Väärinkäytösepäilyt

Mikäli yliopiston työntekijä tai yliopiston kanssa muuten työtehtäviensä puolesta tekemisissä oleva henkilö on saanut tietoa lainsäädännön vastaisesta toiminnasta työssään tai sen yhteydessä ja epäilee väärinkäytöstä, haluamme tietää siitä. Ilmoittajansuojalain (Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 1171/2022) mukaisissa asioissa asiasta voi tehdä ilmoituksen väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta.

Väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta voit turvallisesti ja luottamuksellisesti ilmoittaa yliopiston toimintaan liittyvästä rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilystä, jotka on yksilöity alempana. Ilmoituskanavaa käytettäessä ilmoituksentekijän identiteetti suojataan vahvasti koko ilmoituksen käsittelyprosessin ajan. Ilmoittajansuojan yleisenä edellytyksenä kuitenkin on, että ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa rikkomista koskevan tiedon paikkansapitävyyteen ilmoittamishetkellä, ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan. Mikäli et ole varma, liittyykö väärinkäytösepäilysi yliopiston vai jonkun muun organisaation toimintaa, voit tehdä ilmoituksen Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan.

Ilmoittajansuojaa koskevan lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti ilman pelkoa ilmoituksen johdosta häneen kohdistuvista mahdollisista seuraamuksista.

Ilmoituksia käsittelevät vain siihen erikseen nimetyt, asiasta riippumattomat henkilöt, joilla on vaitiolovelvollisuus ja velvollisuus yliopiston edustajina suojella ilmoittajaa. Aiheet, joihin liittyvissä (yliopistoa koskevissa) väärinkäytösepäilyissä voit tehdä ilmoituksen tämän kanavan kautta ovat:

 1. julkiset hankinnat (lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja);  
 2. finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat;  
 3. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen;  
 4. tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus; 
 5. liikenneturvallisuus;  
 6. ympäristönsuojelu; 
 7. säteily- ja ydinturvallisuus; 
 8. elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi; 
 9. Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys;  
 10. kuluttajansuoja;  
 11. yksityisyyden ja henkilötietojen suoja; sekä
 12. verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.  

Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu esimerkiksi laskutukseen tai sopimusehtoihin liittyvän asiakas- / toimittajapalautteen antamiseen, eikä tällaisia asiakas- / toimittajapalautteita tutkita. Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä, ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.