Turun yliopiston organisaatio ja johto

organisaatiokaavio

Yliopistokollegio

Yliopistokollegioon kuuluu 30 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä 10 edustaa yliopiston professoreita, 10 muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä muuta henkilöstöä ja 10 opiskelijoita. Yliopistokollegion toimikausi on neljä vuotta, kuitenkin siten, että yliopistokollegion opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

​Yliopistokollegion tehtävänä on

 1. päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta samoin kuin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta
 2. valita muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat jäsenet yliopiston hallitukseen
 3. vahvistaa yliopistolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi
 4. vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella
 5. valita yliopiston tilintarkastajat
 6. vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille
 7. päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan
 8. päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään yliopistolain 65 §:n 3 momentin mukaisesti
 9. kokoontua tarpeen mukaan keskustelemaan merkittävistä koko yliopistoa koskevista asioista.

Yliopistokollegio valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yliopistokollegion jäsenet ja varajäsenet

Toimikaudeksi 1.1.2018-31.12.2021 yliopistokollegioon on valittu seuraavat jäsenet ja varajäsenet (varajäsenet suluissa). Kollegion puheenjohtajana toimii professori Kari Lukka. Varapuheenjohtajana toimii psykologian kandidaatti Inari Harjuniemi, toisena varapuheenjohtajana yliopistonlehtori Ari Lehtonen.

 

Yliopistokollegion professorien ryhmä:

 • Marja-Liisa Helasvuo (Joel Kuortti)
 • Veijo Jormalainen (Risto Kalliola)
 • Anne Kumpula  (Johanna Niemi)
 • Helena Leino-Kilpi (Eija Könönen)
 • Ilmo Leivo (Juha Peltonen)
 • Kari Lukka (Satu Teerikangas)
 • Marko Mäkelä (Kalevi Kokko) 
 • John Richardson (Kirsi Vainio-Korhonen)
 • Risto Rinne (Mirjamaija Mikkilä-Erdmann)
 • Suvi-Tuulia Salmenniemi (Maija Setälä)  

Muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön ryhmä:

 • Antti Pajala (Elina Valovirta)
 • Marjo Helander (Anna Karhu)
 • Mika Keränen (Juha Ylisalo)
 • Riina Keto-Tokoi (Tarja Virta)
 • Sanna Kuusjärvi (Minna Ketola)
 • Ari Lehtonen (Heli Virtanen)
 • Tiina Lintunen (Janne Skaffari)
 • Ulla Nygrén (John Smeds)
 • Anna Sivula (Elina Pelto)
 • Minna Vuorio-Lehti (Tomi Westerlund)

Opiskelijaedustajat 1.1.2018 - 31.12.2019: 

 • Tuomas Dahlström (Ilari Sarja)
 • Inari Harjuniemi (Petriina Lemettinen)
 • Tira Kivilähde (Saana Kallio)
 • Tuulia Kuusinen (Tero Ohrankämmen)
 • Petri Nyström (Jenni Kilpi)
 • Iiro Salomäki (Lotta Lintunen)
 • Crista Sinisalo (Joni Järvinen)
 • Tapani Strander (Simo Nuuttila)
 • Henri Viitanen (Miika Tiainen)
 • Matias Virta (Moona Haapala)

Yliopistokollegion sihteerinä toimii yksikön päällikkö Jani-Matti Lehto ja yliopistokollegion lakimiehenä kehityspäällikkö Petteri Sinervo.

Hallitus

Hallitus on yliopiston ylin päättävä toimielin. Yliopistokollegio päättää yliopiston hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee muut kuin yliopiston henkilöstöä ja opiskelijoita edustavat hallituksen jäsenet sekä päättää hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta. 

Hallituksen tehtävät on määritelty Turun yliopiston johtosäännössä § 11.

Hallituksen jäsenet 1.1.2018 alkaen

Opiskelijajäsenten kausi kaksivuotinen, muiden nelivuotinen

 • Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, puheenjohtaja
 • Professori Mats Brommels, varapuheenjohtaja
 • Toiminnanjohtaja Tuuli Kaskinen
 • Professori Jukka Mähönen
 • Professori Pekka Vallittu
 • Akatemiaprofessori Hannu Salmi
 • Tietoturvapäällikkö Mats Kommonen
 • Apulaisprofessori Maija Peltola
 • Opiskelija Paula Peltomaa 1.1.2018 - 31.12.2019
 • Opiskelija Jyri Lähdemaa 1.1.2018 - 31.12.2019

Sihteeri: yksikön päällikkö Eeva Ryödi.

Rehtori ja vararehtorit

Rehtori

Professori Kalervo Väänänen Kalervo Väänänen
p. 029 450 2915
fax. 029 450 5040
rehtori@utu.fi

Rehtori toteuttaa yliopiston strategiaa johtamalla yliopistoa. Hän vastaa yliopiston taloudellisesta, tuloksellisesta ja tehokkaasta toiminnasta. Hänelle kuuluu yliopiston hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten toimeenpano.

 • Kalervo Väänänen aloitti Turun yliopiston rehtorina 1.8.2012, ja hänen kautensa kestää 31.7.2019 saakka.
 • Väänänen toimi vuodesta 2010 lähtien Itä-Suomen yliopiston akateemisena rehtorina. Hän on hoitanut vuosina 1983 - 1997 muun muassa apulaisprofessorin tehtäviä Oulun yliopistossa. Turun yliopiston solubiologian professorina hän on toiminut vuodesta 1998 alkaen. Väänänen on lisäksi toiminut muun muassa Turun yliopiston biolääketieteen laitoksen johtajana, BioCity Turun tieteellisenä johtajana ja Suomen Akatemian hallituksen jäsenenä. Hän on vieraillut tutkijana myös Kansasin yliopistossa ja professorina Uppsalan yliopistossa.
 • Väänäsellä on lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntija- ja luottamustehtäviä, ja hän on saanut useita tunnustuksia ja tieteellisiä palkintoja. Väänänen on kehittänyt aktiivisesti tutkimusinnovaatioista liiketoimintaa ja ollut käynnistämässä tutkimukseen pohjautuvia yrityksiä.

Rehtorin sihteeri:
Jaana Fieandt, p. 029 450 3002, jaana.fieandt@utu.fi

Vararehtorit

Vararehtorit avustavat rehtoria tämän toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Vararehtorin kauden pituus on korkeintaan rehtorin toimikauden pituinen.

Yliopiston johtosäännön mukaan rehtori päättää yliopiston vararehtorien määrän hallitusta kuultuaan. Rehtori valitsee vararehtorit tehtäviin ilmoittautuneiden joukosta, ja rehtori voi valita vararehtorit jo ennen toimikautensa alkamista. Ennen vararehtorin valintaa rehtorin on kuultava hallituksen puheenjohtajaa.

Professori Riitta PyykköRiitta Pyykkö
p. 029 450 2642
riitta.pyykko@utu.fi

 • Professori Riitta Pyykkö on koulutuksen ja koulutusrakenteiden kehittämisestä vastaava vararehtori. Pyykkö toimii rehtori Väänäsen sijaisena, mikäli hän on estynyt hoitamaan tehtävää.
 • Pyykkö on toiminut Turun yliopiston venäjän kielen professorina vuodesta 1997 lähtien. Pyykkö on tutkinut muun muassa politiikan kieltä, Venäjän kulttuurihistoriaa sekä kielen ja kulttuurin muutosten yhteyksiä.

Professori Kalle-Antti SuominenKalle-Antti Suominen
p. 029 450 2774
kalle-antti.suominen@utu.fi

 • Professori Kalle-Antti Suominen on tutkimuksen ja tutkimuksen edellytysten kehittämisestä vastaava vararehtori.
 • Suominen on toiminut vuodesta 2000 lähtien fysiikan professorina Turun yliopistossa. Suominen on tutkinut erityisesti atomien, molekyylien ja säteilyn vuorovaikutuksia kvanttimekaniikassa.

Johdon assistentti:
Päivi Toppinen, p 029 450 3862, paivi.toppinen@utu.fi
 

Yhteiset palvelut

Kehittämispalvelut

kehitysjohtaja Riitta Mustonen

Yliopistopalvelut

palvelujohtaja Päivi Mikkola

Talouspalvelut

talousjohtaja Siru Helminen

Viestintä

viestintäjohtaja Anne Paasi