Tutkimus ja opetus Pan-Eurooppa Instituutissa

Pan-Eurooppa Instituutti (PEI) on Itämeren alueen kansainvälisen kaupan, investointien ja sosioekonomisen kehityksen asiantuntija. PEI toteuttaa ja koordinoi Euroopan ja sen naapurivaltioiden talouskehitykseen liittyviä tutkimushankkeita.

  Tutkimushankkeet

  ECOPRODIGI
  ECOPRODIGI satama
  IBSR logo
  Pan-Eurooppa Institutti koordinoi yli 4 miljoonan euron kansainvälistä meriteollisuuden digitalisaatiohanketta.
   
  ECOPRODIGI:n, kunnianhimoisen meriteollisuuden tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteena on lisätä meriteollisuuden ekotehokkuutta Itämeren alueella digitalisaation avulla. Mukana on yli 20 tutkimuslaitosta, yritystä ja sidosryhmää eri puolilta Itämeren aluetta.

  Lue lisää hankkeesta sen virallisilta sivuilta.
   
  Ota yhteyttä
  Projektipäällikkö
  Milla Harju
   
  ECOPRODIGI_logo
  CSHIPP

  Clean Shipping Project Platform (CSHIPP) -hankkeessa seitsemän Itämeren alueen puhdasta merenkulkua edistävää EU-rahoitteista hanketta tekee yhteistyötä laajemman vaikuttavuuden edistämiseksi.

  CSHIPP-hankkeessa mukana olevat projektit
  EnviSuM
  SHEBA
  EGOPRODIGI
  GoLNG
  BalticLines
  BSR Electric
  Smartup Accelerator

  Lue lisää hankkeesta sen virallisilta sivuilta.

  Ota yhteyttä
  Projektitutkija
  Riitta Pöntynen
   
  Projektitutkija
  Viimeisimmät päättyneet hankkeet
  DigiPro

  Miten yritykset luovat arvoa digitaalisin ratkaisuin monimutkaisissa verkostoissa? Mitä ratkaisun digitaalisuus edellyttää liiketoimintamallilta? Digitalisaatio mahdollistaa lukemattomia uusia ratkaisuja asiakkaiden tarpeeseen vastaamiseksi. Teknologian lisäksi yrityksellä pitää kuitenkin olla myös hyvä liiketoimintamalli, jotta se saa arvoa myös itselleen.

  DigiPro – Digitaalisuudesta kansainvälisesti skaalattavaa liiketoimintaa –hankkeessa tarkastelussa oli ennakoiva projektinohjausratkaisu ja miten siitä voidaan rakentaa kannattavaa liiketoimintaa. Hanke toteutettiin Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston School of Business and managementin sekä neljän pk-yrityksen rinnakkaisprojektina. Kaksivuotisen tutkimushankkeen päärahoittajana toimi Business Finland.

  Lisää hankkeesta Turun yliopiston DigiPro-blogista.
  DigiPro-hankkeen loppuraportti (englanniksi).

  Ota yhteyttä
  Projektitutkija
  Elisa Aro
   
  LUT+Logo+RGB-PDF.jpg BF-logo 636.jpg
  SmartComp
  SmartComp – Smart competitiveness for the Central Baltic region
   
  Itämeren kaupunkien liiton (UBC) ympäristökomission johtaman SmartComp‐hankkeen tavoitteena oli edistää viisasta ja ympäristön kannalta kestävää kasvua sekä yhteistyötä meriklusterien, kaupunkien ja yliopistojen välillä Keskisen Itämeren alueella. SmartComp-hanke pyrki parantamaan meriklusterien kilpailukykyä triple helix ‐ yhteistyön avulla Suomessa, Virossa ja Latviassa.

  Hankkeen tutkijaryhmä selvitti Keskisen Itämeren meriklusterien nykytilaa ja tulevaisuuskuvia. Hankkeessa julkaistiin selvitykset sekä sektori‐ että yritystasolla koskien kaikkia kolmea osallistujamaata. Lisäksi julkaistiin selvitys, joka vertaili Keskisen Itämeren aluetta muihin menestyksekkäisiin meriklustereihin maailmanlaajuisesti. Hankkeen aikana tehty tutkimustyö oli perustana muille tukitoiminnoille, joihin kuului yksittäisten yritysten konsultointi ja toimintapolitiikkasuositusten laatiminen.

  Hanke huipentui kansainväliseen SmartComp-konferenssiin marraskuussa 2013, jolloin hankkeen tulokset ja saavutukset esiteltiin laajalle kuulijakunnalle.

  Hankkeen tulokset

  Tutkimusraportti 1: Maritime cluster analysis on the Central Baltic Region
  Tutkimusraportti 2: Maritime companies and their business networks in the Central Baltic region
  Tutkimusraportti 3: Maritime sector developments in the global markets
  Loppuraportti: Conclusions on increasing smart competitiveness in the Central Baltic region

  Lue lisää hankkeesta sen virallisilta sivuilta.
   

  Ota yhteyttä
  Projektipäällikkö
   Marja Luomanen 

  MNEmerge

  MNEmerge-hanke tutki monikansallisten yritysten (MNE) roolia globaaleihin kehityshaasteisiin tarttumisessa peilaamalla monikansallisten yritysten liiketoimintojen vaikutusta Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kehitystavoitteisiin (Millenium Development Goals (MDGs)). Hanke toteutettiin kenttätutkimuksena kolmessa kehittyvässä maassa, Brasiliassa, Ghanassa ja Intiassa.

  Hankkeen tavoitteet:
  1. Kehittää kattava viitekehys, jolla voidaan analysoida monikansallisten yritysten vaikutusta sosio-ekonomiseen kehitykseen;
  2. Kehittää malli, joka kuvaa monikansallisten yritysten, suorien ulkomaisten sijoitusten (FDI) ja kansantalouden välistä suhdetta;
  3. Toteuttaa case-tutkimuksia ja tehdä määrällistä analyysia, jolla varmennetaan kehitetyn mallin toimivuus;
  4. Analysoida julkisten toimintaperiaatteiden roolia vastuullisten liiketoimintojen ja YK:n kehitystavoitteiden tukemisessa.

  MNEmerge-hankkeen tavoitteena oli myös antaa suosituksia monikansallisten yritysten ja yhteiskunnallisten sidosryhmien väliselle yhteistyölle. Täten hankkeella pyrittiin samanaikaisesti tukemaan kestävää liiketoimintaa ja takaamaan yhteiskunnan kestävä kehitys.

  MNEmerge toteutettiin kansainvälisenä tutkimushankkeena ja sen kesto oli kolme vuotta (2014-2016).

  Hankkeessa mukana olleet partnerit:
  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Suomi (Lead Partner)
  • King’s College London, Iso-Britannia
  • Brunel University, Iso-Britannia
  • University of Oxford, Iso-Britannia
  • Turun yliopisto, Pan-Eurooppa Instituutti, Suomi
  • United Nations University, Alankomaat
  • Public Health Foundation of India, Intia
  • Science and Technology Policy Research Institute, Ghana
  • INESC P&D Brazil, Brasilia

  Lue lisää hankkeesta sen virallisilta sivuilta.

  Ota yhteyttä
  Projektitutkija
  Hanna Mäkinen

  Russia's final energy frontier

  Russia's final energy frontier – Sustainability challenges of the Russian Far North

  Suomen Akatemian ja the Japan Society for the Promotion of Science:n yhteisrahoittama kaksivuotinen (2014-2016) tutkimusprojekti analysoi sisäisten tekijöiden, ulkomaisten yritysten ja kansaivälisen arktisen politiikan roolia energialinjausten muodostumisessa Venäjän kaukaisilla pohjoisilla alueilla, jonne Venäjän hiilivedyn tuotanto on siirtymässä. Projektissa tutkittiin myös, miten nämä linjaukset vaikuttavat alueen sosioekonomiseen kehitykseen ja ympäristön tilanteeseen.

  Projektin partnereita olivat Helsingin yliopisto/Aleksanteri Instituutti, Turun yliopisto/Pan-Eurooppa Instituutti sekä japanilainen tutkijaryhmä. Pan-Eurooppa Instituutin tutkijat keskittyivät projektissa ulkomaisten yritysten rooliin Venäjän kaukaisen pohjoisen kehittymisessä.

  Ota yhteyttä
  Projektitutkija
  Hanna Mäkinen

  Projektitutkija
  Eini Haaja

  Venäjän innovaatiosysteemin kansainvälinen ulottuvuus
  Venäjän innovaatiosysteemin toimivuuden parantaminen on tärkeä osa talouden monipuolistamiseen tähtäävää strategiaa, ja innovaatiosysteemin lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö ja verkostoituminen tarjoavat mahdollisuuden kehittää sekä järjestelmän toimivuutta että Venäjän innovaatiopotentiaalia. Tutkimusprojektin päätavoitteena oli tarkastella nykyisten ja tulevien kansainvälisten yhteyksien ja verkostojen käyttöä ja vaikutusta venäläiseen innovaatiosysteemiin. Tarkoituksena oli soveltaa ja kehittää innovaatiosysteemien ja -verkostojen kansainvälistymiseen liittyviä teorioita suomalais-venäläisessä yhteistyökontekstissa.
   
  Projektin rahoittajana toimi Suomen Akatemia.
   
  Lisätietoja Anna Korppoolta, p. +47 9003 3829 tai anna.korppoo@fni.no.
  Wider Europe -turvallisuusseuranta

  Wider Europe – Regional Security Report

  Pan-Eurooppa Instituutin Wider Europe – Regional Security Report seurasi itäisen Keski-Euroopan (Moldova, Ukraina, Valko-Venäjä), Etelä-Kaukasuksen (Armenia, Azerbaidzhan, Georgia) ja Keski-Aasian (Kazakstan, Kirgisia, Tadzhikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) turvallisuuskehitystä.
   
  Raportit olivat osa ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyön puitteissa rahoittamaa tutkimushanketta Security and Development Research within the Wider Europe Initiative Security Cluster; Pan European Institute (2010–2011).

  Raportit

  Regional Security Report 2/2011 – Special edition on energy security ilmestyi 22.6.2011

  Regional Security Report 1/2011 – Special edition on socio-economic development

  Venäjänkielinen versio 2/2011 raportista: Отчет о региональной безопасности

  Pan-Eurooppa Instituutin tutkimusjulkaisut

  Opetus ja koulutus

  Opetus Turun kauppakorkeakoulussa

  Pan-Eurooppa Instituutti osallistuu Turun kauppakorkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoiden koulutukseen kansainvälisen liiketoiminnan oppiaineessa. Instituutin tarjoamat opintojaksot käsittelevät Euroopan siirtymätalouksia.

  Opintojaksot ovat seuraavat (linkit opinto-opas Peppiin)

  Kunniakirjat

  Pan-Eurooppa Instituutti aloitti syksyllä 2003 ansioituneiden vierailevien luennoitsijoiden ja puhujien palkitsemisen kunniakirjalla. Seuraavat puhujat on palkittu kunniakirjalla.