Opinto-oikeuden hakeminen

Erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin koulutusohjelmaa suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on Suomessa saanut oikeuden tai luvan harjoittaa lääkärin/hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (56/2015). Lisäksi erikoishammaslääkärikoulutukseen hakeminen edellyttää, että hakija on työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään kaksi vuotta.

Oikeudet ja luvat myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (1355/2014) nojalla. Erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oikeutta ei voida myöntää rajoitetun luvan perusteella, eli jos laillistus on määräaikainen ja/tai johonkin tiettyyn sairaalaan/terveyskeskukseen sidottu.

Opinto-oikeutta haetaan siitä yliopistosta, jonka vastuualueella koulutus on tarkoitus pääosin suorittaa. Erikoistumiskoulutusta voi suorittaa vain yhdessä yliopistossa kerrallaan.

Valinta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen uudistui 1.1.2019

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen hakeutumisen uudistaminen ilmoittautumismenettelystä tarveperustaiseen valintamenettelyyn on yksi STM:n toimenpideohjelman 2017-2019 linjaamista koulutuksen kehittämistoimenpiteistä.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen ammatillista jatkokoulutusta Suomessa tarjoavat tiedekunnat ovat valmistelleet valtakunnallisessa yhteistyössä mallin opiskelijavalintojen toteuttamiseksi. Tavoitteena oli saada aikaan yhtenevä, avoin ja tasapuolinen haku- ja valintamenettely, joka ei ole toteutukseltaan liian raskas.

Tiedekunnat ovat päättäneet, että uudistetut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintaperusteet ja –menettely astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen. Vuodesta 2019 eteenpäin opinto-oikeutta haetaan osallistumalla valintamenettelyyn.

Keväällä 2019 opiskelijavalintaa on pilotoitu seuraavilla erikoisaloilla: akuuttilääketiede, fysiatria, kliininen hematologia, kliininen mikrobiologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastentaudit, neurologia, nuorisopsykiatria, työterveyshuolto, urologia, verisuonikirurgia ja yleislääketiede. Erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinnan pilottialana oli protetiikka ja purentafysiologia.

Syksystä 2019 alkaen kaikille erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen erikoisaloille avataan hakupaikkoja. Seuraava haku on syyskuussa 2019.

> Lue lisää syksyn 2019 ja kevään 2020 opiskelijavalinnasta

Ilmoittautumismenettely päättyi 31.12.2018

Ilmoittautumiseen perustuva haku opinto-oikeuden saamiseksi päättyi kaikilla erikoisaloilla 31.12.2018 erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa.

Erikoistuvan, joka on saanut opinto-oikeutensa ilmoittautumismenettelyn kautta eikä aio vaihtaa alaa tai yliopistoa, opinnot jatkuvat ilman erillisiä toimenpiteitä tai muutoksia.

Erikoistuva, jolla on aiempi opinto-oikeus ja haluaa vaihtaa alaa ja/tai yliopistoa, voi hakea uutta opinto-oikeutta ilmoittautumismenettelyn kautta 31.12.2018 mennessä. Sen jälkeen alan tai yliopiston vaihtaminen tapahtuu osallistumalla valintamenettelyyn. Opiskelijalla voi kerrallaan olla vain yksi erikoistumiseen liittyvä opinto-oikeus, vain yhdessä yliopistossa.

Lisätietoja

Uusi opiskelijavalintamenettely ei viivästytä erikoislääkäriksi/erikoishammaslääkäriksi kouluttautumista. Laillistuksen jälkeen yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa suoritetut palvelut huomioidaan valintamenettelyn alkupisteytyksessä ja niitä voidaan hyväksyä alan vastuuhenkilön päätöksellä osaksi erikoistumiskoulutusta, mikäli ne ovat opetussuunnitelman mukaisia. Tämä koskee myös valintamenettelyyn sisältyvää koejaksoa.

Valintamenettelyn tarkoituksena on varmistaa hakijan soveltuvuus ja motivaatio alalle sekä ohjata erikoislääkärien ja –hammaslääkärien kouluttautumista maantieteellisesti ja erikoisaloittain siten, että se vastaisi terveydenhuollon tarpeita.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarpeesta julkaistuja tietoja löytyy STM:n internet-sivulta. Yliopistot päättävät alueellisista aloituspaikkamääristä.

Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunta on päättänyt, että 1.1.2019 alkaen uudet opinto-oikeudet myös rajataan ajallisesti. Opinto-oikeus erikoislääkärikoulutukseen on voimassa kymmenen vuotta ja erikoishammaslääkärikoulutukseen kuusi vuotta (poikkeuksena suu- ja leukakirurgia: 10 vuotta).

Lukuvuosi-ilmoittautuminen
1.8.2018 alkaen lukuvuosittainen ilmoittautuminen yliopistoon ei koske ammatillista jatkokoulutusta suorittavia.
 
Lääketieteellisessä tiedekunnassa erikoislääkärin 5- tai 6-vuotista koulutusta tai erikoishammaslääkärin 6-vuotista koulutusta suorittavilla ilmoittautuminen merkitään lukuvuosittain automaattisesti 10 vuoden ajan, jonka jälkeen läsnäolo kirjataan tiedekunnan tarkastelun perusteella.
 
Lääketieteellisessä tiedekunnassa erikoishammaslääkärin 3-vuotista koulutusta, yleislääketieteen erityiskoulutusta tai erikoislääkärin lisäkoulutusohjelmaa suorittavilla ilmoittautuminen merkitään lukuvuosittain automaattisesti 6 vuoden ajan, jonka jälkeen läsnäolo kirjataan tiedekunnan tarkastelun perusteella.
 
HUOM! Mikäli opiskelijalla on yksikin voimassaoleva perus- tai jatkotutkinnon suoritusoikeus (esim. tieteellisen jatkotutkinnon suorittaminen samanaikaisesti), hän ilmoittautuu sen mukaan lukuvuosittain.
Jos opinto-oikeutesi on myönetty yli 10 vuotta sitten, ohjeen ilmoittautumiseen löydät täältä.