Hanna Meretoja profiilikuva
Hanna
Meretoja
professori, kirjallisuustieteet ja kirjoittaminen
PhD, Professor of Comparative Literature

Ota yhteyttä

+358 29 450 3457
+358 50 329 1783
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Yleinen ja vertaileva kirjallisuustiede
kirjallisuuden, filosofian ja historian kytkökset
kirjallisuusfilosofia
kertomuksen tutkimus
hermeneutiikka
kulttuurinen muisti
traumatutkimus
tieteenfilosofia
subjektin, identiteetin ja kokemuksen tutkimus
kirjallisuuden eettiset ja yhteiskuntakriittiset ulottuvuudet
kulutusyhteiskuntaan liittyvä problematiikka
ranskalainen kirjallisuus
saksalainen kirjallisuus
englanninkielinen kirjallisuus
1900- ja 2000-lukujen romaanikirjallisuus.

Biografia

Olen yleisen kirjallisuustieteen professori ja oppiaineen esimies. Lisäksi toimin humanistisen tiedekunnan varadekaanina 2017–2019. Johdan tutkimuskeskusta SELMA: Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory sekä Suomen Akatemian konsortion "Välineelliset kertomukset: tarinankerronnan rajat ja aikalaiskriittinen kertomusteoria" osahanketta "Identiteettityö: Kerronnallinen toimijuus, metanarrativiisuus ja kirjallisuusterapia" (2018–2022). Johdan myös EU-hanketta "#NeverAgain: Teaching Transmission of Trauma and Remembrance through Experiential Learning" (2018–2019).

Olen toiminut vuodesta 1999 lähtien oppiaineessamme erilaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä. 1.1.2013–31.7.2015 olin Tampereen yliopistossa osa-aikaisena yleisen kirjallisuustieteen professorina. Lisäksi olen toiminut vierailevana tutkijana Tübingenin yliopistossa (2002–2003), Pariisin Sorbonne Nouvellessa (kevät 2004) ja Uppsalan yliopistossa (kevät 2008) sekä vierailevana professorina The American University of Paris -yliopistossa (2013–2014). Toimin Narrare-keskuksen (Centre for Interdisciplinary Narrative Studies, Tampereen yliopisto) ensimmäisenä johtajana 2014–2015 ja määräaikaisena professorina Turun yliopistossa 2015–2016, kunnes minut nimitettiin vakituiseen professuuriin elokuusta 2016 lähtien. 2013–2016 johdin monitieteistä tutkimusprojektia "Historian kokemus ja kertomisen etiikka nykytaiteissa" (Emil Aaltosen Säätiö).

Opetus

Opetusvastuisiini kuuluvat mm. Kirjallisuustieteen tutkimussuuntaukset -kurssi ja graduseminaari. Lisäksi pidän erikoiskursseja omista tutkimusaiheistani ja vedän oppiaineen tutkijaseminaaria.

Tutkimus

Minua kiinnostavat kysymykset, jotka liikkuvat kirjallisuuden, filosofian ja historian rajapinnoilla. Useissa tutkimuksissani tarkastelen romaanien filosofisia (ontologisia, epistemologisia, eettisiä, esteettisiä, historianfilosofisia) ja historiallis-yhteiskunnallisia kytkentöjä sekä erilaisten kertomuskäsitysten filosofisia taustaoletuksia.

Kirjassani The Narrative Turn in Fiction and Theory: The Crisis and Return of Storytelling from Robbe-Grillet to Tournier (Palgrave Macmillan, 2014) vertailen ihmistieteiden kerronnallista käännettä ja kaunokirjallisuudessa näkyvää tarinoiden paluuta. Tarkastelen kulttuurista murrosta, jonka myötä metanarratiivisuus – kertomusten merkitystä ihmisenä olemiselle pohtiva kerronnallisuus – on noussut kulttuurisesti merkittävään asemaan.

Uudessa kirjassani The Ethics of Storytelling: Narrative Hermeneutics, History and the Possible (Oxford University  Press, 2018) kehitän eteenpäin narratiivista hermeneutiikkaa tapana lähestyä kertomuksia kulttuurisesti välittyneinä tulkinnallisina käytänteinä ja merkityksenannon malleina. Rakennan teoreettis-metodologisen viitekehyksen, joka mahdollistaa kertomusten eettisen potentiaalin ja vaarojen eri ulottuvuuksien analysoimisen. Pureudun erityisesti kertomusten voimaan laajentaa "mahdollisen tajuamme".
Lisäksi päätoimitan eri maiden ja kielialueiden nykykirjallisuuksia käsittelevää Café Voltaire -sarjaa, joka on suunnattu paitsi tutkijoille ja opiskelijoille myös laajemmalle yleisölle (ks. myös blogi). Toimitin yhdessä Päivi Kososen ja Päivi Mäkirinnan kanssa sarjan ensimmäisen osan Tarinoiden paluu. Esseitä ranskalaisesta nykykirjallisuudesta (2008) ja Lotta Kähkösen kanssa sarjan kolmannen osan Muistijälkiä. Esseitä saksankielisestä nykykirjallisuudesta (2010). Tutkimuksiani läpäisevä peruskysymys on, miten kirjallisuus tutkii ihmisen maailmassa olemisen tapoja; Café Voltairessa tätä kysymystä pohditaan yleistajuisessa muodossa.

Julkaisut

Järjestä: