Yleisö heittelee 100-vuotisvalopalloja Yliopistonmäen aukiolla.

Turun yliopiston strategia 2030

Turun yliopiston strategia pohjautuu yliopiston perustehtäviin tutkimuksessa, koulutuksessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa sekä näkemykseemme siitä, miten haluamme olla vaikuttamassa muuttuvaan maailmaan.

Missio

Turun yliopisto on kansainvälisesti verkostoitunut ja vetovoimainen tiedeyliopisto, jonka vahvuus on korkeatasoisessa ja monialaisessa tutkimuksessa. Edistämme sivistystä ja vapaata tiedettä sekä annamme siihen perustuvaa opetusta. Toimimme tiiviissä yhteistyössä suomalaisen yhteiskunnan kanssa ja osallistumme aktiivisesti alueemme kehittämiseen.

Visio

Olemme korkealaatuinen, kansainvälisesti tunnustettu tiedeyliopisto. Rakennamme rohkeasti hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta.

Arvot

luovuus, avoimuus, eettisyys, kriittisyys, yhteisöllisyys

Johdanto

Hyvä lukija, tutustut parhaillaan Turun yliopiston strategiaan vuosille 2021–2030. Strategia pohjautuu yliopiston perustehtäviin tutkimuksessa, koulutuksessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa sekä näkemykseemme siitä, miten haluamme olla vaikuttamassa muuttuvaan maailmaan.

Strategia on yliopistoyhteisömme yhteinen tahtotila, joka syntyi kaikille avoimessa prosessissa vuoden 2019 aikana. Yhdessä määriteltyjen tavoitteiden avulla rakennamme rohkeasti ja vastuullisesti yhteiskunnan hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta 2020-luvulla.

Yhteiskunnallinen murros ja maailmanlaajuiset megatrendit, kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio ja väestön ikääntyminen haastavat yliopiston globaalina vastuunkantajana. Yliopistoilta odotetaan entistä enemmän tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Meidän on kyettävä uudistumaan ja toimimaan kansainvälisenä edelläkävijänä. Verkottuneessa maailmassa strategisten kumppanuuksien ja yhteistyön merkitys kasvaa entisestään.

Yliopiston rooli tiedon ja osaamisen tuottajana sekä luovan ja kriittisen ajattelun ja sivistyksen ylläpitäjänä korostuu muutosten keskellä. Haluamme lisätä luottamusta tutkittuun tietoon ja vahvistaa tutkimustiedon vaikuttavuutta yhteiskunnassa esimerkiksi avoimen tieteen avulla. Yliopiston tulee olla kunnianhimoinen suunnannäyttäjä siinä, miten korkealaatuisen tutkimuksen avulla löydetään ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin. Yhteiskunnan eri aloille kouluttamamme asiantuntijat ovat tässä avainasemassa. Vastataksemme muuttuvan työelämän tarpeisiin tarjoamme joustavia vaihtoehtoja kouluttautumiseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Tavoitteidemme toteuttamisessa vahvuutemme on laaja-alainen monitieteisyys. Se, että kykenemme yhdistämään voimavarojamme, mahdollistaa rajoja rikkovat yhdistelmät ja uudet avaukset niin koulutuksessa kuin tutkimuksessa. Menestyksen edellytyksiä luomme yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan ja alueen elinkeinoelämän kanssa. Tekniikan koulutuksen laajennus on tästä erinomainen esimerkki.

Kaiken tämän mahdollistaa se, että yliopistoyhteisömme voi hyvin, sisäinen yhteistyömme on vahvaa ja arki kampuksillamme sujuvaa.
Turun yliopisto perustettiin vuonna 1920 lahjoitusvaroin. Satavuotias yliopistomme toimii tänä päivänä ainutlaatuisessa toimintaympäristössä, jossa yhdistyvät pitkät akateemiset perinteet ja aktiivinen korkeakouluyhteistyö. Turun yliopistolla on vahva asema ja pohja, jonka päälle meidän on hyvä rakentaa modernia, entistä kansainvälisempää sivistysyliopistoa. Lämpimästi tervetuloa mukaan.

Turussa 13. joulukuuta 2019
rehtori Jukka Kola

.

Innostava oppimiskokemus ja erinomaiset oppimistulokset

Opiskelijoiden turku 29

1 Oppimiskokemus Turun yliopistossa
on Suomen paras.

2 Turun yliopisto on jatkuvan
oppimisen edelläkävijä.

Lue lisää tavoitteesta

Slogan "Get inspired by learning"

Koulutamme monisyisten tieteellisten ja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisijoita ja kestävän maailman rakentajia. Opetuksemme kannustaa opiskelijaa itsenäiseen kriittiseen ajatteluun ja laaja-alaisen sivistyksen hankkimiseen. Meiltä valmistuvilla on erinomaiset yhteistyötaidot, valmiudet luoda työtä itselleen ja muille sekä toimia asiantuntijatehtävissä yhteiskunnan eri aloilla. Tarjoamme houkuttelevia ja monipuolisia mahdollisuuksia osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Suomen paras oppimiskokemus ja erinomaiset oppimistulokset syntyvät tutkimukseen perustuvasta laadukkaasta opetuksesta, oppimista tukevasta ohjauksesta sekä innostavasta oppimisympäristöstä. Otamme opiskelijamme mukaan tutkimuksen tekemiseen.

Meillä opiskelijat valitsevat itselleen mielekkäät opintokokonaisuudet monitieteisistä opintopolkuvaihtoehdoista. Kehitämme jatkuvasti pedagogiikkaa ja digitaalisia ratkaisuja opetuksen järjestämisessä ja opiskelussa. Vahvistamalla työelämäyhteyksiä ja -ohjausta tuemme opiskelijoidemme sijoittumista työelämään. Teemme myös nuorten valintoja tukevaa lukioyhteistyötä.

Yliopistoyhteisömme on avoin, yhdenvertainen ja monikulttuurinen. Tuemme eri taustoista tulevia opiskelijoita. Vahvuutemme on tiivis vuorovaikutus opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Opiskelijakaupunki Turku ja sen kuusi korkeakoulua tarjoavat ainutlaatuisen opiskeluympäristön.

Yliopisto tarjoaa joustavia mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja osaamiseen täydentämiseen elämän eri vaiheissa. Vastaamme ennakoiden yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin kokeilemalla rohkeasti uusia toteutustapoja ja yhteistyömalleja.

.

Korkealaatuinen ja vetovoimainen tutkimusympäristö

Hum tutkimus Sirkkala (15)

1 Turun yliopiston monitieteinen tutkimusprofiili on selkeä ja rohkea.

2 Meillä on kansainvälisesti kilpailukykyinen tutkimusympäristö alansa huipuille ja tutkijan uraansa aloitteleville.

Lue lisää tavoitteesta

Slogan "Get inspired by research"

Turun yliopiston tutkimus on eettistä, tieteellisesti korkeatasoista ja vaikuttavaa. Tutkimuksemme vastaa tulevaisuuden globaaleihin haasteisiin. Tiivis kansallinen ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö vahvistaa Turun yliopiston asemaa maailman merkittävien tutkimusyliopistojen joukossa.

Turun yliopiston pitkäjänteinen, vahva perustutkimus eri aloilla luo pohjan tieteidenvälisille temaattisille kokonaisuuksille, joilla profiloimme monitieteistä tutkimustamme. Tutkimusprofiilimme mahdollistaa poikkeuksellisella tavalla rohkeat avaukset liittyen esimerkiksi kestävään kehitykseen, luonnon monimuotoisuuteen ja mereen, terveyteen ja hyvinvointivaltioon sekä digitalisaatioon ja teknologioihin.

Tutkimusympäristömme ovat korkealaatuisia ja vetovoimaisia. Tarjoamme tutkijoillemme laadukkaat ja ajantasaiset laitteet ja aineistot, uusimmat teknologiat ja asiantuntevat tukipalvelut. Innostamme lahjakkaita opiskelijoita tieteen pariin. Meillä alkuvaiheen tutkijat saavat valmiudet ja tarvitsemansa tuen menestyäkseen tutkijan uralla. Turun yliopisto on houkutteleva ja kilpailukykyinen ympäristö myös kansainvälisille huippututkijoille.

Olemme avoimen tieteen edelläkävijä ja edistämme kansalaistiedettä. Turun yliopistossa tuotettua tietoa hyödynnetään yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Tutkimustuloksia sovelletaan innovatiivisesti ongelmanratkaisussa ja kehittämisessä eri aloilla.

.

Houkutteleva ja vaikuttava kumppani

Yhteistyö kuvituskuva

1 Olemme arvostettu ja vastuullinen yhteiskunnallinen vaikuttaja.

2 Vahvat kumppanuudet alueella tekevät Turun yliopiston toimintaympäristöstä ainutlaatuisen ja kansainvälisesti vetovoimaisen.

Lue lisää tavoitteesta

Slogan "Get inspired by collaboration"

Turun yliopisto on globaali vastuunkantaja ja aloitteellinen kehittämiskumppani. Tutkimuksen ja koulutuksen korkea laatu luovat pohjan yliopistomme vaikuttavuudelle. Koulutamme uudistumiskykyisiä osaajia, jotka rakentavat kestävää tulevaisuutta yhteiskunnan eri aloilla.

Turun yliopisto on avoin ja vuorovaikutteinen toimija yhteiskunnassa. Meillä tehtyä tutkimusta hyödynnetään päätöksenteossa. Tutkijamme pitävät esillä tutkittua tietoa ja sen merkitystä, tuovat näkökulmia julkiseen keskusteluun ja nostavat esiin tutkimusta vaativia asioita. Olemme vastuullinen tieteen puolestapuhuja ja aktiivinen tiedeneuvonnan edelläkävijä.

Arvostamme vahvaa yhteistyötä alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Työskentelemme kumppaneidemme kanssa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Strateginen yhteistyö vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme. Yrittäjyysyliopistona luomme elinkeinoelämän kanssa mahdollisuuksia uusien innovaatioiden syntymiselle ja kaupallistamiselle sekä liiketoiminnan kehittämiselle. Lisäämme alueellista elinvoimaa Varsinais-Suomen lisäksi erityisesti Satakunnassa, jossa yliopistolla on kampukset Porissa ja Raumalla.

Turun yliopistolla on erinomainen kansainvälinen maine ja asema globaalina koulutuksen tarjoajana. Toteutamme osaamisen vientiä vastuullisella ja lisäarvoa tuottavalla tavalla.

.

Osaava ja hyvinvoiva yhteisö

maisteriopiskelijoita jokirannassa (4)

1 Vahva yhdenvertainen yhteisömme on sitoutunut yhteisiin arvoihin ja päämääriin.

2 Olemme edelläkävijä henkilöstön ja opiskelijoiden digiosaamisessa ja -asiantuntijuudessa.

Lue lisää tavoitteesta

Slogan "Get inspired by your community"

Turun yliopiston henkilöstö ja opiskelijat ovat ylpeitä työ- ja opiskelupaikastaan ja yhdessä saavutetuista tavoitteista. Olemme yhdenvertainen ja moniarvoinen yliopisto ja toimimme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Yliopistoyhteisön hyvinvointi on pohja yliopiston menestykselle. Hyvinvointi näkyy innostuksena ja sujuvana yhteistyönä sekä hyvinä tuloksina.
Meillä hyvinvointi on kaikkien yhteinen asia ja jokaisen rooli kannustavassa ja osallistuvassa yhteisössä on yhtä tärkeä. Kansainvälisen yliopistoyhteisön sujuvasta arjesta ja yksilöiden ja työyhteisöjen hyvinvoinnista huolehdimme kattavilla ja saavutettavilla palveluilla.

Turun yliopistossa johtaminen perustuu tietoon ja avoimeen vuorovaikutukseen. Meillä johtaminen on palvelutehtävä: laadukas esimiestyö tukee yhteisön ja sen yksilöiden suoriutumista parhaalla mahdollisella tavalla.

Yliopisto on oppiva organisaatio, jossa jokaisella on mahdollisuus ylläpitää osaamistaan ja kehittyä asiantuntijana. Työ yliopistossa on merkityksellistä ja meillä on tarjolla mielenkiintoisia urapolkuja.

Yliopiston palveluita ja kampuksia kehitetään kestävästi ja ennakoiden. Turun yliopiston digitaalinen toimintaympäristö ja työkulttuuri on ajantasainen ja käyttäjälähtöinen.

.

Tutkimuksen ja koulutuksen temaattiset kokonaisuudet

Imagokuva oppiminen

Temaattiset kokonaisuudet toteuttavat ja edistävät monitieteistä tiedekuntarajat ylittävää tutkimusta ja koulutusta. Kokonaisuudet vahvistavat yliopiston sisäistä yhteistyötä ja luovat alustoja verkostoitumiselle, yritysyhteistyölle ja innovaatioiden synnylle. Kokonaisuuksissa tehtävä työ edistää kestävää kehitystä, tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa, osaamisen vientiä ja muuta tutkimuksen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Useassa temaattisessa kokonaisuudessa teemme tiivistä yhteistyötä tärkeiden korkeakoulukumppaneidemme Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Lue lisää temaattisista kokonaisuuksista

Luonnon monimuotoisuus ja kestävyys

Ilmastonmuutoksen ja lajikadon torjunta sekä kestävän ruuantuotannon turvaaminen ovat ihmiskunnan suurimpia haasteita ja ratkaisevia maapallon kestokyvylle. Bioenergiaan, biodiversiteettiin, ilmastonmuutokseen, ruokaan ja kiertotalouteen kohdistuvan tutkimuksen ja siihen pohjautuvan opetuksemme turvin luomme edellytyksiä kestävän kehityksen mukaiselle tulevaisuudelle ja uusien innovaatioiden synnylle.

Tulevaisuuden teknologiat ja digitaalinen maailma

Digitaalisuus ja uudet teknologiat sekä materiaalit muuttavat maailmaamme joka päivä ja haastavat tapaamme ajatella ja toimia. Mittakaava ulottuu aineen pienistä rakenneosista aina avaruuden ilmiöihin. Tekoäly antaa mahdollisuuden hyödyntää erilaisia tietomääriä entistä laajemmin ja tehokkaammin. Uudet avauksemme tekniikan koulutuksessa täydentävät monitieteistä kokonaisuutta. Tarvitsemme myös eettistä, moraalista ja yhteiskunnallista pohdintaa muutoksen keskellä.

Kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos

Väestön ikääntyminen ja muuttoliikkeet haastavat yhteiskunnan perusteita. Yhteisöillä, ryhmillä ja vähemmistöillä on omat muistinsa, joiden ymmärtäminen on kulttuurisen kestävyyden ja hyvinvoinnin lähtökohta. Yliopistossamme tehdään syvällistä, kriittistä ja monitieteistä muistamisen ja sen yhteiskunnallisten kytkentöjen tutkimusta. Kulttuurisella muistilla viitataan tapoihin, joilla yhteisö rakentaa ja pitää yllä suhdettaan menneisyyteen toimiessaan nykyhetkessä ja suuntautuessaan tulevaan. Kun yhteiskunta muuttuu, myös muistamisen kohteet ja tavat muuttuvat; uudet muistamisen käytännöt puolestaan luovat edellytyksiä yhteiskunnalliselle muutokselle ja poliittiselle keskustelulle.

Lapset, nuoret ja oppiminen

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen tutkimus sekä syrjäytymisen ehkäisemisen tutkimus on yliopistossa kansainvälisesti arvostettua. Tutkimuksen lippulaivahanke INVEST sekä muut monitieteiset ekosysteemit tuottavat tutkittua tietoa ja keinoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen, yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseen, hyvinvointivaltion uudistamiseen sekä tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen varmistamiseen. Laajat aineistot lasten ja nuorten fyysisestä ja henkisestä terveydestä antavat vahvan pohjan monitieteiselle tutkimukselle.

Terveys, diagnostiikka ja lääkekehitys

Terveyden tutkimuksessa on Turun alueella vahva osaamiskeskittymä, jossa korkeakoulujen tieteellinen tutkimus, julkinen terveydenhuolto ja monipuolinen yritystoiminta kohtaavat. Lääkekehitys ja diagnostiikka ovat yhteistyön keskiössä. Biokuvantamisen ja lääketieteellisen kuvantamisen monilla osa-alueilla Turku on johtava eurooppalainen keskus. Turun yliopiston kohorttitutkimukset muodostavat väestöjen ylisukupolvisen terveystutkimuksen kansainvälisen kärjen. Huipputason tutkimuskokonaisuus tuottaa väestön terveyttä edistäviä lääketieteellisiä ja teknologisia läpimurtoja.

Meri ja merenkulku

Meri ja merenkulku yhdistää meri-, rannikko- ja jokiympäristöihin sekä näiden alueiden kulttuuriin, yhteisöihin ja elinkeinoihin kohdistuvan tutkimuksen ja opetuksen. Alueen korkeakoulujen yhteistyö on vahvaa ja kiinnittyy laajempiin kansallisiin ja kansainvälisiin kokonaisuuksiin. Merenkulussa taloudellisen tehokkuuden ja kestävän kehityksen vaatimukset sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat niin laivoihin, satamiin kuin kansainvälisiin suhteisiin ja lakeihin sekä Itämerellä että arktisilla alueilla. Perustutkimuksen tuottamaa tietoa ympäristön, talouden ja ihmisyhteisöjen tilasta, dynamiikasta ja muutospaineista sovelletaan tiedekuntien opetuksessa ja kestävän kehityksen tavoitteissa.