Anne-Mari Jaakola profiilikuva
Anne-Mari
Jaakola
erikoistutkija, sosiaalityö
PhD Senior Researcher and Lecturer of Social Work

Ota yhteyttä

+358 29 450 3572
+358 50 435 5328
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Lapsi- ja perhepalvelujärjestelmä
Lapsiperheiden sosiaalityö
Lastensuojelututkimus
Sosiaalityön koulutus ja opetus

Biografia

Lapsiperheiden sosiaalityöhön ja lastensuojeluun liittyvät aiheet ovat olleet kiinnostukseni kohteina jo pitkään niin tutkimuksessa kuin opettamisessa. Lasten ja perheiden eriarvoistumiskehitys, lastensuojelukysymykset ja lapsi- ja perhepolitiikka osana sosiaalipoliittista järjestelmää muodostavat kokonaisuuden, joka yhdistää temaattisia aiheita, joita olen tutkinut ja opettanut. Tutkimuksessa erityinen kiinnostuksen kohde minulle on lapsen tilanteen arviointi ja päätöksenteko ja niiden ammatilliset käytännöt ja osaaminen lasten ja perheiden sosiaalityössä. Tutkijana ja opettajana haluan havainnollistaa maailmaa ja sen ilmiöitä, erityisesti lasten suojelemisen näkökulmasta. Tutkimuksen ja opettamisen tulee tukea ymmärtämistä ja ajattelua ja tuoda esiin erilaisia näkökantoja.  Sosiaalityön opetuksessa pidän tärkeänä opiskelijoiden kokemusten, kiinnostusten ja ajatustapojen merkitystä heidän oppimisessaan. Painotan heidän kykyään ymmärtää ympäröivää maailmaa ja toimia siinä. Koska sosiaalityö on tieteenalana käytännönläheinen, pidän tärkeänä opetustapaa, jossa teoreettinen ja käytännön tieto havainnollistuvat opiskelijalle.   


Opetus

Ajattelen, että opetuksessa vuorovaikutus rakentuu jokaisen yksilöllisyydestä, jonka perusta on suhde muihin. Sosiaalityön opetuksessa tulee korostaa yhteistoiminnallisia opetus- ja oppimistapoja, koska sosiaalityö ammattialana edellyttää tekijältään yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Opettaminen on mielestäni jatkuvaa opettajaksi oppimista, opettajapersoonallisuuteen kasvamista. Oppimisen edellytys on motivaatio, halua oppia ja kehittyä. Olen opettanut sosiaalityön koulutusohjelmassa mm moniammatillisella opetusklinikalla, jossa olen vastuuopettajana ja asiakastyön työryhmäohjaajana sosiaalityön opiskelijoille. Lapsi- ja perhetyön aihealueet ja Lastensuojelukurssi ovat opetusaiheita, joita opetan ja koulutan. 

Tutkimus

Tutkin lapsen tilanteen arviointia, sen sisältöjä, lähestymistapoja ja orientaatiota  lastensuojelun sosiaalityössä. Vuodesta 2021 tutkimukseni on käsitellyt arviointia lapsiperhesosiaalityön ja lastensuojelun rajapinnalla, arvioinnin osaamista ja kehityssuuntia vuosien 2010 ja 2022 vertailuna.  Vuosina 2023-2025 olen tutkijana Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa tutkimushankkeessa. Tutkimme Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston yhteistyönä lastensuojelun avohuollon päätöksentekoa ja lapsikohtaista valvontaa.

Olen viime vuosina suunnannut tutkimustani sosiaalityöntekijöiden koulutuksen ja oppimisen tutkimukseen. Olen mukana sosiaali- ja terveysalan monialaista osaamista käsittelevässä teoksessa osuudella moniammatillisten valmiuksien opettamisesta ja oppimisesta sosiaalityöntekijöiden koulutuksessa.
Julkaisut

Järjestä: