Väitös (ympäristötiede): FM Laura Tuominen

Aika

28.6.2024 klo 12.00 - 16.00
FM Laura Tuominen esittää väitöskirjansa ”Sustainable Management of Social-Ecological Systems: Insights into the importance of resource users / Sosio-ekologisten järjestelmien kestävä hallinta: Näkemyksiä luonnonvarojen käyttäjien merkityksestä” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 28.06.2024 klo 12.00 (Turun yliopisto, Agora, XXI-luentosali, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Tatiana Kluvankova (Slovakian tiedeakatemia ja Slovakian teknillinen yliopisto, Slovakia) ja kustoksena professori Jon Brommer (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on ympäristötiede.

***

Tiivistelmä väitöstutkimuksesta:

Tutkin monitieteisessä väitöskirjatutkimuksessani luonnonvarojen ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hallintaa. Keskityin erityisesti hallintajärjestelmän alimpaan tasoon eli luonnonvarojen käyttäjiin kahdessa erilaisessa sosio-ekologisessa järjestelmässä: laatikkoviljelyssä Turun kaupungissa ja hirven (Alces alces) metsästyksessä valtakunnallisesti Suomessa. Tulokseni viittaavat siihen, että paikallisen tason sosiaalisen dynamiikan syvällinen tuntemus voi lisätä merkittävästi luonnonvarojen kestävää hallintaa.

Analysoimieni luonnonvarojen kestävä ja toimiva hallinta ja sen edistäminen voi hyödyttää monin tavoin ihmisiä ja luontoa, koska ne molemmat tuottavat laajalti ekosysteemipalveluita ja lisäävät hyvinvointia.

Tutkimukseni tuo uutta tietoa sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden välisestä yhteydestä ja edelleen vahvistaa, että se on monimutkainen ja asiayhteydestä riippuvainen. Tulokseni korostavat, että kestävyyttä täytyy mitata useilla eri mittareilla ja laajentaa sosiaalinen kestävyys koskemaan laajempaa kuin taloudellista hyvinvointia.

Tutkimukseni tuo useita käytännön sovelluksia sekä kaupunkiviljelyyn että metsästystoimintaan siitä kuinka toimintaa voidaan parantaa, sen hyötyjä lisätä ja kestävyyttä edesauttaa. Yhteenvetona voin todeta, että kaikissa osatutkimuksissani korostui toiminnan sosiaalinen merkitys. Korkeiden sosiaalisten ja ekologisten tulosten saavuttamisessa korkea sosiaalinen pääoma eli luottamus, kommunikaatio ja ihmisten kasvokkaiset tapaamiset ovat erityisen tärkeitä.

Lisätietoja

Viestintä