Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen palvelut ja kehitysprojektit

Tuotamme elintarvikealalle suunnattuja palveluita ja kehitysprojekteja, joiden tavoitteena on nopeuttaa uusien innovaatioiden syntyä ja pääsyä markkinoille.

Palvelut

Moniaistinen kokemus ja kuluttajaymmärrys

Olemme jo 20 vuoden ajan tehneet tiivistä yhteistyötä yritysten tuotekehityksen ja markkinoinnin kanssa. Tutkimuksemme auttavat profiloimaan tuotteiden aistinvaraisia eroja, ymmärtämään moniaistisen kokemuksen syntymistä sekä kuluttajien valintoja erilaisissa ympäristöissä. Viimeisimpänä kehitysponnistuksena olemme rakentaneet tutkimusalustan kaikille avoimeen lounasravintolaan ja kahvilaan, (Flavoria® ja Flavoria® Café). Alusta mahdollistaa kuluttajan aitojen valintojen seuraamisen, tuotetestausten ja kliinisten kokeiden toteuttamisen.

Raadit ja monipuoliset tutkimusympäristöt

Koulutettu aistinvaraisen arvioinnin raatimme toimii mittalaitteena, kun tarvitaan tarkka tieto tuotteiden aistittavista eroista ja niiden voimakkuuksista. Raatilaisten aistit on testattu, ja heidät on koulutettu arvioimaan erilaisilla aistinvaraisen arvioinnin menetelmillä. Kuluttajia tavoitamme tutkimuksiin laajan alueellisen raatimme kautta tai My Flavoria® -sovelluksen yhteisöä hyödyntäen.

Meillä on ainutlaatuiset tutkimustilat ruoka-alan tutkimuskysymyksiin: ISO-standardin mukainen aistilaboratorio, muunneltava moniaistitila Aistikattila (esim. todellisia käyttöympäristöjä jäljittelevien tutkimusympäristöjen rakentamiseen) sekä aidon valintatilanteen tarjoava Flavoria-tutkimusalusta lounaslinjasto- ja kahvilaympäristöineen.  

Lisätietoa saat Flavorian verkkosivuilta.

Joustavia ja nopeita palvelututkimuksia yrityksille tarjoamme puitesopimuskumppanimme Aistila Oy:n kautta.

EU-lainsäädännön asiantuntemus

Lainsäädännön asiantuntemus edesauttaa uusien tuoteinnovaatioiden pääsyä markkinoille. Lainsäädännön asiantuntijuutemme keskittyy Euroopan Unionin elintarvikelainsäädäntöön ja erityisesti terveysvaikutteisia elintarvikkeita ja uuselintarvikkeita sekä niiden dokumentaatiota koskeviin erityispiirteisiin.

Kehitysprojektit

Toimimme ruoka-alan uusien innovaatioiden mahdollistajana. Yhdistämme tutkimusosaamisemme yksilöllisestä ravitsemuksesta ja moniaistisesta kokemisesta laajan kansallisen ja kansainvälisen verkostomme kanssa. Tavoitteenamme on hyödyntää monitieteistä tutkimusosaamistamme yritysten kehittämiseen niin paikallisissa kuin kansainvälisissäkin tutkimus- tai kehittämishankkeissa. Projekteja voidaan toteuttaa myös probioottien, prebioottien ja postbioottien alueilla.

Hiililounas

Turun yliopiston logoElinkeino ja ympäristöministeriön logoMaatalousrahaston logoLuken logo

Tausta

Vain harvoilla paikallisilla kasviproteiinituotteilla on olemassa luotettavaa hiilijalanjälkitietoa. Tämä tietovaje haastaa alkutuottajia ja pieniä elintarvikealan yrityksiä esimerkiksi ruokapalvelutoimijoiden hankintasopimuksista kilpailtaessa tai vientiin pyrittäessä. Toisaalta tietovaje vaikeuttaa ruokapalvelujen ateriakokonaisuuksien muokkaamista ilmastovaikutuksiltaan pienemmiksi.

Tavoite

Hiililounas-hankkeessa tuotetaan tietopohjaa kotimaisten kasviproteiinilähteiden hiilijalanjäljistä ja kehitetään ilmastovaikutuksiltaan pienempiä ja ravitsemuksellisesti täysipainoisia lounasruokamalleja. Tieteellisesti tuotetun ja luotettavan hiilijalanjälkitiedon katsotaan lisäävän pakallisten kasviproteiinien käyttöä ruokapalveluissa ja helpottavan kuluttajien vastuullisten ruokavalintojen tekemistä. Hankkeeseen otetaan mukaan paikallisia viljelijöitä, elintarvikealan jalostavia yrityksiä ja ravintoloita.  

Toteutus

Hanke toteutetaan yhteistyössä mukana olevien yritysten kanssa työpajoin. Hanke koostuu seuraavista työpaketeista:

Kotimaisten kasviproteiinilähteiden hiilijalanjälkitietojen määrittäminen 

  • Kohdekasveille tehdään hiilijalanjälkianalyysit alkutuotannon osalta. Hankkeen kohdekasveiksi on valittu härkäpapu, herne ja hamppu. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan lasketaan pilotointiluonteisesti hiilijalanjälki 3-4 suhteellisen matalan jalostusasteen jatkojalosteelle (esim. rouhe, jauho, hiutale). 

Muiden proteiinilähteiden hiilijalanjälkien arviointi aiemmin julkaistujen tietojen pohjalta 

  • Hankkeessa toteutetaan kooste yleisesti lounasruokailussa käytössä olevien proteiinilähteiden hiilijalanjäljistä, ja verrataan kotimaisten ja tuonti tuotteiden hiilijalanjälkiä. Hankkeessa kerätyistä tiedoista kirjoitetaan tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu, jonka tulokset ovat kaikkien hyödynnettävissä julkaisun jälkeen.

Ilmastovaikutuksiltaan kestävien lounasruokailukokonaisuuksien rakentaminen

  • Ilmastovaikutuksiltaan kestävien ja ravitsemuksellisesti tasapainoisten lounasruokailukokonaisuuksien rakentaminen toteutetaan ruokapalvelujen kanssa yhteistyössä. Lounasruokailukokonaisuudet rakennetaan työpajasarjan avulla. Työpajoihin kutsutaan tutkijoita, kehittäjiä, alan yrityksiä, ruokapalvelutoimijoita ja loppukäyttäjiä. Kehitystyössä huomioidaan kohderyhmän ravitsemussuositukset ja suomalaisten viljelijöiden ja elintarvikealan yritysten tarjonta erityisesti kasviproteiinisektorilla sekä valmiiden kokonaisuuksien aistinvaraiset ominaisuudet ja kuluttajapalaute. Lounasruokailukokonaisuudet pilotoidaan erityyppisissä ja –kokoisissa lounasravintoloissa.

Hiilijalanjälkitiedon hyödyntäminen yritysten toiminnassa

  • Työpaketista 1 ja 2 kirjoitetaan tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu, jonka tulokset ovat kaikkien hyödynnettävissä julkaisun jälkeen. Lisäksi ruokapalveluille kirjoitetaan kohdennettu opas hiilijalanjäljeltään pientenlounasratkaisujen koostamiseksi ja ruokavalintojen kohdentamiseksi ilmastovaikutuksiltaan kestävämpään suuntaan. Hanke järjestää alkutuottajille ja jalostaville yrityksille työpajoja, joissa luodaan keinoja hiilijalanjälkitietojen hyödyntämiseen yrityksen toiminnan kehittämisessä, tuotteiden markkinoinnissa ja tuotannon kehittämisessä entistä vähähiilisemmäksi.

Toteuttajat

Hankkeen koordinaattorina toimii Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (FFF) ja partnereina Brahea-keskus sekä Luonnonvarakeskus (Luke).

Rahoitus

80% hankkeen rahoituksesta tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020, siirtymäkausi 2021-2022 (Varsinais-Suomen Ely-keskus) ja 20% alan yrityksiltä ja säätiöiltä (Keskitien säätiö, MTK-Varsinais-Suomi, Raisio Oyj, ISS palvelut Oy, Vihreä Härkä, Voimapapu Finland Oy, Ylistalon tila ja Trans Farm Oy).

VarsiFood - Varsinais-Suomen ruokaketjusta älykkäitä ja ilmastoviisaita tulevaisuuden ruokaratkaisuja

Turun yliopiston logoYrityssalon logo

VSL logo
EU logoVipuvoimaa EU:lta logo

 

VarsiFood-hanke edistää maakunnan innovatiivisen ruokaketjun kestävää kehitystä ja profiloitumista kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen tavoitteena on kehittää Varsinais-Suomen alueen osaamista valituissa kärkiteemoissa rakentamalla käytännön toimintamalleja, jotka mahdollistavat yritysten, tutkijoiden ja opiskelijoiden törmäyttämisen

Hankkeessa pilotoidaan toimintamalli, jossa tunnistetaan innovaattoritiimejä, edistetään ruokaketjun yritysten ja tutkijoiden yhteistyötä sekä tuetaan uusien liiketoimintaideoiden syntymistä ja testausta. Yhteistyö käynnistetään yrityksille suunnattujen työpajojen sekä opiskelijoille ja tutkijoille suunnatun innovaatiokilpailun kautta. Innovaatiokilpailussa opiskelijatiimit ratkovat yrityskentästä nousseita haasteita.

Lisäksi hankkeen avulla kootaan viestinnällisesti yhteen alueen ruokaketjun yrityksille suunnatut testausalustat ja kehitetään niitä yhdessä yritysten kanssa.

Varsinais-Suomen ruokaketjun kärkiteemat:
- Uudet viljelykasvit
- Kiertotalousratkaisut
- Mittaaminen & datan hyödyntäminen
- Lyhyet ketjut, alustatalous ja uudet liiketoiminta-mallit
- Kalatalous
- Ruokamatkailu & ravintolat

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmiä ovat ruokaketjun yritykset, tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatiot sekä arvoketjulle palveluita tuottavat yritykset, kuten teknologia- ja ICT-yritykset sekä sijoittajat.

Hanketoteuttajat

Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus ja Yrityssalo Oy.

Toteutusaika

Hanketta toteutetaan 01.01.2022 - 31.08.2023.

Rahoitus

Hanke toteuttaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa. Uudenmaan liitto on myöntänyt hankkeelle vuoden 2022 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta. Hanketta rahoitetaan REACT-EU-rahoituksella osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen kokonaisbudjetista aluekehitysrahaston osuus on 80% ja hankkeen omarahoitusosuus 20%.

Yhteys

Mari Norrdal, Turun yliopisto (manorr(at)utu.fi)

Emmi Järvi, viestintä, Turun yliopisto (emjuja(at)utu.fi)

Hilkka Halla, Yrityssalo Oy (hilkka.halla(at)yrityssalo.fi)