Tutkimus ja opetus Pan-Eurooppa Instituutissa

Pan-Eurooppa Instituutti (PEI) on Itämeren alueen kansainvälisen kaupan, investointien ja sosioekonomisen kehityksen asiantuntija. PEI toteuttaa ja koordinoi Euroopan ja sen naapurivaltioiden talouskehitykseen liittyviä tutkimushankkeita.

Pan-Eurooppa Instituutin tutkimus painottuu seuraavaan 5 aihealueeseen:

 • Talouden ja liike-elämän kehitys Itämeren talousalueella (painopisteenä meriteollisuusklusterin kehitys)
 • EU:n ja Venäjän taloudelliset suhteet
 • Ulkomaisten suorien investointien virta Venäjälle ja ulos Venäjältä
 • Yhteiskunnallis-taloudellinen kehitys Euroopassa ja sen naapurustossa
 • Yritysten kehittyminen EU:ssa ja unionin itäisissä rajanaapureissa

Tutkimushankkeet

ECOPRODIGI
ECOPRODIGI satama
IBSR logo
Pan-Eurooppa Institutti koordinoi yli 4 miljoonan euron kansainvälistä meriteollisuuden digitalisaatiohanketta.
 
ECOPRODIGI:n, kunnianhimoisen meriteollisuuden tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteena on lisätä meriteollisuuden ekotehokkuutta Itämeren alueella digitalisaation avulla. Mukana on yli 20 tutkimuslaitosta, yritystä ja sidosryhmää eri puolilta Itämeren aluetta. Hanke toteutetaan vuosina 2017-2020.

Lue lisää hankkeesta sen virallisilta sivuilta.
 
Ota yhteyttä
Projektipäällikkö
Milla Harju
 
Projektitutkija
 
ECOPRODIGI_logo
CSHIPP

Clean Shipping Project Platform (CSHIPP) -hankkeessa seitsemän Itämeren alueen puhdasta merenkulkua edistävää EU-rahoitteista hanketta tekee yhteistyötä laajemman vaikuttavuuden edistämiseksi. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020.

CSHIPP-hankkeessa mukana olevat projektit
EnviSuM
SHEBA
EGOPRODIGI
GoLNG
BalticLines
BSR Electric
Smartup Accelerator

Lue lisää hankkeesta sen virallisilta sivuilta.

Ota yhteyttä
Projektitutkija
Riitta Pöntynen
 
Projektitutkija
KAPPAS - Kauppapolitiikan asiantuntijoita ja osaamista Suomeen

Globaalin kaupan muutoksesta on puhuttu jo pitkään, mutta 2010-luvulla muutos on ollut ennennäkemättömän nopeaa ja moniulotteista. Muun muassa digitalisaatio ja alustatalous ovat muuttaneet arvonluontia, arvoketjuja ja liiketoimintamalleja. Samalla kehittyvien markkinoiden asema maailman kaupassa on vahvistunut ja kehittyneiden maiden supistunut, jonka myötä perinteiset maailmankaupan johtoasemat horjuvat. Nämä muutokset ovat johtaneet siihen, että avointa markkinataloutta ja vapaakauppaa on alettu kyseenalaistaa eri puolilla maailmaa.

Tulevaisuuden yritysjohtajilta vaaditaankin kykyä ymmärtää laaja-alaisia muutoksia sekä kykyä arvioida näiden muutosten seurauksia liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksiin ja haasteisiin. Sekä suomalaisen elinkeinoelämän, että liiketalouden opiskelijoiden on ymmärrettävä muuttuvan kauppapolitiikan merkitys ja heille on tarjottava keinoja ja yhteistyöverkostoja, joiden avulla he pystyvät nopeasti reagoimaan kauppapoliittisiin muutoksiin erityisesti Itämeren alueella.

Keskeiset tavoitteet:
1. uuden opintojakson perustaminen
2. yrityskoulutusten järjestäminen
3. kauppapolitiikan nykytilaa ja tulevaisuutta käsittelevän artikkelikokoelman tuottaminen
4. aiheeseen liittyvien tutkimus- ja kehityshankkeiden rakentaminen

Hanke on kolmivuotinen (marraskuu 2019 – lokakuu 2022) ja sen rahoittaja on Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) säätiö.

Ota yhteyttä
Tutkimuspäällikkö
Anna Karhu

Viimeisimmät päättyneet hankkeet
DigiPro

Miten yritykset luovat arvoa digitaalisin ratkaisuin monimutkaisissa verkostoissa? Mitä ratkaisun digitaalisuus edellyttää liiketoimintamallilta? Digitalisaatio mahdollistaa lukemattomia uusia ratkaisuja asiakkaiden tarpeeseen vastaamiseksi. Teknologian lisäksi yrityksellä pitää kuitenkin olla myös hyvä liiketoimintamalli, jotta se saa arvoa myös itselleen.

DigiPro – Digitaalisuudesta kansainvälisesti skaalattavaa liiketoimintaa –hankkeessa tarkastelussa oli ennakoiva projektinohjausratkaisu ja miten siitä voidaan rakentaa kannattavaa liiketoimintaa. Hanke toteutettiin Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston School of Business and managementin sekä neljän pk-yrityksen rinnakkaisprojektina. Kaksivuotisen tutkimushankkeen (2017-2018) päärahoittajana toimi Business Finland.

Lisää hankkeesta Turun yliopiston DigiPro-blogista.
DigiPro-hankkeen loppuraportti (englanniksi).

Ota yhteyttä
Projektitutkija
Elisa Aro
LUT_University_logo   Business_Finland_logo
 
MNEmerge

MNEmerge-hankkeessa selvitettiin, miten monikansalliset yritykset voivat toiminnallaan edesauttaa globaalien kehityshaasteiden ratkaisemista. Hankkeessa tehtiin kenttätutkimusta Brasiliassa, Ghanassa ja Intiassa. Hankkeessa tutkittiin muun muassa, millaisia sosioekonomisia vaikutuksia monikansallisten yritysten toiminnalla on kehittyvissä maissa sekä kuinka yhteistyötä yritysten ja päätöksentekijöiden välillä voitaisiin vahvistaa vastuullisen liiketoiminnan edistämiseksi.

Hankkeen tavoitteet:
 1. Kehittää kattava viitekehys, jolla voidaan analysoida monikansallisten yritysten vaikutusta sosio-ekonomiseen kehitykseen;
 2. Kehittää malli, joka kuvaa monikansallisten yritysten, suorien ulkomaisten sijoitusten (FDI) ja kansantalouden välistä suhdetta;
 3. Toteuttaa case-tutkimuksia ja tehdä määrällistä analyysia, jolla varmennetaan kehitetyn mallin toimivuus;
 4. Analysoida julkisten toimintaperiaatteiden roolia vastuullisten liiketoimintojen ja YK:n kehitystavoitteiden tukemisessa.

MNEmerge-hankkeen tavoitteena oli myös antaa suosituksia monikansallisten yritysten ja yhteiskunnallisten sidosryhmien väliselle yhteistyölle. Täten hankkeella pyrittiin samanaikaisesti tukemaan kestävää liiketoimintaa ja takaamaan yhteiskunnan kestävä kehitys.

MNEmerge toteutettiin kansainvälisenä tutkimushankkeena ja sen kesto oli kolme vuotta (2014-2016).

Hankkeessa mukana olleet partnerit:
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Suomi (Lead Partner)
 • King’s College London, Iso-Britannia
 • Brunel University, Iso-Britannia
 • University of Oxford, Iso-Britannia
 • Turun yliopisto, Pan-Eurooppa Instituutti, Suomi
 • United Nations University, Alankomaat
 • Public Health Foundation of India, Intia
 • Science and Technology Policy Research Institute, Ghana
 • INESC P&D Brazil, Brasilia

Lue lisää hankkeesta sen virallisilta sivuilta.

Ota yhteyttä
Projektitutkija
Hanna Mäkinen

Russia's final energy frontier

Russia's final energy frontier – Sustainability challenges of the Russian Far North

Hankkeessa tarkasteltiin, miten energiapolitiikka muotoutuu Venäjän pohjoisilla alueilla maan sisäisten tekijöiden, kansainvälisten yritysten ja kansainvälisen politiikan vuorovaikutuksena. Lisäksi tutkittiin sitä, millaisen aseman paikallisten yhteisöjen sosioekonominen kehitys ja ympäristövastuu saavat tässä politiikassa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston ja japanilaisen tutkijaryhmän kanssa.

Hanke oli kaksivuotinen (2014-2016) ja sen yhteisrahoittajina toimivat Suomen Akatemia ja the Japan Society for the Promotion of Science.

Projektin partnereita olivat Helsingin yliopisto/Aleksanteri Instituutti, Turun yliopisto/Pan-Eurooppa Instituutti sekä japanilainen tutkijaryhmä. Pan-Eurooppa Instituutin tutkijat keskittyivät projektissa ulkomaisten yritysten rooliin Venäjän pohjoisten alueiden kehittymisessä.

Ota yhteyttä
Projektitutkija
Hanna Mäkinen

Projektitutkija
Eini Haaja

SmartComp
SmartComp – Smart competitiveness for the Central Baltic region
 
Itämeren kaupunkien liiton (UBC) ympäristökomission johtaman SmartComp‐hankkeen tavoitteena oli edistää viisasta ja ympäristön kannalta kestävää kasvua sekä yhteistyötä meriklusterien, kaupunkien ja yliopistojen välillä Keskisen Itämeren alueella. SmartComp-hanke pyrki parantamaan meriklusterien kilpailukykyä triple helix ‐ yhteistyön avulla Suomessa, Virossa ja Latviassa.

Hankkeen tutkijaryhmä selvitti Keskisen Itämeren meriklusterien nykytilaa ja tulevaisuuskuvia. Hankkeessa julkaistiin selvitykset sekä sektori‐ että yritystasolla koskien kaikkia kolmea osallistujamaata. Lisäksi julkaistiin selvitys, joka vertaili Keskisen Itämeren aluetta muihin menestyksekkäisiin meriklustereihin maailmanlaajuisesti. Hankkeen aikana tehty tutkimustyö oli perustana muille tukitoiminnoille, joihin kuului yksittäisten yritysten konsultointi ja toimintapolitiikkasuositusten laatiminen.

SmartComp-hanke toteutettiin vuosina 2012-2013 ja se huipentui kansainväliseen SmartComp-konferenssiin marraskuussa 2013, jolloin hankkeen tulokset ja saavutukset esiteltiin laajalle kuulijakunnalle.

Hankkeen tulokset

Tutkimusraportti 1: Maritime cluster analysis on the Central Baltic Region
Tutkimusraportti 2: Maritime companies and their business networks in the Central Baltic region
Tutkimusraportti 3: Maritime sector developments in the global markets
Loppuraportti: Conclusions on increasing smart competitiveness in the Central Baltic region

Lue lisää hankkeesta sen virallisilta sivuilta.
 

Ota yhteyttä
Projektipäällikkö
 Marja Luomanen 

Venäjän innovaatiosysteemin kansainvälinen ulottuvuus
Venäjän innovaatiosysteemin toimivuuden parantaminen on tärkeä osa talouden monipuolistamiseen tähtäävää strategiaa, ja innovaatiosysteemin lisääntyvä kansainvälinen yhteistyö ja verkostoituminen tarjoavat mahdollisuuden kehittää sekä järjestelmän toimivuutta että Venäjän innovaatiopotentiaalia. Tutkimusprojektin päätavoitteena oli tarkastella nykyisten ja tulevien kansainvälisten yhteyksien ja verkostojen käyttöä ja vaikutusta venäläiseen innovaatiosysteemiin. Tarkoituksena oli soveltaa ja kehittää innovaatiosysteemien ja -verkostojen kansainvälistymiseen liittyviä teorioita suomalais-venäläisessä yhteistyökontekstissa.
 
Hanke toteutettiin vuosina 2011-2014 ja sen rahoittajana toimi Suomen Akatemia.
 
Lisätietoja Anna Korppoolta, p. +47 9003 3829 tai anna.korppoo@fni.no.
Wider Europe -turvallisuusseuranta

Wider Europe – Regional Security Report

Pan-Eurooppa Instituutin Wider Europe – Regional Security Report seurasi itäisen Keski-Euroopan (Moldova, Ukraina, Valko-Venäjä), Etelä-Kaukasuksen (Armenia, Azerbaidzhan, Georgia) ja Keski-Aasian (Kazakstan, Kirgisia, Tadzhikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) turvallisuuskehitystä.
 
Raportit olivat osa ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyön puitteissa rahoittamaa tutkimushanketta Security and Development Research within the Wider Europe Initiative Security Cluster; Pan European Institute (2010–2011).

Raportit

Regional Security Report 2/2011 – Special edition on energy security ilmestyi 22.6.2011

Regional Security Report 1/2011 – Special edition on socio-economic development

Venäjänkielinen versio 2/2011 raportista: Отчет о региональной безопасности

Pan-Eurooppa Instituutin tutkimusjulkaisut

Opetus ja koulutus

Opetus Turun kauppakorkeakoulussa

Pan-Eurooppa Instituutti osallistuu Turun kauppakorkeakoulun perus- ja jatko-opiskelijoiden koulutukseen kansainvälisen liiketoiminnan oppiaineessa. Instituutin tarjoamat opintojaksot käsittelevät Euroopan siirtymätalouksia.

Opintojaksot ovat lukuvuodesta 2020-2021 alkaen seuraavat (linkit opinto-opas Peppiin)

Kunniakirjat

Pan-Eurooppa Instituutti aloitti syksyllä 2003 ansioituneiden vierailevien luennoitsijoiden ja puhujien palkitsemisen kunniakirjalla. Seuraavat puhujat on palkittu kunniakirjalla.