Johanna Kallio profiilikuva
Johanna
Kallio
professori, sosiaalityö

Ota yhteyttä

+358 29 450 3069
+358 50 326 4057
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus
köyhyys
lapsiköyhyys
huono-osaisuus
sosiaalinen liikkuvuus
sosiaalityöntekijät
sosiaalityön opiskelijat, rakenteellinen sosiaalityö
lastensuojelu
sosiaalipoliittiset mielipiteet

Biografia

Toimin sosiaalityön professorina Turun yliopistossa ja olen Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan dosentti. Ammatilliselta koulutukseltani olen laillistettu sosiaalityöntekijä ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja.

Löydät minut myös osoitteesta (ResearchGate): https://www.researchgate.net/profile/Johanna_Kallio2

Opetus

Opetan seuraavilla sosiaalityön kursseilla: Pro gradu -seminaari; Marginalisaatio; Rakenteellinen sosiaalityö; Köyhyys, huono-osaisuus ja sosiaaliset ongelmat.

Tutkimus

Tutkimuksellinen mielenkiintoni liittyy sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen. Tutkin sosioekonomista huono-osaisuutta ja sen ylisukupolvisuutta. Miksi huono-osaisuudella on taipumus siirtyä sukupolvelta toiselle? Mitkä tekijät suojaavat ylisukupolvisuudelta ja mitkä puolestaan altistavat sille? Lisäksi olen kiinnostunut, miten perheen köyhyys ja huono-osaisuus kytkeytyvät lasten hyvinvointiin, vapaa-ajanviettoon, harrastamiseen sekä sosiaalisiin verkostoihin. 

Lisäksi tutkin kansalaisten ja hyvinvointivaltion katutason toimijoiden sosiaalipoliittisia mielipiteitä. Miten asennoidutaan esimerkiksi köyhyyden syihin tai haavoittuvassa asemassa olevien auttamiseen? Katutason toimijoista olen tutkinut erityisesti sosiaalityöntekijöitä. Minua kiinnostavat sosiaalityöntekijöiden asenteet, poliittinen osallistuminen ja työhyvinvointi. Tällä hetkellä tutkin sosiaalityöntekijöiden alalle valikoitumista, ammatinvalintamotiiveja, työhön sitoutumista ja erilaisia urapolkuja. Käytän tutkimuksessani lähinnä määrällisiä menetelmiä.

Johdan yhdessä Suomen historian professorin Kirsi Vainio-Korhosen kanssa Koneen säätiön rahoittamaa nelivuotista (2021-2024) hanketta "Lasten ja nuorten arjen kokemukset köyhyydestä ja huono-osaisuudesta kriisien jälkeisessä Suomessa 1800-luvulta nykypäivään".

Lisäksi johdan valtion (VTR) rahoittamaa kaksivuotista (2023-2025) tutkimushanketta "Sosiaalityöntekijä palveluiden valitsijana, päätöksentekijänä ja valvojana lastensuojelun avohuollossa (VALITSIJA)". Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen ja Helsingin yliopiston kanssa.

Alla on osa julkaisuistani. Löydät ne kaikki yllä olevasta liitetiedostosta (CV and Publications).

Julkaisut

Järjestä: