Tutkimus tulevaisuuden teknologioiden laitoksella

Tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteen tutkimuksemme vahvuus on monialaisen yliopiston poikkitieteellinen yhteistyö. Uusi tieto linkittyy usein luonnontieteen, tekniikan, liiketoiminnan ja ihmistieteiden kysymyksiin ja sovelluksiin. Tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikutuksen painopisteinä ovat terveys ja hyvinvointi, autonomiset ja älykkäät järjestelmät, digitalisaatio ja turvallinen kyberyhteiskunta.

Tietojenkäsittelytiede

Tietojenkäsittelytieteen tutkimuksemme pohjautuu vahvaan algoritmiseen tutkimusperinteeseen ja painottuu datatieteeseen. Menetelmällisiä vahvuuksiamme ovat algoritmiikka, koneoppiminen sekä kieli- ja puheteknologia. Vuorovaikutusmuotoilun tutkimuskysymykset liittyvät oppimiseen ja oppimisanalytiikkaan, lisättyyn todellisuuteen, peleihin ja pelillistämiseen.

Tietojenkäsittelytieteen tutkimusalueita
 • luonnollisen kielen käsittely
 • bio- ja terveysinformatiikka
 • data-analyysi ja koneoppiminen
 • diskreetti optimointi
 • vuorovaikutusmuotoilu ja pelillistäminen
 • oppimisanalytiikka ja opetusteknologiat

Tietotekniikka

Tietotekniikan tutkimuksen painopisteinä ovat modernit ohjelmisto- ja tietoliikennejärjestelmät, kyberturvallisuus, sulautetut elektroniikkajärjestelmät, erityisesti esineiden internet (IoT).

Tietotekniikan tutkimusalueita
 • kyber-yhteiskunta, -turvallisuus ja -yksityisyys
 • viestintä- ja turvallisuustekniikka
 • esineiden internet
 • autonomiset järjestelmät
 • ohjelmistotekniikka ja ohjelmistotuotanto
 • ohjelmistoteknologia ja ohjelmistoturvallisuus

Terveysteknologia

Terveysteknologian tutkimus keskittyy bio-, terveys- ja lääkeanalytiikkaan.

Fonetiikka

Fonetiikan tutkimusaiheita ovat kielen omaksuminen ja oppiminen, ja kielen havainnointi ja tuottaminen.

Tutkimusalueet ja projektit

Tekoälyakatemia

Tekoälyakatemia on Turun yliopiston monitieteellinen tekoälyn koulutus- ja tutkimuskeskus. Turun yliopisto on monialainen tiedeyliopisto ja Tekoälyakatemia tuo yhteen kaikkien tiedekuntien tekoälyopetuksen ja -tutkimuksen ja tarjoaa yhteistyöalustan eri tieteenalojen sekä yritysten ja yhteisöjen edustajille.

>> Lisätietoja Tekoälyakatemiasta

Ohjelmistotekniikka

Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen ohjelmistotekniikan tutkimus kattaa laajan ja monipuolisen aihekentän ohjelmisto- ja pelinkehityksen alueilla.

>> Lisätietoja ohjelmistotekniikan tutkimuksesta ja projekteista

Tietoturva ja kryptografia

Turun yliopiston tietoturvatutkimus on matematiikan, tulevaisuuden teknologioiden ja tietojärjestelmätieteen laitoksen tutkijoiden yhteenliittymän organisoimaa. Yhteenlittymän poikkitieteellinen tietoturvatutkimus perustuu sen monipuolisiin vahvuuksiin: kryptografia ja tietoturva, verkottuneiden järjestelmien turvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta.

>> Lisätietoja tietoturvan ja kryptografian tutkimuksesta (englanniksi)

Sulautettu elektroniikka

Sulautetun elektroniikan laboratorion tutkimus keskittyy esineiden internetiin (IoT), uusiin rinnakkaisarkitehtuureihin ja autonomiseen sulautettuun elektroniikkaan, unohtamatta tekniikankoulutuksen tutkimusta. Sulautetun elektroniikan laboratorio kouluttaa asiantuntijoita IoT- ja CPS-järjestelmien (Cyber Physical Systems) suunnittelua ja tekniikkaa varten.

>> Lisätietoja sulautetun elektroniikan laboratoriosta (englanniksi)

Tietojenkäsittelytiede/ ACI

Algoritmiikan ja laskennallisen älykkyyden laboratorion (ACI) tutkimus keskittyy algoritmien suunnittelun ja laskennallisen älykkyyden tekniikoihin ja menetelmiin, niin teorian kuin käytännönkin tasoilla.

>> Lisätietoja algoritmiikan ja laskennallisen älykkyyden tutkimuksesta (englanniksi)

Tietoliikennetekniikka

Tietoliikennetekniikka tutkii tulevaisuuden internetiä kolmesta päänäkökulmasta: tietoturva, vuorovaikutteiset sovellukset ja sulautetut/hajautetut toteutukset. Tutkimuksessa viestintäjärjestelmät käsitetään kokonaisuuksina ja tutkimus huomioi kaikki kolme edellä mainittua näkökulmaa.

>> Lisätietoja tietoliikennetekniikan tutkimuksestamme (englanniksi)

Bioinformatiikka

Bioinformatiikan tutkimuksessa kehitetään ja sovelletaan matematiikan, tietojenkäsittelytieteen, luonnollisen kielen käsittelyn ja tilastotieteen menetelmiä biologisten ongelmien ratkaisuun.

>> Lisätietoja tulevaisuuden teknologioiden bioinformatiikan projekteista (englanniksi)

Yhdistetty todellisuus (Mixed Reality)

Erikoistutkija Teijo Lehtosen vetämä yhdistetyn todellisuuden (mixed reality) tutkimusryhmä tutkii lisätyn todellisuuden (AR, augmented reality) ja virtuaalitodellisuuden (VR, virtual reality) eri osa-alueita. Ryhmä kehittää mobiili- ja pelillisiä sovelluksia tiiviissä yhteistyössä yritysten ja sidosryhmien kanssa. Ryhmän huippuosaajien tausta on sekä akateemisessa että yritysmaailmassa.

>> Lisätietoja lisätyn todellisuuden tutkimusryhmästä (englanniksi)

Mikroelektroniikka

Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen mikroelektroniikkaryhmän tutkimus keskittyy sensoriprosessoripiireihin ja -järjestelmiin, liittyen erityisesti bio-lähtöiseen laskentaan. Tutkimustyö painottuu sensoriprosessorijärjestelmien sovelluksiin.

>> Lisätietoja mikroelektroniikkaryhmästä (englanniksi)

Oppimisanalytiikka

Oppimisanalytiikan tavoitteena on hyödyntää opiskelijoista tallennettua tietoa opetuksen ja oppimisen kehittämiseen. Tiedon analysoinnissa hyödynnetään koneoppimisen menetelmiä ja tiedon visualisointia. Oppimisanalytiikan avulla voidaan tunnistaa automaattisesti opiskelijoiden väärinymmärryksiä ja etenemisesteista. Oppimisanalytiikan keskus on mukana useissa kehittämishankeissa ja tuottaa toiminnastaan jatkuvaa tutkimustietoa.

>> Lisätietoja oppimisanalytiikan keskuksesta

TurkuNLP-ryhmä

Dosentti Filip Ginterin vetämän TurkuNLP-ryhmän tutkimus keskittyy luonnollisen kielen käsittelyyn ja kieliteknologian kysymyksiin, kieliaineistojen kommentaareista koneoppimisteoriaan ja -sovelluksiin. Pääsovellusalueet ovat biologiset, biolääketieteelliset ja kliiniset tekstit, sekä suomen kielen syntaktisen ja semanttisen analyysin menetelmät ja resurssit.

>> Lisätietoja TurkuNLP-ryhmästä (englanniksi)

>> Katso myös ryhmän rento esittely YouTube-kanavallamme

Terveysteknologia

Esineiden internetiin (IoT) perustuvia sovelluksia ja laitteita voidaan käyttää parantamaan ihmiskunnan elämänlaatua, terveyttä ja hyvinvointia. Meidän IoT4Health -tutkimusryhmämme Turun yliopistossa keskittyy kehittämään uusia lähestymistapoja ja täydellisiä järjestelmiä luodakseen tehokkaampia ja luotettavia terveyspalvelulähestymistapoja edistääkseen nykyisiä huippuunsa kehitettyjä terveyspalveluja.

>> Lisätietoja terveysteknologiasta

Uusimmat julkaisut