Väitöskirjaprosessi luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa

Väitöskirjaprosessilla tarkoitettaan tohtorikoulutuksen loppuvaihetta, jossa väitöskirja esitarkastetaan ja väittelijälle myönnetään väittelylupa. Prosessin lopussa väittelijä valmistuu tohtoriksi.

Tohtorikoulutettava, ohjaajat ja valvoja löytävät yksityiskohtaiset ohjeet väitöskirjaprosessiin UGIS-järjestelmästä.  Järjestelmässä tohtorikoulutettava voi seurata oman prosessinsa etenemistä.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan ohjeita väitöskirjaprosessiin

Väitöskirja

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä joko monografia tai useista tieteellisistä julkaisuista ja niiden pohjalta laaditusta katsauksesta (jossa esitetään tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja tulokset sekä niiden tarkastelu) muodostuva kokonaisuus. Väitöskirja voi sisältää myös julkaistavaksi tarkoitettuja käsikirjoituksia kuitenkin niin, että merkittävä osa töistä on jo hyväksytty julkaistavaksi referoiduissa julkaisusarjoissa. Yhteisjulkaisuihin perustuvasta väitöskirjasta varmistetaan väittelijän itsenäinen panos erillisellä selvityksellä.
Väitöskirjatyön valvoja varmistaa ennen esitarkastajien ehdottamista, että väitöskirjan kokonaisuus vastaa väitöskirjalta vaadittavaa laajuutta ja että ennakkotarkastukseen lähetettävä käsikirjoitus täyttää väitöskirjatyön muodolliset edellytykset.

Tiedekunnan tohtoriohjelmat BGG, DPMLS, MATTI ja PCS kuvaavat väitöskirjojen rakennetta tarkemmin opinto-oppaissaan.

Word-templaatti Annales-sarjassa julkaistavalle väitöskirjalle

Jatko-opintokokonaisuuden hyväksyminen

Väittelyluvan myöntäminen edellyttää, että jatko-opintokokonaisuus on hyväksytty ja kirjattu. Kokonaisuutta ei tarvitse hyväksyä ennen väitöskirjan käsikirjoituksen lähettämistä esitarkastukseen. On kuitenkin hyvä tarkistaa, onko suoritukset kasassa tai mitä vielä puuttuu siinä vaiheessa, kun suunnittelee käsikirjoituksen lähettämistä esitarkastukseen. Kokonaisuusmerkinnän voi hakea jo ennen väitöskirjaprosessin aloittamista, jos on selvää, että jatko-opintokokonaisuuteen ei tule enää muutoksia. Kerran hyväksyttyä ja kirjattua kokonaisuutta ei muuteta kuin poikkeustapauksissa.

Tohtorikoulutettava löytää UGIS-järjestelmästä ohjeet jatko-opintokokonaisuuden  kokonaisuusmerkinnän anomisesta polusta: Jatko-opintojen hyväksyminen ja väitöskirjaprosessi -> Jatko-opintojen hyväksyminen ->Tohtorikoulutettava lähettää opintokokonaisuuden tarkistettavaksi

Jatko-opintokokonaisuutta voi anoa kahdella tavalla:

 1. Täysin sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen
  • Käytettävät järjestelmät eHOPS ja UGIS.
  • Polku Ugis-järjestelmässä: Jatko-opintojen hyväksyminen ja väitöskirjaprosessi -> Jatko-opintojen hyväksyminen ->
   Tohtorikoulutettava lähettää opintokokonaisuuden tarkistettavaksi
 2. Liitteellä UGIS-järjestelmään
  • Tohtorikoulutettava täyttää anomuksen ja liittää sen UGIS-järjestelmään (yllä mainittuun tapahtumaan).
  • Valvoja kuittaa kokonaisuuden UGIS-järjestelmässä.

Jatkotutkinnon opintokokonaisuuden loppumerkintäanomus

Esitarkastajat ja vastaväittäjä

Dekaani määrää valvojan esityksestä väitöskirjatutkimukselle vähintään kaksi esitarkastajaa. Esitarkastajien ja vastaväittäjän tulee olla dosentin tai vastaavan tieteellisen pätevyyden omaavia henkilöitä. Heidän tulee olla väitöskirjatyön suhteen ulkopuolisia, heillä ei saa olla yhteisjulkaisuja väitöskirjan tekijän kanssa, heidän pitää olla Turun yliopiston ulkopuolelta, eikä heillä saa olla tiivistä ja viimeaikaista (pääsääntöisesti viimeisen kolmen vuoden sisällä tapahtunutta) tieteellistä yhteistyötä ohjaajan kanssa. Perustellusta syystä toinen esitarkastaja tai vastaväittäjä voi olla Turun yliopiston dosentti, mikäli hänen varsinainen toimipaikkansa on muualla. Tarkastajien tulee olla eri organisaatioista. Väitöskirjan esitarkastaja tai vastaväittäjä ei saa olla tekijään hallintolain (434/2003) 28§:ssä tarkoitetussa suhteessa eikä sellaisessa kiista- tai muussa suhteessa, joka ilmeisesti vaarantaa hänen puolueettomuuttaan.

 

Esitarkastajien, vastaväittäjän ja kustoksen esittäminen (sähköinen lomake)

 • Ohjaaja täyttää lomakkeen, lomake menee opiskelijalle kommentoitavaksi, opiskelijan kommentin jälkeen lomake tulee virkailijalle, joka välittää lomakkeen vielä valvojalle (jos ohjaaja ei ole valvoja) hyväksyttäväksi. Valvojan hyväksynnän jälkeen tiedekunta käsittelee nimityksen.
Väitöskirjan esitarkastusprosessi
 1. Väittelijä, kaikki ohjaajat ja valvoja yhdessä sopivat väitöskirjaprosessin aloittamisesta.
 2. Väittelijä tarkistaa UGIS-portaalista tiedot virallisesti nimetyistä ohjaajista ja valvojasta. Jos näissä on korjattavaa, niin korjaus pitää tehdä ennen kuin väitöskirjaprosessia aloitetaan. (Katso ohjaussuunnitelman päivittäminen)
 3. Ohjaaja tekee esityksen väitöskirjan esitarkastajista sähköisellä lomakkeella. Väitelijä ja valvoja hyväksyvät esityksen sähköisesti.
  • Katso kohta liitteet alla.
 4. Väittelijä toimittaa väitöskirjansa pdf-tiedoston ja kaikki väitökseen kuuluvat julkaisut sähköisellä lomakkeella.
  • Katso kohta liitteet alla.
 5. Varadekaani määrää esitarkastajat, vastaväittäjän ja kustoksen. HUOM: Esitarkastajaesityksen tiedekuntakäsittelyyn kannattaa varata 1-2 viikkoa. Tiedekunta tiedottaa varadekaanin päätöksestä väittelijää, ohjaajia, valvojaa ja muita asianomaisia sähköpostitse. Tämän jälkeen tiedekunta lähettää tarkastusohjeet esitarkastajille.
 6. Väittelijä, ohjaaja tai valvoja toimittaa väitöskirjan käsikirjoituksen esitarkastajille.
 7. Esitarkastajille annetaan yksi kuukausi aikaa kirjoittaa lausunto väitöskirjatyöstä. Lausunto palautetaan osoitteeseen sci-docstudies@utu.fi.
 8. Tiedekunta lähettää esitarkastajien lausunnot sähköpostilla väittelijälle. Väittelijältä kysytään, onko hänellä huomauttamista lausunnoista.
  • Jos väittelijällä ei ole huomauttamista esitarkastajien lausunnoista, väittelijä ilmoittaa sähköpostilla sci-docstudies@utu.fi, ettei hänellä ole huomautettavaa.
  • Jos väittelijän näkemyksen mukaan esitarkastajan lausuntoa ei voi hyväksyä (esim. väittelijä on eri mieltä korjausehdotuksista, arvostelu ei tyydytä väittelijää), niin väittelijä toimittaa tiedekuntaan kirjallisen vastineen lausunnosta 14 vuorokauden kuluessa siitä päivästä, kun tiedekunnasta on toimitettu hänelle lausunnot kommentoitavaksi.
Liitteet

Liitteet, joita tarvitaan väitöskirjan esitarkastusprosessia varten.

Ohjaaja tai valvoja toimittaa

 • Turnitin –tarkastuslomake
  • Tietoa alkuperäisyystarkastuksesta
  • Ohjaaja liittää tulostetun, allekirjoitetun ja skannatun Turnitin tarkastustodistuksen sähköiseen lomakkeeseen, jolla esittää esitarkastajia.
  • Esitarkastajaesitys on mahdollista tehdä ilman Turnitin-tarkastustodistusta. Todistus tulee kuitenkin toimittaa ennen kuin esitarkastajia nimitetään. Jos todistusta ei liitetä sähköiseen lomakkeeseen, niin todistus tulee toimittaa tiedekuntaan:
   • alkuperäinen paperinen todistus sisäpostilla osoitteeseen: Sanna Ranto, Maaherran makasiini tai
   • tarkastuksen tehnyt henkilö voi lähettää sen skannattuna osoitteeseen: sci-docstudies@utu.fi.

Tohtorikoulutettava toimittaa

Väitöskirjan käsikirjoitus toimitetaan tiedekuntaan sähköisellä lomakkeella. Lomakkeessa kysytään kuvien ja taulukoiden alkuperästä. Tällä tavoitellaan sitä, että kirjoittaja huomaa viitata alkuperäisiin lähteisiin kuvissa ja taulukoissa ja tarvittaessa myös kysyy lupaa näiden käyttöön.

Liitteet erilaisissa väitöskirjoissa

Monografia
 • Väitöskirjan käsikirjoitus
 • Jos monografia perustuu artikkeleihin, niin silloin tulee toimittaa samat liitteet kuin jos väitöskirja koostuisi julkaisuista. Sähköisellä lomakkeella, jolla väitöskirja toimitetaan tiedekuntaan, valitaan tässä tapauksessa väitöskirjan tyypiksi kokoomaväitöskirja. 
Artikkeleista muodostuva kokoomaväitöskirja
 1. Väitöskirjan käsikirjoitus ja siihen liittyvät osajulkaisut
 2. Osajulkaisuselvitys (ns. contribution, malli).
  • Väittelijän, ohjaajien ja valvojan allekirjoittama lausunto, josta käy ilmi väitöskirjan tekijän panos yhteisjulkaisuihin perustuvan väitöskirjan toteutuksessa. Lausuntoon pitää kirjata julkaisujen viitetiedot (julkaisun nimi, kaikki kirjoittajat sekä julkaisufoorumi tai merkitä jos kyseessä on käsikirjoitus). Lausunnosta pitää myös ilmetä, jos jotakin väitöskirjan osatyötä on aiemmin käytetty toisessa väitöskirjassa tai jos sen käyttöä toisessa väitöskirjassa suunnitellaan. Väittelijä, kaikki ohjaajat ja valvoja allekirjoittavat lausunnon.
  • Lausunto toimitetaan tarkastajille, joten se tulee kirjoittaa englanniksi, jos kaikki tarkastajat eivät ymmärrä suomea.
 3. Lausunto osatyön käytöstä toisessa väitöskirjassa.
  • Jos osatöistä koostuvan väitöskirjan julkaisua on käytetty tai aiotaan käyttää toisen henkilön väitöskirjassa, niin liitteenä tarvitaan lausunto molempien tohtorikoulutettavien kontribuutiosta ko. julkaisuun. Lausunnon allekirjoittavat molemmat tohtorikoulutettavat ja heidän pääohjaajansa.
  • Lausunnolla on kaksi tavoitetta. Se toimii sopimuksena siitä, että molemmat väittelijät saavat käyttää julkaisua väitöskirjoissaan. Lisäksi asiakirjassa selvitetään molempien väittelijöiden kontribuutio julkaisussa.
  • Lausunto toimitetaan tarkastajille, joten se tulee kirjoittaa englanniksi, jos kaikki tarkastajat eivät ymmärrä suomea.
 4. Julkaisemattoman artikkelin käyttöluvat kirjoittajilta
  • Jos osatöistä koostuvaan väitöskirjaan sisältyy julkaisematon artikkelin käsikirjoitus, niin väittelijän tulee kysyä lupa käsikirjoituksen käyttöön väitöskirjassaan sen kirjoittajilta. Luvan voi kysyä sähköpostitse ja kerätyistä luvista tulee tehdä yksi pdf-tiedosto.
  • Koska ohjaajat ja valvoja allekirjoittavat osajulkaisuselvityksen, niin heiltä ei enää erikseen tarvitse kysyä käyttölupaa.
Väitöskirjan kielentarkastaminen

Muilla kuin kotimaisilla kielillä kirjoitetulle väitöskirjalle on suositeltavaa tehdä kielentarkastus. Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta ei maksa väitöskirjojen kielentarkastusta, mutta osa tiedekunnan tohtoriohjelmista tai laitoksista voi myöntää tukea kielentarkastusta varten. Tarkista käytäntö omasta tohtoriohjelmastasi tai laitokseltasi.

Väittelylupa

​Tiedekunnan johtokunta on siirtänyt dekaanille päätösvallan myöntää väittelyluvat. Dekaani voi kuitenkin harkintansa mukaan edelleen tuoda haluamansa väittelylupa-asiat johtokunnan päätettäväksi.
Dekaani on delegoinut väittelylupien käsittelyn edelleen jatkokoulutuksesta vastaavalle varadekaanille.

Väittelyluvan myöntäminen edellyttää:

 •  Esitarkastajien puoltavat lausunnot ovat saapuneet tiedekuntaan.
 •  Jos esitarkastaja on esittänyt korjauksia väitöskirjan käsikirjoitukseen ja edellyttänyt, että ohjaaja tai hän itse tarkistaa, että korjaukset tulevat tehdyksi, niin korjaukset  on tehty ja tarkistettu esitarkastajan edellyttämällä tavalla. Tässä tapauksessa ohjaajan/valvojan edellytetään antavan lausunto, josta käy ilmi, mitä korjauksia väitöskirjaan on tehty.
 • Väittelijä on lähettänyt sähköpostilla kommenttinsa esitarkastajien  lausunnoista sci-docstudies(at)utu.fi.
 • Väittelijä on suorittanut kaikki tohtoritutkintoon kuuluvat opinnot.
 • Valvoja on hyväksynyt väittelijän jatkotutkintoon sisällytettävien opintojen kokonaisuuden (40/60 op).
 • Rehtorin päätöksen mukaisesti  tiedekunnassa myönnetään väittelylupia vain väitöskirjoille, joissa on sekä suomen- että englanninkielinen tiivistelmä.
Kustos

Dekaani määrää valvojan esityksestä väitöstilaisuuteen kustoksen. Kustos on arvostettu tieteenharjoittaja, joka vastaa väitöksen asianmukaisuudesta. Tällaisia henkilöitä ovat ensisijaisesti tiedekunnan professorit. Jos sopivaa professoria ei ole tehtävään käytettävissä, kustokseksi voidaan perustellusta pyynnöstä nimittää apulaisprofessori, tai vähintään dosentti. Kustoksen tulee olla työsuhteessa tiedekuntaan (tai hän voi olla emeritusprofessori). Kustos antaa tiedekunnalle lausunnon siitä, sujuiko väitöstilaisuus asianmukaisesti. Kustos ei osallistu väitöskirjan arvosteluun.

Väitöskirjan julkaiseminen, painatus, jakelu ja tiedottaminen
Väitöstilaisuuden järjestäminen
 • Tohtorikoulutettava sopii vastaväittäjän ja kustoksen kanssa väitöspäivästä.
 • Ilmoita väitöspäiväsi tiedekuntaan sci-docstudies@utu.fi tai lisää tieto UGIS-järjestelmään tälle varattuun paikkaan.
 • Tohtorikoulutettava varaa väitökselle luentosalin lähettämällä varauspyynnön osoitteeseen varaukset@utu.fi.
 • Tohtorikoulutettava järjestää (halutessaan) ja maksaa väitöstilaisuuden jälkeisen kahvituksen kuten myös karonkan.
 • Katso Ohjeet Turun yliopistossa väittelevälle (väitöksestä tiedottaminen, tilaisuuden kulku, pukeutuminen, karonkka).
 • Tiedekunta maksaa vastaväittäjän palkkion. Vastaväittäjän matkakuluista ja muista kuluista vastaa tohtorikoulutettavan laitos/yksikkö. Matkajärjestelyissä voi pyytää apua matkapalveluista (matkapalvelut@utu.fi).
Valmistuminen
 • Vastaväittäjälle annetaan kaksi viikkoa aikaa kirjoittaa lausuntonsa väitöksen jälkeen.
 • Kustoksen tulee ilmoittaa tiedekuntaan (sci-docstudies@utu.fi) väitöksen jälkeen, miten väitös sujui.
 • Kun vastaväittäjän lausunto saapuu, niin se toimitetaan sähköpostitse väittelijälle.
 • Väittelijälle annetaan mahdollisuus kirjoittaa vastine vastaväittäjän lausunnosta.
 • Jos vastaväittäjän lausunto on puoltava, niin väitöskirja hyväksytään seuraavassa mahdollisessa johtokunnan kokouksessa. Tutkinnon valmistumispäivä on johtokunnan kokouksen päivämäärä.
 • Valmistuneelle tehdään tutkintotodistus ilman erillistä pyyntöä. Tohtorille ilmoitetaan, kun todistus on valmis noudettavaksi tiedekunnan opintotoimistosta (Natura). Jos tohtori haluaa, niin erillisestä pyynnöstä todistus voidaan myös postittaa.
 • Katso lisätietoa: Ohjeet Turun yliopistossa väittelevälle.
 • Muista liittyä valmistumisen jälkeen yliopiston alumniksi! Tiedekunnan alumnisivut.
Lomakkeet

Esitarkastajien, vastaväittäjän ja kustoksen esittäminen

 • Ohjaaja täyttää lomakkeen, lomake menee opiskelijalle kommentoitavaksi, opiskelijan kommentin jälkeen lomake tulee virkailijalle, joka välittää lomakkeen vielä valvojalle (jos ohjaaja ei ole valvoja) hyväksyttäväksi. Valvojan hyväksynnän jälkeen tiedekunta käsittelee nimityksen.

Väitöskirjan käsikirjoituksen ja liitteiden toimittaminen

 • Tohtorikoulutettava toimittaa väitöskirjansa käsikirjoituksen ja tarvittavat liitteet tiedekuntaan

Anomus jatko-opintokokonaisuusmerkinnästä

 • Anomus jätetään UGIS-järjestelmään (ugis.utu.fi)