääketieteen kouluttajapäivillä. Uskomme tämän helpottavan erikoistujien koulutuksen seurantaa. Jatkossa aiomme laajentaa lokikirjan käyttöä myös ohjaajiimme/kouluttajiimme.
 • Erikoistujille ja kouluttajille olemme uudistamassa verkkosivut, josta erikoistumiseen liittyvät asiat ovat helposti löydettävissä yhdestä paikasta. Samalla erikoistujille ja kouluttajille pyritään luomaan 2 vuoden kiertävä koulutusrunko, jolloin omaa erikoistumiseen/ohjaukseen liittyvää koulutustaan pystyy suunnittelemaan pidemmän aikavälin tähtäimellä.
 • Oppiaine järjestää jatkossa johtamiskoulutuksen kehittämishankkeisiin liittyviä seminaareja. Oppiaine aloitti yhdessä työterveyshuollon oppiaineen kanssa tutkimuseminaarisarjan perusterveydenhuollon tutkimuksesta kiinnostuneille. Oppialan nettisivuille tehdään linkki yleislääketieteen tutkimushankkeiden verkkosivuille
Päätetyt kehitystoimenpiteet 2018

Keuhkosairaudet ja allergologia

 • Osastolla kierroilla ja toimepideopetuksessa palautetta saa hyvin. Keskustellaan vielä, miten poliklinikkatyöskentelystä saatavaa palautetta voitaisiin lisätä.
 • Evalien erilllisen journal clubin kokeilu nykyisten kerran kuussa olevien eval-meetingien ja muun klinikan meetingtoiminnan lisäksi.

Radiologia

 • Kyselyn tulosten perusteella todettiin, että palautetta ei saa säännön mukaisesti jokaisesta sijoituspisteestä. Pyritään kannustamaan koulutettavia ja sektorivastaavia käymään arviointikeskusteluja säännöllisesti. Kouluttaja käy koulutettavien kanssa keskusteluja vuositasolla. Myös sektorikohtaiset evaluaatiot olisi mahdollisuuksien mukaan hyvä ottaa käyttöön.
 • Keskusteltiin siitä, että erikoistuvat toivoivat jatkossakin panostettavan laadukkaaseen koulutukseen eikä niinkään valmistuvien n-määrään. Toivottiin myös säännön mukaisia VSKK:n kehityskeskusteluja.
 • Kyselyn tulosten perusteella oli kaiken kaikkiaan todettavissa, että erikoistumiskoulutus radiologialla toimii varsin hyvin. 

Silmätaudit

 • Tutor-toiminnan aloitus uudelleen
 • Lokikirjan kehittäminen (osana erikoislääkärikoulutuksen kehittämisprojektia)

Yleislääketiede

 • Jatketaan aloitettuja yleislääketieteen ohjaaja/kouluttaja koulutuksia terveyskeskusten ohjaaville lääkäreille - yleislääketieteen erikoislääkäreille. Erva-alueellamme on 27 terveyskeskusta ja näiden alla lukematon määrä terveysasemia.
 • Erityisesti arviointi-palauteasioita koulutuksessa entisestään painotettava
 • Koulutuspaikkojen arviointiin panostettava
 • Koulutustuen järjestämistä koulutuspaikoille
 • Tutkimusohjauksen tukea perusterveydenhuoltoon
Päätetyt kehitystoimenpiteet 2017

Kardiologia

 • Kannustetaan osallistumaan järjestettyihin koulutuksiin myös ulkopuolisiin
 • Kannustetaan antamaan palautetta suoraan kouluttajille tai oman tutorin kautta
 • Pyritään järjestämään erikoistuville "opiskelupositioita" erikoistoimenpiteisiin työmäärien sallimissa puitteissa
 • Kaikkien erikoistuvien on pidettävää lokikirjaa koulutuksen edistymisen arvioimiseksi

Lastentaudit

 • Päivitetään "oppimislista" sekä alku- ja loppukeskustelut
 • Päivitetään ja varmistetaan koulutussuunnitelmien voimassaolo
 • Pyritään parantamaan mahdollisuutta osallistua ulkopuolisiin koulutuksiin sekä rakenteellisesti työjärjestelyin että rahallisesti määrärahojen osalta
 • Jatketaan uudistetulla klinikkakoulutustyylillä, jossa ennakkotehtävät/materiaali
 • Pyritään edelleen työtehtävien uudelleen järjestelyllä vaikuttamaan mahdollisuuksiin suppeiden erikoisalapolien seuraamiseen ja pitämiseen

Naistentaudit ja synnytykset

 • Kiinnitetään moniammatilliseen johtamiskoulutukseen huomiota jo heti opinto-oikeuden saamisen jälkeen
 • Osallistuminen kotimaisiin alan kokouksiin vuosittain yliopistosairaalasta SGY (tai GKS, SPS, UÄS) x1, EGO x1
 • Aluesairaalassa (Salo/Loimaa) ollut eval-virka kantasairaalan käyttöön työajan riittävyyden parantamiseksi
 • Perehdytyskansiot rotaatiota varten
 • Leikkauskoulutuksen arviointilomakkeen käyttöönotto

Neurokirurgia

 • Kaikille erikoistuville oma tutor
 • Lokikirjan läpikäyminen yhdessä kahdesti lukuvuodessa, samalla arviointi muun koulutuksen edistymisestä
 • Ratkaisun hakeminen työajan riittämättömyyteen

Nuorisopsykiatria

 • Enemmän kouluttajia/asiantuntijoita omiin koulutuksiin
 • Myös nuorisopsykiatrian yksikön oman erikoislääkärit voisivat pitää luentoja omasta erityisosaamisestaan
 • Lisää yhteistyötä lastenpsykiatrian kanssa, esim. yhteisseminaarit

Ortopedia ja traumatologia

 • Järjestetään säännölliset tapaamiset x2/vuosi opettajille ja erikoistuville (erikseen)

Radiologia

 • Tutor-järjestelmän kehittäminen
 • Kannustetaan koulutettavia ja sektorivastaavia käymään arviointikeskusteluja säännöllisesti. Kouluttaja käy koulutettavan kanssa keskusteluja vuositasolla
 • Kiinnitetään huomiota moniammatilliseen johtamiskoulutukseen

Sisätaudit

 • Kehitetään poliklinikkatyötä
 • Pyydetään erikoistuvilta tarkempaa tietoa ongelmakohdista perehdytykseen liittyen
 • Pyritään järjestämään osastojaksojen loppuun palautekeskustelu osaston vastuulääkärin kanssa

Syöpätaudit

 • Laaditaan tutorjärjestelmälle lyhyt kirjallinen ohje, jota sekä seniorit että erikoistuvat lääkärit sitoutuvat noudattamaan
 • Päivitetään lokikirja sekä sädehoidon että poliklinikkatyöskentelyn osalta
 • Selvitetään voiko erikoistuvien vanhin osallistua klinikan johtoryhmän työskentelyyn
 • Poliklinikalla käynnissä kokeilu seniorin sovitusta konsultaatioajasta, raportin perusteella päätetään jatkosta
 • Evalien vanhin koordinoi toiveita evalien sijoituspisteistä
Päätetyt kehitystoimenpiteet 2016

Geriatria

 • keskiviikkoluennot, evalien ehdottamien aiheiden pohjalta
 • säännölliset tapaamiset, tutoroinnin tehostaminen

Lastentaudit

 • päivitetään uusi versio lokikirjasta ja selvitetään sähköisen lokikirjan mahdollisuutta
 • tutor -keskustelussa pitäisi käydä läpi myös kouluttajan onnistumista
 • kehitetään  itseopiskeluun Moodleen potilastapauksia benignin hematologian osalta
 • kannustetaan käyttämään myös omaa rahaa koulutuksiin ja kongresseihin ja muistutetaan myös apurahojen ja maksuttomien koulutusten (sekä sisäisten että ulkoisten) mahdollisuuksista
 • mahdollisesti avopediatria muodostetaan muiden osa-alueiden kanssa vastaavaksi koulutusrotaation osioksi. Syksystä lähtien mahdollisuus päästä myös rotaatioon/tekemään reunoja oikeuslääketieteen psykiatrian puolella

Naistentaudit ja synnytykset

 • palautteen tehostaminen: 1. Rotaatiojaksojen päätteeksi kirjallinen arvio seniorilta 2. Operatiivin jaksolla käyttöön kirjallinen leikkaustoimintojen arviolomake
 • sijoituspisteiden viikko-ohjelman päivitys: Kukin eval hoitaa yhden rotaatiopisteen viikko-ohjelman ajan tasalle
 • perehdytysohjeet: Kukin eval tekee yhden rotaatiopisteen perehdytysoppaan ajan tasalle
 • tutoroinnin tehostaminen/aikatauluttaminen: Varataan syksyn meeting-listaan 1-2 tutorointiaikaa (ma klo 8-9)

Psykiatria

 • lähiohjauksen kehittäminen
 • lokikirjauudistus
 • evalien arviointisysteemin kehittäminen

Radiologia

 •  jokaiselle evalille nimetään oma EL -tutor, joka säännöllisesti tapaa evalin ja käy läpi mitä eval on päässyt tekemään ja millä sektorilla olisi vielä hyvä täydentää palvelua
 • valtakunnallinen lokikirja otetaan systemaattisesti käyttöön
 • klinikan järjestämien koulutusmeetingien lukumäärä nostetaan kahdesta viikkotunnista kolmeen syksystä lähtien
 • kehotetaan evaleita hakeutumaan aktiivisesti johtamiskoulutukseen

Silmätaudit

 • maanantaiaamujen kokouksiin säännöllisesti tapausselostus 1-2/kk
 • erikoistuvakohtaisen tutor -toiminnan kehittäminen
 • koulutuksen yleistilanteen seuranta (johtamiskoulutuksen tilanne, sijoituspaikat yms.) erikoistuvien torstaimeetingiin 1-2/vuosi
 • palautteen saaminen seniorilta - tapojen, käytäntöjen edelleen kehittäminen
 • ulkopuoliseen koulutukseen osallistumisen tasapuolisuuden seuranta puolivuosittain

Sisätaudit

 • poliklinikkatyön opetusta kehitetään ja lisätään
Päätetyt kehitystoimenpiteet 2015

Anestesiologia ja tehohoito

 • lokirjan käytön lisääminen
 • selvitetään lokikijan siirtämistä verkkoon
 • opintojaksojen palautetoiminnan kehittäminen

Lastentaudit

 • evaluaatiokyselyn saavuttavuuden varmistaminen
 • tutor -koulutuksen ja opastuksen kehittäminen
 • uudistettu Moodle-pohjainen lokikirja. Pyritään seuraamaan tarkemmin lokikirjan täyttöä ja suunnitellun koulutuksen toteuttamista.
 • selvitetään mahdollisuuksia vaikuttaa paremmin kouluttajien ja koulutuspaikkojen arvioimiseen ja mahdollisiin parannusehdotuksiin
 • selvitetään mahdollisuuksia määrärahojen nostoon tai uudelleenjärjestelyyn siten, että koulutukseen osallistumismahdollisuudet paranisivat

Psykiatria

 • lokirjan päivitys
 • systemaatinen psykiatrian seminaarien kehittäminen (Tyks Moodlen käyttö)
 • ydinainesanalyysin aloittaminen

Radiologia

 • lokikirjan käyttöön otto
 • evaluaatiokeskustelu kerran vuodessa
 • sektorivastaavat käyvät läpi ko. sektorin tavoitteet erikoistuvan tullessa uudelle sektorille sekä antavat palautetta tavotteiden toteutumisesta toiminnan jälkeen

Silmataudit

 • erikoistumiskierron joka jaksolle tutor
 • jaksojen evaluaatio tutorin kassa 3 kertaa vuodessa
 • uuden lokikirjan suunnittelu
 • perehdytyskansion ylläpito (tarkastus) vuosittain

Sisätaudit

 • tutor/palaute: Professorit kiertävät joka viikko yhdellä osastolla erikoistuvan kanssa (paperikierto, potilaskierto, palaute sekä tilannekatsaus erikoistumisesta)
 • oppimistestit: 3 kertaa vuodessa, vaihtuvat erikoisalat, vuoden paras palkitaan
 • EA-perehdytys:  tutustumiskäynnillä käydään läpi perusasiat. Professori pitää Uuden erikoistuvan tullessa EA-potilastentin
 • pyritään siihen, että kaikilla osastoilla on ohjeistus yleisimmistä potilasryhmistä

Synnytys- ja naistentautioppi

 • päivitetään perehdytyskansio
 • päivitetään työpisteiden viikko-ohjelma
 • varahenkilön varaussäännöt
Päätetyt kehitystoimenpiteet 2014

Anestesiologia ja tehohoito

 • osastokohtaisen palautteen antaminen erikoistuvalle jakson jälkeen
 • pyritään lisäämään "hands-on" opetusta
 • lokikirjan käytön lisääminen

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

 • palautteen keruu kerran tai kaksi vuodessa, tehdään tätä varten strukturoitu kaavake, jossa kysytään sekä positiivista että kriittistä palautetta ja parannusehdotuksia. Palautteen voi antaa nimettömänä
 • panostetaan perehdytykseen (siirtyminen vuode- ja päiväkirurgiselle osastolle)
 • lokikirja muokataan paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi (esim. perustoimenpiteiden suositeltu N-määrä olisi hyvä todeta)
 • koko eval-koulutukseen yksi tutor, joka koordinoisi operatiivista koulutusta ja helpottaisi jonokoordinaattoreiden työtaakkaa

Lastentaudit

 • valtakunnallinen lokikirja
 • oppimistavoitteiden tarkentaminen uudessa työpisteessä aloittavalle evalille: jokaisen sijoitusjakson aikana kouluttaja pitää alku-, väli- ja loppupalaverin evalin kanssa. Palaverit sisällytetään lokikirjaan
 • erillinen erikoistuvan lääkärin poliklinikka.
 • reflektiivisen työnohjauskoulutuksen järjestäminen tutoreille psykologin toimesta

Naistentaudit ja synnytykset

 • päivitetään "Tervetuloa töihin" -kansiota sekä pyritään pidentämään perehdytysjakson pituutta 2 viikkoon
 • klinikkaan hankittu päivitettyä kirjallisuutta, joka on kaikkien luettavissa, Selvitetään sähköisen lukuoikeuden saamista kaikkien ulottuville

Neurologia

 • tutortoiminta käynnistetty vuonna 2013, päivitetään tutorvastuut
 • hankitaan erikoistumistentin oppikirjat

Psykiatria

 • psykoterapiaopintojen terävöittäminen (ajankäyttö), säännöllinen palautteen kerääminen (ohjelma on uusi ja nyt puolessa välissä)
 • seminaarien jatkosuunnittelu, palautteen systemaattinen järjestäminen
 • kliiniset lähiohjaustavoitteet evaleille

Radiologia

 • päätös miten 36 kk yo-sairaalapalvelukausi kiertoineen sijoittuu ja vastuulääkärien nimeäminen eri opetuspisteisiin
 • etupäivystyksen viikonloppuvuorojen jakaminen 12 h osiin. Avun saanti erikoislääkäreiltä toivomuksena
 • perustetaan koulutuksen seurantaryhmä, johon kuuluvat professorit, VSKK:n johtaja sekä evalien vanhin

Sisätaudit

 • poliklinikkatyön lisäys, lukujärjestykset kaikkiin työpisteisiin
 • ensiapuun senioritukilista
 • kahdenkeskinen keskustelu kaikkien evalien kanssa
 • parannetaan perehdytystä
 • tehty myös oma perusteellinen kysely vuonna 2014