Anna Salonen profiilikuva
Anna
Salonen
kulttuurien tutkimus
FT

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Kerronnantutkimus ja omaelämäkerrallinen kirjoittaminen
Arkistotutkimus
perinteenkerääjät ja keruutoiminta
Sukupuolihistoria ja feministinen teoria
Koululaisperinne

Biografia

Post doc tutkimuksessani tarkastelen sitä, minkälaisten motiivien ja intentioiden puitteissa SKS:n arkiston muistitietokeruuaineistot syntyvät ja miten keruuvastaaminen sekä muokkaa itseymmärrystä että toimii tekijälleen tärkeänä yhteiskunnallisen osallistumisen muotona. Samalla tavoitteena on tutkia sitä, miten aktiivivastaajan toimijuus rakentuu, miten motiivit vaikuttavat keruuvastausten luonteeseen ja sisältöön sekä siihen, millaisen kuvan kirjoitusaineistot kulloinkin tuottavat suomalaisesta yhteiskunnasta.


Lisäksi toimin SKS:n arkistossa projektitutkijana Minun kulttuuriperintöni – koululaiset osallisiksi keruutoimintaan –hankkeessa, jonka tarkoituksena on saada koululaisia mukaan oman kulttuuriperintönsä tuottajiksi ja käyttäjiksi: https://www.finlit.fi/fi/sks/yhteistyohankkeet/minun-kulttuuriperintoni-koululaiset-osallisiksi-keruutoimintaan#.W_a1KTgza70
Tutkimus

Vuonna 2017 valmistunut väitöskirjani Minä, lotta, vaimo, äiti. Kerronnan variaatio ja toimijuus aktiivikertojan muistelukerronnassa käsittelee sitä, miten kirjoitettu muistelukerronta varioi tilannekohtaisesti ja miten kertojan toimijuus paikantuu variaatiossa.

http://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/130993/AnnalesC433Hynninen.pdf?sequence=2

Julkaisut

Järjestä:

Arkiston aktiiviset vastaajat (2017)

Vähäisiä lisiä: Kirjoituksia kulttuurista, tutkimuksesta ja kulttuuriperinnöstä
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
(Yleistajuinen artikkeli tai blogikirjoitus (E1))

Ruumiillisuus (2015)

Johanna Ahonen, Anna Hynninen, Jaana Kouri, Tiina Mahlamäki
(Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (B2))

Valta ja toimijuus (2015)

Anna Hynninen, Antti Lindfors, Minna Opas
(Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa (A3))