Jaana Kouri profiilikuva
Jaana
Kouri
yliopisto-opettaja, kulttuurien tutkimus
dosentti, humanistinen tiedekunta
PhD, Master of Education

Ota yhteyttä

Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

etnografia
ympäristö
shamanismi
animismi
kuvitteleminen
muisti
suullinen historia
nostalgia
merkityksenantoprosessit
toimjuus, luova kirjoittaminen
Itämeri
saaristo
historia
paikallisuus, ilmastonmuutos

Biografia

Olen uskontotieteen yliopisto-opettaja Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella. Valmistuin uskontotieteen maisteriksi vuonna 1998. Pro gradu -tutkielmani käsitteli seneca-naisen asemaa ennen vuotta 1848. Siinä tarkastelin irokeesien historiaa naisnäkökulmasta.

Valmistumisen jälkeen muutin Angelniemelle ja ryhdyin kylän koulun luokanopettajaksi. Kiinnostukseni opettamiseen kasvoi ja aloin opiskella työn ohella. Valmistuin kasvatustieteen maisteriksi vuonna 2003. Pro graduni käsitteli opettajaksi kasvamista. Muutin Hankoon, jossa asuin kymmenisen vuotta tehden töitä luokanopettajana.
Olen aina kirjoittanut ja ollut kiinnostunut kirjoittamisen prosesseista. Muutettuani Turkuun vuonna ryhdyin opiskelemaan luovaa kirjoittamista, josta suoritin myös aineopinnot. Palasin uskontotieteen pariin tekemään väitöskirjaa. Vesi kuljettaa ääntä – Autoetnografinen tutkimus Lypyrtin kyläläisten historian tuottamisesta valmistui vuonna 2017. Väitöskirjahankkeeni sisälsi myös toisen teoksen, Lypyrtti-Lypertö – Kylä väylien varrella (2011) teoksen, joka on yleistajuinen tietokirja kylän historiasta. Toimitin ja koordinoin myös kulttuurien tutkimuksen valintakoekirjan, Askel kulttuurien tutkimukseen (2011), yli kolmenkymmenen kirjoittajan kokoomateoksen, ja verkkoantologian Miten minusta tuli uskontotieteen tohtori (2013). Tutkimustekstin kirjoittaminen ja toimittaminen ovatkin olleet työni keskiössä. Niin kuin kirjoittaminen päivieni kulussa muutenkin. Kirjoitan myös blogitekstejä, niin omaan kuin yhteisiin blogeihin.

Väitöskirjahankkeessani olin sisäryhmäläinen tutkija, jonka omat kokemukset olivat osa tutkimuksen aineistoa. Olenkin turkulais-lypyrttiläinen tutkija-kirjailija, ja vietän suuren osan vuodesta Turun saaristossa veden äärellä.

Opetus

Vastaan uskontotieteen perusopintojen ohjauksesta, työseminaarista, uskontotieteen johdantokurssista yhdessä Terhi Utriaisen kanssa, sekä Aasian ja Lähi-Idän uskontojen kursseista. Ohjaan ja arvioin graduja. Olen yhden jatko-opiskelijan väitöskirjaohjaaja. Lisäksi työnkuvaani kuuluu Monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tutkimusverkoston koordinointi (Turku McNet), joka tarjoaa alustan Turun yliopistossa ja Turun alueella tehtävälle monikulttuurisuutta koskevalle tutkimukselle, opetukselle ja kehitystyölle.

Tutkimus


Olen kiinnostunut ihmisen ympäristölleen antamista merkityksistä ja ihmisen ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta. Siitä juontuvat myös post doc tutkimukseni aiheet.

Pääasialliset uskontotieteelliset kiinnostukseni kohteet liittyvät merkityksenantoprosesseihin, joita tulkitsen vuorovaikutuksellisen, niin ihmis- kuin ei-ihmistoimijuuden avulla. Olen kiinnostunut muistamisesta ja kuvittelemisesta. Toimitan tällä hetkellä teosta kuvittelemisesta yhdessä Tiina Mahlamäen ja Aila Viholaisen kanssa, jossa on myös oma artikkelini modernista shamanismista kuvittelun tekniikkana ja animismista sosiaalisena imaginaarina.

Metodologisesti olen kiinnostunut suullisesta historiasta eli muistitietotutkimuksesta, muistitutkimuksesta ja ympäristöhistoriasta sekä -mytologiasta. Näen kirjoittamisen etnografisena menetelmänä, jota mielelläni myös ohjaan ja opetan.

Erityisesti vesiympäristöön liittyvät merkitykset ovat yhä tarkasteluni kohteena. Olen yksi  Aallonharjalle (AHA) – Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa toimivan mereen tai muihin vesistöihin liittyvän humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen laboratorion perustajajäsenistä. Olen tutkijana sen jäsenten yhteisessä Suomen Akatemian monitieteellisessä hankkeessa Living with the Baltic Sea in a changing climate: Environmental heritage and the circulation of knowledge (2018–2022). Siinä pyrin sanoittamaan Itämeren rannikon asujien kokemuksellista ja paikallista tietoa sekä yhdistämään sitä muihin tiedon lajeihin. Näen sen osana aineellisen ja aineettoman ympäristöperinnön muodostumista.

Julkaisut

Järjestä: