Hakeminen tohtorikoulutukseen luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa tohtorintutkinnon voi suorittaa kuudessa tohtoriohjelmassa, joiden kautta hakeminen tapahtuu. Jokainen tohtoriohjelma julkaisee sivuillaan hakuilmoituksen ohjeineen ennen haun avautumista.

Luonnontieteen ja tekniikan tiedekunnassa koordinoidut ohjelmat

Biologian, maantieteen ja geologian tohtoriohjelma (BGG)

Fysikaalisten ja kemiallisten tieteiden tohtoriohjelma (PCS)

Matemaattis-tietotekninen tohtoriohjelma (MATTI)

Molekulaaristen biotieteiden tohtoriohjelma (DPMLS)

Lääketieteellisessä tiedekunnassa koordinoidut ohjelmat

Lääketutkimuksen tohtoriohjelma (DRDP)

Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT)

Tiedekunnan jatkokouluksen tutkimusalat

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

 • BIOTIETEET
  • Biokemia / Biochemistry
  • Biologia / Biology
  • Molekulaarinen biotekniikka ja diagnostiikka / Molecular Biotechnology and Diagnostics
  • Elintarvikekemia / Food Chemistry
  • Molekulaarinen kasvibiologia / Molecular Plant Biology
  • Ympäristötiede / Environmental Science
 • KEMIALLISET JA FYSIKAALISET TIETEET
  • Fysiikka / Physics
  • Materiaalitiede / Materials Science
  • Teoreettinen fysiikka / Theoretical Physics
  • Tähtitiede / Astronomy
  • Kemia / Chemistry
 • GEOTIETEET
  • Geologia / Geology
   • Geologia ja mineralogia / Geology and mineralogy
   • Maaperägeologia / Quaternary geology
  • Maantiede / Geography (MAAN)
   • Luonnonmaantiede / Physical geography
   • Ihmismaantiede / Human geography
   • Geoinformatiikka / Geoinformatics
   • Talousmaantiede / Economic geography
 • MATEMAATTISET TIETEET JA TILASTOTIETEET
  • Matematiikka / Mathematics
  • Sovellettu matematiikka / Applied Mathematics
  • Tilastotiede / Statistics
 • TIETOJENKÄSITTELYTIETEET
  • Tietojenkäsittelytiede / Computer Science

TEKNIIKAN KOULUTUSALA

 • BIOTEKNIIKKA
  • Biotekniikka / Biotechnology
  • Elintarvikekehitys / Food Development
  • Kestävä bioenergia / Sustainable bioenergy
 • KONETEKNIIKKA
  • Konetekniikka / Mechanical Engineering
 • MATERIAALITEKNIIKKA
  • Materiaalitekniikka / Materials Engineering
 • TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
  • Tieto- ja viestintätekniikka / Information and Communication Technology

HUMANISTINEN KOULUTUSALA

 • VIESTINTÄTIETEIDEN ALA
  • Fonetiikka / Phonetics
UTUGS tutkijakoulun hakuilmoitukset

UTUGS tutkijakoulun kaikki hakuilmoitukset

Ilmoitukset näkyvät vain hakuaikoina.

Hakuajat ja hakulomakkeet

Tohtorikoulutukseen on hakuaika kaksi kertaa vuodessa (maaliskuussa ja syyskuussa). Seuraavat tohtorikoulutuksen opiskeluoikeushaut ovat

 • 1.-18.9.2020. Päätökset 30.11.2020 mennessä. Koulutus alkaa 1.1.2021.
 • 1.-19.3.2021. Päätökset 31.5.2021 mennessä. Koulutus alkaa 1.8.2021.

Hakeminen tapahtuu kunkin tohtoriohjelman omalla sähköisellä lomakkeella.

Hakuilmoitus, linkki hakulomakkeeseen sekä yksityiskohtaiset tohtoriohjelmakohtaiset hakuohjeet julkaistaan kunkin  tohtoriohjelman sivulla haun alkaessa. Tutustu huolellisesti tohtoriohjelman hakuohjeisiin ennen lomakkeen täyttämistä.
 
Hakemus tehdään sähköisesti, ja se koostuu tohtoriohjelman omasta hakulomakkeesta sekä vaadittavista liitteistä (ks. tohtoriohjelmakohtaiset vaadittavat liitteet kyseisen ohjelman hakuohjeista).
 
Kuka voi hakea

Tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnasta voivat hakea henkilöt, jotka täyttävät yliopistolaissa (558/2009, 37§) tohtorintutkinnon suorittamiselle määritellyt kelpoisuusehdot sekä tiedekunnan tohtorintutkinnon suoritusoikeuden edellytykset.

Tohtoritutkinnon opiskeluoikeutta on kelpoinen hakemaan on henkilö, joka on suorittanut

 1. soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon Suomessa
 2. soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa; taikka
 3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
Ennen hakua
 • Maaliskuun haussa edellytetään, että opiskeluoikeutta hakeva henkilö on ennen hakua neuvotellut tulevan ohjaajansa kanssa ohjausyhteistyöstä ja laatinut ohjaussuunnitelman. Ohjaussuunnitelmassa sovitaan ohjausjärjestelyistä: nimetään kaikki ohjaajat ja valvoja.
 • Syyskuun haussa useimmissa tohtoriohjelmissa edellytetään kuten maaliskuun haussa, että hakija on neuvotellut ohjaajan kanssa ohjaussuunnitelmasta etukäteen. Tarkista vaatimukset tohtoriohjelman sivulta.
 • Huolehdi, että sinulla on tarvittavat asiakirjat todistuksistasi. Katso alla tutkintotodistusten toimittaminen.
 • Valmistele hakemuksen liitteet. Katso kohta Hakemuksen liitteet alla.
 • Tarkastele rahoitusmahdollisuuksia tohtorikoulutuksellesi.
 • Lue huolellisesti tohtoriohjelmasi hakuohjeet ja hakujulistus.
Hakemuksen liitteet

Sähköisen hakemuksen liitteenä tulee toimittaa skannattuna:

 1. Tutkintotodistus ja opintosuoritusote
  • tohtorikoulutukseen kelpoisuuden antavan tutkinnon alkuperäinen  tutkintotodistus tutkinnon suorituskielellä
  • tohtorikoulutukseen kelpoisuuden antavan tuitkinnon alkuperäinen opintorekisteriote tutkinnon suorituskielellä
  • Jos todistukset eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee lisäksi toimittaa virallinen käännös todistuksista joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös, virallisen kääntäjän tekemä käännös tai virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai virallisen kääntäjän käännöksestä.
  • Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa joko alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos valittu hakija ei toimita ohjeiden mukaisia todistuksia valintapäätöksessä annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Ohjeet todistusten toimittamiseen ja maakohtaiset vaatimukset löytyvät täältä:
  •  
 2. Tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet

  • Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa Suomessa, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset, opintosuoritusotteet sekä muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.

  • Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa ulkomailla, tulee hänen liittää sähköiseen hakulomakkeeseen:

   • skannatut alkuperäiset tutkintotodistukset (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu)

   • skannatut alkuperäiset opintosuoritusotteet (sillä kielellä, jolla tutkinto on suoritettu)

   • skannatut alkuperäiset muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset, joiden nojalla tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan.

   • Jos todistukset/opintosuoritusotteet eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee toimittaa lisäksi virallinen käännös todistuksista/opintosuoritusotteista joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös ja virallisen kääntäjän tekemä käännös. Englanninkielisen opintosuoritusotteen korvaa eurooppalaisen korkeakoulun myöntämä Diploma Supplement (DS), jos DS sisältää tiedot opintosuorituksista.

   • Niiden ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa joko alkuperäiset todistukset tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos valittu hakija ei toimita ohjeiden mukaisia todistuksia valintapäätöksessä annettuun määräaikaan mennessä, hän menettää opiskelupaikkansa. Ohjeet todistusten toimittamiseen ja maakohtaiset vaatimukset löytyvät täältä:

 3. Kielitaitotodistus (jos se vaaditaan, katso Kielitaitovaatimukset tohtorintutkinnon opiskeluoikeushaussa)

 4. Ohjaajien, valvojan ja hakijan allekirjoittama ohjaussuunnitelma.
 5. Ansioluettelo: Katso TENKin ohjeet tutkijan ansioluettelon kirjoittamiseksi
 6. Julkaisuluettelo: Ohjeet julkaisuluettelon laatimiseen suomeksi ja englanniksi.
 7. Tutkimussuunnitelma: Katso tohtoriohjelman sivuilta lisäohjeita tutkimussuunnitelman laatimisesta
 8. Tohtoriohjelmilla voi olla lisäksi omia vaatimuksia toimitettavista liitteistä. Katso lisätietoa näistä tohtoriohjelman www-sivulta.

 

Tutkintotodistusten toimittaminen

Opiskeluoikeutta haettaessa hakukelpoisuuden perusteena olevan tutkinnon (maisteri tai vastaava) tutkintotodistus ja opintorekisteriote sekä muut valintaperusteisiin liittyvät opintotodistukset tulee aina liittää sähköiseen hakemukseen alkuperäisistä dokumenteista skannattuina kopioina.

Jos todistukset eivät ole englannin-, suomen- tai ruotsinkielisiä, tulee sähköisen hakemuksen liitteenä toimittaa skannattu kopio virallisesta käännöksestä joillekin näistä kielistä. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen korkeakoulun antama käännös, virallisen kääntäjän tekemä käännös tai virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai virallisen kääntäjän käännöksestä.

 1. Mikäli hakija on suorittanut hakukelpoisuuden antavan aiemman tutkintonsa korkeakoulussa Suomessa ja hän ilmoittaa hakemuksessaan suomalaisen henkilötunnuksensa, niin todistuksen varmentaminen tehdään Opintopolku-järjestelmässä ja tutkintotodistuksia ei tarvitse enää myöhemmin toimittaa. Jos varmentamista Opintopolusta ei pystytä tekemään, todistukset pitää toimittaa kuten kohdassa 2 alla esitetään.
 2. Ulkomailla pohjatutkinnon suorittaneiden hakijoiden, joille päätetään myöntää opiskeluoikeus, tulee toimittaa alkuperäiset kappaleet tai virallisesti oikeaksi todistetut kopiot todistuksista ja opintorekisteriotteesta ja tarvittaessa niiden käännöksistä Turun yliopistolle valintapäätöksessä annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos todistuksia ei toimiteta pyydetyssä ajassa, niin hakija menettää opiskeluoikeuden.
Kielitaidon todentaminen

Tohtorikoulutettavalta edellytetään kykyä sujuvaan kommunikaatioon niin suullisesti kuin kirjallisesti englannin kielellä sekä opintojen ja tutkimuksen etenemisen että tiedeyhteisöön integroitumisen vuoksi.

Kielitaitovaatimukset tohtorintutkinnon opiskeluoikeushaussa

Hakemusten arviointi ja valintakriteerit

Tohtoriohjelma arvioi hakemukset hakuajan päätyttyä. Opiskelijaksi valitseminen tapahtuu hakemuksessa ja sen liitteissä esitettyjen tietojen perusteella. Tohtoriohjelma voi tarvittaessa käyttää hakemusten arviointiin ulkopuolisia asiantuntijoita sekä voi myös arvioida hakijan soveltuvuutta ja motivoituneisuutta haastattelemalla hakijan.

Tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevien kelpoisuusehtojen lisäksi tohtorikoulutettavien valinnassa arviointi- ja valintaperusteina käytetään hakijan koulutuksellisia ja tutkimuksellisia ansioita, tutkimussuunnitelman laatua sekä hakemusasiakirjoista arvioitavaa tutkimuspotentiaalia. Valinnassa huomioidaan mm. hakijan motivaatio, ansiot sekä suoritetut opinnot ja pro gradun (tai vastaavan) arvosana. Välttämätön edellytys on, että tohtorikoulutettavalle voidaan nimittää ohjaaja, joka toteuttaa ohjaajalta edellytettävät laatuvaatimukset. Tohtorikoulutettavan tutkimusaiheen tulee sopia tiedekunnan ja sen ainelaitosten tutkimusprofiiliin.

Jatko-opiskelijaksi valittavalta edellytetään, että perustutkinnon syventävät opinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin tai sitä vastaavalla tasolla. Muussa tapauksessa tai jos perustutkinnon ala poikkeaa jatko-opintojen tutkimusalasta, tietoja ja taitoja edellytetään täydennettäväksi ko. tason saavuttamiseksi.

Päätökset ja oikaisumenettely


Tohtoriohjelman arvion ja laitoksen lausunnon perusteella tiedekunnan varadekaani tekee päätöksen opiskeluoikeuksista. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti.

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamispäivästä. Perusteltu oikaisupyyntö tulee toimittaa kirjallisesti tiedekuntaan osoitteeseen:

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Kehittämispalvelut, tutkijanura
Päärakennus
20014 Turun yliopisto

tai sähköpostilla osoitteeseen sci-docstudies@utu.fi.

Ilmoittautuminen

Jatkotutkintoa suorittava opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain yliopiston ilmoittautumisohjeiden mukaisesti. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautunut voi osallistua opetukseen ja harjoittaa opintoja yliopistossa.

Ilmoittautuminen tieteelliseen jatkotutkintoon

 • Opiskelupaikan vastaanotto tehdään Oma opintopolku -palvelussa. Saat ohjeet hyväksymiskirjeen mukana.
 • Ensimmäisen lukuvuoden läsnäolo kirjataan automaattisesti.

Kun uusi opiskeluoikeutesi on tallennettu

UTU-käyttäjätunnus ja salasana

 

Lisätietoja

Kaikki hakuun liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen sci-docstudies@utu.fi

Tiedekunnan tohtorikoulutuksen yhteystiedot

Tietoa uudelle tohtorikoulutettavalle (englanniksi)