Väitös (englannin kieli): FM Marja-Leena Niitemaa

Aika

17.2.2024 klo 12.00 - 16.00
FM Marja-Leena Niitemaa esittää väitöskirjansa ”Complexities of competence: A study on Finnish upper-secondary school students' lexical development and use of L2 English” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 17.02.2024 klo 12.00 (Turun yliopisto, Arcanum, Aava-sali, Arcanuminkuja 1, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Katja Mäntylä (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Pekka Lintunen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on englannin kieli.

Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-9598-1

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Tarkastelen suomalaisten lukio-opiskelijoiden englannin kielen osaamista kahden vuoden ajan neljästä näkökulmasta: miten sanoja omaksutaan vapaa-ajan harrastuksissa; millaista kielitaitoa tarvitaan digitaalisissa ympäristöissä; mitä kielellisiä keinoja käytetään johdonmukaisesti etenevän tekstin tuottamiseen; miten monipuolista kirjoitelmien sanasto on. Tutkimuksessa käytetään perinteisten sanastotestien lisäksi digitaalisia menetelmiä.

Testeissä kävi ilmi, että etenkin lukeminen ja vaativien videopelien pelaaminen kehittävät etenkin harvinaisten sanojen osaamista. Verkkosanakirjojen käyttö ja tiedonhaku Internetissä vaativat käyttäjältä hyvää sanaston hallintaa kuten nopeaa merkitysten ymmärtämistä, monipuolisia luku- ja tiedonhakutaitoja sekä kykyä arvioida hakutuloksia kriittisesti. Analyysien mukaan sanaston tunnistustestissä pitäisi onnistumisprosentin olla 60 % - 64 %, jotta sanakirjojen ja lähteiden käyttö olisi tuloksellista.

Koehenkilöiden englannin kirjoitelmia tutkittiin myös digitaalisten analyysien avulla. Tuloksissa ilmeni, että taitavasti laadittuja kirjoitelmia yhdistää kaksi piirrettä. Ensimmäinen piirre on tekstin johdonmukaisuus ja sidosteisuus, joka perustuu kykyyn organisoida tekstiä käyttämällä monipuolisesti esimerkiksi apuverbejä, adverbeja ja konjunktioita. Toinen laadukkaan tekstin ominaisuus on taito hyödyntää harvinaisia sisältösanoja sopivissa paikoissa ja käyttää englannin kielelle tyypillisiä sanayhdistelmiä eli kollokaatioita.

Koska tutkimuksessa käytetyt digitaaliset menetelmät eivät sovi arviointiin luokkatyöskentelyssä, kirjoitelmien arvosanoja verrattiin myös perinteisten sanastotestien tuloksiin. Vertailu osoitti, että arvosanojen suhde sekä digitaalisesti saatuihin tuloksiin että perinteisiin sanaston tunnistus- ja yhdistelytehtäviin oli samansuuntainen. Näin ollen perinteisiä sanastotestejä voi luotettavasti käyttää myös vaativien sanastotaitojen arviointiin kielenopetuksessa.
Viestintä