Finnish IAS Statement on Government proposals

EN/FI

We need more means to attract international talents

As leaders of three Finnish research colleges, we express our concern about the measures planned by the Finnish government, which would create obstacles to the recruitment of international researchers to Finland. At the same time, we support the recent statement of the Council of University Rectors (UNIFI) "Universities do not accept discrimination or racism".

The research colleges are committed to the principles of academic freedom, interdisciplinary interaction and sustainable internationalization. Since the first research college (Institute for Advanced Study) founded in Princeton in 1930, similar institutes around the world have adhered to these principles, offering work opportunities to distinguished researchers and the most promising young researchers, regardless of their nationality.
Every year, we welcome international colleagues from different disciplines, who have been selected based on the peer-reviewed quality and ambition of their research, to work on their own research for a limited period of time, up to three-year periods. However, they do not only promote their own research or their own discipline, but also strengthen the reputation and success of Finnish universities more broadly. Although many of them return to their home countries, some stay to strengthen Finland's academic field and obtain much-needed competitive international research funding for Finland.

Today, it is generally understood that in order to flourish, Finnish society must attract the sharpest talents in their respective fields, regardless of their backgrounds. However, in our work we have seen that our national ability to attract and retain the best talent is quite modest. Instead of creating new barriers, our government should focus on actions that improve our position in the international competition for talent.

Hanne Appelqvist, Interim Director, Helsinki Collegium For Advanced Studies
Martin Cloonan, Director, Turku Institute for Advanced Studies
Juha Teperi, Director, Tampere Institute for Advanced Study

Tarvitsemme lisää keinoja kansainvälisten lahjakkuuksien houkuttelemiseksi

Kolmen suomalaisen tutkijakollegiumin johtajina ilmaisemme huolemme Suomen hallituksen suunnittelemista toimenpiteistä, jotka loisivat esteitä kansainvälisten tutkijoiden rekrytoimiselle Suomeen. Samalla tuemme yliopistojen rehtorineuvoston (UNIFI) tuoretta kannanottoa ”Yliopistot eivät hyväksy syrjintää tai rasismia”.

Tutkijakollegiumit ovat sitoutuneet akateemisen vapauden, tieteidenvälisen vuorovaikutuksen ja kestävän kansainvälistymisen periaatteisiin. Vuonna 1930 Princetoniin perustetusta ensimmäisestä tutkijakollegiumista (Institute for Advanced Study) lähtien vastaavat instituutit ympäri maailman ovat pitäneet kiinni näistä periaatteista, tarjoten työskentelymahdollisuuksia ansioituneille tieteenharjoittajille sekä kaikkein lupaavimmille nuorille tutkijoille näiden kansallisuudesta riippumatta.

Toivotamme joka vuosi tervetulleiksi eri tieteenaloja edustavia kansainvälisiä kollegoja, jotka on valittu heidän tutkimuksensa vertaisarvioidun laadun ja kunnianhimon perusteella työskentelemään oman tutkimuksensa parissa määräajaksi, aina kolmivuotisiin kausiin asti. He eivät kuitenkaan edistä vain omaa tutkimustaan tai omaa tieteenalaansa vaan vahvistavat Suomen yliopistojen mainetta ja menestystä myös laajemmin. Vaikka monet heistä palaavatkin kotimaihinsa, osa jää vahvistamaan Suomen akateemista kenttää ja hankkimaan paljon kaivattua kilpailtua kansainvälistä tutkimusrahoitusta Suomeen.
Nykyään ymmärretään yleisesti, että kukoistaakseen suomalaisen yhteiskunnan pitää houkutella omien alojensa terävimpiä kykyjä heidän taustoistaan riippumatta. Työssämme olemme kuitenkin nähneet, että kansallinen kykymme houkutella ja kiinnittää parhaita lahjakkuuksia on melko vaatimaton. Uusien esteiden luomisen sijaan hallituksemme tulisi keskittyä toimiin, jotka parantavat asemaamme kansainvälisessä kilpailussa lahjakkuuksista.

Hanne Appelqvist, ma. johtaja, Helsingin yliopiston tutkijakollegium
Martin Cloonan, johtaja, Turun ihmistieteiden tutkijakollegium
Juha Teperi, johtaja, Tampereen yliopiston tutkijakollegium