Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan ohjeita jatko-opintoihin

Jatko-opinnot

Jokainen jatko-opiskelija laatii henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelmansa yhdessä ohjaajansa kanssa. Suunnitelman hyväksyy  valvoja. Suunnitelma laaditaan UGIS-järjestelmässä olevien ohjeiden mukaisesti.

Jatko-opintojen rakenteesta määrätään opinto-oppaassa

Tohtorintutkinnon rakenne luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa on:

 • Väitöskirja ja sen julkinen puolustaminen 200 op
 • Jatko-opinnot 40 op
  • Tutkimusalan opinnot 15-30 op
  • Tutkimusalaa tukevat opinnot 0-10 op
  • Liikkuvuutta ja tutkijanuraa tukevat opinnot 2-10 op
  • Yleiset asiantuntijuutta kehittävät opinnot 4-10 op

Ennen syksyä 2018 aloittaneet tohtorikoulutettavat voivat suorittaa tutkintonsa noudattaen aiempia jatko-opintovaatimuksia ja henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa (60 op).

Kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsussa.

Erityisesti jatkokoulutukseen liittyvät suoritukset (esitelmät/posterit konferensseissa, tutkimusvierailut yms.) hyväksyy ohjaaja. Opiskelija lähettää pyynnön suorituksen hyväksymisestä sähköisellä lomakkeella. Sähköinen lomake käy tohtoriohjelman koordinaattorilla tarkastettavana ja menee sen jälkeen ohjaajalle hyväksyttäväksi.

Ohjaussuunnitelman päivittäminen

Lomake tohtorikoulutettavan ohjaussuunnitelman päivittämiseksi

Lomake palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna (allekirjoitukset tohtorikoulutettavalta, ohjaajilta ja valvojalta) tohtoriohjelman koordinaattorille.

Tohtoriohjelma käsittelee päivityksen ja jos kyseessä on valvojan muutos myös laitoksen johtajan hyväksyminen tarvitaan. Tiedekunta tekee lopullisen hyväksynnän. Tiedekunta ilmoittaa päätöksestä tohtorikoulutettavalla, ohjaajille ja valvojalle.

 

Cotutelle

Kun on tarve saada ohjausta toisesta yliopistosta, joka sijaitsee Suomen ulkopuolella, kannattaa harkita Cotutelle-sopimuksen tekemistä.

Ota yhteyttä tiedekunnan koulutuspäällikkö Sanna Rantoon, jos suunnittelet cotutelle-sopimuksen tekemistä.

Katso yliopiston ohjeet cotutellesta.

Julkaisusopimukset

Väitöskirjatyöntekijän tehdessä julkaisusopimusta kustantajan kanssa julkaisusta, joka tulee olemaan osa hänen väitöskirjaansa, hänen tulee varmistaa, että hänelle jää oikeus julkaista artikkeli uudelleen väitöskirjansa osana. Mikäli kustantaja asettaa uudelleenjulkaisemiselle jonkin aikarajan (embargo), hänen tulee varmistaa, ettei se ole ristiriidassa väitöstilaisuuden suunnitellun aikataulun kanssa.

Passiivirekisteri
 

Tiedekunnan tarkentavat ohjeet

Asiaan liittyviin tiedusteluihin vastaa koulutuspäällikkö Sanna Ranto.  

Ennen anomuksen toimittamista opiskelijan on oltava yhteydessä ohjaajaansa ja valvojaansa. Anomuksessa tulee olla:

 • Täytettynä ja allekirjoitettuna passiivisen opiskeluoikeuden aktivointilomake.
 • Täytetty ja allekirjoitettu ohjaussuunnitelma
  • Kaikkien ohjaajien ja valvojan allekirjoitus tarvitaan.
  • Sisältää henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) päivityksen.
 • Päivitetty tutkimussuunnitelma, josta ilmenee, mitä työssä tähän mennessä on tehty ja miten työtä aiotaan tästä eteenpäin jatkaa. Lisäksi suunnitelmassa tulee olla kuvattuna aikataulu työn suunnitellusta valmistumisesta. 

Anomus toimitetaan osoitteeseen:

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, tohtorikoulutus
Päärakennus (alin kerros)
20014 Turun yliopisto

Päätöksenteko

Passiivirekisteriin siirretyn opiskeluoikeuden aktivoimista koskevat anomukset käsittelee koulutuspäällikkö ja varadekaani. Tiedekunta tekee päätöksen opiskeluoikeuden aktivoimisesta kuultuaan asianomaista tohtoriohjelmaa ja laitosta.

Päätöstä tehdessä punnitaan hakemuksessa esitetyn suunnitelman toteutuskelpoisuus ja laitoksen resurssit ohjaukseen. 
 

Kielteinen päätös

Mikäli tiedekunta tekee edellä kuvatuista syistä kielteisen päätöksen ja opiskeluoikeutta ei aktivoida, voi opiskelija anoa opiskeluoikeuden aktivointia seuraavan kerran aikaisintaan vuoden kuluttua.