Säädökset ja koulutusta koskevat päätökset

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden asetuksen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta annetun asetuksen 56/2015 muuttamisesta. Asetus 55/2020 astui voimaan 1. helmikuuta 2020. Asetusmuutoksen myötä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oppaat päivitetään valtakunnallisesti yhtenäisiksi ja osaamisperustaisiksi. Uudet opinto-oppaat astuvat voimaan 1.8.2020. Kaikilla erikoistuvilla on hakemuksesta oikeus siirtyä suorittamaan koulutustaan uuden asetusmuutoksen mukaan. Lisätietoja siirtymisestä.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjaus siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriön hallintovastuulle 1.2.2015, jonka myötä astui voimaan uusi asetus 56/2015 erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta. Asetus 56/2015 koskee erikoistuvia, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden 1.2.2015 jälkeen. Asetuksen voimaan tullessa valtioneuvoston asetuksen 420/2012 mukaan erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärin tutkintoa suorittava siirtyi 56/2015 asetuksen mukaiseen koulutusohjelmaan. Asetus 420/2012 koski erikoistuvia, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden 1.1.2013 jälkeen.
Aikaisemmin erikoislääkärikoulutuksen opinto-oikeuden saaneita koskee asetus 678/1998 siirtymäajan vuoden 2022 loppuun saakka. Aikaisemmin erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oikeuden saaneita koskee asetus 316/2003 siirtymäajan vuoden 2020 loppuun. Asetusta 678/1998 on muutettu asetuksilla 1343/2002 ja 401/2007.

Turun yliopiston opintojohtosääntö ja muut johtosäännöt
Yliopistolaki
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (1355/2014)

Muut yleislääketieteen erityiskoulutusta (YEK) koskevat säädökset
Yleislääketieteen erityiskoulutus perustuu EU:n direktiivin 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamisesta, muutettu direktiivillä 2013/55/EU. Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sosiaalivakuutuksen piirissä Euroopan Unionin muissa maissa kuin Suomessa. Yleislääketieteen erityiskoulutuksesta säädetään laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (1355/2014) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (56/2015).

Koulutuksen kesto on asetuksen 56/2015 mukaan kolme vuotta kokopäiväisenä koulutuksena, josta Suomessa tai Belgiassa valmistuneet lääkärit voivat korvata yhden vuoden lääketieteen lisensiaatti tutkintoon sisältyvällä kliinisellä palvelulla. Koulutukseen kuuluu lisäksi pakollisena 16 tunnin teoreettinen hallinnon- ja sosiaaliturvan koulutus.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta tehdään erillinen merkintä sosiaali- ja terveysalan valvontaviraston (VALVIRA) ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki). Yliopistot toimittavat yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta tiedon suoraan Valviraan. Erillistä yleislääkärin laillistusta yleislääketieteen erityiskoulutuksen perusteella ei myönnetä.

Katso tarkemmin YEK-opas.
EU:n ammattipätevyysdirektiivi

EU:n ammattipätevyysdirektiivin vaikutus aiempien opintojen hyväksymiseen suoritettaessa toista erikoislääkärikoulutusta

HUOM! koskee erikoistuvia, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden koulutusohjelmaan 18.1.2016 tai sen jälkeen.

EU:n ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua direktiiviä 2005/36/EY on muutettu vuoden 2014 alussa niin, että jäsenvaltioiden on varmistuttava siitä, että aikaisemmasta vastaavan tasoisesta koulutuksesta myönnetty vapautus vastaa enintään puolta kyseisen erikoislääkärikoulutuksen vähimmäiskestosta. Samaa palvelua on mahdollista hyväksyttää useampaan tutkintoon tai koulutukseen, jos se on ko. alan koulutusvaatimuksien mukaista. Hyväksilukeminen perustuu direktiiviin, aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksiluvun perusteisiin ja henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan. Direktiivin siirtymäaika loppui 18.1.2016 ja em. hyväksiluvun perusteet on lisätty opinto-oppaaseen v. 2015. EU:n ammattipätevyysdirektiivi on otettu yhtäläisesti käyttöön kaikkien erikoisalojen kohdalla ja kaikissa yliopistoissa, eikä paikallisilla sopimuksilla voida ohittaa EU:n määräystä.

Suoritusten vanhenemista koskevat määräykset ovat voimassa myös toista erikoistumiskoulutusta suorittaessa.

Käytännön esimerkki direktiivin vaikutuksesta

Sisätautien erikoislääkäri suorittaa endokrinologian 6-vuotista koulutusohjelmaa. Hän on saanut endokrinologian opinto-oikeuden 01.08.2016. Direktiivin mukaan aiemmin suoritetusta sisätautien koulutuksesta voidaan hyväksilukea uuteen koulutukseen korkeintaan 3 vuotta palvelua, ja endokrinologian eriytyvää koulutusta tulee suorittaa vähintään 3 vuotta ennen valmistumista. Palvelujen hyväksiluvun maksimimäärää ei suurenna se, paljonko aiempaan sisätautien koulutukseen on sisältynyt endokrinologian palvelua.

Erikoisalakohtaiset poikkeusluvat yliopistosairaalassa /yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta

Voimassa olevat poikkeusluvat (asetuksen 55/2020 ns. 1+1-sääntöön)

GERIATRIA

 • myönnetty erikoisalakohtainen poikkeuslupa yliopistosairaalassa suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta kolmen vuoden määräajaksi 25.11.2020 – 24.11.2023. Päätös koskee jo koulutuksessa olevia asetusmuutoksen 55/2020 mukaan koulutustaan suorittavia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeuksen voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistumiseensa saakka. (Johtokunta 25.11.2020)

NUORISOPSYKIATRIA

 • myönnetty erikoisalakohtainen poikkeuslupa yliopistosairaalassa suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta kolmen vuoden määräajaksi 25.11.2020 – 24.11.2023. Päätös koskee jo koulutuksessa olevia asetusmuutoksen 55/2020 mukaan koulutustaan suorittavia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeuksen voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistumiseensa saakka. (Johtokunta 25.11.2020)

PSYKIATRIA

 • myönnetty erikoisalakohtainen poikkeuslupa yliopistosairaalassa suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta kolmen vuoden määräajaksi 25.11.2020 – 24.11.2023. Päätös koskee jo koulutuksessa olevia asetusmuutoksen 55/2020 mukaan koulutustaan suorittavia erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeuksen voimassaoloaikana opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistumiseensa saakka. (Johtokunta 25.11.2020)

SYÖPÄTAUDIT

 • myönnetty erikoisalakohtainen poikkeuslupa yliopistosairaalassa suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta kolmen vuoden määräajaksi 28.1.2021 – 27.1.2024. Päätös koskee jo koulutuksessa olevia asetusmuutoksen 55/2020 mukaan koulutustaan suorittavia syöpätautien erikoistuvia lääkäreitä sekä poikkeuksen voimassaoloaikana syöpätautien erikoisalalle opinto-oikeuden saavia erikoistuvia lääkäreitä heidän valmistumiseensa saakka. (Dekaanin päätös 28.1.2021)
Voimassa olevat poikkeusluvat (asetuksen 56/2015 ns. 50/50-sääntöön)

KLIININEN FARMAKOLOGIA JA LÄÄKEHOITO

 • myönnetty taannehtivasti 1.8.2017 alkaen koskien niitä erikoistuvia, joille on myönnetty opinto-oikeus 1.8.2017 tai sen jälkeen (Johtokunta 31.10.2018)

IHOTAUDIT JA ALLERGOLOGIA

 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.11.19 - 31.10.2022 (Johtokunta 30.10.2019)

KEUHKOSAIRAUDET JA ALLERGOLOGIA

 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi niille erikoistujille, jotka ovat nyt kirjoilla sekä niille, jotka saavat erikoisalan opinto-oikeuden poikkeusluvan aikana 15.3.18 – 14.3.2021 (Johtokunta 4.4.2018)

PATOLOGIA

 • myönnetty 1.11.13 alkaen toistaiseksi (Johtokunta 26.11.2014)

SILMÄTAUDIT

 • myönnetty kahdelle erikoistuvalle lääkärille (Johtokunta 31.10.2018)

Aiemmat poikkeusluvat

AKUUTTILÄÄKETIEDE

 • Tyks: myönnetty kolmen vuoden ajaksi 27.11.2017 alkaen koskien myös niitä erikoistujia, jotka ovat kirjautuneet erikoisalalle 1.6. – 26.11.2017 välisenä aikana (Johtokunta 8.11.2017)
 • Tyks: myönnetty kolmen vuoden ajaksi koskien niitä erikoistuvia, jotka ovat kirjautuneet erikoisalalle 31.5.14 mennessä (Johtokunta 26.11.14)
 • Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaalat: myönnetty kolmen vuoden ajaksi koskien niitä erikoistuvia, jotka ovat kirjautuneet erikoisalalle 31.8.14 mennessä (Johtokunta 26.11.14) 

FYSIATRIA

 • myönnetty yhden vuoden ajaksi koskien niitä erikoistuvia, jotka ovat kirjautuneet erikoisalalle 14.5.14 mennessä (Johtokunta 26.11.14)
 • myönnetty taannehtivasti alkaen 27.11.15 jatkuen 7.3.2018 asti niille, jotka ovat parhaillaan erikoistumassa sekä niille, jotka saava opiskeluoikeuden ko. aikana (Johtokunta 27.4.2016)

IHOTAUDIT JA ALLERGOLOGIA

 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.11.16 – 31.10.19 (Johtokunta 9.11.2016) 
 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.11.13 – 31.10.16 (Johtokunta 26.11.14)
 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.11.07 – 31.10.10 (Tiedekuntaneuvosto 7.11.07)

KEUHKOSAIRAUDET JA ALLERGOLOGIA

 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi koskien niitä erikoistuvia jotka ovat nyt kirjoilla sekä niitä, jotka saavat erikoisalan opinto-oikeuden poikkeusluvan aikana (15.4.15 - 14.4.18) (Johtokunta 15.4.2015)

KLIININEN FARMAKOLOGIA JA LÄÄKEHOITO

 • kliininen farmakologia ja lääkehoito: myönnetty kolmen vuoden ajaksi varsinaisen pääspesialiteetin (kl. farmakologia ja lääkehoito) osalta anomuksessa mainitulle kohderyhmälle 1.4.10 – 31.3.13 (johtokunta 31.3.10)

LASTENNEUROLOGIA

 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.11.16 – 31.10.19 (Johtokunta 9.11.2016)
 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.11.13 – 31.10.16 (Johtokunta 26.11.2014)
 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.11.07 – 31.10.10 (tiedekuntaneuvosto 7.11.07)

NEUROLOGIA

 • myönnetty yhden vuoden ajaksi (1.3.08 – 28.2.09) (tiedekuntaneuvosto 5.3.08)
 • myönnetty kahden vuoden ajaksi anomuksessa mainitulle kohderyhmälle 1.3.09 – 31.3.11 (Johtokunta 31.3.10)

PATOLOGIA

 • myönnetty kolmen vuoden ajaksi 1.11.07 – 31.10.10 (tiedekuntaneuvosto 7.11.07)

RADIOLOGIA

 • VSKK:n osasto K 141: myönnetty yhden vuoden ajaksi (Dekaanin päätös 28.4.08)

SILMÄTAUDIT

 • myönnetty kahden vuoden ajaksi 1.11.07 – 31.10.09, koskee erikoistuvia, jotka ovat ilmoittautuneet silmätautiopin erikoislääkärikoulutukseen viimeistään 31.10.07 (Tiedekuntaneuvosto 28.10.09)