Hammaslääketieteen pätevöitymiskoulutus

EU/ETA-maiden ulkopuolella hammaslääkärin tutkinnon suorittaneiden kuulusteluohjeet ja kuulustelujen ajankohdat Turun yliopistossa.Kuulustelun rakenteesta, tehtävien laadusta, lähdekirjallisuudesta ja vaatimustasosta on selostettu tarkemmin Valviran erillisessä ohjekirjeessä.

Kuulustelu koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

 1. Teoriakuulustelu järjestetään kerran vuodessa
 2. Käytännön koe järjestetään kerran vuodessa
 3. Hallinnon ja säteilyturvalainsäädännön kuulustelut järjestetään kerran vuodessa.

Kaikkiin kuulusteluihin tulee ilmoittautua viimeistään kuukautta ennen kokeita. Kuulustelujen maksimisuorittamisaika on viisi (5) vuotta.

Ensimmäisellä ilmoittautumiskerralla pyydetään ilmoittamaan henkilötiedot sekä virallisesti käännetty tutkintotodistus alkuperäisestä HLL-tutkinnosta.

Kuulustelut hyväksytysti suoritettuaan pätevöityjä voi hakea Valviralta oikeutta harjoittaa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä toisen johdon ja valvonnan alaisena. Käytännössä tämä tarkoittaa palkallista 9 kuukauden mittaista työskentelyä julkisen terveydenhuollon piirissä (terveyskeskukset). Tämä lupa myönnetään yleensä aluksi määräaikaisena. Yhdeksän kuukauden mittaisen julkisen terveydenhuollon piirissä suoritetun harjoittelujakson täytyttyä voi hakea oikeutta toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana 

1. Teoriakuulustelu

Teoriakuulustelut järjestetään ma-ti 2.-3.12.2019, ilmoittautumiset 3.11.2019 mennessä.

Teoriakuulustelut koostuvat kymmenestä kokeesta:

Kariologia, endodontia, purentatoiminta- ja proteesioppi, parodontologia (suubiologia), suu- ja leukakirurgia, suuterveystiede ja preventio (sosiaalihammaslääketiede), lasten hammashoito, ortodontia, hammaslääketieteellinen röntgendiagnostiikka ja suupatologia.

Kuulustelujen tarkempi aikataulu vahvistetaan ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Teoriakuulustelun kesto on yksi tunti per oppiala.

Kirjallisuusvaatimukset

EU/ETA:n ulkopuolisissa maissa koulutettujen hammaslääkärien pätevöitymiskuulustelu.

Hammaslääketieteen oppialojen kirjallisuusvaatimukset teoriakokeeseen

2. Käytännön koe

Käytännön koe järjestetään kahtena peräkkäisenä päivänä, ma–ti 24-25.2.2020. Ilmoittautuminen viimeistään perjantaina 24.1.2020. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan erikseen kokeeseen ilmoittautuneille.
 
Kun kaikki teoriakokeet on suoritettu hyväksytysti, saa luvan osallistua kliiniseen käytännön kokeeseen. Kliininen koe järjestetään simulaatiolaboratoriossa, jossa arvioidaan taidot parodontologiassa, kariologiassa, endodontiassa, suu- ja leukakirurgiassa sekä protetiikassa ja purentafysiologiassa.
 
Käytännön kokeen aikataulu riippuu osallistujien määrästä. Kokeeseen varataan aikaa kahtena päivänä kello 8.00–16.00. Käytännön kokeeseen voi sisältyä myös suullinen osuus.
 
Kliininen käytännön koe on yksi yhtenäinen tenttikokonaisuus, joka tulee suorittaa kokonaisuutena. Mikäli kokelaan taidoissa havaitaan puutteita YHDEN oppiaineen osalta, annetaan mahdollisuus yhteen uusintayritykseen (yhden kokeen uusinta maksaa 250 euroa). Mikäli puutteita havaitaan kahdessa tai useammassa oppialassa, tulee koko kliininen käytännön koe suorittaa uudelleen.

3.–4. Hallinnon kuulustelun kirjallisuusvaatimukset

Kuulusteluihin voi osallistua, kun kaikki teoriakuulustelut sekä käytännönkoe on hyväksytysti suoritettu.

Hallinnon ja säteilyturvalainsäädännön kuulustelut järjestetään perjantaina 8.5.2020 ja viimeinen ilmoittautumispäivä on keskiviikko 8.4.2020.

I Hallinnon kirjallisuusvaatimukset

 • Tunne perusturvasi l. Kelan etuudet pähkinänkuoressa asiantuntijoille (uusin versio) pdf- dokumenttina http://www.kela.fi (Julkaisut / Esite- ja taksakirjasto)
 • Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely. Opas terveydenhuollolle. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:4.
 • Koskinen S, Lundqvist A ja Ristiluoma N, toim. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011, kappale 8.5 Suun terveys. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti68/2012, 290 sivua. Helsinki 2012.
 • Lääkärin etiikka. Suomen Lääkäriliitto. Esa Print Oy, Lahti 2013.

  Kappaleet:
  Lääkärin vala
  Etiikka ja professio
  Potilas ja lääkäri
  Hammaslääkärin etiikka on lääkärin etiikkaa
  Lääkärin etiikan filosofiset perusteet
  Potilas-lääkärisuhde
  Lapset ja nuoret
  Hoidon erityiskysymyksiä
  Vaaralliset tartuntataudit
  Kehitysvammaisen potilaan hoito
  Telelääketiede
  Suun terveydenhuollossa korostuvia kysymyksiä
  Lääkäri ja yhteiskunta
  Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy
  Lääkäri ja professio
  Lääkäri, potilas ja kolmas osapuoli
  Koulutus ja tutkimus
   
 • Hammaslääkäriliiton eettiset ohjeet
 • Therapia Odontolgica

  Luvut:
  Oikeuslääketiede
  Potilastyö
  Sosiaalihammaslääketiede
  Vastaanoton toimintavalmius
   
 • Lehtonen L, Lohiniva-Kerkelä M, Pahlman I. Terveysoikeus. Talentum 2014

Lait ja asetukset (löydettävissä: http://www.finlex.fi)

 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöistä (559/1994)
 • Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (5654/1994)
 • Potilasvahinkolaki (585/1986/)
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • Terveydensuojelulaki ja -asetus (763/1994, 1280/1994)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
 • Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011)
   
 • Sähköinen resepti, kohdat "Sähköinen resepti" ja "eReseptin verkkokoulu" (suorita kaikki osiot).

II Säteilyturvalainsäädännön kuulustelun kirjallisuusvaatimukset

Kuulustelujen uusintamahdollisuus

Tenttejä järjestetään sekä Helsingin että Turun yliopistoissa etukäteen ilmoitettuina aikoina, jotka ovat nähtävissä mm. yliopistojen www-sivuilla. 

Käytännön ohjeita

Kuulusteluissa ei tarvitse muita varusteita kuin kirjoitusvälineet.

Vastauspaperit annetaan kuulustelutilaisuudessa.

Sanakirjana hyväksytään ainoastaan suomen ja jonkin vieraan kielen välinen yleiskielen sanakirja. Ns. sivistyssanakirjaa tai muita sanojen merkitystä selittäviä teoksia ei hyväksytä.

Kuulusteluun voi saapua enintään 30 minuuttia myöhässä. Kuulustelusta voi poistua aikaisintaan 30 minuuttia sen alkamisen jälkeen.

Kuulustelukieliä ovat suomi ja ruotsi. Kysymykset on mahdollista saada vain toisella näistä kielistä. Mikäli haluaa ruotsinkieliset tehtävät, on siitä ilmoitettava yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta. Suomenkielisiä kysymyksiä ei tarvitse erikseen pyytää.

Kuulusteluohjesääntö

Kuulusteluissa noudatetaan Turun yliopiston kuulusteluohjesääntöä, sikäli kuin se ei ole ristiriidassa niiden sääntöjen ja ohjeiden kanssa, joita tästä nimenomaisesta kuulustelusta on Valviralta annettu.

Vilppiin syyllistyneen henkilön koe hylätään kokonaisuudessaan, eikä maksuja palauteta. Muista mahdollisista seuraamuksista, kuten esimerkiksi seuraavaan kuulusteluun osallistumisen oikeuden rajoittamisesta, päätetään erikseen.

Jos pätevöityjä on ollut äitiys-, isyyslomalla tai vanhempainvapaalla, hänen on mahdollista anoa Turun yliopistolta pidennystä pätevöintiin liittyvään kuulustelujen maksimisuorittamisaikaan.

Tämä on tehtävä kirjallisesti ja anomuksen liitteeksi tulee laittaa todistus perhevapaasta.

Anomus lähetetään Turussa hammaslääketieteen laitoksen opetuksesta vastaavalle varajohtajalle Mervi Gürsoylle.

Päätös mahdollisesta pidennyksestä tehdään tapauskohtaisesti.

Kuulustelupaikka

Kuulustelut järjestetään Turun yliopiston hammaslääketieteen laitosrakennuksessa osoitteessa Lemminkäisenkatu 2.

Kuulusteltavia pyydetään saapumaan 15 minuuttia ennen kokeen alkua.

 

Kuulustelumaksut

Kuulustelumaksut kattavat ainoastaan kuulustelujen järjestämisestä aiheutuvat kulut.

 1. Teoriakuulustelu 750,00 e, 10 koetta; 75,00 e/kuulustelu  
 2. Käytännön koe 1 115,00 e (sisältää mm. kaikki materiaalikulut 500,00 e)
 3. Hallinnon kuulustelu 200,00 e
 4. Säteilyturvalainsäädännön kuulustelu 100,00 e
Kuulustelujen maksuohjeet

Kuulustelumaksu maksetaan erillisellä laskulla, jonka yliopisto lähettää ilmoittautumisen jälkeen ennen kuhunkin kuulusteluvaiheeseen osallistumista.

Aluksi maksetaan siis ainoastaan kohta 1. Teoriakuulustelu, joko koko summa 750,00 e, tai vain ne kuulustelut, joihin henkilö aikoo osallistua (75 e / kuulustelu). Maksu merkitsee samalla sitovaa ilmoittautumista kuulusteluun. Kuitti maksetusta kuulustelusta on tuotava tenttitilaisuuteen. Maksu palautetaan ainoastaan lääkärintodistuksen tai muun viranomaisen kirjallisesti antaman esteellisyystodistuksen perusteella. Mikäli maksu suoritetaan ulkomailta, olkaa hyvä ja käyttäkää pankin SWIFT-tunnusta ja IBAN numeroa.