Opiskelu kemian laitoksella

Kemian laitokselta valmistuu laaja-alaisen luonnontieteellisen koulutuksen omaavia osaajia erilaisiin tehtäviin yrityksissä, järjestöissä, kunnissa, valtiolla sekä tutkimus- ja oppilaitoksissa. Tutkijanurasta kiinnostunut voi valmistumisen jälkeen suunnata tieteellisiin jatko-opintoihin joko Suomessa tai ulkomailla.

Kemia on tieteenalana hyvin laaja ja Turun yliopiston kemian tutkimus lähestyy yhtäältä biologiaa ja lääketiedettä ja toisaalta fysiikkaa ja materiaalitutkimusta. Kemian opinnot antavat perusteelliset pohjatiedot kemian eri aloilta sekä valmiudet turvalliseen työskentelyyn laboratoriossa. Kemian opintoja tukevat luonnontieteelliset sivuaineopinnot. Laboratoriotyöskentelyyn perehdytään jo opintojen alussa ja opintojen edetessä harjoitustyöt liittyvät entistä lähemmin laitoksella tehtävään tutkimustyöhön. Tieteellistä viestintää sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa harjoitellaan sekä LuK- että FM-opintojen aikana.


Kemian opiskelijana olet osa laitoksen tiedeyhteisöä ja opiskelijoiden hyvinvointi onkin meille erityisen tärkeää. Kemian laitos tarjoaa opiskelijoille tukea ja ohjausta monella eri tavalla:

  • Oma opettajatuutori tarjoaa henkilökohtaista ohjausta sekä LuK- että FM-opintojen aikana
  • Jo ensimmäisten opiskeluvuosien aikana pääset tutustumaan kemistin toimenkuvaan ja tiedeyhteisöön
  • Tutkielmien kirjoittamiseen on tarjolla vertaistukea ja käytännön neuvoja

Kemian hakukohde

Kemiassa suoritettava tutkinto on kaksiosainen: se koostuu kolmivuotisesta luonnontieteen kandidaatin tutkinnosta (LuK) ja sen jälkeen suoritettavasta filosofian maisterin tutkinnosta (FM). LuK-tutkinto-ohjelmaan valittu opiskelija saa automaattisesti opinto-oikeuden myös kemian FM-tutkinto-ohjelmaan. Soveltuvan LuK- tai AMK-tutkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan maisteriopintoihin.

Kemian opiskelijaksi on monta tietä

Kemian tutkinto-ohjelmaan (luonnontieteen kandidaatti + filosofian maisteri) otetaan vuosittain 60 uutta opiskelijaa. Valintatapa riippuu pohjakoulutuksesta:

  • Suomalaisen YO-tutkinnon, IB-, EB- tai RP/DIA -tutkinnon suorittaneet todistuspisteiden perusteella

Pisteitä annetaan matematiikan, äidinkielen, toisen kotimaisen tai vieraan kielen (A-kieli) sekä fysiikan tai kemian kokeen arvosanojen perusteella.

  • Kolmivuotisen ammattikoulututkinnon tai ulkomaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet valintakokeen perusteella

Valintakoe on yhteinen Fysiikan ja Matematiikan laitosten kokeiden kanssa ja siinä on tehtäviä kaikista kolmesta aineesta. Tehtäviä on yhteensä 10, ja niistä tehdään neljä. Tehtävät perustuvat fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin ja matematiikan pitkän oppimäärän pakollisiin kursseihin.

  • Lukion suoravalintaväylä

Hakija, joka on suorittanut lukion ja Turun yliopiston kemian laitoksen yhteistyönä järjestetyt kurssit Termodynamiikka, Reaktio ja Sidos vähintään keskiarvolla 8,0, on oikeutettu osallistumaan haastattelumenettelyyn perustuvaan valintaan.

  • Valinta kilpailumenestyksen perusteella

MAOL ry:n lukiolaisille järjestämässä kemian kilpailussa kymmenen parhaiten menestynyttä voidaan valita ilman valintakoetta. Valittavilla tulee lisäksi olla hyväksytysti suoritettu lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto

  • Avoimen yliopiston väylä

Hakija voi tulla valituksi Avoimen yliopiston opintojen perusteella, jos hänellä on suoritettuna vähintään 20 op kemian perusopintoja

Maisterin tutkinto Kemiasta

Maisteritutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (tavoiteaika kaksi vuotta) ja sen voi suorittaa neljässä eri tutkinto-ohjelmassa

Kemian tutkinto-ohjelma (FM) pitää sisällään kaksi pääainetta, joiden sisällä voi erikoistua eri aloille seuraavasti:

  • Lääkekehityksen kemia: bio-orgaaninen kemia, luonnonyhdisteiden kemia, radiofarmaseuttinen kemia
  • Materiaalikemia: sovellettu materiaalikemia, fysikaalinen materiaalikemia, sovellettu luminesenssi tai koordinaatiokemia

Kemian opettajan tutkinto-ohjelma (FM)

Master's Degree Programme in Biomedical Sciences (M.Sc.) pääaineena Medicinal and Radiopharmaceutical Chemistry

Master's Degree Programme in Physical and Chemical Sciences (M.Sc.) pääaineena Materials Chemistry

Kaksi viimeksi mainittua ovat kansainvälisiä maisteriohjelmia, joissa opetus- ja opiskelukieli on englanti. Sisällöltään ne vastaavat suurelta osin suomenkielisiä maisteriohjelmia. Tarkempia tietoja tutkinto-ohjelmista saat opinto-oppaasta valitsemalla haluamasi ohjelman kohdalta "Tietoa opinnoista"

Maisteritutkinto-ohjelmaan hakeutuminen

Turun yliopiston Kemian tutkinto-ohjelman (LuK) opiskelijat voivat LuK-tutkinnon suoritettuaan siirtyä yllä mainittuihin tutkinto-ohjelmiin ilman erillistä opiskelijavalintaa.

Muussa tutkinto-ohjelmassa tai ammattikorkeakoulussa tutkinnon suorittaneet hakevat korkeakoulujen maisterihaussa. Valinta tehdään suoritetun tutkinnon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella tapauskohtaisesti arvioiden. Valituilta opiskelijoilta voidaan edellyttää enintään 60 op täydentäviä opintoja alemman tutkinnon täydentämiseksi. Täydentäviä ei lueta hyväksi FM-tutkintoon.

Valmistumisen jälkeen

Kemian opinnot luovat pohjaa monenlaiselle osaamiselle. Kemistin työnkuva onkin laaja ja vaihtelee paljolti työpaikan mukaan. Nimikkeitä on monia, esimerkiksi erikoistutkija, kemisti, laatupäällikkö, laboratoriopäällikkö, myyntiedustaja, opettaja, projektipäällikkö. Valmistumisen jälkeen voi myös jatkaa tutkijanuralla ja suorittaa tohtorin tutkinnon Turussa tai muissa Suomen yliopistoissa tai ulkomailla.

Kemian aineenopettajan pätevyys

Turun yliopistossa Kemian LuK-tutkinnon suorittaneet voivat jatkaa opintojaan Kemian opettajan tutkinto-ohjelmassa (FM). Kemian opettajan tutkinto-ohjelmasta opiskelija valmistuu aineenopettajaksi valmiiseen ammattiin. Valinta kemian opettajan opintoihin tehdään pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden keväällä.

Opiskelu koostuu kemian opintojen lisäksi toisen opetettavan aineen, kuten fysiikan tai matematiikan opinnoista sekä pedagogisista opinnoista.

Aineenopettajan pätevyyden täydentäminen valmistumisen jälkeen

Jo valmistunut kemisti voi pätevöittää itsensä opettajaksi suorittamalla opettajan pedagogiset opinnot erillisinä opintoina Kasvatustieteiden tiedekunnassa. Työllisyysmahdollisuuksien takia suositeltavaa on täydentää jokin toinen opetettava aine vastaamaan opettajan 60 op opintoja, mikäli aiemmasta tutkinnosta ei tällaista löydy.

Kemian aineenopettajan pätevyyden täydentäminen

Mikäli sinulla on tutkinto ja aineenopettajan pätevyys jostain toisesta aineesta, on sinulla mahdollista täydentää ammattiosaamistasi suorittamalla kemiasta opetettavan aineen pätevyys (60 op tai 120 op). Aineenopettajan pätevyyteen tarvittavat opintojaksot mainitaan opinto-oppaassa. Opinnot suoritetaan erillisopintoina.

Kemian opinnot avoimessa yliopistossa

Jos kemia kiinnostaa, mutta haluat jättää tilaa muille mahdollisuuksille, voit opiskella kemian kursseja myös Avoimessa yliopistossa.

Avoimen yliopiston tarjontaan kuuluvat kemian perusopintojen luentokurssit:

Kemian peruskurssit I ja II (Yleinen kemia; vastaavat Kemia I ja II -kursseja)
Kemia III (Fysikaalinen kemia)
Kemia IV (Orgaaninen kemia).

Avoimen yliopiston opiskelija osallistuu käytännössä samaan opetukseen kuin tutkinto-opiskelija.  Em. perusopintojen luentokursseilla kaikki opetus videoidaan ja tehtävät voi suorittaa sähköisesti, joten kurssit on mahdollista suorittaa etäopiskeluna tenttiä lukuun ottamatta. Kemian peruskurssi I:n voi lisäksi suorittaa näyttökokeella.

Avoimen yliopiston tarjontaan kuuluvat myös kemian valinnaisiin aineopintoihin sisältyviä kursseja. Kurssien aiheet liittyvät modernin kemian tutkimusaiheisiin ja menetelmiin ja sopivat esimerkiksi aineenopettajille tietojen päivittämiseen. Opetukseen osallistuminen edellyttää perusopintotason tietoja kemiasta ja läsnäoloa luennoilla.

Avoimen yliopiston opintoja suorittanut voi tulla myöhemmin valituksi Avoimen yliopiston väylän kautta ja suoritetut kemian ja muiden luonnontieteellisten aineiden opinnot voidaan lukea mukaan tutkintoon. Valittavalta vaaditaan vähintään 20 op. kemian tai muun luonnontieteellisen alan, esimerkiksi fysiikan perusopintoja. Kurssien on oltava suoritettuina vähintään arvosanalla 3/5.