Hammaslääketieteen pätevöitymiskoulutus

EU/ETA-maiden ulkopuolella hammaslääkärin tutkinnon suorittaneiden kuulusteluohjeet ja kuulustelujen ajankohdat Turun yliopistossa. Kuulustelun rakenteesta, tehtävien laadusta, lähdekirjallisuudesta ja vaatimustasosta on selostettu tarkemmin Valviran erillisessä ohjekirjeessä.

Kuulustelu koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

 1. Teoriakuulustelu järjestetään kerran vuodessa
 2. Käytännön koe järjestetään kerran vuodessa
 3. Hallinnon ja säteilyturvalainsäädännön kuulustelut järjestetään kerran vuodessa.

Kaikkiin kuulusteluihin tulee ilmoittautua viimeistään kuukautta ennen kokeita. Kuulustelujen maksimisuorittamisaika on viisi (5) vuotta.

Ensimmäisellä ilmoittautumiskerralla pyydetään ilmoittamaan henkilötiedot sekä virallisesti käännetty tutkintotodistus alkuperäisestä HLL-tutkinnosta.

(UUSI OHJEISTUS) Valvira korvaa entisen rajoitetun ammatinharjoittamisoikeuden rajoitetulla toimiluvalla. Rajoitettu toimiluvalla työskentely tarkoittaa sitä, että hakija työskentelee hammaslääkärinä toisen laillistetun hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisena nimetyssä terveydenhuollon toimintayksikössä. Hammaslääkärin tulee suoritettuaan pätevöitymistentit työskennellä rajoitetulla toimiluvalla vähintään 1 vuoden ajan. Hakijan tulee itse etsiä työpaikka, jossa hän voi työskennellä toimiluvalla. Valvira voi myöntää toimiluvan enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jatkotoimilupaa myönnettäessä otetaan huomioon työnantajan lausunto edelliseltä toimilupakaudelta. Toimiluvalla työskentely on mahdollista sekä julkisyhteisön että yksityisen ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä.

Työskenneltyään toimiluvalla 1 vuoden ajan, hakijan tulee toimittaa Valviralle hakemuksen lisäksi työnantajan lausunto työskentelystä. Valvira voi myöntää hakijalle itsenäisen ammatinharjoittamisoikeuden, jos työnantajan lausunto sitä puoltaa. Muussa tapauksessa Valvira edellyttää lisää toimiluvalla työskentelemistä tai harjoittelua. Rajoitettu toimilupa on mahdollista myöntää korkeintaan 2 vuoden ajaksi.

1. Teoriakuulustelu

Teoriakuulustelut järjestetään MA 4.10. - TI 5.10.2021, ilmoittautumiset SU 5.9.2021 mennessä.

Teoriakuulustelut koostuvat kymmenestä kokeesta:

Kariologia, endodontia, purentatoiminta- ja proteesioppi, parodontologia (suubiologia), suu- ja leukakirurgia, suuterveystiede ja preventio (sosiaalihammaslääketiede), lasten hammashoito, ortodontia, hammaslääketieteellinen röntgendiagnostiikka ja suupatologia.

Kuulustelujen tarkempi aikataulu vahvistetaan ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Teoriakuulustelun kesto on yksi tunti per oppiala.

Kirjallisuusvaatimukset

EU/ETA:n ulkopuolisissa maissa koulutettujen hammaslääkärien pätevöitymiskuulustelu.

Lasten hammashoito ja Hampaiston oikomisoppi -kirjallisuusvaatimukset on päivitetty 16.3.2021.

Parodontologian kirjallisuusvaatimukset on päivitetty 7.10.2021.

Hammaslääketieteen oppialojen kirjallisuusvaatimukset teoriakokeeseen

2. Käytännön koe

Käytännön koe järjestetään kahtena peräkkäisenä päivänä, TI 1.3. - KE 2.3.2022.
Ilmoittautumiset TI 1.2.2022 mennessä, tarkempi aikataulu lähetetään erikseen kokeisiin ilmoittautuneille.

Saapuminen hammaslääketieteen laitokselle (video).
 
Kun kaikki teoriakokeet on suoritettu hyväksytysti, saa luvan osallistua kliiniseen käytännön kokeeseen. Kliininen koe järjestetään simulaatiolaboratoriossa, jossa arvioidaan taidot parodontologiassa, kariologiassa, endodontiassa, suu- ja leukakirurgiassa sekä protetiikassa ja purentafysiologiassa.
 
Käytännön kokeen aikataulu riippuu osallistujien määrästä. Kokeeseen varataan aikaa kahtena päivänä kello 8.00–16.00. Käytännön kokeeseen voi sisältyä myös suullinen osuus.
 
Kliininen käytännön koe on yksi yhtenäinen tenttikokonaisuus, joka tulee suorittaa kokonaisuutena. Mikäli kokelaan taidoissa havaitaan puutteita YHDEN oppiaineen osalta, annetaan mahdollisuus yhteen uusintayritykseen (yhden kokeen uusinta maksaa 250 euroa). Mikäli puutteita havaitaan kahdessa tai useammassa oppialassa, tulee koko kliininen käytännön koe suorittaa uudelleen.

3.–4. Hallinnon kuulustelun kirjallisuusvaatimukset

Kuulusteluihin voi osallistua, kun kaikki teoriakuulustelut sekä käytännönkoe on hyväksytysti suoritettu.

Säteilyturvalainsäädännön kuulustelun kirjallisuusvaatimukset on päivitetty toimimattoman linkin vuoksi 23.9.2021.

Hallinnon ja säteilyturvalainsäädännön kuulustelut järjestetään tiistaina 5.10.2021 ja viimeinen ilmoittautumispäivä on sunnuntai 5.9.2021.

I Hallinnon kuulustelun kirjallisuusvaatimukset

II Säteilyturvalainsäädännön kuulustelun kirjallisuusvaatimukset
 

Kuulustelujen uusintamahdollisuus

Tenttejä järjestetään sekä Helsingin että Turun yliopistoissa etukäteen ilmoitettuina aikoina, jotka ovat nähtävissä mm. yliopistojen www-sivuilla. 

Käytännön ohjeita

Kuulusteluissa ei tarvitse muita varusteita kuin kirjoitusvälineet.

Vastauspaperit annetaan kuulustelutilaisuudessa.

Sanakirjana hyväksytään ainoastaan suomen ja jonkin vieraan kielen välinen yleiskielen sanakirja. Ns. sivistyssanakirjaa tai muita sanojen merkitystä selittäviä teoksia ei hyväksytä.

Kuulusteluun voi saapua enintään 30 minuuttia myöhässä. Kuulustelusta voi poistua aikaisintaan 30 minuuttia sen alkamisen jälkeen.

Kuulustelukieliä ovat suomi ja ruotsi. Kysymykset on mahdollista saada vain toisella näistä kielistä. Mikäli haluaa ruotsinkieliset tehtävät, on siitä ilmoitettava yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koetta. Suomenkielisiä kysymyksiä ei tarvitse erikseen pyytää.

Kuulusteluohjesääntö

Kuulusteluissa noudatetaan Turun yliopiston kuulusteluohjesääntöä, sikäli kuin se ei ole ristiriidassa niiden sääntöjen ja ohjeiden kanssa, joita tästä nimenomaisesta kuulustelusta on Valviralta annettu.

Oikaisumenettely

Vilppiin syyllistyneen henkilön koe hylätään kokonaisuudessaan, eikä maksuja palauteta. Muista mahdollisista seuraamuksista, kuten esimerkiksi seuraavaan kuulusteluun osallistumisen oikeuden rajoittamisesta, päätetään erikseen.

Jos pätevöityjä on ollut äitiys-, isyyslomalla tai vanhempainvapaalla, hänen on mahdollista anoa Turun yliopistolta pidennystä pätevöintiin liittyvään kuulustelujen maksimisuorittamisaikaan.

Tämä on tehtävä kirjallisesti ja anomuksen liitteeksi tulee laittaa todistus perhevapaasta.

Anomus lähetetään Turussa hammaslääketieteen laitoksen opetuksesta vastaavalle varajohtajalle Mervi Gürsoylle.

Päätös mahdollisesta pidennyksestä tehdään tapauskohtaisesti.

Kuulustelupaikka

Kuulustelut järjestetään Turun yliopiston hammaslääketieteen laitosrakennuksessa osoitteessa Lemminkäisenkatu 2.

Kuulusteltavia pyydetään saapumaan 15 minuuttia ennen kokeen alkua.

 

Kuulustelumaksut

Kuulustelumaksut kattavat ainoastaan kuulustelujen järjestämisestä aiheutuvat kulut.

 1. Teoriakuulustelu 750,00 e, 10 koetta; 75,00 e/kuulustelu  
 2. Käytännön koe 1 115,00 e (sisältää mm. kaikki materiaalikulut 500,00 e)
 3. Hallinnon kuulustelu 200,00 e
 4. Säteilyturvalainsäädännön kuulustelu 100,00 e
Kuulustelujen maksuohjeet

Kuulustelumaksu maksetaan erillisellä laskulla, jonka yliopisto lähettää ilmoittautumisen jälkeen ennen kuhunkin kuulusteluvaiheeseen osallistumista.

Aluksi maksetaan siis ainoastaan kohta 1. Teoriakuulustelu, joko koko summa 750,00 e, tai vain ne kuulustelut, joihin henkilö aikoo osallistua (75 e / kuulustelu). Maksu merkitsee samalla sitovaa ilmoittautumista kuulusteluun. Kuitti maksetusta kuulustelusta on tuotava tenttitilaisuuteen. Maksu palautetaan ainoastaan lääkärintodistuksen tai muun viranomaisen kirjallisesti antaman esteellisyystodistuksen perusteella. Mikäli maksu suoritetaan ulkomailta, olkaa hyvä ja käyttäkää pankin SWIFT-tunnusta ja IBAN numeroa.

 

Hammaslääketieteen pätevöitymiskurssi

Pätevöintiin valmistava lisäkoulutus EU/ETA-alueen ulkopuolella HLL-tutkinnon suorittaneille hammaslääkäreille.

Koulutuksen kuvaus

Koulutus alkaa: syksy 2021
Opetuskieli: suomi
Opetusaika: päiväopetus
Opetustapa: lähiopetus, etäopetus
Opiskelumuoto: ohjattu opiskelu, itsenäinen opiskelu
Suunniteltu kesto: 10 kk (08/2021–06/2022)
Maksullinen: Ei

Tavoite

EU/ETA-valtioiden ulkopuolella koulutettujen hammaslääkärien työskenteleminen hammaslääkärinä Suomessa edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta (*). Kurssi tarjoaa tähän pätevöitymisprosessiin valmistavaa lisäkoulutusta, joka ei johda tutkintoon.

Koulutuksen sisältö

Koulutus noudattaa ennalta suunniteltua aikataulua, ja opetus on integroitu perustutkinto-opiskelijoiden lukujärjestykseen, sisältäen luentoja, seminaareja ja harjoitustöitä.

Koulutukseen liittyvät kuulustelut ovat 

 • osallistujien lähtötason mittaus, 
 • kompetenssiarviot, 
 • osallistuminen valtakunnallisin teoriatentteihin syyslukukaudella ja käytännön tentteihin kevätlukukaudella
 • sekä mahdolliset tenttien uusinnat.

Valituilta odotetaan vahvaa sitoutumista koulutukseen. Kurssin suorittaminen vaatii päivittäistä (vähintään viikoittaista) läsnäoloa opetuksessa (sovitut loma-ajat pois lukien), joten paikkakunnalla asuminen on suositeltavaa.

Kohderyhmä

EU/ETA-alueen ulkopuolella hammaslääkärin tutkinnon suorittaneet hammaslääkärit.

Etukäteisvaatimukset
 • Vähintään kolmen kuukauden hammaslääkäriharjoittelu julkisen terveydenhuollon toimintayksikössä (*)
 • Riittävä kielitaito. Valtiohallinnon kielitutkinnosta vaaditaan vähintään tyydyttävä taitotaso kaikilta osa-alueilta ja yleisestä kielitutkinnosta vähintään keskitason tutkinto (tasot 3–4) kaikilta osa-alueilta. Yleisen kielitutkinnon todistuksessa kaikki arvioitavat osa-alueet pitää olla samassa todistuksessa vähintään 3 arvoiset (*)
 • Vähintään kolme hyväksytysti suoritettua teoriakuulustelua (*)
Hakuaika ja valintaprosessi

Hakuaika on 28.4–12.5.2021

Haastatteluun kutsutaan alkupisteytyksen perusteella korkeintaan 2,5-kertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Haastattelujen perusteella koulutusohjelmaan valitaan neljä ja varasijoille kaksi hakijaa.

Valintatilaisuudessa on haastattelu, kirjallinen testi ja kädentaitoihin liittyviä tehtäviä.

Valintakokeen tarkempi aikataulu lähetetään kutsutuille erikseen.

Hakulomake

Poikkeustilanteissa (esim. koronapandemian vuoksi) Turun yliopiston ohjeiden mukaisesti koulutuksen aloitusta voidaan myös siirtää, jättää kokonaan toteuttamatta tai muuttaa koulutuksen toteutustapaa.

* Lisätietoja Valviran sivuilla